Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

5287/11 (09.02)

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

TLAČOVÁ SPRÁVA

3 062. zasadnutie Rady

Hospodárske a finančné záležitosti

Brusel 18. januára 2011

predseda György MATOLCSY
maďarský minister hospodárstva

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada začala „európsky semester“ roku 2011 analýzou ročného prieskumu rastu, ktorý vypracovala Komisia, a vyvodením poznatkov z posúdenia návrhov národných programov reforiem členských štátov.

Európsky semester sa tento rok vykonáva prvýkrát ako súčasť reformy správy ekonomických záležitostí EÚ. Jeho cieľom je zabezpečiť lepšie koordinované a účinnejšie politiky na nasmerovanie hospodárstva Európy na cestu udržateľného rozvoja.

Rada tiež rokovala o nadviazaní na decembrové zasadnutie Európskej rady, pokiaľ ide o posilnenie správy ekonomických záležitostí EÚ a zriadenie nového mechanizmu na zabezpečenie stability eurozóny.

Maďarské predsedníctvo, ktoré predstavilo Rade svoj pracovný program, uviedlo správu ekonomických záležitostí ako kľúčovú prioritu. Predsedníctvo si vytýčilo cieľ dosiahnuť do konca marca dohodu o šiestich legislatívnych návrhoch o správe ekonomických záležitostí.

Rada ďalej schválila dohody s Gruzínskom o zjednodušení vízového režimu a o readmisii, pričom obe nadobudnú platnosť 1. marca 2011. Dohoda o zjednodušení vízového režimu uľahčí a zlacní občanom Gruzínska získanie krátkodobých víz (až do 90 dní za obdobie 180 dní) na cestovanie do EÚ a v rámci nej.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

PRACOVNÝ PROGRAM PREDSEDNÍCTVA

JEDNOTNÝ TRH

NADVIAZANIE NA DECEMBROVÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY

ROČNÝ PRIESKUM RASTU

NÁRODNÉ PROGRAMY REFORIEM

POSTUP PRI NADMERNOM DEFICITE – MALTA

ZAVEDENIE EURA V ESTÓNSKU

ZASADNUTIA POPRI ZASADNUTÍ RADY

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Odchýlka od smernice o DPH pre Spojené kráľovstvo

 • Zdanenie motorových palív vo Francúzsku

 • Vykonávacie opatrenia pre systém dane z pridanej hodnoty EÚ

ROZPOČTY

 • Prispôsobenie rozpočtových pravidiel EÚ Lisabonskej zmluve

ZAHRANIČNÉ VECI

 • Rozpočet SZBP na roky 2011 a 2012

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

 • Dohody s Gruzínskom o zjednodušení vízového režimu a o readmisii

KONZULÁRNE OTÁZKY

 • Európsky náhradný cestovný doklad

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Štúdia Eurostatu o dlhodobých rozpočtových dôsledkoch nákladov na dôchodky– závery

OBCHODNÁ POLITIKA

 • Švajčiarsko a Lichtenštajnsko – Ochrana zemepisných označení potravín

 • Antidumping – Polyetyléntereftalátový film – India

COLNÁ ÚNIA

 • Andorra – Colné bezpečnostné opatrenia

DOPRAVA

 • Interoperabilita európskeho systému železníc

 • Vyhlásenie o zhode pre železničné vozidlá

VYMENOVANIA

 • Výbor regiónov

PÍSOMNÝ POSTUP

 • Celkové povolené výlovy a kvóty na rok 2011

ÚČASTNÍCI

Belgicko:

Didier REYNDERS podpredseda vlády a minister pre financie a inštitucionálne reformy

Bulharsko:

Boriana PENČEVA námestníčka ministra

Česká republika:

Milena VICENOVÁ stála predstaviteľka

Dánsko:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister financií

Nemecko:

Wolfgang SCHÄUBLE minister financií

Jörg ASMUSSEN štátny tajomník

Estónsko:

Jürgen LIGI minister financií

Írsko:

Rory MONTGOMERY stály predstaviteľ

Grécko:

Giorgos PAPACONSTANTINOU minister financií

Španielsko:

Elena SALGADO druhá podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva a financií

Francúzsko:

Christine LAGARDE ministerka hospodárstva, financií a priemyslu

Taliansko:

Giulio TREMONTI minister hospodárstva a financií

Cyprus:

Charilaos STAVRAKIS minister financií

Lotyšsko:

Andris VILKS minister financií

Litva:

Ingrida ŠIMONYTĖ ministerka financií

Luxembursko:

Luc FRIEDEN minister financií

Maďarsko:

György MATOLCSY minister hospodárstva

András KÁRMÁN štátny tajomník

Malta:

Tonio FENECH minister financií

Holandsko:

Jan Kees de JAGER minister financií

Rakúsko:

Josef PRÖLL vicekancelár a spolkový minister financií

Poľsko:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister financií

Portugalsko:

Manuel LOBO ANTUNES stály predstaviteľ

Rumunsko:

Dan LAZAR štátny tajomník pre hospodárstvo

Slovinsko:

Franci KRIŽANIČ minister financií

Slovensko:

Ivan KORČOK stály predstaviteľ

Fínsko:

Jyrki KATAINEN minister financií

Švédsko:

Anders BORG minister financií

Spojené kráľovstvo:

George OSBORNE minister financií (Chancellor of the Exchequer)

Komisia:

Olli REHN člen

Michel BARNIER člen

Algirdas ŠEMETA člen

Ostatní účastníci:

Vitor CONSTANCIO viceprezident Európskej centrálnej banky

Philippe MAYSTADT prezident Európskej investičnej banky

Thomas WIESER predseda Hospodárskeho a finančného výboru

Lorenzo CODOGNO predseda Výboru pre hospodársku politiku

PREROKOVANÉ BODY

PRACOVNÝ PROGRAM PREDSEDNÍCTVA

Rada vzala na vedomie prezentáciu pracovného programu maďarského predsedníctva v oblasti hospodárskych a finančných záležitostí na jeho funkčné obdobie (január až júl 2011) (18048/10). V Rade sa uskutočnila výmena názorov.

Predsedníctvo si ako kľúčovú prioritu v rámci svojho programu vytýčilo uzavrieť v Rade do konca marca dohodu o šiestich legislatívnych návrhoch zameraných na posilnenie správy ekonomických záležitostí EÚ.

Načrtlo harmonogram vykonávania prvého európskeho semestra, pričom vo februári sa majú prijať závery o výzvach vo fiškálnej a makroekonomickej oblasti, po ktorých bude v marci nasledovať správa pre Európsku radu. Európsky semester má za cieľ zabezpečiť lepšie koordinované a účinnejšie politiky na nasmerovanie hospodárstva Európy na cestu udržateľného rastu.

Predsedníctvo tiež ohlásilo pokračovanie pokroku v oblasti reforiem finančného sektora. Na medzinárodnej úrovni sa predsedníctvo plánuje sústrediť na ďalšie rozvíjanie vzťahov EÚ s jej východnými susedmi (Východné partnerstvo), a to najmä posilnením dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami a účasťou a spoluprácou medzinárodných finančných inštitúcií. Okrem toho ohlásilo prácu na spoločnej pozícii o otázkach dlhodobého financovania opatrení v oblasti zmeny klímy.

Predsedníctvo ďalej zamýšľa pokračovať v práci na zdanení finančného odvetvia a pokročiť v otázke zdaňovania úroku z úspor. V otázke rozpočtu EÚ je odhodlané pracovať v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ na balíku opatrení potrebných na vykonávanie Lisabonskej zmluvy. Ohlásilo tiež prácu na návrhoch revízie „nariadenia o rozpočtových pravidlách“, nariadenia o zásadách a postupoch plnenia rozpočtu EÚ.

JEDNOTNÝ TRH

V Rade sa na základe oznámenia Komisie s názvom „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo“ (13977/1/10 REV 1) uskutočnila výmena názorov1 na ďalší rozvoj jednotného trhu EÚ.

Rada sa dohodla, že sa k tejto otázke v príhodnom čase vráti.

V oznámení Komisie sa predkladá 50 návrhov na zlepšenie fungovania jednotného trhu na základe správy Maria Montiho, bývalého európskeho komisára a rektora univerzity Bocconi v Miláne2. Sú uvedené v rámci „aktu o jednotnom trhu“, dvojročného plánu, ktorý sa má dokončiť do konca roku 2012, súbežne s 20. výročím jednotného trhu.

Komisia svoje oznámenie predložila na verejnú diskusiu do konca februára. Rada pre konkurencieschopnosť prijala závery 10. decembra.

NADVIAZANIE NA DECEMBROVÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY

Rada vzala na vedomie plány predsedníctva týkajúce sa ďalších krokov po zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo 16. a 17. decembra.

Európska rada na svojom decembrovom zasadnutí vyzvala na urýchlenie práce na legislatívnych návrhoch zameraných na posilnenie správy ekonomických záležitostí EÚ, aby ich bolo možné prijať do júna tohto roku.

ROČNÝ PRIESKUM RASTU

Rada vzala na vedomie prezentáciu Komisie o hlavných prvkoch jej ročného prieskumu rastu, ktorý sa uverejnil 12. januára (18066/10). V Rade sa uskutočnila výmena názorov.

V prieskume Komisie sa vymedzujú prednostné opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať s cieľom zabezpečiť lepšie koordinované a účinnejšie politiky na nasmerovanie hospodárstva Európy na cestu udržateľného rozvoja.

Stanovujú sa v ňom priority v troch hlavných oblastiach:

 • zlepšenie makroekonomickej stability: vykonávanie rozpočtovej konsolidácie, korekcia makroekonomickej nerovnováhy a zabezpečenie stability finančného sektora,

 • štrukturálne reformy na zvýšenie zamestnanosti: zvýšenie príťažlivosti práce, reformovanie dôchodkových systémov, opätovné začlenenie nezamestnaných do trhu práce a zabezpečenie vyváženého pomeru bezpečnosti a pružnosti na trhoch práce,

 • opatrenia na zvýšenie rastu v rámci stratégie „Európa 2020“ pre zamestnanosť a rast: využívanie potenciálu jednotného trhu EÚ, prilákanie súkromného kapitálu na zvýšenie rastu a zabezpečenie cenovo efektívneho prístupu k energii.

Delegácie sa vo všeobecnosti stotožnili s celkovým posúdením a interpretáciou hlavných výziev zo strany Komisie. Rada požiadala Hospodársky a finančný výbor a Výbor pre hospodársku politiku, aby na tomto spise intenzívne pracovali. Zámerom predsedníctva je, aby Rada prijala závery na svojom zasadnutí (hospodárske a finančné záležitosti) 15. februára.

Ročný prieskum rastu predstavuje spolu s preskúmaním návrhov národných programov reforiem (pozri stranu 11) prvé kroky v rámci vykonávania tzv. európskeho semestra, ktorý zahŕňa súbežné monitorovanie rozpočtových politík a štrukturálnych reforiem členských štátov v súlade so spoločnými pravidlami každý rok počas šiestich mesiacov.

Európska rada má na svojom zasadnutí 24. a 25. marca poskytnúť členským štátom usmernenia k finalizácii ich programov stability a konvergenčných programov (rozpočtové politiky) a národných programov reforiem (štrukturálne reformy).

Európsky semester sa tento rok prvýkrát vykonáva ako súčasť reformy správy ekonomických záležitostí EÚ.

NÁRODNÉ PROGRAMY REFORIEM

Rada na základe posúdenia Výboru pre hospodársku politiku prerokovala návrhy národných programov reforiem, ktoré predložili členské štáty. Ministri sa zaviazali, že v návrhoch národných programoch reforiem opravia problémové časti, ktoré identifikoval Výbor pre hospodársku politiku.

V zmysle ustanovení o správe ekonomických záležitostí EÚ sa od programov vyžaduje, aby umožňovali mnohostranný dohľad nad hospodárskymi politikami členských štátov. Mali by obvykle obsahovať strednodobý makroekonomický scenár, vnútroštátne ciele na premietnutie hlavných cieľov stanovených v rámci stratégie „Európa 2020“ pre zamestnanosť a rast, identifikáciu hlavných prekážok vytvárania rastu a zamestnanosti a opatrenia na sústredenie iniciatív na zvyšovanie rastu do počiatočného obdobia.

Preskúmanie návrhu programov predstavuje spolu s ročným prieskumom rastu (pozri stranu 10) prvé kroky v rámci vykonávania tzv. európskeho semestra, ktorý zahŕňa súbežné monitorovanie rozpočtových politík a štrukturálnych reforiem členských štátov v súlade so spoločnými pravidlami každý rok počas šiestich mesiacov.

Európska rada má na svojom zasadnutí 24. a 25. marca poskytnúť členským štátom usmernenia k finalizácii ich programov stability a konvergenčných programov (rozpočtové politiky) a národných programov reforiem (štrukturálne reformy).

Európsky semester sa tento rok prvýkrát vykonáva ako súčasť reformy správy ekonomických záležitostí EÚ.

POSTUP PRI NADMERNOM DEFICITE – MALTA

Rada prerokovala oznámenie Komisie o hodnotení opatrení, ktoré prijala Malta v nadväznosti na odporúčanie, ktoré jej Rada adresovala 16. februára 2010 na základe článku 126 ods. 7 s cieľom odstrániť nadmerný deficit verejných financií najneskôr do roku 2011.

Rada sa stotožňuje s názorom Komisie, že podľa informácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné, Malta prijala opatrenia, ktoré predstavujú primeraný pokrok smerom k odstráneniu nadmerného deficitu v lehote, ktorú Rada stanovila. Maltské orgány konkrétne prijali opatrenia na fiškálnu konsolidáciu s cieľom odstrániť nadmerný deficit do roku 2011 a zaručiť primerané fiškálne úsilie v roku 2011. Rada sa na základe uvedeného domnieva, že v súčasnosti nie sú v rámci postupu pri nadmernom deficite potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

Rada zároveň konštatuje, že aj napriek tomu, že makroekonomické prostredie bolo lepšie, než sa predpokladalo v odporúčaniach Rady, znižovanie deficitu sa v roku 2010 nezrýchlilo. Dosiahnutie cieľového deficitu v roku 2011 navyše ohrozujú značne nepriaznivé faktory. Rada v tejto súvislosti vyzýva na prísne plnenie rozpočtu a dôkladné monitorovanie rozpočtového vývoja, aby sa v prípade potreby prijali nápravné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľového deficitu vo výške 2,8 % HDP v roku 2011. Okrem toho by sa mali prijať ďalšie opatrenia na posilnenie záväzného charakteru strednodobého rozpočtového rámca a zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súlade s odporúčaniami a výzvami Rady.

ZAVEDENIE EURA V ESTÓNSKU

Estónsky minister stručne informoval Radu o zavedení eura vo svojej krajine 1. januára. Ďalšie informácie poskytli Komisia a Európska centrálna banka. Komisia by mala v nasledujúcich mesiacoch vypracovať úplnú správu o prechode.

Estónsko, tak ako Slovensko v roku 2009, Cyprus a Malta v roku 2008 a Slovinsko v roku 2007, dalo do obehu euro bankovky a mince od rovnakého dátumu, od ktorého prijalo euro za svoju úradnú menu, zatiaľ čo ostatných 12 členských štátov eurozóny zaviedlo euro v dvoch etapách (v roku 1999 a v roku 2002).

Duálny obeh eura a estónskej koruny skončil 14. januára, pričom koruny možno za eurá vymeniť do konca júna.

Estónske orgány hlásili plynulý prechod. Zásoby bankoviek a mincí boli na mieste v dostatočnom predstihu pred prechodom. Takmer všetky bankomaty vydávali eurá do 15 minút po prechode. Do 24 hodín prebiehali všetky operácie elektronického bankovníctva a platby kartou v eurách. K 5. januáru sa väčšina platieb v hotovosti uskutočňovala v eurách. K 10. januáru prekročila hodnota obeživa v eurách hodnotu estónskych korún, ktoré boli ešte v obehu.

ZASADNUTIA POPRI ZASADNUTÍ RADY

Popri zasadnutí Rady sa konali tieto zasadnutia:

– Euroskupina

Ministri členských štátov eurozóny sa zúčastnili na zasadnutí euroskupiny, ktoré sa konalo 17. januára.

– Pracovné raňajky ministrov

Ministri sa zúčastnili na pracovných raňajkách spojených s diskusiou o hospodárskej situácii, ako aj o stresových testoch v bankovom sektore.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Odchýlka od smernice o DPH pre Spojené kráľovstvo

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje, aby pokračovalo v uplatňovaní opatrenia odchyľujúceho sa od smernice 2006/112 o systéme dane z pridanej hodnoty (DPH) EÚ (17507/10).

Rozhodnutie umožňuje Spojenému kráľovstvu, aby odchylne od článku 26 ods. 1 písm. a), článkov 168 a 169 smernice o DPH naďalej obmedzovalo právo na odpočet DPH v prípade prenájmu alebo leasingu vozidiel, ak sa nevyužívajú výlučne na účely podnikania.

Zdanenie motorových palív vo Francúzsku

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia bezolovnatého benzínu a plynového oleja, ktoré sa používajú ako palivá (17877/10).

Vykonávacie opatrenia pre systém dane z pridanej hodnoty EÚ

Rada dosiahla politickú dohodu o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú nové vykonávacie opatrenia smernice 2006/112 o systéme dane z pridanej hodnoty (DPH) EÚ (16805/10 + 16805/10 COR 1).

V návrhu, ktorým sa prepracováva nariadenie č. 1777/2005, sa vyjasňujú niektoré aspekty smernice o DPH (2006/112/ES) s cieľom zabezpečiť lepší súlad s cieľmi vnútorného trhu EÚ.

Ustanovujú sa v ňom najmä:

– vykonávacie opatrenia k smernici 2008/8/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb,

– prispôsobenie nariadenia č. 1777/2005 smernici o DPH po jej prepracovaní v roku 2006,

– vykonávacie opatrenia k ďalším prvkom smernice o DPH.

Nariadenie sa prijme bez diskusie na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí Rady.

ROZPOČTY

Prispôsobenie rozpočtových pravidiel EÚ Lisabonskej zmluve

Rada rozhodla, že Európskemu parlamentu predloží návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (16973/3/10 REV 3), s cieľom získať jeho súhlas. Rozhodla tiež, že Parlamentu predloží pozíciu Rady k návrhu medziinštitucionálnej dohody (16974/10).

Tieto dva texty majú za cieľ prispôsobiť súčasné rozpočtové pravidlá EÚ ustanoveniam Lisabonskej zmluvy. Zohľadňuje sa v nich aj želanie Európskeho parlamentu zachovať pružnosť v riadení viacročného finančného rámca vytvorením „rezervy na nepredvídané udalosti“ až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku EÚ, ako poslednej možnosti pri vzniku nepredvídaných okolností. Táto rezerva na nepredvídané udalosti by sa mobilizovala odsúhlasením kvalifikovanou väčšinou v Rade a vyjadrením podpory väčšiny poslancov Európskeho parlamentu a tromi pätinami odovzdaných hlasov.

ZAHRANIČNÉ VECI

Rozpočet SZBP na roky 2011 a 2012

Rada vzala na vedomie správu, ktorou sa poskytujú usmernenia pre financovanie z rozpočtu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP) v rokoch 2011 a 2012.

V správe sa odporúča zabezpečiť, aby prideľovanie v rámci rozpočtu SZBP vychádzalo z reálnych a predvídateľných potrieb a zriadila sa primeraná rezerva na mimoriadne výdavky a nepredvídané opatrenia.

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Dohody s Gruzínskom o zjednodušení vízového režimu a o readmisii

Rada uzavrela s Gruzínskom dohody o zjednodušení vízového režimu a o readmisii, pričom obe nadobudnú platnosť 1. marca 2011.

Dohoda o zjednodušení vízového režimu uľahčí a zlacní občanom Gruzínska získanie krátkodobých víz (až do 90 dní za obdobie 180 dní) na cestovanie do EÚ a v rámci nej.

Podrobnosti sa uvádzajú v tlačovej správe 5412/11.

KONZULÁRNE OTÁZKY

Európsky náhradný cestovný doklad

Rada schválila závery, v ktorých sa Komisia vyzýva, aby predložila návrh na vytvorenie nového európskeho náhradného cestovného dokladu obsahujúceho bezpečnostné prvky v súlade so súčasnou praxou, čím sa aktualizujú prvky opísané v rozhodnutí 96/409/SZBP.

Náhradný cestovný doklad umožňuje občanom EÚ v núdzi rýchly návrat domov, aj keď stratili svoje cestovné pasy a/alebo iné relevantné trvalé cestovné doklady.

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Štúdia Eurostatu o dlhodobých rozpočtových dôsledkoch nákladov na dôchodky– závery

Rada prijala závery uvedené v dokumente 18250/10.

OBCHODNÁ POLITIKA

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko – Ochrana zemepisných označení potravín

Rada prijala rozhodnutie, ktorým schvaľuje podpísanie dohody so Švajčiarskom o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa existujúca dohoda (16196/10 + 16199/10).

Cieľom novej dohody je podporiť rozvoj označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín a uľahčiť dvojstranný obchod s týmito výrobkami.

Rada tiež prijala rozhodnutie, ktorým sa stanovuje pozícia EÚ, pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16270/10).

Úpravy majú za cieľ zohľadniť úplnú liberalizáciu dvojstranného obchodu so syrmi a ochranu zemepisných označení, ktoré sa majú ustanoviť v novej prílohe 12 k dohode.

Rada ďalej prijala rozhodnutie, ktorým schvaľuje podpísanie dohody, ktorou sa na Lichtenštajnsko rozširuje dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16207/10 + 16210/10).

Antidumping – Polyetyléntereftalátový film – India

Rada prijala nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1292/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii (18160/07).

COLNÁ ÚNIA

Andorra – Colné bezpečnostné opatrenia

Rada schválila podpísanie a predbežné vykonávanie protokolu, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti dohody medzi EÚ a Andorrou o colné bezpečnostné opatrenia (17403/10).

DOPRAVA

Interoperabilita európskeho systému železníc

Rada sa rozhodla, že nevznesie námietku proti tomu, aby Komisia prijala dva legislatívne akty týkajúce sa smernice EÚ o interoperabilite európskeho systému železníc, konkrétne:

 • smernicu, ktorou sa menia a dopĺňajú zoznam a opis subsystémov a ustanovenia o vyhlásení o overení a postup overenia subsystémov, ako sa uvádzajú v prílohách k smernici (16431/10),

 • rozhodnutie o uverejnení referenčného dokumentu umožňujúceho vzájomné porovnanie a klasifikáciu vnútroštátnych predpisov uplatňovaných v oblasti uvádzania železničných vozidiel do prevádzky a o nakladaní s ním (17294/10).

Tieto dva návrhy aktov podliehajú regulačnému postupu s kontrolou. Keďže Rada vyjadrila svoj súhlas, Komisia môže toto nariadenie prijať, pokiaľ námietku nevznesie Európsky parlament.

Vyhlásenie o zhode pre železničné vozidlá

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala nariadenie, ktorým sa ustanovuje vzor, ktorý sa má použiť na vyhlásenie, že železničné vozidlo sa zhoduje s povoleným typom vozidla (16402/10).

Návrh nariadenia podlieha regulačnému postupu s kontrolou. Keďže Rada vyjadrila svoj súhlas, Komisia môže toto nariadenie prijať, pokiaľ námietku nevznesie Európsky parlament.

VYMENOVANIA

Výbor regiónov

Rada vymenovala pána Christiana BUCHMANNA (Rakúsko) (17879/10), pána Hansa KOKA, pána Henka KOOLA a pána Sipkea SWIERSTRU (Holandsko) (17909/10) a pána Tadeusza TRUSKOLASKÉHO (Poľsko) (18052/10) za členov Výboru regiónov na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015.

PÍSOMNÝ POSTUP

Celkové povolené výlovy a kvóty na rok 2011

Rada 18. januára 2011 písomným postupom prijala nariadenie, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (17546/10). Nariadenie sa prijalo kvalifikovanou väčšinou, pričom španielska delegácia hlasovala proti.

Počas zasadnutia Rady 13. a 14. decembra 2010 dosiahli ministri politickú dohodu o tomto nariadení na základe kompromisu predsedníctva vypracovaného po dohode s Komisiou (17836/10).

Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti na rok 2011 pre plavidlá EÚ vo vodách Atlantického oceánu, Lamanšského prielivu a Severného mora pri zohľadnení niekoľkých hlavných zásad:

 • tam, kde existujú dlhodobé plány hospodárenia, sa nepovoľujú žiadne výnimky,

 • na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu zo všetkých populácií rýb do roku 2015 sa prijímajú postupné kroky.

Vyhlásenia Rady a Komisie a jednostranné vyhlásenia delegácií sú uverejnené osobitne (5038/11; 5139/1/11).

1 :

Tento bod sa zaradil do programu na žiadosť delegácie Spojeného kráľovstva.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar