Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

KOMUNIKAT PRASOWY

3062. posiedzenie Rady

Sprawy gospodarcze i finansowe

Bruksela, 18 stycznia 2011 r.

Przewodniczący György MATOLCSY
węgierski minister gospodarki narodowej

Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada rozpoczęła europejski semestr w 2011 roku, analizując roczną wizję wzrostu gospodarczego przygotowaną przez Komisję i wyciągając wnioski z oceny projektów krajowych programów reform przygotowanych przez państwa członkowskie.

Europejski semestr jest realizowany w tym roku po raz pierwszy jako część reformy unijnego zarządzania gospodarczego; ma on na celu zapewnienie lepiej skoordynowanych i skuteczniejszych polityk służących skierowaniu gospodarki europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Rada omawiała również działania podejmowane w wyniku grudniowej Rady Europejskiej w odniesieniu do wzmocnienia zarządzania gospodarczego UE i stworzenia nowego mechanizmu zapewniającego stabilność strefy euro.

Prezydencja węgierska, która prezentowała Radzie swój program prac, nadała zarządzaniu gospodarczemu priorytetowe znaczenie. Prezydencja określiła swój cel, którym jest osiągnięcie do końca marca porozumienia co do sześciu wniosków ustawodawczych w sprawie zarządzania gospodarczego.

Rada zatwierdziła także umowy o ułatwieniach wizowych i o readmisji zawarte z Gruzją; obie te umowy wchodzą w życie w dniu 1 marca 2011 r. W wyniku umowy o ułatwieniach wizowych obywatele gruzińscy będą mogli prościej i taniej uzyskiwać wizy krótkoterminowe (do 90 dni w okresie 180 dni) na podróże do UE i w obrębie jej terytorium.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY

OMAWIANE PUNKTY

PROGRAM PRAC PREZYDENCJI

JEDNOLITY RYNEK

DZIAŁANIA W NASTĘPSTWIE GRUDNIOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

ROCZNA WIZJA WZROSTU GOSPODARCZEGO

KRAJOWE PROGRAMY REFORM

PROCEDURA DOTYCZĄCA NADMIERNEGO DEFICYTU – MALTA

WPROWADZENIE EURO W ESTONII

POSIEDZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Odstępstwo od dyrektywy VAT dla Zjednoczonego Królestwa

 • Opodatkowanie paliw silnikowych we Francji

 • Środki wykonawcze dotyczące unijnego systemu podatku od wartości dodanej

BUDŻETY

 • Dostosowanie przepisów budżetowych UE do Traktatu z Lizbony

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • Budżet WPZiB na lata 2011 i 2012

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Umowy o ułatwieniach wizowych i o readmisji zawarte z Gruzją

SPRAWY KONSULARNE

 • Europejski tymczasowy dokument podróży

SPRAWY OGÓLNE

 • Studium Eurostatu na temat wpływu kosztów emerytur na budżet w perspektywie długoterminowej – konkluzje

POLITYKA HANDLOWA

 • Szwajcaria i Liechtenstein – ochrona oznaczeń geograficznych żywności

 • Antydumping – folia z politereftalanu etylenu – Indie

UNIA CELNA

 • Andora – środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne

TRANSPORT

 • Interoperacyjność europejskiego systemu kolei

 • Deklaracja zgodności pojazdów szynowych

MIANOWANIA

 • Komitet Regionów

PROCEDURA PISEMNA

 • Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty na 2011 rok

UCZESTNICY

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister finansów i reform instytucjonalnych

Bułgaria:

Borjana PENCZEWA wiceminister

Republika Czeska:

Milena VICENOVÁ stały przedstawiciel

Dania:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister finansów

Niemcy:

Wolfgang SCHÄUBLE minister finansów

Jörg ASMUSSEN sekretarz stanu

Estonia:

Jürgen LIGI minister finansów

Irlandia:

Rory MONTGOMERY stały przedstawiciel

Grecja:

Giorgos PAPACONSTANTINOU minister finansów

Hiszpania:

Elena SALGADO druga wicepremier, minister gospodarki i finansów

Francja:

Christine LAGARDE minister gospodarki, finansów i przemysłu

Włochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansów

Cypr:

Charilaos STAVRAKIS minister finansów

Łotwa:

Andris VILKS minister finansów

Litwa:

Ingrida ŠIMONYTĖ minister finansów

Luksemburg:

Luc FRIEDEN minister finansów

Węgry:

György MATOLCSY minister gospodarki

András KÁRMÁN sekretarz stanu

Malta:

Tonio FENECH minister finansów

Niderlandy:

Jan Kees de JAGER minister finansów

Austria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansów

Polska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansów

Portugalia:

Manuel LOBO ANTUNES stały przedstawiciel

Rumunia:

Dan LAZAR sekretarz stanu ds. gospodarczych

Słowenia:

Franci KRIŽANIČ minister finansów

Słowacja:

Ivan KORČOK stały przedstawiciel

Finlandia:

Jyrki KATAINEN minister finansów

Szwecja:

Anders BORG minister finansów

Zjednoczone Królestwo:

George OSBORNE minister skarbu

Komisja:

Olli REHN członek

Michel BARNIER członek

Algirdas ŠEMETA członek

Inni uczestnicy:

Vitor CONSTANCIO wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Thomas WIESER przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Lorenzo CODOGNO przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej

OMAWIANE PUNKTY

PROGRAM PRAC PREZYDENCJI

Rada odnotowała prezentację programu prac dokonaną przez prezydencję węgierską w zakresie spraw gospodarczych i finansowych w okresie jej urzędowania (od stycznia do końca czerwca 2011 roku) (18048/10). Rada przeprowadziła wymianę poglądów.

W swoim programie prezydencja jako priorytet określa osiągnięcie przez Radę do końca marca porozumienia w sprawie sześciu wniosków ustawodawczych służących wzmocnieniu zarządzania gospodarczego UE.

Przedstawia w nim swój harmonogram realizacji pierwszego europejskiego semestru; w lutym przyjęte zostaną konkluzje na temat wyzwań fiskalnych i makroekonomicznych, a następnie w marcu przygotowane zostanie sprawozdanie dla Rady Europejskiej. Europejski semestr ma na celu zapewnienie lepiej skoordynowanych i skuteczniejszych polityk służących skierowaniu gospodarki europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Prezydencja zapowiada również dalsze postępy reform sektora finansowego. Na szczeblu międzynarodowym prezydencja planuje skupić się na dalszym rozwijaniu związków UE z jej wschodnimi sąsiadami (Partnerstwo Wschodnie), zwłaszcza przez wzmocnienie dwu- i wielostronnej współpracy między państwami członkowskimi a krajami partnerskimi oraz przez udział i współpracę międzynarodowych instytucji finansowych. Zapowiada także prace nad wspólnym stanowiskiem w sprawie długoterminowych kwestii związanych z finansowaniem działań w związku ze zmianą klimatu.

Ponadto prezydencja zamierza kontynuować prace nad opodatkowaniem sektora finansowego oraz poczynić postępy w zakresie opodatkowania odsetek od oszczędności. Jeżeli chodzi o budżet UE, zobowiązuje się działać w ścisłej współpracy z innymi instytucjami unijnymi w sprawie pakietu środków niezbędnych do wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony. Zapowiada także prace nad wnioskami w sprawie przeglądu „rozporządzenia finansowego”, w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad i procedur w odniesieniu do realizacji budżetu UE.

JEDNOLITY RYNEK

Rada przeprowadziła wymianę poglądów1 na temat dalszego rozwijania jednolitego rynku UE w świetle komunikatu Komisji zatytułowanego „W kierunku Aktu o jednolitym rynku w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności” (13977/1/10 REV 1).

Zgodziła się ponownie przeanalizować tę kwestię w odpowiednim czasie.

Komunikat Komisji przedstawia 50 propozycji na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku, na podstawie sprawozdania Maria Montiego, byłego komisarza europejskiego i kanclerza Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie2. Są one zawarte w Akcie o jednolitym rynku, stanowiącym dwuletni plan, który ma zostać zrealizowany do końca 2012 roku, co ma się zbiec z dwudziestą rocznicą powstania jednolitego rynku.

Komisja przekazała swój komunikat do konsultacji społecznej do końca lutego. Rada ds. Konkurencyjności przyjęła konkluzje w dniu 10 grudnia.

DZIAŁANIA W NASTĘPSTWIE GRUDNIOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

Rada przyjęła do wiadomości plany prezydencji dotyczące działań, które zostaną podjęte w następstwie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16–17 grudnia.

Na grudniowym posiedzeniu Rada Europejska wezwała do podjęcia prac nad wnioskami ustawodawczymi mającymi na celu przyspieszenie wzmacniania zarządzania gospodarczego UE, tak aby wnioski te można było przyjąć do czerwca bieżącego roku.

ROCZNA WIZJA WZROSTU GOSPODARCZEGO

Rada odnotowała przygotowaną przez Komisję prezentację głównych elementów rocznej wizji wzrostu gospodarczego opublikowanej w dniu 12 stycznia (18066/10). Rada przeprowadziła wymianę poglądów.

Wizja Komisji określa działania priorytetowe, które mają zostać podjęte przez państwa członkowskie, aby zapewnić lepiej skoordynowane i skuteczniejsze polityki służące skierowaniu gospodarki europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Zawiera ona priorytety w trzech głównych obszarach:

 • zwiększenie stabilizacji makroekonomicznej: realizację konsolidacji fiskalnej, skorygowanie nierównowagi makroekonomicznej i zapewnienie stabilności sektora finansowego;

 • reformy strukturalne pobudzające zatrudnienie: uatrakcyjnienie pracy, zreformowanie systemów emerytalnych, przywrócenie bezrobotnych do pracy oraz zrównoważenie bezpieczeństwa i elastyczności na rynkach pracy;

 • środki zwiększające wzrost na mocy strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego: wykorzystanie potencjału jednolitego rynku UE, przyciągnięcie kapitału prywatnego w celu zwiększenia wzrostu i stworzenie racjonalnego pod względem kosztów dostępu do energii.

Delegacje w większości poparły przedstawioną przez Komisję ogólną ocenę i pogląd na główne wyzwania. Rada zwróciła się do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i Komitetu Polityki Gospodarczej, by podjęły intensywne prace nad tym pakietem. Prezydencja planuje, że Rada przyjmie konkluzje na posiedzeniu (sprawy gospodarcze i finansowe) w dniu 15 lutego.

Roczna wizja wzrostu gospodarczego stanowi, oprócz przeglądu projektów krajowych programów reform (zob. s. 11), pierwsze kroki w realizacji tzw. semestru europejskiego, który obejmuje jednoczesne monitorowanie polityk budżetowych państw członkowskich i reform strukturalnych – zgodnie ze wspólnymi zasadami – co roku podczas sześciomiesięcznego okresu.

Na posiedzeniu w dniach 24 i 25 marca Rada Europejska ma udzielić wskazówek państwom członkowskim w finalizacji ich programów stabilności i konwergencji (polityki budżetowe) oraz krajowych programów reform (reformy strukturalne).

Europejski semestr jest realizowany w tym roku po raz pierwszy jako część reformy unijnego zarządzania gospodarczego.

KRAJOWE PROGRAMY REFORM

Rada omawiała na podstawie oceny Komitetu Polityki Gospodarczej projekty krajowych programów reform przedstawionych przez państwa członkowskie. Ministrowie zobowiązali się do przezwyciężenia określonych przez komitet trudności z projektami krajowych programów reform.

Programy te są wymagane w ramach unijnych uzgodnień dotyczących zarządzania gospodarczego, aby umożliwić wielostronny nadzór nad politykami gospodarczymi państw członkowskich. Powinny one zwyczajowo zawierać makroekonomiczny scenariusz w perspektywie średnioterminowej, krajowe cele służące realizacji głównych celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, identyfikację głównych przeszkód w tworzeniu wzrostu i zatrudnienia oraz środków służących jak najszybszej realizacji inicjatyw zwiększających wzrost.

Przegląd projektów programów stanowi, oprócz rocznej wizji wzrostu gospodarczego (zob. s. 10), pierwsze kroki w realizacji tzw. semestru europejskiego, który obejmuje jednoczesne monitorowanie polityk budżetowych państw członkowskich i reform strukturalnych – zgodnie ze wspólnymi zasadami – co roku podczas sześciomiesięcznego okresu.

Na posiedzeniu w dniach 24 i 25 marca Rada Europejska ma udzielić wskazówek państwom członkowskim w finalizacji ich programów stabilności i konwergencji (polityki budżetowe) oraz krajowych programów reform (reformy strukturalne).

Europejski semestr jest realizowany w tym roku po raz pierwszy jako część reformy unijnego zarządzania gospodarczego.

PROCEDURA DOTYCZĄCA NADMIERNEGO DEFICYTU – MALTA

Rada omówiła komunikat Komisji oceniający działania podjęte przez Maltę w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r., oparte na art. 126 ust. 7, mające na celu likwidację nadmiernego deficytu nie później niż do 2011 roku.

Rada podziela opinię Komisji, zgodnie z którą – na podstawie aktualnych informacji – Malta podjęła działania stanowiące odpowiedni postęp w zakresie korekty nadmiernego deficytu w terminie określonym przez Radę. W szczególności władze Malty wprowadziły środki konsolidacji budżetowej w celu korekty nadmiernego deficytu do 2011 roku, zapewniając przy tym odpowiedni wysiłek fiskalny w roku 2011. W związku z tym Rada stwierdza, że nie są obecnie potrzebne żadne dalsze kroki w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Jednak Rada zauważa, że mimo lepszego otoczenia makroekonomicznego, niż zakładano w zaleceniach Rady, nie nastąpiło przyspieszenie w zmniejszaniu deficytu w 2010 roku. Dodatkowo osiągnięcie deficytu docelowego w 2011 roku jest w znacznym stopniu zagrożone. W związku z tym Rada wzywa do rygorystycznego przestrzegania budżetu i ścisłego monitoringu sytuacji budżetowej, by jeśli okaże się to konieczne, przyjąć środki naprawcze gwarantujące, że w 2011 roku osiągnięty zostanie deficyt docelowy na poziomie 2,8% PKB. Ponadto należy podjąć dalsze kroki, by wzmocnić wiążący charakter średniookresowych ram budżetowych i poprawić długoterminową stabilność finansów publicznych zgodnie z wymogami Rady przedstawionymi w zaleceniach i wezwaniach.

WPROWADZENIE EURO W ESTONII

Rada została poinformowana przez estońskiego ministra o wprowadzeniu euro w tym kraju w dniu 1 stycznia. Komisja i Europejski Bank Centralny przekazały dodatkowe informacje; Komisja ma w najbliższych miesiącach przygotować pełne sprawozdanie na temat tego przejścia.

Podobnie jak Słowacja w roku 2009, Cypr i Malta w 2008 oraz Słowenia w 2007, Estonia wprowadziła do obiegu banknoty i monety euro, przyjmując jednocześnie euro jako swoją oficjalną walutę, podczas gdy pozostałe 12 państw członkowskich należących do strefy euro wprowadzało euro w dwóch etapach (w roku 1999 i 2002).

Podwójny obieg euro i korony estońskiej zakończył się w dniu 14 stycznia, a korony mogą być wymieniane na euro do końca czerwca.

Władze estońskie zgłaszają, że przejście nastąpiło sprawnie. Zapasy banknotów i monet były dostępne na czas przed przejściem. Prawie wszystkie bankomaty wydawały euro w ciągu 15 minut od przejścia. Wszystkie elektroniczne operacje bankowe i płatności kartą prowadzone były w euro w ciągu 24 godzin. Od 5 stycznia większość płatności gotówką następowała w euro. Od 10 stycznia wartość gotówki euro w obiegu przekroczyła wartość korony estońskiej pozostającej w obiegu.

POSIEDZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY

Przy okazji posiedzenia Rady odbyły się następujące posiedzenia:

Eurogrupa

Ministrowie państw członkowskich strefy euro spotkali się na posiedzeniu eurogrupy w dniu 17 stycznia.

Śniadanie robocze ministrów

Ministrowie wzięli udział w śniadaniu roboczym poświęconym sytuacji gospodarczej, a także testom warunków skrajnych w sektorze bankowym.

POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Odstępstwo od dyrektywy VAT dla Zjednoczonego Królestwa

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od dyrektywy 2006/112 w sprawie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (17507/10).

Decyzja ta pozwala Zjednoczonemu Królestwu – w drodze odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy VAT – na dalsze ograniczanie prawa do odliczenia podatku VAT od opłat z tytułu najmu lub leasingu pojazdów, które nie są wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych.

Opodatkowanie paliw silnikowych we Francji

Rada przyjęła decyzję zezwalającą Francji na stosowanie zredukowanych stawek opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego używanego jako paliwo (17877/10).

Środki wykonawcze dotyczące unijnego systemu podatku od wartości dodanej

Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do projektu rozporządzenia ustanawiającego nowe środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 w sprawie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) (dok. 16805/10 + 16805/10 COR 1).

Projekt rozporządzenia, które stanowi przekształcenie rozporządzenia 1777/2005, wyjaśnia pewne aspekty dyrektywy VAT (2006/112/WE) w celu zapewnienia lepszej spójności z celami rynku wewnętrznego UE.

Przewiduje on:

- środki wykonawcze do dyrektywy 2008/8/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług;

- dostosowanie rozporządzenia 1777/2005 do dyrektywy VAT po jej przekształceniu w 2006 roku;

- środki wykonawcze do innych elementów dyrektywy VAT.

Przedmiotowe rozporządzenie zostanie przyjęte bez dyskusji na najbliższym posiedzeniu Rady.

BUDŻETY

Dostosowanie przepisów budżetowych UE do Traktatu z Lizbony

Rada zdecydowała o przekazaniu projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 Parlamentowi Europejskiemu, by wydał zgodę (dok. 16973/3/10 REV 3). Zdecydowała również o przekazaniu Parlamentowi stanowiska Rady w sprawie projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego (16974/10).

Te dwa teksty służą dostosowaniu obecnych przepisów budżetowych UE do postanowień Traktatu z Lizbony. Uwzględniają także wyrażone przez Parlament Europejski pragnienie, aby utrzymać elastyczność w zarządzaniu wieloletnimi ramami finansowymi przez zapewnienie marginesu na nieprzewidziane wydatki wynoszącego do 0,03% dochodu narodowego brutto UE do zastosowania na zasadzie ostateczności, gdyby wystąpiły nieprzewidziane okoliczności. Taki margines na nieprzewidziane wydatki byłby uruchamiany kwalifikowaną większością głosów w Radzie oraz przy poparciu większości członków Parlamentu Europejskiego i trzech piątych oddanych głosów.

SPRAWY ZAGRANICZNE

Budżet WPZiB na lata 2011 i 2012

Rada odnotowała sprawozdanie zawierające wskazówki dotyczące finansowania w latach 2011 i 2012 z budżetu unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB).

Sprawozdanie zaleca zapewnienie, że przydział środków w ramach budżetu WPZiB jest oparty na prawdziwych przewidywalnych potrzebach i że przewidziano odpowiedni margines na nieprzewidziane wydatki i działania.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE 

Umowy o ułatwieniach wizowych i o readmisji zawarte z Gruzją

Rada zawarła z Gruzją umowy o ułatwieniach wizowych i o readmisji, które wejdą w życie w dniu 1 marca 2011 r.

W wyniku umowy o ułatwieniach wizowych obywatele gruzińscy będą mogli prościej i taniej uzyskiwać wizy krótkoterminowe (do 90 dni w okresie 180 dni) na podróże do UE i w obrębie jej terytorium.

Szczegóły w komunikacie prasowym – dok. 5412/11.

SPRAWY KONSULARNE

Europejski tymczasowy dokument podróży

Rada zatwierdziła konkluzje wzywające Komisję Europejską, by przygotowała wniosek dotyczący stworzenia nowego europejskiego tymczasowego dokumentu podróży, który zawierałby zabezpieczenia zgodne z obecnymi praktykami i uaktualnione zabezpieczenia opisane w decyzji 96/409/WPZiB.

Europejski tymczasowy dokument podróży pozwala obywatelom UE znajdującym się w trudnej sytuacji na łatwy powrót do ich miejsc zamieszkania, nawet gdy stracili paszport lub inne odpowiednie dokumenty podróży.

SPRAWY OGÓLNE

Studium Eurostatu na temat wpływu kosztów emerytur na budżet w perspektywie długoterminowej – konkluzje

Rada przyjęła konkluzje przedstawione w dok. 18250/10.

POLITYKA HANDLOWA

Szwajcaria i Liechtenstein – ochrona oznaczeń geograficznych żywności

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą podpisanie umowy ze Szwajcarią w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającą istniejącą umowę (16196/10 + 16199/10).

Nowa umowa ma na celu promowanie rozwoju nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych oraz ułatwianie dwustronnego handlu tymi produktami.

Rada przyjęła również decyzję ustalającą stanowisko UE w sprawie dostosowania załącznika 3 do umowy UE ze Szwajcarią dotyczącej handlu produktami rolnymi (16270/10).

Zmiany mają służyć uwzględnieniu pełnej liberalizacji handlu dwustronnego serami oraz ochrony oznaczeń geograficznych, którą ma zapewnić nowy załącznik 12 do umowy.

Ponadto Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą podpisanie umowy rozszerzającej na Liechtenstein stosowanie umowy UE ze Szwajcarią w sprawie handlu produktami rolnymi (16207/10 + 16210/10).

Antydumping – folia z politereftalanu etylenu – Indie

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1292/2007 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii (18160/10).

UNIA CELNA

Andora – środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne

Rada upoważniła do podpisania i tymczasowego stosowania protokołu rozszerzającego porozumienie UE z Andorą o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne (17403/10).

TRANSPORT

Interoperacyjność europejskiego systemu kolei

Rada zdecydowała się nie sprzeciwiać przyjęciu przez Komisję dwóch aktów ustawodawczych dotyczących dyrektywy UE w sprawie interoperacyjności europejskiego systemu kolei, mianowicie:

 • dyrektywy zmieniającej wykaz i opis podsystemów oraz przepisy w sprawie deklaracji weryfikacji i procedury weryfikacji podsystemów zawarte w załącznikach do tej dyrektywy (16431/10);

 • decyzji w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym oraz klasyfikacji krajowych przepisów dotyczących dopuszczania pojazdów szynowych do eksploatacji (17294/10).

Te dwa projekty aktów podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą; w związku z tym, że Rada nie zgłosiła sprzeciwu, Komisja może je przyjąć, o ile sprzeciwu nie zgłosi Parlament Europejski.

Deklaracja zgodności pojazdów szynowych

Rada zdecydowała się nie sprzeciwiać przyjęciu przez Komisję rozporządzenia ustalającego wzór, który ma być używany przy deklarowaniu, że pojazd szynowy jest zgodny z dopuszczonym typem (16402/10).

Projekt rozporządzenia podlega procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą; w związku z tym, że Rada nie zgłosiła sprzeciwu, Komisja może je przyjąć, o ile sprzeciwu nie zgłosi Parlament Europejski.

MIANOWANIA

Komitet Regionów

Christian BUCHMANN (Austria) (17879/10), Hans KOK, Henk KOOL i Sipke SWIERSTRA (Niderlandy) (17909/10) oraz Tadeusz TRUSKOLASKI (Polska) (18052/10) zostali mianowani przez Radę na stanowiska członków Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.

PROCEDURA PISEMNA

Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty na 2011 rok

Rada przyjęła w drodze procedury pisemnej w dniu 18 stycznia 2011 r. rozporządzenie ustalające uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (17546/10). Rozporządzenie zostało przyjęte większością kwalifikowaną, przy czym delegacja Hiszpanii głosowała przeciwko.

Podczas posiedzenia Rady w dniach 13 i 14 grudnia 2010 r. ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie tego rozporządzenia na podstawie kompromisu prezydencji sporządzonego w porozumieniu z Komisją (17836/10).

Rozporządzenie to ustanawia uprawnienia do połowów na 2011 rok dla statków UE na wodach Oceanu Atlantyckiego, kanału La Manche i Morza Północnego według kilku jasnych głównych zasad:

 • w przypadku gdy istnieją długoterminowe plany zarządzania, nie są dopuszczalne żadne odstępstwa;

 • podejmowane są stopniowe kroki, aby osiągnąć maksymalny podtrzymywalny połów dla wszystkich stad do roku 2015.

Oświadczenia Rady i Komisji i jednostronne oświadczenia delegacji są publikowane osobno (5038/11; 5139/1/11).

1 :

Punkt ten włączono do porządku obrad na wniosek delegacji Zjednoczonego Królestwa.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar