Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

PRESSMEDDELANDE

3062:a mötet i rådet

Ekonomiska och finansiella frågor

Bryssel den 18 januari 2011

Ordförande György MATOLCSY
Ungerns minister för den nationella ekonomin

De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet inledde den europeiska planeringsterminen 2011 genom att gå igenom kommissionens årliga tillväxtöversikt och genom att dra lärdomar av en bedömning av medlemsstaternas utkast till nationella reformprogram.

Den europeiska planeringsterminen genomförs i år för första gången som ett led i en reform av EU:s ekonomiska styrning. Den syftar till att garantera mer samordnade och effektiva strategier för att föra in Europas ekonomi på en väg mot hållbar tillväxt.

Rådet diskuterade också uppföljningen av Europeiska rådets decembermöte vad gäller stärkandet av EU:s ekonomiska styrning och upprättandet av en ny mekanism för att trygga euroområdets stabilitet.

Det ungerska ordförandeskapet, som presenterade sitt arbetsprogram för rådet, angav ekonomisk styrning som en av sina främsta prioriteringar. Ordförandeskapet meddelade att det har som målsättning att nå en överenskommelse om sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning senast i slutet av mars.

Rådet godkände också avtal med Georgien om förenklat viseringsförfarande och om återtagande, som båda träder i kraft den 1 mars 2011. Avtalet om förenklat viseringsförfarande kommer att göra det lättare och billigare för georgiska medborgare att få viseringar för kortare vistelser (högst
90 dagar under en period på 180 dagar) för resor till och inom EU.

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

ORDFÖRANDESKAPETS ARBETSPROGRAM

INRE MARKNAD

UPPFÖLJNING AV EUROPEISKA RÅDETS MÖTE I DECEMBER

ÅRLIG TILLVÄXTÖVERSIKT

NATIONELLA REFORMPROGRAM

FÖRFARANDE VID ALLTFÖR STORA UNDERSKOTT – MALTA

INFÖRANDET AV EURON I ESTLAND

MÖTEN I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

 • Avvikelse från momsdirektivet för Förenade kungariket

 • Beskattning av motorbränslen i Frankrike

 • Tillämpningsföreskrifter för EU:s system för mervärdesskatt

BUDGETFRÅGOR

 • Anpassning av EU:s budgetregler till Lissabonfördraget

UTRIKES FRÅGOR

 • Gusp-budgeten för 2011 och 2012

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

 • Avtal med Georgien om förenklat viseringsförfarande och om återtagande

KONSULÄRA FRÅGOR

 • Europeisk provisorisk resehandling

ALLMÄNNA FRÅGOR

 • Eurostats studie av de långsiktiga budgetkonsekvenserna av pensionskostnaderna – Slutsatser

HANDELSPOLITIK

 • Schweiz och Liechtenstein – Skydd för geografiska beteckningar för livsmedel

 • Antidumpning – Polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

TULLUNIONEN

 • Andorra – Säkerhetsrelaterade tullåtgärder

TRANSPORT

 • Driftskompatibilitet hos det europeiska järnvägssystemet

 • Försäkran om överensstämmelse för järnvägsfordon

UTNÄMNINGAR

 • Regionkommittén

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

 • Totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för 2011

DELTAGARE

Belgien:

Didier REYNDERS Vice premiärminister samt finansminister och minister för institutionella reformer

Bulgarien:

Borjana PENTJEVA Biträdande minister

Tjeckien:

Milena VICENOVÁ Ständig representant

Danmark:

Claus Hjort FREDERIKSEN Finansminister

Tyskland:

Wolfgang SCHÄUBLE Finansminister

Jörg ASMUSSEN Statssekreterare

Estland:

Jürgen LIGI Finansminister

Irland:

Rory MONTGOMERY Ständig representant

Grekland:

Giorgos PAPAKONSTANTINOU Finansminister

Spanien:

Elena SALGADO Andre vice premiärminister samt ekonomi- och finansminister

Frankrike:

Christine LAGARDE Ekonomi-, finans- och industriminister

Italien:

Giulio TREMONTI Ekonomi- och finansminister

Cypern:

Charilaos STAVRAKIS Finansminister

Lettland:

Andris VILKS Finansminister

Litauen:

Ingrida ŠIMONYTĖ Finansminister

Luxemburg:

Luc FRIEDEN Finansminister

Ungern:

György MATOLCSY Minister för ekonomiska frågor

András KÁRMÁN Statssekreterare

Malta:

Tonio FENECH Finansminister

Nederländerna:

Jan Kees de JAGER Finansminister

Österrike:

Josef PRÖLL Vicekansler samt förbundsfinansminister

Polen:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Finansminister

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Ständig representant

Rumänien:

Dan LAZĂR Statssekreterare för ekonomiska frågor

Slovenien:

Franc KRIŽANIČ Finansminister

Slovakien:

Ivan KORČOK Ständig representant

Finland:

Jyrki KATAINEN Finansminister

Sverige:

Anders BORG Finansminister

Storbritannien:

George OSBORNE Finansminister

Kommissionen:

Olli REHN Ledamot

Michel BARNIER Ledamot

Algirdas ŠEMETA Ledamot

Övriga deltagare:

Vitor CONSTANCIO Vice ordförande för Europeiska centralbanken

Philippe MAYSTADT Ordförande för Europeiska investeringsbanken

Thomas WIESER Ordförande för ekonomiska och finansiella kommittén

Lorenzo CODOGNO Ordförande för kommittén för ekonomisk politik

PUNKTER SOM DISKUTERADES

ORDFÖRANDESKAPETS ARBETSPROGRAM

Rådet noterade det ungerska ordförandeskapets föredragning av sitt arbetsprogram för ekonomiska och finansiella frågor för den aktuella mandatperioden (från januari till juli 2011) (18048/10). Rådet diskuterade arbetsprogrammet.

I sitt program anger ordförandeskapet som en viktig prioritering att man i rådet senast vid utgången av mars når en överenskommelse om sex lagstiftningsförslag, som är ämnade att stärka EU:s ekonomiska styrning.

I arbetsprogrammet presenterar ordförandeskapet sin tidsplan för genomförandet av den första europeiska planeringsterminen, som ska följas av slutsatser i februari om finanspolitiska och makroekonomiska utmaningar samt av en rapport till Europeiska rådet i mars. Den europeiska planeringsterminen syftar till att garantera mer samordnade och effektiva strategier för att föra in Europas ekonomi på en väg mot hållbar tillväxt.

Ordförandeskapet aviserar också fortsatta framsteg i arbetet med att reformera finanssektorn. På internationell nivå avser ordförandeskapet att fokusera på att ytterligare utveckla EU:s förbindelser med grannländerna i öst (det östliga partnerskapet), särskilt genom att stärka det bilaterala och multilaterala samarbetet mellan medlemsstater och partnerländer samt internationella finansinstituts deltagande och samarbete. Ordförandeskapet aviserar också arbete på en gemensam ståndpunkt om långsiktig klimatfinansiering.

Vidare avser ordförandeskapet att fortsätta arbetet kring frågor som rör beskattning av finanssektorn och att göra framsteg när det gäller beskattning av sparräntor. Vad gäller EU:s budget åtar sig ordförandeskapet att nära samarbeta med de andra EU-institutionerna om ett paket med åtgärder som är nödvändiga för att genomföra Lissabonfördraget. Ordförandeskapet meddelar också att det kommer att arbeta med ett antal förslag till översyn av "budgetförordningen", som är en förordning om principer och förfaranden för genomförandet av EU:s budget.

INRE MARKNAD

Rådet diskuterade1 den ytterligare utvecklingen av EU:s inre marknad, mot bakgrund av kommissionens meddelande På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi (13977/1/10 REV 1).

Rådet enades om att ta upp frågan till förnyad behandling vid en lämplig tidpunkt.

Kommissionens meddelande innehåller 50 förslag för att förbättra den inre marknadens funktion, vilka bygger på en rapport från Mario Monti, tidigare kommissionär och ordförande för Bocconi‑universitetet (Milano)2. Förslagen anges i en "inre marknadsakt", som är en tvåårsplan som ska ha genomförts senast vid utgången av 2012, så att den sammanfaller med den inre marknadens tjugoårsjubileum.

Kommissionen har lagt fram sitt meddelande för offentligt samråd fram till utgången av februari. Rådet (konkurrenskraft) antog slutsatser den 10 december.

UPPFÖLJNING AV EUROPEISKA RÅDETS MÖTE I DECEMBER

Rådet noterade ordförandeskapets planer för uppföljningen av Europeiska rådets möte
den 16–17 december.

Vid sitt decembermöte uppmanade Europeiska rådet till att påskynda arbetet med de lagstiftningsförslag som är ämnade att stärka EU:s ekonomiska styrning, så att dessa kan antas senast i juni i år.

ÅRLIG TILLVÄXTÖVERSIKT

Rådet noterade kommissionens föredragning av huvudpunkterna i dess årliga tillväxtöversikt, som offentliggjordes den 12 januari (18066/10). Därpå diskuterade rådet frågan.

I kommissionens översikt presenteras prioriterade åtgärder, som ska vidtas av medlemsstaterna med målet att garantera mer samordnade och effektiva strategier för att föra in Europas ekonomi på en väg mot hållbar tillväxt.

I översikten anges prioriteringar på tre huvudområden:

 • Stärkning av den makroekonomiska stabiliteten genom att genomföra budgetåtstramningar, korrigera makroekonomiska obalanser och stabilisera finanssektorn.

 • Genomförande av strukturreformer för att stimulera sysselsättningen genom att göra det lönsamt att arbeta, se över pensionssystemen, få in de arbetslösa på arbetsmarknaden och balansera trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaderna.

 • Vidtagande av tillväxtskapande åtgärder inom ramen för Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt genom att utnyttja den europeiska inre marknadens potential, öka tillväxten med privata investeringar och skapa en kostnadseffektiv tillgång till energi.

Delegationerna delade i stort kommissionens övergripande bedömning av och syn på de största utmaningarna. Rådet uppmanade ekonomiska och finansiella kommittén och kommittén för ekonomisk politik att arbeta intensivt med denna fråga. Ordförandeskapet arbetar för att rådet (ekonomiska och finansiella frågor) ska kunna anta slutsatser vid sitt möte den 15 februari.

Den årliga tillväxtöversikten utgör tillsammans med översynen av utkasten till nationella reformprogram (se sidan 11) de första etapperna i genomförandet av den s.k. europeiska planeringsterminen, som inbegriper samtidig övervakning av medlemsstaternas finanspolitik och strukturreformer i enlighet med gemensamma regler under en sexmånadersperiod varje år.

Det är meningen att Europeiska rådet vid sitt möte den 24–25 mars ska ge medlemsstaterna riktlinjer för slutförande av deras stabilitets- och konvergensprogram (finanspolitik) och nationella reformprogram (strukturreformer).

Den europeiska planeringsterminen genomförs i år för första gången som ett led i en reform av EU:s ekonomiska styrning.

NATIONELLA REFORMPROGRAM

Rådet diskuterade, på grundval av en bedömning av kommittén för ekonomisk politik, de utkast till nationella reformprogram som medlemsstaterna hade lagt fram. Ministrarna åtog sig att åtgärda de problem som kommittén för ekonomisk politik hade kunnat fastställa i anslutning till utkasten till nationella reformprogram.

Programmen ska, enligt EU:s arrangemang för ekonomisk styrning, medge multilateral övervakning av medlemsstaternas ekonomiska politik. De ska normalt innehålla ett medelfristigt makroekonomiskt scenario, nationella mål för uppnående av de överordnade målen för Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt, uppgifter om de huvudsakliga hindren för ny tillväxt och nya arbetstillfällen samt åtgärder för att koncentrera tillväxtskapande åtgärder till ett tidigt skede av processen.

Översynen av utkasten till program utgör tillsammans med den årliga tillväxtöversikten (se sidan 10) de första etapperna i genomförandet av den s.k. europeiska planeringsterminen, som inbegriper samtidig övervakning av medlemsstaternas finanspolitik och strukturreformer i enlighet med gemensamma regler under en sexmånadersperiod varje år.

Det är meningen att Europeiska rådet vid sitt möte den 24–25 mars ska ge medlemsstaterna riktlinjer för slutförande av deras stabilitets- och konvergensprogram (finanspolitik) och nationella reformprogram (strukturreformer).

Den europeiska planeringsterminen genomförs i år för första gången som ett led i en reform av EU:s ekonomiska styrning.

FÖRFARANDE VID ALLTFÖR STORA UNDERSKOTT – MALTA

Rådet diskuterade ett meddelande från kommissionen innehållande en bedömning av de åtgärder som Malta har vidtagit som svar på rådets rekommendation av den 16 februari 2010, som grundar sig på artikel 126.7, i syfte att få situationen med ett alltför stort underskott att upphöra senast 2011.

Rådet delar kommissionens åsikt att Malta, på grundval av tillgänglig information, har vidtagit åtgärder som utgör adekvata framsteg mot att korrigera det alltför stora underskottet inom den tidsfrist som rådet har fastställt. I synnerhet har de maltesiska myndigheterna vidtagit åtgärder för finanspolitisk konsolidering för att korrigera det alltför stora underskottet senast 2011, samtidigt som man säkerställer en adekvat finanspolitisk ansträngning 2011. Mot denna bakgrund anser rådet att vidare steg i förfarandet vid alltför stora underskott för närvarande inte är nödvändiga.

Samtidigt noterar rådet att minskningen av underskottet inte påskyndades under 2010, trots att det rådde en bättre makroekonomisk miljö är vad som förväntades i rådets rekommendationer. Dessutom finns det avsevärda risker för en nedåtgående trend när det gäller att uppnå underskottsmålet för 2011. I detta sammanhang uppmanar rådet till ett strikt genomförande av budgeten och en noga övervakning av budgetutvecklingen för att vid behov vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa att underskottsmålet på 2,8 % av BNP uppnås 2011. Dessutom bör ytterligare steg tas för att stärka den bindande karaktären hos den medelfristiga budgetramen och förbättra de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt, vilket begärts av rådet i dess rekommendationer och uppmaningar.

INFÖRANDET AV EURON I ESTLAND

Den estniska ministern informerade rådet om införandet av euron i Estland den 1 januari. Kommissionen och Europeiska centralbanken lämnade ytterligare information och kommissionen väntas under de kommande månaderna lägga fram en fullständig rapport om övergången.

Liksom Slovakien 2009, Cypern och Malta 2008 och Slovenien 2007 satte Estland eurosedlar och euromynt i omlopp samtidigt som landet antog euron som officiell valuta, medan de andra tolv medlemsstaterna i euroområdet införde euron i två etapper (1999 och 2002).

Perioden då euron och den estniska kronan var i omlopp samtidigt löpte ut den 14 januari och kronor kan växlas till euro fram till utgången av juni.

De estniska myndigheterna meddelar att övergången har varit smidig. Sedlar och mynt fanns på plats i god tid före övergången. Nästan alla bankomater distribuerade euro inom 15 minuter efter övergången. Alla elektroniska banktransaktioner och kortbetalningar gjordes i euro inom
24 timmar. Redan den 5 januari gjordes största delen av kontantbetalningarna i euro. Den 10 januari översteg värdet på kontanter i euro i omlopp värdet på de estniska kronor som fortfarande var i omlopp.

MÖTEN I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE

Följande möten hölls i anslutning till rådets möte:

 • Eurogruppen

Ministrarna från de medlemsstater som ingår i euroområdet deltog i ett möte i Eurogruppen
den 17 januari.

 • Ministeriellt frukostmöte

Ministrarna höll ett frukostmöte för att diskutera den ekonomiska situationen samt stresstesterna i banksektorn.

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

Avvikelse från momsdirektivet för Förenade kungariket

Rådet antog ett beslut om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (moms) (17507/10).

Genom beslutet bemyndigas Förenade kungariket att, med avvikelse från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i momsdirektivet, fortsätta att begränsa avdragsrätten för mervärdesskatt när det gäller hyra eller leasing av fordon som inte enbart används för yrkesmässigt bruk.

Beskattning av motorbränslen i Frankrike

Rådet antog ett beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa reducerade skattesatser på blyfri bensin och dieselbrännolja som används som bränsle (17877/10).

Tillämpningsföreskrifter för EU:s system för mervärdesskatt

Rådet nådde en politisk överenskommelse om ett utkast till förordning om fastställande av nya tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (moms) (16805/10 + 16805/10 COR 1).

Utkastet till förordning, som är en omarbetning av förordning (EG) nr 1777/2005, klargör vissa aspekter av momsdirektivet (2006/112/EG) i syfte att säkerställa bättre överensstämmelse med EU:s inre marknads syften.

I utkastet föreskrivs

 • tillämpningsföreskrifter för direktiv 2008/8/EG vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster,

 • en anpassning av förordning (EG) nr 1777/2005 till momsdirektivet efter dess omarbetning 2006,

 • tillämpningsföreskrifter för andra delar av momsdirektivet.

Förordningen kommer att antas utan debatt vid ett kommande rådsmöte.

BUDGETFRÅGOR

Anpassning av EU:s budgetregler till Lissabonfördraget

Rådet beslutade att översända ett utkast till rådets förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2007–2013 till Europaparlamentet för godkännande (16973/3/10 REV 3). Det beslutade också att förelägga parlamentet rådets ståndpunkt om ett utkast till interinstitutionellt avtal (16974/10).

De två texterna syftar till att anpassa EU:s gällande budgetregler till Lissabonfördragets bestämmelser. De tar också hänsyn till Europaparlamentets önskan om att bibehålla flexibiliteten i förvaltningen av den fleråriga budgetramen genom att föreskriva en "marginal för oförutsedda händelser" på högst 0,03 % av EU:s bruttonationalinkomst som en sista utväg vid oförutsedda omständigheter. Ett beslut om att utnyttja marginalen för oförutsedda händelser ska fattas av rådet med kvalificerad majoritet och stödjas av en majoritet av Europaparlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

UTRIKES FRÅGOR

Gusp-budgeten för 2011 och 2012

Rådet noterade en rapport med riktlinjer för finansiering under 2011 och 2012 från budgeten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp).

I rapporten rekommenderas att man ser till att anslagsfördelningarna i Gusp-budgeten baserar sig på verkliga, förutsebara behov och att en tillräcklig marginal skapas för oförutsedda händelser och åtgärder.

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Avtal med Georgien om förenklat viseringsförfarande och om återtagande

Rådet ingick avtal med Georgien om förenklat viseringsförfarande och om återtagande, vilka båda träder i kraft den 1 mars 2011.

Avtalet om förenklat viseringsförfarande kommer att göra det lättare och billigare för georgiska medborgare att få viseringar för kortare vistelser (högst 90 dagar under en period på 180 dagar) för resor till och inom EU.

Se pressmeddelande 5412/11 för närmare detaljer.

KONSULÄRA FRÅGOR

Europeisk provisorisk resehandling

Rådet godkände slutsatser, där kommissionen uppmanades att utarbeta ett förslag för framställningen av en ny europeisk provisorisk resehandling som innehåller säkerhetsdetaljer i linje med nuvarande praxis genom att uppdatera säkerhetsdetaljerna i beslut 96/409/Gusp.

En provisorisk resehandling gör det möjligt för EU-medborgare att i en nödsituation snabbt återvända till sina hemorter, även om de har förlorat sina pass och/eller andra permanenta resehandlingar.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Eurostats studie av de långsiktiga budgetkonsekvenserna av pensionskostnaderna – Slutsatser

Rådet antog slutsatserna i 18250/10.

HANDELSPOLITIK

Schweiz och Liechtenstein – Skydd för geografiska beteckningar för livsmedel

Rådet antog ett beslut om att godkänna undertecknandet av ett avtal med Schweiz om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar ett befintligt avtal (16196/10 + 16199/10).

Det nya avtalet syftar till att främja utvecklingen när det gäller ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och underlätta den bilaterala handeln med sådana produkter.

Rådet antog också ett beslut om EU:s ståndpunkt vad gäller anpassning av bilaga 3 till avtalet mellan EU och Schweiz om handel med jordbruksprodukter (16270/10).

Ändringarna är avsedda att beakta den fullständiga liberaliseringen av den bilaterala osthandeln och skyddet av geografiska beteckningar, som kommer att föreskrivas i en ny bilaga 12 till avtalet.

Vidare antog rådet ett beslut om att godkänna undertecknandet av ett avtal om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan EU och Schweiz om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Liechtenstein (16207/10 + 16210/10).

Antidumpning – Polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Rådet antog en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1292/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien
(18160/10).

TULLUNIONEN

Andorra – Säkerhetsrelaterade tullåtgärder

Rådet bemyndigade undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll om utvidgning av avtalet mellan EU och Andorra till säkerhetsrelaterade tullåtgärder (17403/10).

TRANSPORT

Driftskompatibilitet hos det europeiska järnvägssystemet

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar två lagstiftningsakter om EU:s direktiv om driftskompatibiliteten hos det europeiska järnvägssystemet, nämligen

 • ett direktiv om ändring av förteckningen över och beskrivningen av delsystem samt bestämmelserna för kontrollförklaringen och kontrollförfarandet för delsystem enligt bilagorna till direktivet (16431/10),

 • ett beslut om offentliggörande och förvaltning av ett dokument som innehåller korshänvisningar mellan och en klassificering av nationella bestämmelser för ibruktagande av järnvägsfordon (17294/10).

De två utkasten till lagstiftningsakter omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll. Eftersom rådet nu har gett sitt godkännande, kan kommissionen anta utkasten, såvida inte Europaparlamentet motsätter sig detta.

Försäkran om överensstämmelse för järnvägsfordon

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar en förordning om utformningen av försäkran om att ett järnvägsfordon överensstämmer med en godkänd typ (16402/10).

Utkastet till förordning omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll. Eftersom rådet nu har gett sitt godkännande, kan kommissionen anta utkastet, såvida inte Europaparlamentet motsätter sig detta.

UTNÄMNINGAR

Regionkommittén

Rådet utnämnde Christian BUCHMANN (Österrike) (17879/10), Hans KOK, Henk KOOL och Sipke SWIERSTRA (Nederländerna) (17909/10) samt Tadeusz TRUSKOLASKI (Polen) (18052/10) till ledamöter av Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015.

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för 2011

Rådet antog den 18 januari 2011 genom skriftligt förfarande förordningen om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten (17546/10). Förordningen antogs med kvalificerad majoritet varvid den spanska delegationen röstade emot.

Vid rådets möte den 13–14 december 2010 nådde ministrarna en politisk överenskommelse om förordningen på grundval av ett kompromissförslag från ordförandeskapet, som hade utarbetats i samförstånd med kommissionen (17836/10).

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2011 för EU-fartyg i vattnen i Atlanten, Engelska kanalen och Nordsjön med stöd av ett antal tydliga riktlinjer:

 • Där långsiktiga förvaltningsplaner har upprättats tillåts inga undantag.

 • Gradvisa steg tas för att nå maximal hållbar avkastning för alla bestånd senast 2015.

Rådets och kommissionens uttalanden och delegationernas ensidiga uttalanden offentliggörs separat (5038/11, 5139/1/11).

1 :

Denna punkt fördes upp på dagordningen på den brittiska delegationens begäran.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar