Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

SPOROČILO ZA JAVNOST

3062. seja Sveta

Ekonomske in finančne zadeve

Bruselj, 18. januar 2011

Predsednik György MATOLCSY
madžarski minister za gospodarstvo

Glavni rezultati Sveta

Svet je začel evropski semester za leto 2011 s tem, ko je preučil letni pregled rasti, ki ga je predstavila Komisija, in pripravil povzetek ocene osnutkov nacionalnih programov reform držav članic.

Evropski semester se letos prvič izvaja v okviru reforme gospodarskega upravljanja EU. Z njim naj bi se povečali usklajenost in učinkovitost ukrepov, s katerimi naj bi evropsko gospodarstvo postavili na pot trajnostne rasti.

Svet je razpravljal tudi o ukrepanju po decembrskem zasedanju Evropskega sveta, zlasti kar zadeva krepitev gospodarskega upravljanja EU in vzpostavitev novega mehanizma za ohranjanje stabilnosti evroobmočja.

Madžarsko predsedstvo je Svetu predstavilo delovni program in za prednostno nalogo določilo gospodarsko upravljanje. Postavilo si je cilj, da se do konca marca doseže dogovor o šestih zakonodajnih predlogih glede gospodarskega upravljanja.

Svet je tudi odobril sporazuma z Gruzijo o poenostavitvi vizumskega postopka in ponovnem sprejemu, ki bosta začela veljati 1. marca 2011. S sporazumom o poenostavitvi vizumskega postopka bodo gruzijski državljani laže in ceneje pridobili vizum za kratkoročno prebivanje (do 90 dni v obdobju 180 dni) za potovanja v EU in po ozemlju EU.

VSEBINA1

UDELEŽENCI

TOČKE RAZPRAVE

DELOVNI PROGRAM PREDSEDSTVA

ENOTNI TRG

UKREPANJE PO DECEMBRSKEM ZASEDANJU EVROPSKEGA SVETA

LETNI PREGLED RASTI

NACIONALNIH PROGRAMI REFORM

POSTOPEK V ZVEZI S ČEZMERNIM PRIMANJKLJAJEM – MALTA

UVEDBA EVRA V ESTONIJI

SREČANJI OB ROBU SEJE SVETA

DRUGE ODOBRENE TOČKE

EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

 • Odstopanje od Direktive o DDV za Združeno kraljestvo

 • Obdavčitev za pogonska goriva v Franciji

 • Izvedbeni ukrepi za skupni sistem davka na dodano vrednost v EU

PRORAČUNI

 • Prilagoditev proračunskih pravil EU Lizbonski pogodbi

ZUNANJE ZADEVE

 • Proračun SZVP za leti 2011 in 2012

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

 • Sporazuma z Gruzijo o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu

KONZULARNE ZADEVE

 • Evropska potna listina za vrnitev

SPLOŠNE ZADEVE

 • Študija Eurostata o dolgoročnih proračunskih posledicah stroškov pokojnin – sklepi

TRGOVINSKA POLITIKA

 • Švica in Lihtenštajn – zaščita geografskih označb za živila

 • Protidamping – folija iz polietilen tereftalata – Indija

CARINSKA UNIJA

 • Andora – varnostni carinski ukrepi

PROMET

 • Interoperabilnost železniškega sistema

 • Izjava o skladnosti za železniška vozila

IMENOVANJA

 • Odbor regij

PISNI POSTOPEK

 • Celotni dovoljeni ulovi (TAC) in kvote za leto 2011

UDELEŽENCI

Belgija

Didier REYNDERS podpredsednik vlade ter minister za finance in institucionalne reforme

Bolgarija

Borjana PENČEVA namestnica ministra

Češka

Milena VICENOVÁ stalna predstavnica

Danska

Claus HJORT FREDERIKSEN minister za finance

Nemčija

Wolfgang SCHÄUBLE minister za finance

Jörg ASMUSSEN državni sekretar

Estonija

Jürgen LIGI minister za finance

Irska

Rory MONTGOMERY stalni predstavnik

Grčija

Giorgos PAPACONSTANTINOU minister za finance

Španija

Elena SALGADO druga podpredsednica amestnica predsednika vlade in ministrica za gospodarstvo in finance

Francija

Christine LAGARDE ministrica za gospodarstvo, finance in industrijo

Italija

Giulio TREMONTI minister za gospodarstvo in finance

Ciper

Charilaos STAVRAKIS minister za finance

Latvija

Andris VILKS minister za finance

Litva

Ingrida ŠIMONYTĖ ministrica za finance

Luksemburg

Luc FRIEDEN minister za finance

Madžarska

György MATOLCSY minister za gospodarstvo

András KÁRMÁN državni sekretar

Malta

Tonio FENECH minister za finance

Nizozemska

Jan Kees de JAGER minister za finance

Avstrija

Josef PRÖLL podkancler in zvezni minister za finance

Poljska

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister za finance

Portugalska

Manuel LOBO ANTUNES stalni predstavnik

Romunija

Dan LAZAR državni sekretar za gospodarstvo

Slovenija

Franci KRIŽANIČ minister za finance

Slovaška

Ivan KORČOK stalni predstavnik

Finska

Jyrki KATAINEN minister za finance

Švedska

Anders BORG minister za finance

Združeno kraljestvo

George OSBORNE minister za finance

Komisija

Olli REHN član

Michel BARNIER član

Algirdas ŠEMETA član

Drugi udeleženci

Vitor CONSTANCIO podpredsednik Evropske centralne banke

Philippe MAYSTADT predsednik Evropske investicijske banke

Thomas WIESER predsednik Ekonomsko-finančnega odbora

Lorenzo CODOGNO predsednik Odbora za ekonomsko politiko

TOČKE RAZPRAVE

DELOVNI PROGRAM PREDSEDSTVA

Madžarsko predsedstvo je Svetu predstavilo delovni program v zvezi z ekonomskimi in finančnimi zadevami za obdobje predsedovanja (od januarja do julija 2011) (dokument 18048/10). Sledila je izmenjava mnenj.

V okviru programa si je za ključno prednostno nalogo zastavilo, da bi Svet do konca marca sklenil dogovor glede šestih zakonodajnih predlogov, katerih cilj je okrepiti gospodarsko upravljanje EU.

Predsedstvo je predstavilo tudi načrt izvajanja prvega evropskega semestra; februarja naj bi sprejeli sklepe o fiskalnih in makroekonomskih izzivih, marca pa naj bi Evropski svet pripravil poročilo. Cilj evropskega semestra je zagotoviti bolj usklajene in učinkovite ukrepe, s katerimi naj bi evropsko gospodarstvo postavili na pot trajnostne rasti.

Predsedstvo je napovedalo, da si bo še naprej prizadevalo za napredek pri reformah finančnega sektorja. Na mednarodni ravni se želi osredotočiti na razvijanje odnosov med EU in njenimi sosednjimi državami na vzhodu (vzhodno partnerstvo), zlasti s krepitvijo dvo- in večstranskega sodelovanja med državami članicami in partnerskimi državami ter z udeležbo in sodelovanjem mednarodnih finančnih institucij. Napovedala je, da se bo posvetila tudi skupnemu stališču o dolgoročnem financiranju boja proti podnebnih spremembam.

Nadaljevalo bo delo na področju obdavčitve finančnega sektorja in si prizadevalo za napredek pri obdavčitvi prihodkov od prihrankov. V zvezi s proračunom EU se bo zavzemalo za tesno sodelovanje z drugimi institucijami EU za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Lizbonske pogodbe. V načrtu ima tudi obravnavo predlogov za pregled "finančne uredbe", uredbe o načelih in postopkih za izvrševanje proračuna EU.

ENOTNI TRG

V Svetu je potekala izmenjava mnenj1 o nadaljnjem razvoju enotnega trga EU, ki jo je spodbudilo sporočilo Komisije z naslovom "K aktu za enotni trg za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo" (dokument 13977/1/10 REV 1).

Svet je sklenil, da bo o tem vprašanju še pravočasno ponovno razpravljal.

Sporočilo Komisije vsebuje 50 predlogov za izboljšanje delovanja enotnega trga, ki temeljijo na priporočilu Maria Montija, nekdanjega evropskega komisarja in predsednika univerze Bocconi v Milanu2. Predlogi so predstavljeni v obliki "akta za enotni trg", tj. dveletnega načrta, ki naj bi se zaključil konec leta 2012, torej ob 20. obletnici enotnega trga.

Komisija je glede sporočila začela javno posvetovanje, ki naj bi potekalo do konca februarja. Svet za konkurenčnost je sklepe sprejel 10. decembra.

UKREPANJE PO DECEMBRSKEM ZASEDANJU EVROPSKEGA SVETA

Svet se je seznanil z načrti predsedstva glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti na podlagi izida zasedanja Evropskega sveta 16. in 17. decembra 2010.

Evropski svet se je na decembrskem zasedanju strinjal, da je treba pospešiti delo na zakonodajnih predlogih za okrepitev gospodarskega upravljanja EU, če naj bi bili sprejeti do junija 2011.

LETNI PREGLED RASTI

Komisija je Svetu predstavila poročilo o glavnih vidikih letnega pregleda rasti, ki ga je objavila 12. januarja (dokument 18066/10). Sledila je izmenjava mnenj.

Pregled, ki ga je opravila Komisija, vsebuje prednostne ukrepe, ki naj bi jih države članice sprejele, da bi zagotovile bolj usklajene in učinkovite ukrepe, s katerimi bi Evropo postavili na pot trajnostne rasti.

Določa tudi prednostne naloge na treh glavnih področjih:

 • krepitev makroekonomske stabilnosti: izvajanje fiskalne konsolidacije, odpravljanje makroekonomskih ravnovesij ter zagotavljanje stabilnosti finančnega sektorja;

 • strukturne reforme za spodbujanje zaposlovanja: narediti delo bolj privlačno, reformiranje pokojninskih sistemov, ponovno zaposlovanje brezposelnih ter usklajevanje in prožnost trgov dela;

 • ukrepi za spodbujanje rast v okviru strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast: izkoriščanje potenciala enotnega trga EU, privabljanje zasebnega kapitala za večjo rast in ustvarjanje stroškovno učinkovitega dostopa do energije.

Delegacije so se strinjale s celovito oceno Komisije glede glavnih izzivov. Svet je Ekonomsko-finančni odbor in Odbor za ekonomsko politiko zaprosil, naj to vprašanje temeljito obravnavata. Predsedstvo si želi, da bi Svet (ekonomske in finančne zadeve) sklepe sprejel na seji 15. februarja.

Letni pregled rasti je skupaj s pregledom osnutkov nacionalnih programov reform (glej stran 11) prvi korak pri izvajanju tako imenovanega evropskega semestra, ki zajema sočasno spremljanje proračunskih politik in strukturnih reform držav članic v skladu s skupnimi pravili, in sicer vsako leto v obdobju šestih mesecev.

Evropski svet naj bi na zasedanju 24. in 25. marca sprejel smernice za države članice, da bodo lahko dokončno oblikovale programe za stabilnost in konvergenco (proračunska politika) in nacionalne programe reform (strukturne reforme).

Evropski semester se letos prvič izvaja v okviru reforme gospodarskega upravljanja EU.

NACIONALNIH PROGRAMI REFORM

Svet je na podlagi ocene Odbora za ekonomsko politiko razpravljal o osnutku nacionalnih programov reform, ki so jih predstavile države članice. Ministri pa so se zavezali, da bodo odpravili pomanjkljivosti nacionalnih programov, na katere je opozoril odbor.

V skladu z ureditvijo gospodarskega upravljanja EU morajo programi omogočati večstranski nadzor nad ekonomskimi politikami držav članic. Načeloma naj bi vsebovali srednjeročno makroekonomsko napoved, nacionalne cilje v zvezi s prenosom glavnih ciljev iz strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast, opredelitev glavnih ovir pri spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest ter ukrepe za hitro izvajanje pobud za spodbujanje rasti.

Osnutek nacionalnih programov reform je skupaj z letnim pregledom rasti (glej stran 10) prvi korak pri izvajanju tako imenovanega evropskega semestra, ki zajema sočasno spremljanje proračunskih politik in strukturnih reform držav članic v skladu s skupnimi pravili, in sicer vsako leto v obdobju šestih mesecev.

Evropski svet naj bi na zasedanju 24. in 25. marca sprejel smernice za države članice, da bodo lahko dokončno oblikovale programe za stabilnost in konvergenco (proračunska politika) in nacionalne programe reform (strukturne reforme).

Evropski semester se letos prvič izvaja v okviru reforme gospodarskega upravljanja EU.

POSTOPEK V ZVEZI S ČEZMERNIM PRIMANJKLJAJEM – MALTA

Svet je razpravljal o sporočilu Komisije, v katerem so ocenjeni ukrepi, ki jih je Malta sprejela po priporočilu Sveta z dne 16. februarja 2010, sprejetega na podlagi člena 126(7), da bi najpozneje do leta 2011 odpravila čezmerni primanjkljaj.

Svet se strinja s Komisijo, da je na podlagi razpoložljivih podatkov mogoče oceniti, da je Malta sprejela ukrepe, s katerimi je dosegla zadovoljiv napredek pri odpravljanju čezmernega primanjkljaja v roku, ki ga je določil Svet. Malteške oblasti so sprejele ukrepe fiskalne konsolidacije za odpravo čezmernega primanjkljaja do leta 2011, hkrati pa zagotovile ustrezno fiskalno prizadevanje v letu 2011. Svet zato meni, da nadaljnji ukrepi v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem trenutno niso potrebni.

Svet obenem ugotavlja, da kljub ugodnejšemu makroekonomskemu okolju, kot je bilo pričakovano v priporočilih Sveta, v letu 2010 ni prišlo do pospešenega zmanjševanja primanjkljaja. Poleg tega obstaja precejšnje tveganje, da ciljni primanjkljaj za leto 2011 ne bo dosežen. V tej zvezi Svet poziva k doslednemu izvrševanju proračuna in pozornemu spremljanju gibanja proračunskega stanja, da bi po potrebi lahko sprejeli ustrezne korektivne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bo v letu 2011 dosežen ciljni primanjkljaj v višini 2,8 % BDP. Sprejeti bi bilo treba tudi nadaljnje ukrepe za okrepitev zavezujoče narave srednjeročnega proračunskega okvira in izboljšanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ v skladu z zahtevami iz priporočil in pozivov Sveta.

UVEDBA EVRA V ESTONIJI

Estonski minister je Svetu poročal o uvedbi evra 1. januarja v Estoniji. Komisija in Evropska centralna banka sta prispevali dodatne informacije, Komisija pa bo v naslednjih mesecih pripravila celovito poročilo o prevzemu evra.

Estonija je tako kot Slovaška leta 2009, Ciper in Malta leta 2008 in Slovenija leta 2007 evrske bankovce in kovance v obtok dala ob uvedbi evra kot uradne valute, medtem ko je drugih 12 članic evroobmočja evro prevzelo v dveh fazah (leta 1999 in leta 2002).

Dvojni obtok evra in estonske krone se je končal 14. januarja, krone pa bo mogoče menjati za evro do konca junija.

Estonske oblasti poročajo o nemotenem prehodu. Zaloge bankovcev in kovancev so bile pripravljene dovolj časa pred prevzemom evra. 15 minut po prehodu je bilo evro mogoče dvigniti na skoraj vseh bankomatih. V 24 urah so vse elektronske bančne transakcije in plačila s kartico potekale v evrih. Do 5. januarja je bila v evrih opravljena večina gotovinskih plačil. Do 10. januarja je vrednost evrske gotovine v obtoku presegla vrednost gotovine, ki je bila v obtoku v kronah.

SREČANJI OB ROBU SEJE SVETA

Ob robu seje Sveta sta potekali naslednji srečanji:

– Evroskupina

Ministri držav članic evroobmočja so se udeležili srečanja evroskupine, ki je bilo 17. januarja.

– Delovni zajtrk ministrov

Ministri so ob zajtrku razpravljali o gospodarskih razmerah ter testih izjemnih situacij v bančništvu.

DRUGE ODOBRENE TOČKE

EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

Odstopanje od Direktive o DDV za Združeno kraljestvo

Svet je sprejel sklep o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od Direktive 2006/112 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (DDV) (dokument 17507/10).

Sklep dovoljuje Združenemu kraljestvu, da z odstopanjem od členom 26(1)(a), 168 in 169 Direktive o DDV najemniku ali zakupniku še naprej omejuje pravico do odbitka DDV v zvezi z najemom ali zakupom osebnega avtomobila, če se avtomobil ne uporablja izključno za poslovne namene.

Obdavčitev za pogonska goriva v Franciji

Svet je sprejel sklep o odobritvi Franciji, da uporabi znižane ravni obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo (dokument 17877/10).

Izvedbeni ukrepi za skupni sistem davka na dodano vrednost v EU

Svet je dosegel politični dogovor o osnutku uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (DDV) (dokumenta16805/10 + 16805/10 COR 1).

Osnutek uredbe, ki je prenovljena različica uredbe 1777/2005, pojasnjuje nekatere vidike Direktive o DDV (2006/112/ES) zaradi zagotovitve večje skladnosti s cilji notranjega trga EU.

Določa:

– izvedbene ukrepe za Direktivo 2008/8/ES glede kraja opravljanja storitev,

– prilagoditev Uredbe 1777/2005 Direktivi o DDV po njeni prenovitvi leta 2006,

– izvedbene ukrepe za druge elemente Direktive o DDV.

Uredba bo sprejeta brez razprave na eni od naslednjih sej Sveta.

PRORAČUNI

Prilagoditev proračunskih pravil EU Lizbonski pogodbi

Svet je sklenil, da bo poslal osnutek uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje

2007–2013 v odobritev Evropskemu parlamentu (16973/3/10 REV 3). Sklenil je tudi, da bo Parlamentu poslal stališče Sveta o osnutku medinstitucionalnega sporazuma (dokument 16974/10).

Namen besedil je prilagoditi veljavna proračunska pravila EU določbam Lizbonske pogodbe. V njih je upoštevana tudi želja Parlamenta, da se ohrani prožnost pri upravljanju večletnega finančnega okvira z določitvijo "varnostne rezerve" do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka EU kot skrajne možnosti za odziv na nepredvidene okoliščine. Odločitev o sprostitvi varnostne rezerve sprejmeta Svet, ki odloča s kvalificirano večino, in Evropski parlament, ki odloča z večino svojih članov ter s tremi petinami oddanih glasov.

ZUNANJE ZADEVE

Proračun SZVP za leti 2011 in 2012

Svet se je seznanil s poročilom, ki določa smernice za financiranje iz proračuna skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letih 2011 in 2012.

V poročilu je priporočilo, naj se sredstva iz proračuna SZVP dodeljujejo na podlagi resničnih in predvidljivih potreb in naj se določi ustrezna varnostna rezerva za nepredvidene ukrepe.

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Sporazuma z Gruzijo o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu

Svet je sklenil sporazuma z Gruzijo o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu, ki bosta začela veljati 1. marca 2011.

S sporazumom o poenostavitvi vizumskih postopkov bodo gruzijski državljani laže in ceneje pridobili vizum za kratkoročno prebivanje (do 90 dni v obdobju 180 dni) za potovanja v EU in po ozemlju EU.

Več podrobnosti je v sporočilu za javnost 5412/11.

KONZULARNE ZADEVE

Evropska potna listina za vrnitev

Svet je sprejel sklepe, v katerih poziva Evropsko komisijo, naj pripravi predlog za izdelavo nove evropske potne listine za vrnitev, ki bo vsebovala varnostne lastnosti, usklajene s trenutnimi praksami, s čimer bodo posodobljene lastnosti iz Sklepa 96/409/SZVP.

Potna listina za vrnitev državljanom EU v stiski omogoča hitro vrnitev v njihov kraj prebivališča, tudi če so izgubili potni list in/ali druge ustrezne stalne potne listine.

SPLOŠNE ZADEVE

Študija Eurostata o dolgoročnih proračunskih posledicah stroškov pokojnin – sklepi

Svet je sprejel sklepe iz dokumenta 18250/10.

TRGOVINSKA POLITIKA

Švica in Lihtenštajn – zaščita geografskih označb za živila

Svet je sprejel sklep o podpisu sporazuma s Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ki spreminja veljavni sporazum (dokumenta 16196/10 + 16199/10).

Namen novega sporazuma je pospešiti razvoj označb porekla in geografskih označb ter spodbuditi dvostranske trgovinske tokove teh proizvodov.

Svet je sprejel tudi sklep o stališču Evropske unije o prilagoditvi Priloge 3 k Sporazumu med EU in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (dokument 16270/10)

S spremembo se bo upoštevala popolna liberalizacija na področju dvostranskega trgovanja s siri in zaščita geografskih označb, ki bo določena z novo Prilogo 12 k sporazumu.

Svet je sprejel tudi sklep o podpisu sporazuma o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (dokumenta 16207/10 + 16210/10).

Protidamping – folija iz polietilen tereftalata – Indija

Svet je sprejel Uredbo o spremembi Uredbe 1292/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz folije iz polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije (dokument 18160/10).

CARINSKA UNIJA

Andora – varnostni carinski ukrepi

Svet je odobril podpis in začasno uporabo Protokola o razširitvi področja uporabe sporazuma med EU in Andoro z varnostnimi carinskimi ukrepi (dokument 17403/10).

PROMET

Interoperabilnost železniškega sistema

Svet je sklenil, da ne bo nasprotoval temu, da Komisija sprejme zakonodajna akta, ki se nanašata na direktivo EU o interoperabilnosti evropskega železniškega sistema, in sicer:

 • direktivi o spremembi seznama in opisa podsistemov in določb o izjavi o verifikaciji podsistemov in postopku verifikacije za podsisteme iz prilog k tej direktivi (dokument 16431/10),

 • sklepu o objavi in vodenju dokumenta, ki omogoča navzkrižno primerjanje in razvrščanje nacionalnih predpisov o odobritvi začetka obratovanja železniških vozil (dokument 17294/10).

Za oba osnutka aktov se uporablja regulativni postopek s pregledom. Svet je dal soglasje, zato ju Komisija zdaj lahko sprejme, če temu ne bo nasprotoval Evropski parlament.

Izjava o skladnosti za železniška vozila

Svet je sklenil, da ne bo nasprotoval temu, da Komisija sprejme uredbo o vzorcu izjave o skladnosti, ki se uporablja kot potrdilo, da je železniško vozilo skladno z odobrenim tipom vozila (dokument 16402/10).

Za osnutek uredbe se uporablja regulativni postopek s pregledom. Svet je dal soglasje, zato ga Komisija zdaj lahko sprejme, če temu ne bo nasprotoval Evropski parlament.

IMENOVANJA

Odbor regij

Svet je za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, za člane v Odbor regij imenoval Christiana BUCHMANNA (Avstrija) (17879/10); Hansa KOKA, Henk KOOLA in Sipkeja SWIERSTRO (Nizozemska) (17909/10) ter Tadeusza TRUSKOLASKEGA (Poljska) (dokument 18052/10).

PISNI POSTOPEK

Celotni dovoljeni ulovi (TAC) in kvote za leto 2011

Svet je 18. januarja 2011 po pisnem postopku sprejel Uredbo Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (dokument 17546/10). Uredba je bila sprejeta s kvalificirano večino, pri čemer je španska delegacija glasovala proti.

Ministri so na zasedanju Sveta 13. in 14. decembra 2010 na podlagi kompromisa predsedstva, ki je bil pripravljen v dogovoru s Komisijo (dokument 17836/10), dosegli politični dogovor o tej uredbi.

Uredba določa ribolovne možnosti za leto 2011 za plovila EU v vodah Atlantika, Rokavskega preliva in Severnega morja, upoštevajoč več jasnih vodilnih načel:

 • kjer so vzpostavljeni dolgoročni načrti upravljanja, niso dovoljena nobena odstopanja,

 • sprejmejo se ukrepi, da se do leta 2015 za vse staleže postopoma doseže največji trajnostni donos.

Izjave Sveta in Komisije ter enostranske izjave delegacij so objavljene posebej (dokumenta 5038/11 in 5139/1/11).

1 :

Ta točka je bila vključena na dnevni red na zahtevo delegacije Združenega kraljestva.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar