Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3137-о заседание на Съвета

Селско стопанство и рибарство

Брюксел, 15-16 декември 2011 г.

Председател г-н Marek SAWICKI
Министър на земеделието и развитието на селските райони на Полша

Основни резултати от заседанието на Съвета

В областта на рибарството министрите постигнаха политическо съгласие относно възможностите за риболов за 2012 г. за определени рибни запаси за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза, както и относно възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море.

Също в областта на рибарството Съветът обмени мнения относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Министрите бяха информирани и за предложението за някои мерки по отношение на държавите, които позволяват неустойчив риболов.

Що се отнася до селското стопанство, в Съвета бяха представени за приемане предложения за решения за разрешаване на употребата на четири генетично модифицирани сорта за храна, фураж и друга употреба. Не беше постигнато квалифицирано мнозинство нито в подкрепа, нито против въпросните решения.

Освен това министрите обмениха мнения по предложението за регламент относно развитието на селските райони, което е част от реформата на ОСП.

Без обсъждане Съветът прие заключения относно бъдещето на политиката за насърчаване на селското стопанство.

Накрая, Съветът беше информиран относно защитата на животните по време на транспортиране, относно хода на преговорите по Codex Alimentarius и перспективите в това отношение, относно помощта за преработени цитрусови плодове и относно решения, разрешаващи пускането на пазара на генетично модифицирани организми.

По време на работния обяд министрите обсъдиха иновациите и инструментариума за управление на риска в рамките на реформата на ОСП (втори стълб).

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2012 г.

Възможности за риболов в Черно море за 2012 г.

Европейски фонд за морско дело и рибарство

Разрешаване на четири генетично модифицирани сорта

Реформа на ОСП — развитие на селските райони

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Мерки срещу държавите, позволяващи неустойчив риболов

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мароко

Помощ за преработените цитрусови плодове

Решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организми

Хуманно отношение към животните по време на транспортиране

Проект за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Ваксинация против болестта син език

 • Финансови мерки за развитие на селските райони за държави членки с икономически трудности

 • Храна за най-нуждаещите се лица

 • Бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство — заключения

 • Заключения на Съвета — доклад относно схемата за единно плащане

РИБАРСТВО

 • Достъп на венецуелските риболовни кораби до Френска Гвиана

 • Цени на производител на Съюза за 2012 г. за някои рибни продукти

ОКОЛНА СРЕДА

 • Извънредно количество емисии на CO2 от нови леки автомобили

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Временно приемане на някои палестинци

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

 • Ограничителни мерки — Беларус

 • Ограничителни мерки — Демократична република Конго

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Координиране на схемите за социална сигурност — ЕС/Швейцария

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Sabine LARUELLE Министър на малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони

България:

Г-н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и храните

Г-н Петър СТЕФАНОВ Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г-н FUKSA, Ivan Министър на земеделието

Г-н Juraj CHMIEL Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Дания:

Г-жа Mette GJERSKOV Министър на продоволствените въпроси, земеделието и рибарството

Германия:

Г-жа Ilse AIGNER Федерален министър на земеделието, храните и защитата на потребителите

Г-н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителите

Естония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Simon COVENEY Министър на земеделието, храните и морските въпроси

Гърция:

Г-н Konstantinos SKANDALIDIS Министър на развитието на селските райони и храните

Г-н Spyridon-Adonis GEORGIADIS Заместник-министър на развитието, конкурентоспособността и морските въпроси

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-жа Rosa AGUILAR RIVERO Министър на околната среда, селските и морските райони

Г-жа Ana Isabel MARIÑO Министър на околната среда и териториалното устройство на автономна област Мадрид

Г-жа Rosa María QUINTANA Министър на морските въпроси на автономна област Галисия

Г-н Josep PUXEU ROCAMORA Държавен секретар за селските райони и водите

Франция:

Г-н Bruno LE MAIRE Министър на земеделието, храните, рибарството, селските райони и регионалното планиране

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представител

Италия:

Mario CATANIA Министър на земеделието

Кипър:

Г-н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната среда

Латвия:

Г-жа Laimdota STRAUJUMA Министър на земеделието

Литва:

Г-н Mindaugas KUKLIERIUS Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представител

Люксембург:

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта, делегиран министър по въпросите на солидарната икономика

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-н Sándor FAZEKAS Министър на развитието на селските райони

Малта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райони

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представител

Нидерландия:

Г-н Henk BLEKER Министър на земеделието и външната търговия

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г-н Marek SAWICKI Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Kazimierz PLOCKE Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Tadeusz NALEWAJK Заместник държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Andrzej BUTRA Заместник държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Португалия:

Г-жа Assunção CRISTAS Министър на земеделието, морските въпроси, околната среда и регионалното планиране

Г-н José DIOGO ALBUQUERQUE Държавен секретар за земеделието

Г-н Manuel PINTO DE ABREU Държавен секретар по морските въпроси

Румъния:

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Г-н Achim IRIMESCU Съветник, Постоянно представителство на Румъния

Словения:

Г-жа Tanja STRNISA Държавен секретар, Министерство на земеделието, горите и храните

Словакия:

Г-н Zsolt SIMON Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Peter JAVORCÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Jari KOSKINEN Министър на земеделието и горите

Г-н Risto ARTJOKI Държавен секретар

Швеция:

Г-н Eskil ERLANDSSON Министър по въпросите на селските райони

Обединено кралство:

Г-жа Caroline SPELMAN Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard BENYON Парламентарен заместник държавен секретар за околната среда и рибарството

Комисия:

Г-жа Maria DAMANAKI Член

Г-н John DALLI Член

Г-н Dacian CIOLOŞ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-н Stjepan MIKOLČIĆ Държавен секретар, Министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райони

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2012 г.

Съветът постигна политическо съгласие относно възможностите за риболов за 2012 г. за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза на базата на компромисен текст на председателството, изготвен със съгласието на Комисията. Това съгласие се отнася за рибни запаси, които не са предмет на международни преговори и споразумения, и за запаси, за които има международни преговори или споразумения (14751/11; 16650/11).

Съветът ще приеме тези регламенти на някое от предстоящите си заседания след окончателна редакция на текста от юрист-лингвистите.

В следната таблица са посочени примерните стойности на ОДУ за основните видове за 2012 г. в съпоставка с 2011 г. и с предложението на Комисията.

Възможности за риболов за 2012 г. за корабите на ЕС във водите на Съюза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинско наименование на вида

Английско наименование на вида

Българско наименование на вида

Риболовна зона на ICES

СЪВЕТ

СЪВЕТ

СЪВЕТ

Предложение на КОМИСИЯТА

съпоставка

 

 

 

 

ОДУ за 2012 г.

ОДУ за 2011 г.

съпоставка 2012/2011

за 2012 г.

ОДУ Съвет 2011 / Предл. на Комис. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IB KATTEGAТ, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от CЕCAF, водите на Френска Гвиана

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

I & II (води на ЕС и международни води) (ARU/1/2)

95

103

-8%

77

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

III & IV (води на ЕС и международни води) (ARU/3/4)

1.082

1.176

-8%

882

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

води на ЕС и международни Води от V, VI, VII (ARU/567)

4.316

4.691

-8%

3.518

-25%

Brosme brosme

Tusk

Менек

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32 (USK/3A/BCD)

24

24

0%

20

-17%

Caproidae

Boarfish

Капрови риби

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII (BOR/678)

82.000

33.000

148%

28050

-15%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

4.247

4.471

-5%

3.353

-25%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIa Clyde (HER/06ACL)

Предстои да бъде определен

 

 

Предстои да бъде определен

 

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIa (HER/07A/MM)

4.752

5.280

-10%

3.960

-25%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIe-f (HER/7EF)

980

980

0%

833

-15%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21.100

13.200

60%

21.100

60%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8.360

7.600

10%

6.460

-15%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Категат (COD/03AS)

133

190

-30%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIb; води на ЕС и международни води от Vb западно от 12˚00'' з.д. и от XII & XIV (COD/5W6-14)

78

78

0%

59

-24%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIa, води на ЕС и международни води от Vb източно от 12˚00'' з.д (COD/5BE6A)

0

182

-100%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIIa (COD/07A)

380

506

-25%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

10.059

4.023

150%

9.679

141%

Lamna nasus

Porbeagle

Селдова акула

Води на Френска Гвиана, Категат; Води на ЕС от Скагерак, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХII и XIV; води на ЕС от СЕCAF 34.1.1, 34.1.2 и 34.2 (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

Мегрим (видове)

Води на ЕС от IIa & IV (LEZ/2AC4-C)

1.845

1.845

0%

1.568

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Мегрим (видове)

VI, води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII & XIV (LEZ/56-14)

3.387

3.387

0%

2.879

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Мегрим (видове)

VII (LEZ/07)

13.725

18.300

-25%

13.725

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Мегрим (видове)

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1.716

1.806

-5%

1.355

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Мегрим (видове)

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1.214

1.094

11%

1.182

8%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

VI, EС и международни води от Vb, межд. води от XII & XIV (ANF/561214)

5.183

5.456

-5%

4.092

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

VII (ANF/07)

30.677

32.292

-5%

24.219

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

VIIIa,b,d,e (ANF/8ABDE)

8.220

8.653

-5%

6.490

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

VIIIc, IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

3.300

1.571

110%

3.300

110%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

Води на ЕС и международни води от Vb, VIa (HAD/5BC6A)

6.015

2.005

200%

2.506

25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

VIIb-k, VIII, IX, X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16.645

13.316

25%

9.987

-25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

VIIa (HAD/07A)

1.251

1.317

-5%

988

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

VI, води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII и XIV (WHG/56-14)

307

323

-5%

242

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

VIIa (WHG/07A)

89

118

-25%

89

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

VIIb-h, и VIIj-k (WHG/7X7A-C)

19.053

16.568

15%

14.083

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

VIII (WHG/08)

3.175

3.175

0%

2.699

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

IX, X. води на ЕС от CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Предстои да бъде определен

Предстои да бъде определен

 

Предстои да бъде определен

 

Merluccius merluccius

Hake

Мерлуза

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32 (HKE/3A/BCD)

1.561

1.661

-6%

1.482

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Мерлуза

Води на ЕС от IIа и IV (HKE/2AC4-C)

1.819

1.935

-6%

1.726

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Мерлуза

VI, VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII, XIV (HKE/571214)

30. 9001

30.900

0%

27.575

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Мерлуза

VIIIa-b, VIIId-e (HKE/8ABDE)

19.373

20.609

-6%

18.391

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Мерлуза

VIIIc, IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)

12.299

10.695

15%

12.299

15%

Molva dypterigia

Blue ling

Синя молва

Международни води от XII (BLI/12INT)

815

815

0%

611

-25%

Molva molva

Ling

Молва

IIIa, води на ЕС от IIIb-d (LIN/3A/BCD)

92

92

0%

78

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

Води на ЕС от IIа и IV (NEP/2AC4-C)

21.929

23.453

-6%

20.849

-11%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

VI, ЕС и международни води от Vb (NEP/5BC6)

14.091

13.681

3%

13.950

2%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

VII (NEP/07)

21.759

21.759

0%

17.551

-19%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3.899

3.899

0%

3.314

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

VIIIc (NEP/08C)

82

91

-10%

82

-10%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 1 (NEP/9/3411)

273

303

-10%

273

-10%

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Скариди от рода Penaeus

Френска Гвиана (PEN/FGU)

Предстои да бъде определен

Предстои да бъде определен

 

Предстои да бъде определен

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VI; EС и международни води от Vb, межд. води от XII и XIV (PLE/56-14)

693

693

0%

589

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VIIa (PLE/07A)

1.627

1.627

0%

1.220

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0%

66

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VII d, e (PLE/07DE)

5062

4665

9%

4179

-10%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VII f, g (PLE/7FG)

369

410

-10%

308

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5%

139

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

VIII, IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0%

336

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Сребриста сайда

VI, EС и международни води от Vb, межд. води от XII, XIV (POL/56-14)

397

397

0%

298

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Сребриста сайда

VII (POL/07)

13.495

13.495

0%

10.121

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Сребриста сайда

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1.482

1.482

0%

1.260

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Сребриста сайда

VIIIc (POL/08C)

231

231

0%

196

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Сребриста сайда

IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 1 POL/9/3411)

282

282

0%

240

-15%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

VII, VIII, IX, X, води на ЕС от CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

3.343

3.343

0%

2.842

-15%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

Води на ЕС от IIа и IV (SRX/2AC4-C)

1.186

1.397

-15%

1.186

-15%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

води на ЕС от IIIa (SRX/03A-C)

58

58

0%

49

-16%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

Води на ЕС от VIa-b, VIIa-c и VIIe-k (SRX/67AKXD)

9.915

11.379

-13%

8.548

-25%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

Води на ЕС от VIId (SRX/07D)

887

887

0%

754

-15%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

Води на ЕС от VIII и IX (SRX/89-C)

4.222

4.640

-9%

3.480

-25%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

IIIa; води на ЕС от подучастъци 22—32 (SOL/3A/BCD)

610

840

-27%

520

-38%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII, XIV (SOL/56-14)

60

60

0%

51

-15%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIa (SOL/07A)

300

390

-23%

220

-44%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIb-c (SOL/7BC)

44

44

0%

37

-16%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIId (SOL/07D)

5.580

4.852

15%

5.300

9%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIe (SOL/07E)

777

710

9%

777

9%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIf, g (SOL/7FG)

1060

1.241

-15%

1060

-15%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0%

360

-15%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

VIIIa, b (SOL/8AB)

4.250

4.250

0%

3.755

-12%

Solea spp.

Sole

Морски език (видове)

VIIIc, d, e, IX, X. води на ЕС от CECAF 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1.072

1.072

0%

911

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Цаца

VIId-e (SPR/7DE)

5.150

5.421

-5%

4.066

-25%

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Черноморска бодлива акула

Води на ЕС от IIIa (DGS/03A-C)

0

0

Не се прилага

0

Не се прилага

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

Черноморска бодлива акула

води на ЕС от IIa & IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Не се прилага

0

Не се прилага

Squalus acanthias

Spurdog dogfish

Черноморска бодлива акула

Води на ЕС и международни води , V, VI, VII, VIII, XII & XIV (DGS/15X14)

0

0

Не се прилага

0

Не се прилага

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

VIIIc (JAX/08C)

25.011

25.137

-1%

25.011

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

IX (JAX/09)

30.800

29.585

4%

30.800

4%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

X: води на ЕС от CECAF — Азорски о-ви (JAX/X34PRT)

Предстои да бъде определен

Предстои да бъде определен

 

Предстои да бъде определен

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от CECAF — островите Мадейра (JAX/341PRT)

Предстои да бъде определен

Предстои да бъде определен

 

Предстои да бъде определен

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от CECAF — Канарски острови (JAX/341SPN)

Предстои да бъде определен

Предстои да бъде определен

 

Предстои да бъде определен

 

Възможности за риболов за 2012 г. за корабите на ЕС в определени води извън Съюза

Латинско наименование на вида

Английско наименование на вида

Българско наименование на вида

Риболовна зона на ICES

СЪВЕТ

ОДУ за 2012 г.

СЪВЕТ

ОДУ за 2011 г.

СЪВЕТ

съпоставка 2012/2011

Предложение на КОМИСИЯТА

за 2012 г.

съпоставка

ОДУ Съвет 2011 / Предл. на Комис. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IB KATTEGAТ, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от CЕCAF, водите на Френска Гвиана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Пясъчна змиорка

Норвежките води от IV (SAN/04-N)

Не се прилага

0

Не се прилага

0

Не се прилага

Ammodytidae

Sandeel

Пясъчна змиорка

Води на ЕС от ІІа, IIIa и ІV (SAN/2A3A4)

180000

354420

-49%

180000

-49%

Brosme brosme

Tusk

Менек

Води на ЕС и международни води от I, II & XIV (USK/1214EI)

21

21

0%

18

-14%

Brosme brosme

Tusk

Менек

Води на ЕС от IV (USK/04-C)

196

196

0%

167

-15%

Brosme brosme

Tusk

Менек

Води на ЕС и международни води от V, VI, и VII (USK/567EI)

294

294

0%

294

0%

Brosme brosme

Tusk

Менек

Норвежките води от IV (USK/04-N)

170

170

0%

170

0%

Clupea harengus

Herring

Херинга

IIIa (HER/03A)

38.998

25.999

50%

38.998

50%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Води на ЕС и норвежки води от зона IV, на север от 53º 30' с.ш. (HER/4AB)

243.000

115.464

110%

241.565

109%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Норвежките води южно от 62° с.ш. (HER/04-N)

922

846

9%

922

9%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Прилов в IIIa (HER/03A-BC)

6.659

6.659

0%

6.659

0%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Прилов в зони IV, VIId и във водите на ЕС от зона IIa (HER/2A47DX)

17.900

16.539

8%

17.900

8%

Clupea harengus

Herring

Херинга

IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44.550

26.536

68%

31.631

19%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Води на ЕС и международни води от Vb и VIb и VIaN (HER/5B6ANB)

22.290

22.481

-1%

22.290

-1%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Скагерак (COD/03AN.)

3.660

3.711

-1%

3.660

-1%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

IV, води на ЕС от IIa, частта от IIIa, която не е обхваната от Скагерак и Категат (COD/2A3AX4)

21.974

22.279

-1%

21.974

-1%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Норвежките води южно от 62°с.ш. (COD/04-N)

382

382

0%

382

0%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIId (COD/07D)

1.543

1.564

-1%

1.543

-1%

Limanda limanda and Platichthys flesus

Dabe and Flounder

Лиманда и писия

Водите на ЕС от IIа и IV (D/F/2AC4-C)

18.434

18.434

0%

15.669

-15%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

Водите на ЕС от IIа и IV (ANF/2AC4-C)

9.161

9.643

-5%

7.232

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Морски дявол (видове)

Норвежките води от IV (ANF/04-N)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32 (HAD/3A/BCD)

2.308

2.007

15%

2.308

15%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

IV, води на ЕС от IIa (HAD/2AC4)

30.158

26.432

14%

30.158

14%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

Норвежките води южно от 62°с.ш. (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

VIb; XII и XIV (води на ЕС и международни води) (HAD/6B1214)

3.300

3.748

-12%

3.300

-12%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

IIIa WHG/03A.

1031

1.031

0%

1031

0%

Merlangius merlangus

Whiting

Меджид

IV; води на ЕС от IIa (WHG/2AC4)

15.750

13.349

18%

15.750

18%

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

Меджид и сребриста сайда

Норвежките води южно от 62°с.ш. (W/P/04-N)

190

190

0%

190

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Син меджид

Норвежките води от II и IV (WHB/4AB-N)

0

0

Не се прилага

0

Не се прилага

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Син меджид

Води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII и XIV (WHB/1X14)

63.421

10.042

532%

63.421

532%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Син меджид

VIIIc, IX и X; водите на ЕС от CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

10.043

1.030

875%

10.043

875%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Син меджид

Водите на ЕС от II, IVa, V, VI северно от 56˚30 с.ш. и VII западно от 12˚ з.д. (WHB/24A567)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

 

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

Малоуста писия и камбала

Водите на ЕС от IIа и IV (L/W/2AC4-C)

6.391

6.391

0%

5.432

-15%

Molva dypterigia

Blue ling

Синя молва

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B)

1.882

1717

10%

1374

-20%

Molva molva

Ling

Молва

води на ЕС и международни води от I, II (LIN/1/2)

36

36

0%

31

-14%

Molva molva

Ling

Молва

Води на ЕС от IV (LIN/04)

2.428

2.428

0%

2.064

-15%

Molva molva

Ling

Молва

Води на ЕС и международни води от V (LIN/05)

33

33

0%

28

-15%

Molva molva

Ling

Молва

Води на ЕС и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (LIN/6X14)

7.824

8.024

-2,5%

5.899

-26%

Molva molva

Ling

Молва

Норвежки води от IV (LIN/04-N)

850

850

0%

850

0%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

IIIa; води на ЕС от IIIb-c и подучастъци 22—32 (NEP/3A/BCD)

6.000

5.170

16%

6.000

16%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Норвежки омар

Норвежките води от IV (NEP/4AB-N)

1.200

1.200

0%

1.200

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

IIIa (PRA/03A)

3.780

4.448

-15%

3.780

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

Води на ЕС от IIа и IV (PRA/2AC4-C)

3.058

3.598

-15%

3.058

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

Норвежките води южно от 62° с.ш. N (PRA/04-N)

480

480

0%

480

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

Скагерак (PLE/03AN)

7.791

7.791

0%

7.791

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

Категат (PLE/03AS)

1.988

1.988

0%

1.988

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Морска писия

IV; води на ЕС от зона IIa; частта от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат (PLE/2A3AX4)

79.201

68.862

15%

79.201

15%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

зони IIIa и IV; води на Е от IIa,b,c,d (POK/2A34)

37.774

43.842

-14%

37.774

-14%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

VI; води на ЕС и международни води от Vb, XII и XIV (POK/561214)

7.830

9.682

-19%

7.830

-19%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

Норвежките води южно от 62° с.ш. (POK/04-N)

880

880

0%

880

0%

Psetta maxima & Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

Калкан и средиземноморски калкан

Води на ЕС от IIа и IV (T/B/2AC4-C)

4.642

4.642

0%

3.946

-15%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

Води на ЕС от зони IIa и IV; води на ЕС и международни води от Vb и VI (GHL/2A-C46)

169

169

0%

169

0%

Scomber scombrus

Mackerel

Скумрия

зони IIIa и IV; води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32 (MAC/2A34)

19.855

20.002

-1%

19.855

-1%

Scomber scombrus

Mackerel

Скумрия

VI, VII, VIII a-b, VIIId-e; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от IIa, XII, XIV (MAC/2CX14)

259.129

325.245

-20%

259.129

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Скумрия

VIIIc, IX, X; водите на ЕС от CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)

29.651

37.139

-20%

29.651

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Скумрия

Норвежки води от IІa и IVa (MAC/xxxx)

10.176

13.018

-22%

10.176

-22%

Solea solea

Common sole

Обикновен морски език

Води на ЕС от II и IV (SOL/24)

16.150

14.050

15%

15.650

11%

Sprattus sprattus

Sprat

Цаца

IIIa (SPR/03A)

48.100

48.100

0%

48.100

0%

Sprattus sprattus

Sprat

Цаца

Води на ЕС от IIа и IV (SPR/2AC4-C)

117.500

160.000

-27%

132.924

-17%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от IVb, IVc и VIId (JAX/47D)

31.329

42.955

-27%

31.329

-27%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa,b,d,e; Vb; води на ЕС и международни води от Vb; Международни води от XII & XIV (JAX/2A-14)

157.989

158.787

-1%

157.989

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

X: води на ЕС от CECAF — Азорски о-ви (JAX/X34PRT)

Предстои да бъде определен

3.072

 

Предстои да бъде определен

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от CECAF — островите Мадейра (JAX/341PRT)

Предстои да бъде определен

1.229

 

Предстои да бъде определен

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Сафрид (видове)

Води на ЕС от CECAF — Канарски острови (JAX/341SPN)

Предстои да бъде определен

1.229

 

Предстои да бъде определен

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Норвежки паут

IIIa; Води на ЕС от ІІа, IV (води на ЕО) (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Норвежки паут

Норвежките води от IV (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

Стопанска риба

Норвежките води от IV (I/F/4AB-N)

800

800

0%

800

na

 

 

Комбинирана квота

Води на ЕО от Vb; VI и VII (R/G/5B67-C)

Не се прилага

Не се прилага

 

Не се прилага

 

 

 

Други видове

Норвежките води от IV (OTH/4AB-N)

5.000

5.000

 

5.000

 

 

 

Други видове

Водите на ЕС от IIa, IV и VIa, северно от 56˚30' с.ш. (OTH/2A46AN)

Не се прилага

Не се прилага

 

Не се прилага

 

ПР5ЛОЖЕНИЕ IB СЕВЕРОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН И ГРЕНЛАНДИЯ Зони I, II, V, XII, XIV на ICES и гренландски води от NAFO 0 и 1

Chionoecetes spp.

Снежен краб (видове)

Снежен краб (видове)

Гренландски води от NAFO 0 и 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0%

500

0%

Clupea harengus

Herring

Херинга

Води на ЕС и международни води от I и II (HER/1/2)

54.228

64.319

-16%

54.228

-16%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Норвежки води от зони I и II (COD/1N2AB)

16.309

14.127

15%

16.309

15%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Гренландски води от NAFO 0 и 1р гренландски води от V и XIV (COD/NO1514)

2.500

2.500

0%

2.500

0%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Международни води от I и IIb (COD/1/2B)

27.785

25.575

9%

27.785

9%

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

Атлантическа треска и пикша

Фарьорски води от Vb (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Атлантическа писия

Гренландски води от V, ХІV (HAL/514GRN)

1.075

1.075

0%

1.200

12%

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Атлантическа писия

Гренландски води от NAFO 0 и 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167%

200

167%

Mallotus villosus

Capelin

Мойва

IIb (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

Мойва

Гренландски води от V, ХІV (CAP/514GRN)

56364

56364

0%

15400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Пикша

Норвежки води от зони I и II (HAD/1N2AB)

1.350

1.350

0%

1.350

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Син меджид

Фарьорски води (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva and Molva dypterigia

Ling and Blue ling

Молва и синя молва

Фарьорски води от Vb (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

Гренландски води от зони V и XIV (PRA/514GRN)

8.000

7.000

14%

8.000

14%

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

Гренландски води от NAFO 0 и 1 (PRA/N01GRN)

4.000

4.000

0%

4.000

0%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

Норвежки води от зони I и II (POK/1N2AB)

2.550

2.550

0%

2.550

0%

Pollachius virens

Saithe

Сайда

Международни води от I и II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

Сайда

Фарьорски води от Vb (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

Норвежки води от I и II (GHL/1N2AB)

50

50

0%

50

0%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

Международни води от I и II (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

Гренландски води от зони V и XIV (GHL/514GRN)

6.320

7.000

-10%

6.320

-10%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

Гренландски води от NAFO 0 и 1 (GHL/N01GRN)

2.650

2.650

0%

2.650

0%

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Морски костур (плитководен)

Води на ЕС и международни води от зона V; международни води от XII и XIV (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

Морски костур (дълбоководен)

Води на ЕС и международни води от зона V; международни води от XII и XIV (RED/51214D)

4944

5831

-15%

4944

-15%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

Норвежки води от I и II (RED/1N2AB)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

Международни води от I и II (RED/1/2INT)

Не се прилага

Не се прилага

 

Не се прилага

 

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

Морски костур (дълбоководен)

Гренландски води от V, ХІV (RED/514GRN)

6000

5227

15%

6000

15%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

Исландски води от Va (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

Фарьорски води от Vb (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

By-catches

 Прилов

Гренландски води от NAFO 0 и 1 (XBC/N01GRN)

2.300

2.300

0%

2.300

0%

 

Други видове

 

Норвежки води от зони I и II (OTH/1N2AB)

350

350

0%

350

0%

 

Други видове

 

Фарьорски води от Vb (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Калканоподобни

 

Фарьорски води от Vb (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IC СЕВЕРОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН зона на NAFO

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

NAFO 3M (COD/N3M)

5292

5703

-7%

5292

-7%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Червена писия

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Червена писия

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Американска камбала

NAFO 3M

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Американска камбала

NAFO 3LNO

0

0

0%

0

0%

Illex illecebrosus

Short fin squid

Късоопашат калмар

Подзони 3 и 4 на NAFO (SQI/N34)

Не се прилага

Не се прилага

 

Не се прилага

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Жълтоопашата лиманда

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0%

0

0%

Mallotus villosus

Capelin

Мойва

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Северна скарида

NAFO 3L (PRA/N3L)

670

1069

-37%

670

-37%

Pandalus borealis

Nothern prawn

Северна скарида

NAFO 3M (PRA/N3M)

Не се прилага

Не се прилага

 

Не се прилага

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Черна писия

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7.093

7.466

-5%

7.093

-5%

Rajidae

Skate

Морски лисици

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5.352

7.556

-29%

5.352

-29%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1094

1094

0%

1094

0%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

NAFO 3M (RED/N3M)

7.813

7.813

0%

7.813

0%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

NAFO 3O (RED/N3O)

7.000

7.000

0%

7.000

0%

Sebastes spp.

Redfish

Морски костур (видове)

Подзона 2 на NAFO, участъци 1F и 3K

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

Бяла мерлуза

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2.941

3.529

-17%

2.941

-17%

ПРЛОЖЕНИЕ ID ДАЛЕКОМИГРИРАЩИ РИБИ — ВСИЧКИ ЗОНИ

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Червен тон

Атлантически океан, източно от 45° з.д., и Средиземно море (BFT/AE045W)

5.756

5.756

0%

5.756

0%

Xiphias gladius

Swordfish

Риба меч

Атлантически океан (северно от 5° с.ш.)

8.997

8.636

4%

8.997

4%

Xiphias gladius

Swordfish

Риба меч

Атлантически океан (южно от 5° с.ш.)

5.379

5.318

1%

5.379

1%

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Северен бял тон

Атлантически океан (северно от 5° с.ш.)

26.939

27.917

-4%

26.939

-4%

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Южен бял тон

Атлантически океан (южно от 5° с.ш.)

1.540

1.915

-20%

1.540

-20%

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Дебел (големоок) тон

Атлантически океан

29.867

29.867

0%

29.867

0%

Makaira nigricans

Blue marlin

Син марлин

Атлантически океан

73

103

-29%

73

-29%

Tetrapturus alba

White marlin

Бял марлин

Атлантически океан

56

47

19%

56

19%

ПРИЛОЖЕНИЕ IE АНТАРКТИКА Зона на CCAMLR

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Антарктическа ледена риба

FAO 48.3 Антарктика (ANI/F483)

3072

2305

33%

3072

33%

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Антарктическа ледена риба

FAO 58.5.2 Антарктика (ANI/F5852)

0

78

-100%

0

-100%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Патагонски кликач

FAO 48.3 Антарктика (TOP/F483)

2600

3000

-13%

2600

-13%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Патагонски кликач

FAO 48.4 Антарктика, на север (TOP/F484N)

48

40

20%

40

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Патагонски кликач

FAO 48.4 Антарктика, на юг (TOP/F484)

33

30

10%

30

0%

Dissostichus spp.

Toothfish

Кликач (видове)

FAO 58.5.2 Антарктика
TOP/F5852

2730

2550

7%

2730

7%

Euphausia superba

Krill

Антарктически крил

FAO 48
KRI/F48

5.610.000

5610000

0%

5.610.000

0%

Euphausia superba

Krill

Антарктически крил

FAO 58.4.1 Антарктика
KRI/F5841

440 000

440 000

0%

440 000

0%

Euphausia superba

Krill

Антарктически крил

FAO 58.4.2 Антарктика
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0%

2 645 000

0%

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Сива скална треска

FAO 58.5.2 Антарктика
NOS/F5852

80

80

0%

80

0%

Paralomis spp.

Crab

Крабове

FAO 48.3 Антарктика
PAI/F483

0

1600

-100%

0

-100%

Macrourus spp.

Grenadier

Макрурус

FAO 58.5.2 Антарктика
GRV/F5852

360

360

0%

360

0%

 

Other species

Други видове

FAO 58.5.2 Антарктика
OTH/F5852

50

50

0%

50

0%

Rajidae

Skates and rays

Скатоподобни

FAO 58.5.2 Антарктика
SRX/F5852

120

120

0%

120

0%

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

Ледена риба-еднорог

FAO 58.5.2 Антарктика
LIC/F5852

150

150

0%

150

0%

ПРИЛОЖЕНИЕ IF ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН Зона на SEAFO

Beryx spp.

Alfonsinos

Берикс (видове)

SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Западноафрикански джерион

Подучастък В1 на SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Западноафрикански джерион

SEAFO, с изключение на подучастък B1

200

200

0%

200

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Патагонски кликач

SEAFO

230

230

0%

230

0%

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Атлантически големоглав

Подучастък В1 на SEAFO
(ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Атлантически големоглав

SEAFO, с изключение на подучастък B1 (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IG ЮЖЕН ЧЕРВЕН ТОН — Всички зони

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Южен червен тон

Прилов във всички зони (SBF/F41-81)

10

10

0%

10

0%

ПРИЛОЖЕНИЕ IH Зона на конвенцията WCPFC

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiphias gladius

Swordfish

Риба меч

Зона на конвенцията WCPFC южно от 20˚ ю.ш.

3.170

3.170

 

3170

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IJ зона на SPFO

 

 

 

 

 

 

 

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Сафрид от вида Trachurus murphyi

SPFO (CJM)

Предстои да бъде определен

40.649

 

Предстои да бъде определен

 

Що се отнася до запасите, за които данните са оскъдни, Съветът и Комисията постигнаха съгласие, че липсата на сигурни данни затруднява изготвянето на аналитични препоръки за рибните запаси. Държавите членки следва да подобрят наличността на данните, предоставяни на съответните научни агенции, и да направят необходимото тези данни да съответстват на необходимостта от аналитични оценки, за да улеснят устойчивото управление на съответните риболовни дейности. По отношение на запасите, за които ICES (Международен съвет за изследване на морето) е посочил, че данните са недостатъчни, следва да се открие причината за тази недостатъчност и да се набележат подходящи действия.

По отношение на дългосрочния план за запасите от атлантическа треска (Регламент 1342/2008) Съветът и Комисията постигнаха съгласие за общо тълкуване на член 13 за определяне на риболовното усилие.

В допълнение на възможностите за риболов в Черно море за 2012 г., за които министрите постигнаха политическо съгласие на заседанието на Съвета (виж по-долу), възможностите за риболов в Балтийско море за 2012 г. бяха вече приети на 30 ноември 2011 г.

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

Тъй като съществуващите разпоредби от сферата на предложението са приложими до 31 декември 2011 г., с изключение на някои ограничения на усилието, които са приложими до 31 януари 2012 г, регламентът ще се прилага считано от 1 януари 2012 г.

Възможности за риболов в Черно море за 2012 г.

Министрите постигнаха политическо съгласие по регламент за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси, приложими в Черно море за 2012 г. (17396/11), въз основа на компромисния текст на председателството, съгласуван с Комисията.

Съветът ще приеме този регламент чрез писмена процедура след окончателна редакция от юрист-лингвистите.

Основният елемент от компромисния текст на председателството, одобрен от Комисията, е непроменени квоти на общия допустим улов (ОДУ) на ЕС в Черно море за калкан и цаца.

В следната таблица са посочени примерните стойности на ОДУ в Черно море за 2012 г. в съпоставка с 2011 г. и с предложението на Комисията.

Латинско наименование на вида

Английско наименование на вида

Българско наименование на вида

Риболовна зона на ICES

СЪВЕТ

ОДУ за 2012 г.

СЪВЕТ

ОДУ за 2011 г.

СЪВЕТ

съпоставка 2012/2011

Предложение на КОМИСИЯТА

за 2012 г.

Съпоставка
ОДУ Съвет 2011 г./
предложение на Комисията
за 2012 г.

Psetta maxima

Turbot

Калкан

Черно море (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0%

74

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Цаца

Черно море (SPR/F3742C)

11.475

11.475

0%

11.475

0%

Съветът, Комисията и заинтересованите държави членки постигнаха съгласие, че е уместно да се въведат подходящи мерки, като схеми за инспекции и стандарти, чрез които да се противодейства на подаването на неверни данни и на незаконния улов на калкан в Черно море. Тези мерки следва да се разработят през 2012 г. от заинтересованите държави членки съвместно с Комисията.

Освен това Съветът и Комисията постигнаха съгласие, че следва да бъде установено регионално сътрудничество в областта на рибарството в Черно море с цел насърчаване на устойчивото управление на запасите в района, както и че всяка от двете институции ще предприеме действия в рамките на съответната си компетентност.

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов в Черно море.

Тъй като съществуващите разпоредби са приложими до 31 декември 2011 г., регламентът ще се прилага от 1 януари 2012 г.

Европейски фонд за морско дело и рибарство

Съветът изслуша представянето на Комисията и проведе обмен на мнения по предложението за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (17870/11).

Предложението за ЕФМДР трябва да се разглежда в контекста на предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г., както и в контекста на пакета за реформиране на общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Общата цел на ЕМФДР е да съдейства за постигането на целите на ОПОР и да доразвие интегрираната морска политика (ИМП) на ЕС. Общите процедурни разпоредби са определени в предложението за хоризонтален регламент. Текущите обсъждания в Съвета на предложенията за реформиране на ОПОР и стартирането на ИМП наложиха необходимостта от приемането на дългосрочен инструмент за специфична финансова подкрепа. Комисията предлага по-голямата част от настоящите инструменти на ОПОР и ИМП да бъдат интегрирани в един фонд, с изключение на споразуменията за партньорство в областта на рибарството и задължителните вноски в регионалните организации за управление на рибарството (РОУР).

Предлага се ЕФМДР да бъде структуриран около 4 стълба:

 • интелигентно и екологосъобразно рибарство (споделено управление);

 • интелигентен и екологосъобразен сектор на аквакултурите (споделено управление);

 • устойчиво и приобщаващо териториално развитие (споделено управление); и

 • интегрирана морска политика (пряко централизирано управление).

Разрешаване на четири генетично модифицирани сорта

На Съвета бяха представени за приемане предложения за решения за разрешаване на употребата на четири генетично модифицирани сорта за храна, фураж и друга употреба с изключение на отглеждането. Не беше постигнато съгласие нито в подкрепа, нито против въпросните решения.

След подаването на първоначалните искания за разрешаване на тези генетично модифицирани сортове, в съответствие с изискванията на Регламент 1829/2003 бе извършена първоначална консултация с Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и той даде благоприятно научно становище. На тази основа Европейската комисия изготви предложения за разрешаване на тези сортове, които бяха представени на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. На заседанието си от 9 февруари 2011 г. Постоянният комитет не успя да постигне необходимото квалифицирано мнозинство за представяне на становище за или против предлаганите от Комисията мерки за разрешаване. Поради липсата на становище Съветът трябваше да предприеме действие по предложенията на Комисията в тримесечен срок.

Днес Съветът отбеляза, че не е било постигнато квалифицирано мнозинство нито в подкрепа на следните четири предложения, нито против тях:

 • предложение за решение на Съвета за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236x3006-210-23 от Dow (15517/11)

 • предложение за решение за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11xMIR604xGA21 от Syngenta (15518/11)

 • предложение за решение за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11xMIR604 от Syngenta (15520/11) и

 • предложение за решение за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604xGA21 от Syngenta (15521/11).

След като работата на Съвета по този въпрос е приключила, Комисията е в правото си да финализира процедурата по вземане на решение по всичките предложения.

Във връзка с това Съветът взе под внимание информационната бележка от делегацията на Унгария, чието разглеждане на текущото заседание беше предвидено в рамките на „Други въпроси“ (18417/11).

В съответствие със стандартен член, въведен от октомври 2007 г. във всички решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО), обхватът на разрешаването надхвърля употребата за храна и фураж, за да включи „всякаква друга употреба“ с изключение на отглеждането. Делегацията на Унгария, подкрепена от делегациите на Австрия, Кипър, Люксембург, Словения и Гърция, изрази опасения във връзка с факта, че по отношение на употребата за храна и фураж се извършва оценка на риска, докато подобна оценка не се извършва специално за „всякаква друга употреба на генетично модифицирани организми“.

В светлината на предварителните разяснения, предоставени от Правната служба на Съвета, Комисията увери Съвета, че опасенията на делегацията на Унгария и на други делегации, ще бъдат взети предвид. Беше отбелязано също, че след влизането в сила на Регламент 182/2011 на 1 март 2011 г., подобни положения няма повече да се разглеждат от Съвета. Те по-скоро ще бъдат разглеждани от компетентния „апелативен комитет“ (председателстван от Комисията).

Реформа на ОСП — развитие на селските райони

Министрите обмениха мнения по предложението за регламент относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (регламент относно развитието на селските райони) в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) (15425/11).

Дебатът се съсредоточи върху действията, предвидени за преодоляване на новите предизвикателства в рамките на втория стълб, както и върху предложените инструменти за развитие на селските райони и тяхната дефиниция. Повечето делегации отбелязаха, че съдържанието на предложението може да бъде правилно оценено, когато стане известна разбивката по държави членки на пакета за втория стълб.

Що се отнася да преодоляването на нови предизвикателства в рамките на втория стълб, редица държави членки смятат, че предложението е в правилната посока. Въпреки това някои държави членки заявиха желание предложението да се съсредоточи повече върху иновациите и конкурентоспособността. Редица делегации изтъкнаха и необходимостта от подходяща подкрепа за модернизацията и преструктурирането на сектора, за да се повиши конкурентоспособността. Освен това голямо мнозинство делегации изтъкнаха необходимостта да се гарантира, че общата стратегическа рамка, привеждаща ЕЗФРСР в съответствие със структурните фондове, ще бъде съвместима с целта за опростяване на ОСП.

Като цяло предложените инструменти бяха положително оценени, въпреки че някои държави членки заявиха, че би било полезно да се изяснят някои аспекти. Тези инструменти следва да подкрепят изграждането на ефикасен, модерен и конкурентоспособен селскостопански сектор и икономика на селските райони. От основно значение ще бъдат гъвкавостта за отчитане на специфичните условия във всяка държава на национално или регионално равнище и опростяването на процедурите. Повечето делегации заявиха, че инструментариумът за управление на риска може да бъде полезно средство. Някои държави смятат, че дефиницията на районите в по-неблагоприятно положение не е достатъчно точна, което означава, че някои обичайно обхванати от схемата райони биха могли да бъдат изключени от нея.

Предложението за развитие на селските райони е част от пакета за реформа на ОСП, който беше представен от Комисията на заседанието на Съвета по селско стопанство през октомври. В рамките на това заседание Съветът проведе открит дебат по целия пакет.

Наред с предложенията относно директните плащания, относно единната обща организация на пазара (ООП) и относно финансирането на ОСП, предложението за регламент относно развитието на селските райони е едно от четирите основни предложения, които предстои да бъдат приети от Съвета и Европейския парламент (обикновена законодателна процедура).

По отношение на реформата на ОСП Съветът вече проведе ориентационен дебат относно директните плащания на последното заседание на Съвета по селско стопанство през ноември и ще проведе още едни ориентационен дебат относно предложението за единна ООП през януари 2012 г.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Мерки срещу държавите, позволяващи неустойчив риболов

Комисията информира министрите по предложение за регламент относно някои мерки по отношение на държавите, позволяващи неустойчив риболов, с цел опазване на рибните запаси.

Няколко държави членки подкрепят тази инициатива, като същевременно изтъкват, че ЕС следва винаги да предпочита преговорите. В случай на провал на тези преговори обаче много държави членки биха разбрали необходимостта от специфичен инструмент от подобен вид, който би позволил на ЕС да предприема действия срещу трети държави, които вземат едностранни решения по отношение на общи рибни запаси.

Комисията предлага да се разработи специфичен инструмент за преодоляване на положения, подобни на положението, което в момента застрашава запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан. Целта на инструмента е защитата на рибните запаси в рамките на отговорността на ЕС от неустойчивите риболовни практики на държави, които се противопоставят на съвместното управление на тези запаси.

Пазарът на рибни продукти в ЕС може да предостави стимул за някои държави да се заемат с опортюнистични и неустойчиви риболовни дейности. ЕС следва да има възможността да ограничава подобна търговия като средство за защита на рибните запаси. Предложението на Комисията създава механизъм, който:

 • ще гарантира, че мерките са пропорционални;

 • ще гарантира зачитането на международното право;

 • ще позволи на засегнатите трети държави да бъдат изслушани и да имат възможност да коригират действията си;

 • ще даде правомощия на Комисията да приема мерки;

 • ще предвижда бързо прекратяване на мерките, в случай че се приемат подходящи коригиращи действия.

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мароко

Комисията представи информация на Съвета по неотложния въпрос за отказа на Европейския парламент да одобри сключването на междинния протокол в областта на рибарството, който се прилага временно от февруари насам.

Няколко държави членки повдигнаха въпроса за икономическите и финансовите последици и заявиха, че придават голямо значение на изготвянето на нов протокол. Те изтъкнаха факта, че отказът на Европейския парламент е разочарование и поставя сектора в положение, което не е било предвидено: това ще има значително икономическо въздействие върху операторите, които вече са платили такси, за да получат достъп до мароканските води и са сключили договори, и ще доведе до безработица, тъй като те няма да могат повече да извършват риболовна дейност.

Комисията подготвя предложение за решение с цел прекратяване на временното прилагане. Междувременно Комисията обмисля да представи нова препоръка за мандат за водене преговори, основан на устойчивостта, употребата единствено на излишъка (т.е. частта от риболовните ресурси, която не е използвана на местно равнище), ефективността на разходите във връзка с необходимостта от възможности за риболов и тяхната цена, както и спазването на международното право.

Помощ за преработените цитрусови плодове

Делегацията на Кипър информира министрите относно искането си за удължаване на преходния период до 2013 г. за частично обвързаните с производството помощи за преработените цитрусови плодове (18494/11).

Цитрусовите плодове са важен сектор в Кипър. След като през 2008 г. беше прекратено обвързването на всички директни помощи за преработени цитрусови плодове и зеленчуци с тяхното производство, на държавите членки беше дадена възможност да предоставят частично обвързани с производството помощи за преходен период, изтичащ през 2012 г. Кипър се възползва от тази възможност в областта на цитрусовите плодове, за които преди това ползваше стимулите, свързани с преработването.

През последните години цитрусовият сектор в Кипър имаше множество проблеми, дължащи се предимно на продължителни суши, довели до липса на вода за напояване. Това създаде допълнителни структурни проблеми в този сектор. Кипър би искал преходният период за частично обвързаните с производството помощи за този сектор да бъде удължен поне с една година, за да се включи 2013 г.

Комисията отбеляза, че изменението на Регламент 73/2009 с цел удовлетворяване на искането на Кипър би отнело време при обикновената законодателна процедура. Като решение Комисията прикани тази делегация да използва:

 • за 2013 г. — мерките за развитие на селските райони с цел преодоляване на икономическите и екологичните проблеми в този сектор, както и

 • от 2014 г. нататък — възможността, дадена на държавите членки в рамките на пакета от предложения за реформа на ОСП, за предоставяне на обвързани с производството помощи за специфичен вид земеделие или за специфични системи, при които съществуват определени трудности и които са особено важни по икономически и/или социални причини.

Решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организми

Делегацията на Унгария информира Съвета относно обхвата на член 2, буква в) в решенията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО) (18417/11).

В съответствие със стандартния член 2, буква в), въведен от октомври 2007 г. във всички решения за разрешаване на пускането на пазара на ГМО, обхватът на разрешаването надхвърля употребата за храна и фураж, за да включи същите видове употреба, както всяка друга разновидност на организми, които не са генетично модифицирани, с изключение на отглеждането.

Делегацията на Унгария, подкрепена от делегациите на Австрия, Кипър, Люксембург, Словения и Гърция, изрази опасения във връзка с разрешаването на „всякаква друга употреба“ на ГМО, която следва да се разглежда извън обхвата на Регламент 1829/2003, който беше правното основание за решенията относно ГМО. Докато по отношение на употребата за храна и фураж се извършва оценка на риска, подобна оценка не се извършва специално за „всякаква друга употреба“.

Комисията отбеляза искането на Унгария и ще провери правния аспект на настоящата формулировка на регламента. Правната служба на Съвета също ще анализира искането на Унгария.

Хуманно отношение към животните по време на транспортиране

Комисията информира Съвета относно доклад за въздействието на Регламент 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране (16798/11).

Няколко делегации приветстваха доклада, като заявиха, че очакват последващите действия във връзка с него. Встъпващото датско председателство посочи, че този въпроси е един от неговите приоритети.

В доклада е отчетен напредъкът по прилагането на регламента на ЕС относно транспортирането на животни и са посочени няколко начина за преодоляване на възникналите проблеми. Докладът обаче не е съпътстван от законодателно предложение. Комисията подчерта необходимостта от правилното прилагане на определени мерки и настоя за хармонизиране при изпълнението на този регламент в рамките на ЕС.

Припомнено беше, че Съветът е приел Регламент 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране през декември 2004 г. след усилени обсъждания по време на три последователни председателства.

В член 32 от Регламент 1/2005 Комисията е инструктирана да представи доклад до 2011 г. „за въздействието на настоящия регламент върху хуманното отношение към животните, които са били транспортирани, и върху търговските потоци с добитък в рамките на разширената Общност. […] Този доклад може да бъде придружен, при необходимост, от подходящи законодателни предложения, отнасящи се до пътувания с дълга продължителност, по-специално по отношение на продължителността на пътуванията, периодите за почивка и допустимите пространствени площи.

Проект за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г.

Председателството информира Съвета относно напредъка по преговорите за Codex Alimentarius и перспективите за тях (18334/11).

По време на полското председателство бяха проведени заседания на четири различни комитета за Codex Alimentarius, най-важното от които бе заседанието на самата Комисия за Codex Alimentarius (CAC) през юли 2011 г. Основните резултати от работата на CAC по време на полското председателство са следните:

 • Организирането на вот срещу приемането на максимално допустими стойности на остатъчни количества по отношение на рактопамина (химическо вещество, използвано за стимулиране на растежа на прасетата и добитъка в някои трети държави). Ако предложените максимално допустими стойности на остатъчни количества бяха приети, това можеше да доведе до търговски спор между ЕС и други членки на СТО.

 • Избирането на европейски заместник-председател на Комисията за Codex Alimentarius;

 • Някои други резултати включват:

 • приемането на списък на разрешените предходни товари за превоз на хранителни мазнини и масла в насипно състояние;

 • приемането на насоки за контрол на случаите на кампилобактер и салмонела в пилешкото месо

 • одобряване на компилацията от текстове на Codex Alimentarius, свързани с етикетирането на храни, произведени със съвременни биотехнологии (ГМ храни)

Освен това проектът за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г. ще бъде обсъден на предстоящото 66-о заседание на Изпълнителния комитет на CAC през февруари 2012 г. в Женева. Обсъждането на ролята на науката и други важни фактори в работата по Codex Alimentarius са основните елементи в този документ. Комисията и държавите членки понастоящем подготвят забележки по проекта за стратегически план.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Ваксинация против болестта син език

Съветът прие позицията си на първо четене по проект за директива за изменение на Директива 2000/75/EО по отношение на ваксинацията против болестта син език (16696/11). По позицията на Съвета бяха водени предварителни преговори с Европейския парламент с оглед постигане на бързо споразумение на второ четене, за да може новите разпоредби да влязат в сила навреме за кампаниите за ваксинация през 2012 г.

С директивата се цели да се актуализират сегашните правила за ваксинация против болестта син език, определени в Директива 2000/75/ЕО, като се направят по-гъвкави. Болестта син език засяга преживните животни (като говедата, овцете и козите), като вирусът се пренася от едно животно на друго чрез насекоми вектори. Ваксинацията е предпочитаното средство за контрол на болестта син език и за предотвратяване на клинично заболяване в ЕС. Използването на ваксини обаче е ограничено от сегашните правила, определени в Директива 2000/75/ЕО, които се основават на единствено наличните по онова време ваксини. Тези ваксини могат да причинят нежелано разпространение на вируса от ваксината сред неваксинирани животни в областите, в които ваксината е била използвана. Новите правила, въведени с този текст, се основават на факта, че при наличните в днешно време инактивирани ваксини този риск е елиминиран.

Финансови мерки за развитие на селските райони за държави членки с икономически трудности

Съветът прие изменение на Регламент 1698/2005 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (70/11).

Регламентът ще позволи на Комисията да одобри по-високи ставки на вноските (до 95 %) от ЕС (чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)) за мерки за развитие на селските райони, облагодетелстващи държавите членки, които са изправени пред сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност, докато са обхванати от механизми за финансово подпомагане.

Световната финансова и икономическа криза създава или застрашава да създаде сериозни затруднения в някои държави членки във връзка с икономическия им растеж и финансова стабилност, влошаващия им се дефицит и състояние на дълга. Тези разпоредби обхващат пет държави членки, които са засегнати най-силно от кризата и които са получили финансово подпомагане по програма от механизма на платежния баланс за държави извън еврозоната (Румъния и Латвия) или от европейския механизъм за финансово стабилизиране за държави от еврозоната (Португалия, Гърция и Ирландия).

Този регламент е част от пакет, съставен от три регламента, обхващащи същите пет държави членки, и отнасящ се от една страна за Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и структурните и кохезионните фондове.

Регламентът няма да има финансово въздействие, защото общият пакет от бюджетни ангажименти за развитие на селските райони остава непроменен, както и годишната му разбивка.

Храна за най-нуждаещите се лица

Съветът постигна политическо съгласие за удължаване на действието през 2012 г. и 2013 г. на програмата за разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

За повече информация вж. съобщение за печата 18686/11.

Бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство — заключения

Съветът прие заключения относно бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство.

Заключения на Съвета — доклад относно схемата за единно плащане

Съветът прие заключения относно Специален доклад № 5/2011 на Европейската сметна палата, озаглавен „Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед усъвършенстване на доброто финансово управление“, поместени в док. 17584/11.

РИБАРСТВО

Достъп на венецуелските риболовни кораби до Френска Гвиана

След консултация с Европейския парламент Съветът прие решение относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (8202/11).

Вече няколко десетилетия на риболовните съдове, плаващи под знамето на Венецуела, е разрешено да извършват улов в изключителната икономическа зона (ИИЗ) към брега на френския департамент Гвиана. Въпреки това при липса на международно споразумение с Венецуела в областта на рибарството сегашната практика не съответства на правото на ЕС съгласно Регламент 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности1.

Като се има предвид, че внезапното прекратяване на тези риболовни дейности би било неуместно поради икономическото и социалното им значение в този район, положението с акостирането на венецуелски кораби в пристанищата на Френска Гвиана трябваше спешно да се регламентира.

Във връзка с това обаче и като се има предвид ограниченият обхват на въпросното риболовно поле, едно напълно оформено риболовно споразумение между Венецуела и ЕС изглежда несъответстващо на положението. Вместо това предложената едностранна декларация от Съвета служи за цел, подобна на тази на едно риболовно споразумение, като одобрява предоставянето на разрешения за риболовни дейности на венецуелски кораби.

Цени на производител на Съюза за 2012 г. за някои рибни продукти

Съветът определи за риболовната 2012 година ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти (17089/11).

Целта на този регламент е през 2012 г. да се гарантира функционирането на ценовото подпомагане и механизмите за интервенция, установени в Регламент 104/2000/ЕО2, с оглед на установяването на единен пазар за рибни продукти. Регламентът засяга ориентировъчните цени за определен брой рибни продукти, както и цените на производител на Съюза за конкретни продукти от риба тон. Ориентировъчните цени формират референтната стойност при следващото фиксиране на различни технически параметри, необходими за действието на интервенционните механизми. Освен това цената на производител на Съюза е от значение за компенсаторната помощ за рибата тон, доставяна за преработвателната промишленост, която може да се отпусне, в случай че цените на световните пазари паднат под определено критично ниво.

Съгласно Регламент 104/2000 съответните цени следват както динамиката на пазарните цени през трите предходни риболовни години, така и тенденциите в производството и търсенето. В същата връзка предложението е за увеличения между + 1 % и + 3 % за различни видове бяла риба; за увеличения между + 1,5 % и + 3 % за пелагични видове като херинга, скумрия, испанска скумрия и цял бял тон, както и намаления между - 0,5 % и - 2 % за сардини, хамсия и изкормен бял тон; и за увеличения между + 1 % и + 3 % за ракообразни. В областта на замразената риба предложението съдържа увеличения между + 1 % и + 3 % за повечето продукти. И накрая, предложението е за увеличаване с + 2 % на цената на производител на Съюза за продукти от риба тон.

Съгласно член 43, параграф 3 от Договора Съветът приема по предложение на Комисията мерки за определяне на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти.

ОКОЛНА СРЕДА

Извънредно количество емисии на CO2 от нови леки автомобили

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на решение на Комисията относно метод за събиране на такси за извънредно количество емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили (16484/11).

Решението на Комисията подлежи на т. нар. процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не възрази.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Временно приемане на някои палестинци

Съветът реши да удължи с една година валидността на националните разрешителни за влизане и престой, дадени на дванадесет палестинци. В съответствие с обща позиция 2002/400/ОВППС те са приети по хуманитарни причини от Белгия, Гърция, Испания, Ирландия, Италия и Португалия.

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Ограничителни мерки — Беларус

С оглед на тежкото положение в Беларус Съветът засили ограничителните мерки на ЕС по отношение на онези лица, които носят отговорност за продължаващите репресии срещу гражданското общество, политическата опозиция и независимите медии в Беларус. За повече подробности вж. съобщение за печата 18617/11.

Ограничителни мерки — Демократична република Конго

След решение на Организацията на обединените нации Съветът въведе промени в ограничителните мерки, наложени срещу Демократична република Конго. Измененията се отнасят до прибавянето на имената на две лица към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на мерките.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

Съветът прие решение за разрешаване на подписването на търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) с Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и Съединените щати.

С ACTA се цели да се установи международна рамка за подобряване на прилагането на законите за зачитане на правото върху интелектуална собственост и за установяване на по-добри международни стандарти за действия срещу мащабни нарушения на правото върху интелектуална собственост Преговорите приключиха през ноември 2010 г.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Координиране на схемите за социална сигурност — ЕС/Швейцария

Съветът прие решение относно позицията, която да бъде взета от ЕС по отношение на изменение на приложение ІІ към споразумението ЕС/Швейцария относно свободното движение на хора (16232/11).

Приложение ІІ се отнася за координацията на схемите за социална сигурност и трябва да бъде изменено, за да включи нови правни актове на ЕС в споразумението.

1 :

ОДУ за северна мерлуза: 55 000 тона (непроменена квота).

1 :

OJ L 286, 29.10.2008, p. 33.

2 :

OJ L 17, 21.1.2000, p. 22.


Side Bar