Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

14763/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 419

PR CO 53

KOMUNIKAT PRASOWY

3194. posiedzenie Rady

Sprawy zagraniczne

Rozwój

Luksemburg, 15 października 2012 r.

Przewodnicząca Catherine Ashton
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada ponownie stwierdziła, że UE wspiera ludność Syrii w jej odważnej walce o wolność, godność i demokrację, lecz podkreśliła jednocześnie swoje głębokie zaniepokojenie pośrednim oddziaływaniem kryzysu w Syrii na bezpieczeństwo i stabilność w krajach sąsiadujących. Ze względu na nasilającą się przemoc w Syrii Rada ponownie zaostrzyła unijne sankcje wobec tamtejszego reżimu.

Rada potwierdziła swoje poważne i pogłębiające się zaniepokojenie irańskim programem jądrowym oraz pilną potrzebę wypełnienia przez Iran jego wszystkich zobowiązań międzynarodowych. Jednocześnie potwierdziła, że UE jest niezmiennie zdecydowana wypracować dyplomatyczne rozwiązanie irańskiej kwestii jądrowej zgodnie z podejściem dwutorowym. Ponieważ Iran rażąco narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i nadal odmawia pełnej współpracy z MAEA, która to współpraca pozwoliłaby podjąć budzące niepokój kwestie dotyczące jego programu jądrowego, Rada przyjęła dodatkowe środki ograniczające.

Rada stwierdziła, że jest nadal zaniepokojona poważnym kryzysem politycznym i bezpieczeństwa, który dotknął Mali, i że UE gotowa jest udzielić Mali wsparcia w celu przywrócenia praworządności oraz odtworzenia demokratycznego i w pełni suwerennego rządu uznawanego na całym terytorium tego państwa. Rada zwróciła się do Wysokiego Przedstawiciela o opracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego w zakresie reorganizacji i wyszkolenia malijskich sił bezpieczeństwa, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do zapewnienia skuteczności takich działań.

Zauważywszy, że Białoruś i jej obywatele mają dla niej duże znaczenie, Rada wyraziła poważne zaniepokojenie brakiem poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności w tym kraju. Ponieważ nie uwolniono wszystkich więźniów politycznych, a żadnego z uwolnionych nie zrehabilitowano, a także w związku z brakiem poprawy w zakresie poszanowania praw człowieka, praworządności i zasad demokratycznych, Rada przedłużyła obowiązywanie obecnych środków ograniczających do dnia 31 października 2013 r.

Ministrowie odpowiedzialni za kwestie rozwoju przeprowadzili debatę w celu przygotowania ram milenijnych celów rozwoju na okres po roku 2015 oraz działań do podjęcia w następstwie szczytu Rio+20. Przeprowadzili także wymianę poglądów na temat wsparcia UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji oraz omówili podejście UE do kwestii odporności.

Rada bez debaty przyjęła konkluzje na temat współpracy Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych, ustanawiając odnowioną politykę UE na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, w której kładzie się nacisk na długoterminowe partnerstwa z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z państw partnerskich. Przyjęła także konkluzje w sprawie ochrony socjalnej w ramach współpracy UE na rzecz rozwoju oraz w sprawie finansowania rozwoju.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY

OMAWIANE PUNKTY

Mali

Południowe sąsiedztwo

Bliskowschodni proces pokojowy

Iran

Dalsze działania po szczycie UE–Chiny

Wschodnie sąsiedztwo

Przygotowanie ram, które obowiązywałyby po realizacji milenijnych celów rozwoju, na okres po roku 2015 oraz działania następcze po konferencji Rio+20

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

Podejście UE do kwestii odporności

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Umowa z Kosowem w sprawie uczestnictwa

 • Bośnia i Hercegowina

 • Mianowania w organach Narodów Zjednoczonych

 • Somalia – środki ograniczające

 • Stosunki z Libanem

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

 • Współpraca Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych

 • Ochrona socjalna w ramach współpracy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju

 • Finansowanie rozwoju

 • Sprawozdanie roczne 2012 na temat polityki UE w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej w 2011 r.

 • Instrument na rzecz pokoju w Afryce: zatwierdzenie wniosków Unii Afrykańskiej

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Umowa z Zielonym Przylądkiem w sprawie ułatwień wizowych

PROCEDURA PISEMNA

 • Publiczny dostęp do dokumentów Rady

UCZESTNICY

Wysoki Przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i spraw europejskich

Dirk WOUTERS stały przedstawiciel

Bułgaria:

Nikołaj MŁADENOW minister spraw zagranicznych

Republika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznych

Dania:

Villy SØVNDAL minister spraw zagranicznych

Christian Friis BACH minister współpracy rozwojowej

Niemcy:

Guido WESTERWELLE federalny minister spraw zagranicznych

Michael G. LINK sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Gudrun KOPP parlamentarny sekretarz stanu przy Federalnym Ministrze Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Estonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznych

Irlandia:

Eamon GILMORE wicepremier (Tánaiste) oraz minister spraw zagranicznych i handlu

Joe COSTELLO minister stanu ds. handlu i rozwoju

Grecja:

Dimitrios AVRAMOPOULOS minister spraw zagranicznych

Antonios ZAIRIS Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Rozwoju (Hellenic Aid)

Hiszpania:

José Manuel GARCIA-MARGALLO minister spraw zagranicznych i ds. współpracy

Gonzalo ROBLES OROZCO sekretarz generalny ds. współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju

Francja:

Laurent FABIUS minister spraw zagranicznych

Pascal CANFIN minister odpowiedzialny za politykę rozwojową, przy ministrze spraw zagranicznych

Włochy:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA minister spraw zagranicznych

Marta DASSU' sekretarz stanu do spraw zagranicznych

Cypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister spraw zagranicznych

Łotwa:

Edgars RINKĒVIČS minister spraw zagranicznych

Litwa:

Evaldas IGNATAVIČIUS wiceminister spraw zagranicznych

Luksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych

Marie-José JACOBS minister ds. rodziny i integracji, minister ds. współpracy i pomocy humanitarnej

Węgry:

János MARTONYI minister spraw zagranicznych

Malta:

Tonio BORG wicepremier i minister spraw zagranicznych

Marlene BONNICI stały przedstawiciel

Niderlandy:

Uri ROSENTHAL minister spraw zagranicznych

Ben KNAPEN minister do spraw europejskich i współpracy międzynarodowej

Austria:

Reinhold LOPATKA sekretarz stanu, Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych

Polska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznych

Katarzyna PEŁCZYŃSKA- NAŁĘCZ podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Portugalia:

Miguel MORAIS LEITĂO sekretarz stanu przy ministrze spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie

Luís BRITES PEREIRA sekretarz stanu do spraw zagranicznych i współpracy

Rumunia:

Titus CORLATEAN minister spraw zagranicznych

Luminiţa ODOBESCU sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowenia:

Karl Viktor ERJAVEC wicepremier, minister spraw zagranicznych

Božo CERAR sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Słowacja:

Miroslav LAJČÁK minister spraw zagranicznych

Peter BURIAN sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Finlandia:

Erkki TUOMIOJA minister spraw zagranicznych

Heidi HAUTALA minister rozwoju międzynarodowego

Szwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Sofia Strand sekretarz stanu, Ministerstwo ds. Pomocy Rozwojowej

Zjednoczone Królestwo:

William HAGUE pierwszy minister, minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty Narodów

Justine GREENING minister ds. rozwoju międzynarodowego

Komisja:

Štefan FÜLE członek

Andris PIEBALGS członek

Kristalina GEORGIEWA członek

Rząd państwa przystępującego reprezentowała następująca osoba:

Chorwacja:

Vesna PUSIĆ minister spraw zagranicznych i europejskich

OMAWIANE PUNKTY

Mali

Rada omówiła sytuację w Mali i przyjęła następujące konkluzje:

„1. Unia Europejska (UE) jest nadal zaniepokojona poważnym kryzysem politycznym i bezpieczeństwa, który dotknął Mali, w szczególności sytuacją na północy kraju, gdzie powstała i umacnia się ostoja ugrupowań terrorystycznych, prześladowana jest ludność, dochodzi do naruszeń praw człowieka, szczególnie wobec kobiet, oraz do niszczenia dziedzictwa kulturalnego, a także do rozwoju przestępczości zorganizowanej. Ta sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla całego regionu Sahelu i jego mieszkańców, już i tak dotkniętych ostrym kryzysem żywnościowym, dla Afryki Zachodniej i Północnej oraz dla Europy.

2. UE wyraża uznanie w związku z przyjęciem rezolucji nr 2071 przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i z zadowoleniem przyjmuje fakt rosnącego zainteresowania sytuacją w Sahelu i Mali na arenie międzynarodowej, czego znakiem są spotkanie na wysokim szczeblu, które odbyło się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 26 września 2012 r., oraz opracowanie zintegrowanej strategii regionalnej Narodów Zjednoczonych na rzecz Sahelu. UE z zadowoleniem przyjmuje wyznaczenie Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i deklaruje gotowość do działania w ścisłej współpracy z Romanem Prodim. UE wzywa do zwiększenia koordynacji z kluczowymi partnerami w Mali, aby wzmocnić wydajność wsparcia dla procesu przemian w zakresie politycznym i gospodarczym oraz w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym UE z zadowoleniem przyjmuje zwołanie – z inicjatywy Unii Afrykańskiej (UA) i w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i ECOWAS – posiedzenia Grupy Wsparcia i Kontynuacji poświęconego sytuacji w Mali, które odbędzie się w Bamako w dniu 19 października 2012 r., a także podkreśla znaczenie tego posiedzenia.

3. UE jest zdeterminowana wspierać Mali w przywróceniu praworządności oraz demokratycznych i w pełni suwerennych rządów na całym terytorium tego państwa z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców. UE z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez prezydenta Republiki Mali nowego rządu jedności narodowej, a także działania na rzecz zmobilizowania społeczności międzynarodowej, szczególnie UA i ECOWAS, które zostały podjęte przez nowe władze wraz z ich partnerami, w szczególności z partnerami z UE.

4. Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez ECOWAS i Grupę Wsparcia i Kontynuacji, której współprzewodniczą UA i ONZ, a także z rezolucjami nr 2056 i 2071 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, UE wzywa rząd jedności narodowej do jak najszybszego wypracowania, wspólnie z wszystkimi organizacjami politycznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, uzgodnionego planu działań na rzecz pełnego powrotu do porządku konstytucyjnego i jedności narodowej. Plan ten będzie musiał w szczególności umożliwić zorganizowanie demokratycznych i wiarygodnych wyborów i szybkie rozpoczęcie pluralistycznego dialogu narodowego, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele ludności z północy, tak aby przygotować ten region do powrotu państwowości, na jak najbardziej pokojowych warunkach, a także na reorganizację armii pod kontrolą cywilną.

5. UE potwierdza, że jest zdeterminowana uczestniczyć w działaniach przedsięwziętych przez Mali w celu zlikwidowania tego kryzysu, wraz ze swymi partnerami regionalnymi i międzynarodowymi, oraz w pełni zmobilizować w tym celu wszystkie swoje instrumenty w ramach unijnej strategii na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa Sahelu. W związku z tym:

- z chwilą przyjęcia wiarygodnego planu działań UE będzie też stopniowo wznawiać swe działania na rzecz rozwoju, w miarę jak osiągane będą w tej dziedzinie wymierne postępy. W międzyczasie UE kontynuuje swoje działania na rzecz ludności i demokratycznych przemian.

- UE jest gotowa wesprzeć ramy pluralistycznego dialogu narodowego w Mali, którego celem będzie powrót państwa prawa na północy kraju, i przyczynić się do działań na rzecz stabilizacji i odbudowy w duchu praworządności.

- UE i jej państwa członkowskie zobowiązują się kontynuować działania humanitarne i będą nadal uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji humanitarnej w Mali i w krajach ościennych. Komisja Europejska przygotowuje się do znacznego zwiększenia kwoty swojej pomocy, tak aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby. UE przypomina o obowiązku zapewnienia wszystkim organizacjom humanitarnym swobodnego i nieograniczonego dostępu do najsłabszych grup społecznych na północy kraju.

- Rada zwraca się do wysokiej przedstawiciel oraz do Komisji o przeanalizowanie innych środków lub działań dodatkowych, które mogłyby wpłynąć na złagodzenie skutków kryzysu w Mali i jego wpływu na kraje ościenne, a także wzmocnić odporność na kryzys wśród najsłabszych grup społecznych.

- UE przypomina o możliwości przyjęcia, w ścisłej współpracy z ECOWAS, UA i ONZ, sankcji wymierzonych w osoby związane z grupami zbrojnymi z północy i osoby, które utrudniają przywrócenie porządku konstytucyjnego.

- W odpowiedzi na wniosek Mali i ECOWAS UE jest przekonana o konieczności szybkiego zareagowania na wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i na zagrożenie terroryzmem; ramy tej reakcji zostaną ustalone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje prace wstępne przedsięwzięte przez wysoką przedstawiciel na rzecz stworzenia warunków ewentualnego wsparcia dla przywrócenia zdolności armii malijskiej, zgodnie z celami politycznymi i ramami działań ustalonymi przez społeczność międzynarodową oraz w myśl rezolucji nr 2071 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- Rada wzywa wysoką przedstawiciel i Komisję Europejską, aby rozważyły wsparcie dla zaangażowania partnerów regionalnych, szczególnie w UA i ECOWAS, na przykład poprzez szybkie udzielenie pomocy w dziedzinie planowania. Z zastrzeżeniem przedstawienia ostatecznej wersji tej koncepcji przez ECOWAS Rada wzywa wysoką przedstawiciel i Komisję Europejską do rozważenia możliwości dodatkowego wsparcia, w tym finansowego, na przykład pod kątem uruchomienia środków z Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce.

- Rada apeluje także, aby prace związane z planowaniem ewentualnej misji wojskowej w ramach WPBiO były kontynuowane i zostały jak najszybciej zintensyfikowane, ze szczególnym naciskiem na kwestię zarządzania kryzysowego dotyczącego reorganizacji i wyszkolenia malijskich sił bezpieczeństwa, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do zapewnienia skuteczności ewentualnej misji, co obejmuje pełne i całkowite poparcie dla władz Mali oraz opracowanie strategii wyjścia. Prace te będą musiały być prowadzone w ścisłej współpracy z organizacjami takimi jak, w szczególności, ONZ, UA i ECOWAS, oraz z zainteresowanymi państwami i podmiotami, tak aby ich działania wzajemnie się uzupełniały. Rada wzywa wysoką przedstawiciel, aby opracowała koncepcję zarządzania kryzysowego z myślą o posiedzeniu Rady zaplanowanym na 19 listopada oraz aby przedstawiła swoje zalecenia.

- W ramach podejścia globalnego Rada apeluje o wykorzystanie potencjału synergii z innymi działaniami UE w regionie, szczególnie z misją EUCAP SAHEL Niger i jej regionalnym charakterem.”

Południowe sąsiedztwo

– Syria

Rada omówiła ostatnie wydarzenia w Syrii i przyjęła następujące konkluzje:

„1. Unia Europejska wspiera naród syryjski w jego odważnej walce o wolność, godność i demokrację. Użycie siły przez reżim syryjski przeciwko ludności cywilnej, w tym użycie broni ciężkiej i stosowanie nalotów bombowych, osiągnęło bezprecedensowy poziom i może jedynie prowadzić do eskalacji przemocy oraz zagrozić stabilności całego regionu. UE przypomina, jakie powinny być priorytetowe działania: zakończenie prześladowań, zaprzestanie wszelkich aktów przemocy, dostarczenie pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym, zapobieganie dalszemu destabilizowaniu sytuacji w regionie oraz przygotowanie do okresu odbudowy, który nastąpi po zakończeniu konfliktu.

UE podkreśla, że należy wykluczyć osoby, których obecność stanowiłaby przeszkodę dla przemian politycznych, oraz że w tym kontekście w przyszłości Syrii nie ma miejsca dla prezydenta Assada.

UE nadal zależy na suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Syrii.

2. Unia Europejska pozostaje głęboko zaniepokojona wpływem kryzysu w Syrii na bezpieczeństwo i stabilność krajów ościennych. UE zdecydowanie potępia ostrzał terytorium tureckiego, zwłaszcza miejscowości granicznej Akçakale, przez siły syryjskie w dniu 3 października. UE apeluje do wszystkich, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu. UE ponownie wzywa władze syryjskie do pełnego poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich krajów ościennych.

3. Przypominając, że odpowiedzialność za obecny kryzys spoczywa w głównej mierze na władzach Syrii, UE przestrzega przed dalszą militaryzacją i radykalizacją konfliktu oraz przed przemocą na tle światopoglądowym, które mogą tylko przysporzyć Syrii dalszych cierpień i niosą za sobą ryzyko tragicznych skutków dla regionu. W tym kontekście UE wyraża obawy w związku z kwestią ochrony ludności cywilnej, w szczególności słabszych grup społecznych i wspólnot religijnych. Intensyfikacja przemocy i niedawna seria ataków terrorystycznych unaoczniają pilną potrzebę politycznych przemian odpowiadających demokratycznym aspiracjom narodu syryjskiego i zdolnych do zaprowadzenia stabilności w Syrii. W tym kontekście UE wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącym napływem broni do Syrii i wzywa wszystkie państwa do powstrzymania się od dostaw broni do tego kraju.

Kontynuacja i eskalacja kryzysu w Syrii stwarza zagrożenie dla stabilności w skali całego regionu.

4. UE ponownie wyraża pełne poparcie dla wysiłków Lakhdara Brahimiego jako Wspólnego Specjalnego Przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich w Syrii i zgłasza gotowość zacieśnienia współpracy z nim. UE podkreśla potrzebę skoncentrowania międzynarodowych i regionalnych wysiłków na rozwiązaniu kryzysu syryjskiego na drodze politycznej oraz wzywa główne podmioty w regionie i wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do dotrzymania ich zobowiązań i wspierania wysiłków Brahimiego.

UE z nadzieją oczekuje kolejnego spotkania Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, które ma odbyć się w Maroku, aby podtrzymać międzynarodową presję na reżim syryjski.

5. W obliczu pogarszania się sytuacji humanitarnej i zbliżającej się zimy UE przypomina o moralnym obowiązku zwiększenia pomocy niesionej wszystkim dotkniętym społecznościom na terenie Syrii i krajów sąsiedzkich. Unia Europejska solidaryzuje się z dotkniętymi społecznościami i krajami ościennymi, które przyjęły uchodźców. UE będzie nadal zapewniać pomoc i wzywa wszystkich darczyńców do zwiększenia zaangażowania w związku z ostatnimi wezwaniami ONZ o finansowanie pomocy humanitarnej i pomocy na rzecz uchodźców. Unia Europejska wzywa darczyńców do informowania o udzielonej pomocy i koordynowania działalności z Organizacją Narodów Zjednoczonych (OCHA), aby działania pomocowe były jak najskuteczniejsze. Wszystkie strony powinny zezwolić na pełny i bezpieczny dostęp umożliwiający dostarczenie pomocy humanitarnej we wszystkich częściach kraju oraz respektować międzynarodowe prawo humanitarne. Unia Europejska wzywa wszystkie strony konfliktu do pełnego przestrzegania prawnego i moralnego obowiązku ochrony ludności cywilnej.

Szczególnie zaniepokojona dramatycznymi i rosnącymi trudnościami z dostępem do służby zdrowia, UE wzywa wszystkie strony, by zobowiązały się do pełnego przestrzegania nietykalności wszelkich obiektów medycznych, personelu medycznego i pojazdów, w zgodzie ze stosownym międzynarodowym prawem humanitarnym.

6. UE jest zbulwersowana pogorszeniem się sytuacji w Syrii, a w szczególności powszechnymi i systematycznymi przypadkami naruszania przez władze syryjskie praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i podstawowych wolności. W zgodzie z rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ przyjętą w dniu 28 września UE wzywa wszystkie strony do zakończenia wszelkich form przemocy i podjęcia specjalnych działań służących ochronie najsłabszych grup społecznych, takich jak dzieci, a także kobiety i dziewczęta, które padają ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią.

UE z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie mandatu Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie Syrii oraz jej wzmocnienie nominacjami dwójki nowych członków: Carli del Ponte i Vitita Muntarbhorna. UE potwierdza swoje poparcie dla prowadzonych przez komisję dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków łamania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, aby móc pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za takie czyny, w tym za czyny, które mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne zgodnie z definicją zawartą w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. UE podkreśla znaczenie dokumentowania powszechnych, systematycznych i rażących przypadków łamania praw człowieka oraz przypomina, że wszyscy sprawcy tych czynów muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. UE ponawia apel do władz syryjskich, by ściśle współpracowały z komisją śledczą, m.in. udzielając jej pełnego, natychmiastowego i nieograniczonego dostępu do całego terytorium Syrii.

7. UE przypomina, że istnienie pluralistycznej i skoordynowanej opozycji stanowi kluczowy element zainicjowania przemian politycznych. UE w dalszym ciągu wzywa wszystkie grupy opozycyjne na terenie Syrii i poza jej granicami, aby odłożyły na bok dzielące je różnice, uzgodniły zbiór wspólnych zasad i rozpoczęły prace na rzecz pluralistycznych, uporządkowanych i pokojowych przemian w Syrii oraz by punktem wyjścia tych dążeń było porozumienie w sprawie Paktu narodowego i Wspólnej politycznej wizji przemian w Syrii. UE będzie nadal ściśle współpracować z Ligą Państw Arabskich i ułatwiać kolejne inicjatywy służące podejmowaniu dialogu, uzupełniając w ten sposób starania tej organizacji, aby zachęcać opozycję do stworzenia wspólnej, pluralistycznej platformy. W nowej Syrii musi się znaleźć miejsce dla wszystkich Syryjczyków; muszą oni także mieć równe prawa, niezależnie od pochodzenia, sympatii, wyznania, przekonań czy płci.

8. UE zobowiązuje się do zwiększenia wsparcia na rzecz budowania zdolności społeczeństwa obywatelskiego do uczestnictwa w życiu przyszłej Syrii – zgodnie z uprawnionymi żądaniami narodu syryjskiego, by stworzyć bardziej wolny, otwarty i pluralistyczny system polityczny obejmujący wszystkich Syryjczyków. W tym kontekście UE uznaje także znaczenie pracy wykonywanej przez lokalne organy obywatelskie na terenie całej Syrii.

9. UE zatwierdziła dziś dodatkowe środki ograniczające wobec Syrii. UE jest gotowa współdziałać z tymi, którym autentycznie zależy na prawdziwych przemianach demokratycznych. Dopóki nie ustaną represje, UE będzie kontynuować politykę wprowadzania dodatkowych środków, które kierowane będą przeciwko reżimowi, a nie przeciwko ludności cywilnej. UE będzie również nadal apelować do społeczności międzynarodowej, by przyłączyła się do jej działań służących stosowaniu i egzekwowaniu środków ograniczających wobec reżimu syryjskiego i jego zwolenników. W tym kontekście UE z aprobatą odnotowuje czwarte posiedzenie Międzynarodowej Grupy ds. Sankcji, które odbyło się w Hadze w dniu 20 września. UE wzywa wszystkich Syryjczyków, by odcięli się od represyjnej polityki reżimu i ułatwili tym samym przemiany polityczne.

10. UE zobowiązuje się do ścisłej i kompleksowej współpracy z partnerami międzynarodowymi w sprawie planowania, by zapewnić gotowość społeczności międzynarodowej do udzielenia szybkiego wsparcia Syrii z chwilą dokonania się przemian. W tym kontekście UE podkreśla znaczenie ustanowienia odpowiedniego organu przejściowego. UE z zadowoleniem odnotowuje drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Odbudowy Gospodarczej i Rozwoju działającej pod auspicjami Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, które odbyło się w Berlinie w dniu 4 września 2012 r.

UE wyraża zaniepokojenie w związku z niszczeniem dziedzictwa kulturowego Syrii.

Z chwilą rozpoczęcia się autentycznych przemian demokratycznych UE jest gotowa do stworzenia nowego, ambitnego partnerstwa z Syrią we wszystkich dziedzinach wzajemnego zainteresowania, m.in. poprzez zapewnienie swojego udziału w ocenie potrzeb po zakończeniu konfliktu, uruchomienie koniecznej pomocy, budowanie instytucji, wzmacnianie stosunków handlowych i gospodarczych oraz wspieranie wymiaru sprawiedliwości w okresie przejściowym i przemian politycznych.

11. Sprawy związane z presją na zewnętrzne granice UE zostaną poruszone na kolejnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.”

Ze względu na nasilająca się przemoc w Syrii Rada ponownie zaostrzyła unijne sankcje wobec syryjskiego reżimu. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym 14793/12.

– Egipt

Rada podsumowała przygotowania do spotkania „grupy zadaniowej” z Egiptem, zaplanowanego na 13 i 14 listopada w Kairze.

Bliskowschodni proces pokojowy

Rada podsumowała stan bliskowschodniego procesu pokojowego, w ramach działań następczych po wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Iran

Rada omówiła sytuację w Iranie i przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada potwierdza swoje poważne i pogłębiające się zaniepokojenie irańskim programem jądrowym oraz pilną potrzebę wypełnienia przez Iran jego wszystkich zobowiązań międzynarodowych, w tym pełnego wdrożenia przez Iran rezolucji RB ONZ i Rady Zarządzających MAEA.

 • Rada potępia ciągle prowadzoną produkcję wzbogaconego uranu i zwiększanie zdolności Iranu w zakresie takiego wzbogacania, w tym w zakładzie w Fordow, oraz stale prowadzone prace – wbrew rezolucjom RB ONZ i Rady Zarządzających MAEA – związane z ciężką wodą, jak podano w najnowszym sprawozdaniu MAEA. Rada odnotowuje ze szczególną obawą utrudnianie przez Iran prac MAEA nad wyjaśnieniem wszystkich nierozstrzygniętych kwestii, w tym w odniesieniu do ewentualnego wojskowego wymiaru irańskiego programu jądrowego. Z tego względu Rada z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę Zarządzających MAEA zdecydowaną większością głosów rezolucji z 13 września 2012 r., zgodnie z którą współpraca Iranu jest kluczowa i pilnie potrzebna, by odbudować międzynarodową wiarę w wyłącznie pokojowy charakter irańskiego programu jądrowego.

 • Działania Iranu rażąco naruszają jego zobowiązania międzynarodowe; kraj ten nadal odmawia pełnej współpracy z MAEA prowadzącej do rozwiania obaw dotyczących jego programu jądrowego. W tym kontekście, i zgodnie z poprzednimi konkluzjami Rady Europejskiej i Rady, Rada uzgodniła przyjęcie dodatkowych środków ograniczających w obszarach finansów, handlu, energetyki i transportu oraz uzupełniła wykaz osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów działających w sektorach ropy naftowej i gazu. W szczególności Rada uzgodniła wprowadzenie zakazu wszelkich transakcji między bankami europejskimi a bankami irańskimi, chyba że na transakcje takie zezwolono wcześniej pod ściśle określonymi warunkami, z wyłączeniami dotyczącymi potrzeb humanitarnych. Rada postanowiła ponadto zaostrzyć środki ograniczające wobec Banku Centralnego Iranu. Nałożono dalsze restrykcje wywozowe, w szczególności w odniesieniu do grafitu, metali, oprogramowania służącego do sterowania procesami przemysłowymi, a także środki wobec przemysłu stoczniowego.

 • Dzisiaj uzgodnione środki ograniczające mają na celu utrudnienie prowadzenia irańskiego programu jądrowego i naruszenie dochodów reżimu irańskiego przeznaczanych na finansowanie programu; nie są natomiast wymierzone przeciwko ludności Iranu. Reżim irański może postąpić odpowiedzialnie i doprowadzić do zniesienia tych sankcji. Dopóki tego nie zrobi, Rada pozostanie zdecydowana zwiększać, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi, naciski na Iran w kontekście podejścia dwutorowego.

 • Rada potwierdza, że Unia Europejska jest niezmiennie zdecydowana pracować na rzecz dyplomatycznego rozwiązania irańskiej kwestii jądrowej zgodnie z podejściem dwutorowym.

 • Rada potwierdza, że celem UE jest nadal osiągnięcie wszechstronnego, wynegocjowanego i długofalowego porozumienia, które da społeczności międzynarodowej pewność co do wyłącznie pokojowego charakteru irańskiego programu jądrowego, a zarazem zagwarantuje Iranowi przysługujące mu na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej prawa do wykorzystywania energii jądrowej do celów pokojowych, z pełnym uwzględnieniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Zarządzających MAEA. Rada z zadowoleniem przyjmuje determinację w poszukiwaniu dyplomatycznego rozwiązania wyrażoną 27 września przez ministrów spraw zagranicznych grupy E3+3 na posiedzeniu w Nowym Jorku i w pełni popiera działania w tym zakresie prowadzone przez Wysokiego Przedstawiciela w imieniu grupy E3+3. Grupa E3+3 złożyła wiarygodną i poważną propozycję dotyczącą budowania zaufania dotyczącą negocjacji opartych na uzgodnionych zasadach wzajemności i podejścia stopniowego. Rada wzywa Iran, by zaangażował się w działania w sposób konstruktywny, by skoncentrował je na osiągnięciu porozumienia w sprawie konkretnych kroków na rzecz budowy zaufania, by negocjował w sposób poważny oraz by rozwiał obawy społeczności międzynarodowej.”

Ponadto Rada znacznie poszerzyła środki ograniczające UE z powodu poważnych i pogłębiających się obaw UE co do irańskiego programu jądrowego. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym 14803/12.

Dalsze działania po szczycie UE–Chiny

Rada przeprowadziła wymianę poglądów dotyczącą rezultatów szczytu UE­–Chiny z 20 września z myślą o Radzie Europejskiej w dniach 18–19 października oraz dyskusji, jaką szefowie państw i rządów przeprowadzą na temat partnerów strategicznych.

Wschodnie sąsiedztwo

– Białoruś

Podczas obiadu ministrowie omówili sytuację na Białorusi przed wyborami parlamentarnymi przewidzianymi na 23 września. Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Przywołując konkluzje Rady z dni 31 stycznia 2011 r., 20 czerwca 2011 r. i 23 marca 2012 r. Rada stwierdza, jak duże znaczenie ma dla niej to państwo będące sąsiadem UE oraz obywatele tego państwa, i jest nadal poważnie zaniepokojona brakiem poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności na Białorusi.

 • Nawiązując do oświadczenia wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton i komisarza Štefana Füle Rada wyraża ubolewanie, że wybory parlamentarne, które odbyły się w dniu 23 września 2012 r. w ogólnej atmosferze represji, pokazały, że Białoruś po raz kolejny zmarnowała szansę na przeprowadzenie wyborów zgodnie ze standardami OBWE i normami międzynarodowymi. Rada wzywa władze białoruskie do zastosowania się do zaleceń poczynionych przez OBWE/ODIHR, do pełnej współpracy w tym zakresie z OBWE/ODIHR oraz o pozwolenie na ponowne otwarcie biura OBWE na Białorusi.

 • UE ponownie apeluje o natychmiastowe uwolnienie i rehabilitację wszystkich pozostałych więźniów politycznych. UE przyjmuje do wiadomości − jako pozytywny sygnał − uwolnienie Siarhieja Kawalenki, lecz wyraża ubolewanie, że uwolnienie to zależało od wystosowania do prezydenta prośby o ułaskawienie. Rada jest także nadal głęboko zaniepokojona orzeczeniami dotyczącymi dalszych kar więzienia i kolejnymi doniesieniami o złym traktowaniu więźniów politycznych.

 • Rada ponownie apeluje do władz białoruskich o zaprzestanie nękania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, opozycji politycznej i niezależnych mediów. Rada stanowczo wzywa władze białoruskie do przestrzegania rezolucji nr 20/13 Rady Praw Człowieka, także do realizacji wszystkich zaleceń zawartych w sprawozdaniu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z kwietnia 2012 roku i do pełnej współpracy z nowym sprawozdawcą specjalnym ONZ ds. Białorusi.

 • Ponieważ nie uwolniono wszystkich więźniów politycznych ani nie zrehabilitowano żadnego z uwolnionych więźniów, a także w związku z brakiem poprawy w zakresie poszanowania praw człowieka, praworządności i zasad demokratycznych, Rada postanowiła przedłużyć obowiązywanie obecnych środków ograniczających do dnia 31 października 2013 r.związku z tym Rada przywołuje swoje konkluzje z dnia 23 marca 2012 r. i ponownie oświadcza, że jej polityka dotycząca środków ograniczających pozostaje otwarta i jest przedmiotem stałej weryfikacji.

 • W duchu solidarności unijnej Rada ponownie wzywa Białoruś do pełnego przestrzegania uznawanych na arenie międzynarodowej przywilejów i immunitetów dyplomatycznych przysługujących przedstawicielstwom dyplomatycznym państw członkowskich UE oraz ich personelowi na Białorusi, łącznie z umożliwianiem im pełnego wykonywania ich obowiązków.

 • Rada ponawia swoje stanowcze zobowiązanie do bliższej współpracy z obywatelami Białorusi i społeczeństwem obywatelskim. Rada nadal wyraża swoje pełne poparcie dla „Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji” który zamierza dalej udoskonalać. Rada stwierdza, że dialog ten pobudził rozległą debatę wśród przedstawicieli społeczeństwa białoruskiego, prowadzącą do zaproponowania konkretnych pomysłów odnoszących się do zapotrzebowania na reformy, i zachęca władze Białorusi do wzięcia udziału w tych dyskusjach.

 • Rada ponownie zapewnia o gotowości UE do rozpoczęcia negocjacji na temat ułatwień wizowych oraz umów o readmisji, które poprawiłyby kontakty między ludźmi z korzyścią dla ogółu społeczeństwa Białorusi, i wyraża ubolewanie z powodu braku odpowiedzi ze strony władz Białorusi na wystosowane przez Komisję w czerwcu 2011 roku zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Tymczasem Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie UE nadal optymalnie wykorzystują istniejące elastyczne rozwiązania, jakie zapewnia kodeks wizowy, zwłaszcza możliwość odstąpienia od opłat wizowych i ich obniżenia dla niektórych kategorii obywateli Białorusi lub w poszczególnych przypadkach, i z zadowoleniem przyjmie także ustalenie możliwości dalszego badania sposobów obniżania opłat wizowych dla obywateli Białorusi.

 • Rada ponawia swoje zobowiązanie na rzecz prowadzenia polityki krytycznego zaangażowania, m.in. poprzez dialog i udział w Partnerstwie Wschodnim, oraz przypomina, że rozwój stosunków dwustronnych w ramach Partnerstwa Wschodniego zależy od postępów Białorusi w dziedzinie poszanowania zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Rada ponownie zapewnia o gotowości UE do pomocy Białorusi w spełnieniu jej zobowiązań w tym zakresie.”

Ponadto Rada przedłużyła obowiązywanie środków ograniczających wobec Białorusi o kolejnych 12 miesięcy. Więcej informacji o stosunkach UE–Białoruś można znaleźć w następującym dokumencie: Fakty: Unia Europejska i Białoruś.

– Gruzja

Podczas obiadu ministrowie omówili sytuację w Gruzji przed wyborami parlamentarnymi przewidzianymi na 1 października. Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada z zadowoleniem przyjmuje wybory parlamentarne, które przeprowadzono w Gruzji w dniu 1 października 2012 r., i gratuluje ludności Gruzji, gdyż jest to istotny krok na drodze do umocnienia demokracji w tym kraju. Rada odnotowuje zasadniczo pozytywną wstępną ocenę przebiegu tych wyborów dokonaną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz zobowiązuje się do wspierania Gruzji we wdrażaniu zaleceń tej instytucji.

 • Rada apeluje do wszystkich gruzińskich instytucji państwowych i partii politycznych, by w nadchodzącym okresie transformacji konstruktywnie współpracowały ze sobą z myślą o zapewnieniu stabilności, praworządności, poszanowania praw człowieka oraz dobrych rządów, w pełni uwzględniając demokratycznie wyrażoną wolę społeczeństwa oraz odnośne obowiązki, które zgodnie konstytucją Gruzji mają parlament i prezydent. Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strony szybko nawiązały kontakty i że przedstawiciele nowego i ustępującego rządu podjęli zobowiązanie na rzecz skutecznej i przejrzystej transformacji politycznej.

3. Rada ponownie oświadcza, że UE angażuje się, w ramach Partnerstwa Wschodniego, w prace na rzecz politycznego stowarzyszenia i integracji gospodarczej z Gruzją, oraz potwierdza zobowiązanie UE na rzecz wspólnego celu, którym jest umożliwienie w odpowiednim czasie ruchu bezwizowego, o ile zapewnione zostaną warunki dobrze zarządzanej i bezpiecznej mobilności. Rada odnotowuje europejskie aspiracje i europejskie wybory Gruzji oraz oczekuje, że kontynuowana będzie bliska współpraca w ramach naszego wspólnego, ambitnego harmonogramu działań. W tym kontekście Rada przywołuje również wspólne stanowisko wydane na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego w dniu 23 lipca 2012 r., w którym stwierdzono, że plan działania jest podstawą ukierunkowującą monitorowanie i dalsze wdrażanie tego partnerstwa.

4. UE jest gotowa zapewniać wsparcie i doradztwo nowemu rządowi oraz nadal prowadzić rozmowy w kwestiach technicznych, po to by zapewnić ciągłość oraz dynamikę negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu, w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, a także środków przyjmowanych w kontekście trwającego dialogu na temat wiz. Rada podkreśla swoje zobowiązanie na rzecz udzielania przez UE wsparcia dla niezbędnych w Gruzji reform wewnętrznych w tych dziedzinach. Rada oczekuje jak najszybszej wizyty nowego premiera.

5. Rada podkreśla, jak istotne znaczenie dla demokratycznego rozwoju mają skuteczna opozycja parlamentarna i prężnie działające społeczeństwo obywatelskie, oraz potwierdza zamiar dalszego udzielania wsparcia na rzecz budowy potencjału w tych obszarach.

6. UE ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową. UE oczekuje, że Gruzja będzie nadal uczestniczyć w międzynarodowych rozmowach genewskich i że będzie prowadzić skuteczną politykę zaangażowania z separatystycznymi regionami. UE potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz dalszego angażowania się w wysiłki w zakresie stabilizacji i rozwiązywania konfliktów w Gruzji, w tym przez dalsze współprzewodniczenie rozmowom genewskim, starania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej oraz dalszą obecność w Gruzji misji obserwacyjnej UE (EUMM). Rada apeluje do Gruzji, by nadal działała na rzecz przywrócenia misji OBWE w Gruzji.”

Przygotowanie ram, które obowiązywałyby po realizacji milenijnych celów rozwoju, na okres po roku 2015 oraz działania następcze po konferencji Rio+20

Ministrowie odpowiedzialni za kwestie rozwoju omówili zasady, które powinny stanowić podstawę kompleksowego podejścia UE do programu działania na rzecz rozwoju po roku 2015 oraz do działań następczych po konferencji Rio+20. Poruszyli wiele kwestii, w tym to, w jaki sposób należy zaangażować się w przyszły program działania na rzecz rozwoju, uwzględniając doświadczenia zdobyte w ramach milenijnych celów rozwoju. Część ministrów podkreślała w szczególności znaczenie eliminacji ubóstwa i nalegała, by stanowiło to główny punkt ciężkości przyszłego programu działania na rzecz rozwoju oraz by jednocześnie uzupełnić ewentualne luki w ramach milenijnych celów rozwoju w odniesieniu do m.in. praw człowieka, sprawowania władzy, odpowiedzialności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także sytuacji niestabilności i konfliktu lub sytuacji pokonfliktowych.

Ministrowie wymienili także opinie na temat przyszłych celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w programie działania na rzecz rozwoju po roku 2015. Część ministrów wyraziła także swoje poglądy na temat tego, w jaki sposób UE mogłaby promować zintegrowane podejście do finansowania oraz innych środków realizacji działań, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

Wielu ministrów mówiło także, że ważne jest, by uzgodnić wspólne stanowisko UE w sprawie programu działania na rzecz rozwoju po roku 2015 oraz działań następczych po konferencji Rio+20. Bardzo istotne będą także kontakty ze strategicznymi państwami partnerskimi w odnośnych negocjacjach międzynarodowych.

Debata ta będzie stanowiła wkład w przygotowanie komunikatu Komisji w sprawie programu działania na rzecz rozwoju na okres po 2015 roku. Komunikat ten ma się ukazać na początku stycznia 2013 r. i będzie stanowił podstawę do dalszych dyskusji.

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

Na podstawie komunikatu Komisji (14662/12) ministrowie ds. rozwoju omówili najlepsze sposoby zapewnienia wsparcia na rzecz zrównoważonych przemian w państwach, w których przeprowadzane są ważne reformy polityczne, społeczne i gospodarcze (tzw. państwach w okresie transformacji).

Ministrowie dyskutowali o tym, w jaki sposób należy wykorzystać bogate doświadczenie i wiedzę, które posiadają państwa członkowskie UE w dziedzinie transformacji; w tym kontekście wymieniono szersze wykorzystanie internetowej bazy danych, jaką jest europejskie kompendium transformacji.

Ministrowie podkreślali znaczenie, jakie dla powodzenia procesu transformacji ma odpowiedzialność kraju za własny rozwój. Reakcja UE powinna być zgodna z potrzebami danego kraju i dostosowana do konkretnej sytuacji. UE powinna także ustalić, jakie zachęty będą skutecznie sprzyjały reformom, na podstawie zasady „więcej za więcej” (większe wsparcie za większe i szybsze reformy).

Debata ta pozwoli przygotować – na jednym z późniejszych posiedzeń Rady – konkluzje Rady, w których zostanie określone podejście UE do wsparcia zrównoważonych przemian w państwach w okresie transformacji.

Podejście UE do kwestii odporności

Na podstawie komunikatu „Podejście UE do kwestii odporności: wyciąganie wniosków z kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego (14616/12) ministrowie ds. rozwoju omówili sposoby radzenia sobie z utrzymującą się podatnością na zagrożenia i rozwijania odporności na kryzysy.

Ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat tego, w jaki sposób można poprawić skuteczność wsparcia UE służącego zmniejszaniu podatności na zagrożenia w krajach borykających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i zagrożonych klęskami żywiołowymi. Podkreślili, jak ważne jest, by zwiększanie odporności stało się jednym z głównych celów pomocy zewnętrznej UE, na styku pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej.

Debata ta pozwoli przygotować konkluzje Rady, w których określone zostanie podejście UE do kwestii odporności.

* * *

Rada przyjęła oświadczenie w sprawie przyznania UE Pokojowej Nagrody Nobla.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Umowa z Kosowem w sprawie uczestnictwa

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ramowej z Kosowem* w sprawie uczestnictwa tego państwa w programach unijnych i przyjęła wytyczne negocjacyjne.

Bośnia i Hercegowina

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada powtarza, że zdecydowanie opowiada się za europejską perspektywą Bośni i Hercegowiny jako suwerennego i zjednoczonego państwa cieszącego się pełną integralnością terytorialną. Potwierdza swoje zobowiązania przyjęte w konkluzjach z marca 2011, października 2011, grudnia 2011 i czerwca 2012 roku. Rada z zadowoleniem przyjmuje przegrupowanie operacji Althea, zakończone 1 września 2012 r., po którym zmniejszone siły znajdujące się w Bośni i Hercegowinie skutecznie koncentrują swoje działania na budowaniu zdolności i szkoleniach, zachowując jednocześnie zdolność do przyczyniania się do zwiększania możliwości władz Bośni i Hercegowiny w zakresie prewencji, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Rada wyraża zaniepokojenie obecną sytuacją polityczną w Bośni i Hercegowinie, lecz uznaje, że środowisko bezpieczeństwa pozostało spokojne i stabilne, a także odnotowuje, że władze Bośni i Hercegowiny okazywały się dotychczas zdolne do radzenia sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa. W tym kontekście, i jako część ogólnej strategii UE wobec Bośni i Hercegowiny, Rada potwierdza gotowość UE do dalszego odgrywania na tym etapie wykonawczej roli militarnej na rzecz wspierania wysiłków Bośni i Hercegowiny zmierzających do utrzymywania środowiska bezpieczeństwa, zgodnie z odnowionym mandatem ONZ”.

Mianowania w organach Narodów Zjednoczonych

Rada przyjęła zmienione wytyczne w sprawie kryteriów dotyczących procedur wyboru w organizacjach systemu ONZ, w sprawie koordynacji kandydatur na szczeblu UE oraz udzielania poparcia kandydatom z państw trzecich.

Erytrea – środki ograniczające

Rada uwzględniła w unijnych przepisach zmiany, jakie wprowadzono w systemie sankcji ONZ wobec Erytrei. W związku z tym wyłączyła spod nałożonego na Erytreę embarga na broń odzież ochronną przeznaczoną do użytku personelu ONZ oraz dostawy nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego służącego wyłącznie celom humanitarnym.

Somalia – środki ograniczające

W związku ze zmianami, o których zdecydowała Rada Bezpieczeństwa ONZ, Rada zmieniła środki ograniczające ze względu na sytuację w Somalii. Dodała dwie osoby do wykazu osób, których dotyczy zakaz wjazdu na terytorium UE oraz zamrożenie aktywów i którym nie wolno nabywać broni ani sprzętu wojskowego w UE. Jednocześnie wyłączyła spod embarga nałożonego na Somalię broń przeznaczoną dla Biura Politycznego ONZ dla Somalii.

Stosunki z Libanem

Rada przyjęła stanowisko UE na szóste posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Liban, które ma się odbyć 17 października w Brukseli.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Współpraca Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych

Rada przyjęła konkluzje pt. „Korzenie demokracji i zrównoważonego rozwoju: współpracy Europy ze społeczeństwem obywatelskimdziedzinie stosunków zewnętrznych” (14451/12), ustanawiając odnowioną politykę UE na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, w której kładzie się nacisk na długoterminowe partnerstwa z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z państw partnerskich. Rada uznaje w szczególności zasadniczą rolę silnego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiącego element cenny w każdej demokracji i kluczowy dla wspierania skuteczniejszych polityk, sprawiedliwego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Ochrona socjalna w ramach współpracy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju

Rada przyjęła konkluzje w sprawie ochrony socjalnej w ramach współpracy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju (14444/12). Rada w szczególności uznaje fakt, że polityki ochrony socjalnej mogą odgrywać w społeczeństwie rolę transformacyjną poprzez wspieranie równości, promowanie włączenia społecznego i dialog z partnerami społecznymi. W swoich konkluzjach Rada ustaliła zasady przewodnie przyszłej współpracy UE na rzecz rozwoju w dziedzinie ochrony socjalnej, która będzie prowadzona na podstawie podejścia zróżnicowanego, uwzględniającego potrzeby, priorytety i możliwości państw partnerskich z myślą o wspieraniu opracowywania takich polityk i programów w zakresie ochrony socjalnej, które będą angażować różne podmioty i będą tworzone przez same kraje zainteresowane.

Finansowanie rozwoju

Rada przyjęła konkluzje na temat finansowania rozwoju UE (14272/12), w których UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoje zobowiązania w tej dziedzinie oraz swoje wszechstronne podejście do wspierania krajów rozwijających się w mobilizowaniu finansowania ze wszystkich dostępnych źródeł, tak aby osiągnąć milenijne cele rozwoju do 2015 roku.

Sprawozdanie roczne 2012 na temat polityki UE w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej w 2011 r.

Rada przyjęła konkluzje w sprawie sprawozdania rocznego 2012 na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2011 roku (13107/12).

Instrument na rzecz pokoju w Afryce: zatwierdzenie wniosków Unii Afrykańskiej

Rada uzgodniła, że UE powinna zatwierdzić wniosek Unii Afrykańskiej o uzupełnienie zasobów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce poprzez realokację 100 mln EUR pochodzących z ogólnych rezerw 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na kopertę finansową tego instrumentu przeznaczoną na operacje wspierania pokoju. Takie będzie zatem stanowisko UE na forum Komitetu Ambasadorów AKP–UE. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie 13933/1/12.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Umowa z Zielonym Przylądkiem w sprawie ułatwień wizowych

Rada przyjęła decyzję dotyczącą podpisania umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej (14202/12). Będzie ona obowiązywać na zasadzie wzajemności oraz w przypadku pobytów nie dłuższych niż 90 dni w okresach 180-dniowych (14203/12).

Umowom o ułatwieniach wizowych zwykle towarzyszą umowy o readmisji między UE a państwami trzecimi. Umowa o readmisji z Zielonym Przylądkiem ma zostać podpisana na początku 2013 r. Obie umowy wejdą w życie tego samego dnia, prawdopodobnie przed latem 2013 r.

Umowa o ułatwieniach wizowych zostanie wysłana do Parlamentu Europejskiego, by uzyskać jego zgodę przed jej zawarciem. Umowa nie obowiązuje UK, Irlandii ani Danii.

PROCEDURA PISEMNA

Publiczny dostęp do dokumentów Rady

W dniu 9 października 2012 r. Rada Europejska przyjęła – w drodze procedury pisemnej – odpowiedź na wniosek ponowny nr 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ 1244/99 oraz opinią MTS na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.


Side Bar