Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 26 januari 2012

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Uitnodiging van voorzitter Van Rompuy
voor de informele Europese Raad

Het is mij een genoegen u uit te nodigen op de informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad op 30 januari 2012 te Brussel.

Eerst zullen wij met de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement van gedachten wisselen over de belangrijkste punten die wij later op de dag zullen bespreken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad.

In de huidige economische situatie moeten wij ons blijven inspannen voor financiële stabiliteit en begrotingsconsolidatie. Dat is een noodzaak op zich, maar het is ook een noodzakelijke voorwaarde om een terugkeer naar structurele economische groei te bewerkstelligen. Terzelfder tijd moeten we actieve maatregelen nemen om de groei en het concurrentievermogen te vergroten en bovenal om werkgelegenheid te creëren. Tijdens onze bijeenkomst in maart zullen wij verder sturing geven aan het economisch en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten; nu zullen wij ons richten op maatregelen die onmiddellijk moeten worden genomen op specifieke gebieden zoals jeugdwerkloosheid, de interne markt en kleine en middelgrote ondernemingen. Daartoe heb ik een ontwerp-verklaring rondgestuurd die onze besprekingen moet helpen structureren en moet helpen het resultaat ervan kenbaar te maken.

Ik wil graag een interactief debat houden, waarin wij ervaringen kunnen uitwisselen over de verschillende strategieën ter bevordering van werkgelegenheid en groei. Na een algemene inleiding door José Manuel Barroso over de manier waarop de EU het optreden van de lidstaten kan ondersteunen, in het bijzonder wat betreft jeugdwerkloosheid en de ondersteuning van de kleine en middelgrote ondernemingen, en door Helle Thorning‑Schmidt over de maatregelen waarover de Raad spoedig tot overeenstem­ming moet komen, zal ik een aantal inleiders vragen om de drie discussie-onderwerpen (jeugdwerkloosheid, interne markt, en financiering van kleine en middelgrote onder­nemingen) toe te lichten.

Ook zullen wij van deze gelegenheid gebruik maken om het ESM-verdrag te bekrachtigen en nota te nemen van het akkoord over het nieuwe verdrag inzake stabiliteit en convergentie binnen de eurozone. Met die twee verdragen zullen wij de instrumenten die ons ter beschikking staan om de consolidatie en ontwikkeling van de eurozone als geheel te verzekeren, verder versterken.


Side Bar