Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

PERSMEDEDELING

3062e zitting van de Raad

Economische en Financiële Zaken

Brussel, 18 januari 2011

Voorzitter de heer György MATOLCSY
minister van Nationale Economie van Hongarije

Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft het startschot gegeven voor het "Europees semester" 2011. Hij heeft de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie besproken en heeft conclusies getrokken uit de doorlichting van de ontwerp-hervormingsprogramma's van de lidstaten.

Dit jaar wordt voor het eerst vorm gegeven aan het "Europees Semester", als onderdeel van de hervorming van de economische governance in de EU. Het moet ervoor zorgen dat de beleids­maatregelen die de Europese economie op weg moeten helpen naar duurzame groei beter worden gecoördineerd en meer effect sorteren.

De Raad heeft ook besproken welk vervolg er moet worden gegeven aan de Europese Raad van december wat betreft de versterking van de economische governance in de EU en de instelling van een nieuw mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren.

Het Hongaarse voorzitterschap heeft bij de voorstelling van zijn werkprogramma aan de Raad economische governance als hoofdprioriteit genoemd. Het voorzitterschap verklaarde voor eind maart een akkoord te willen bereiken over zes wetgevingsvoorstellen betreffende economische governance.

Voorts heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een visumfacilitatieovereenkomst en een overnameovereenkomst met Georgië, die allebei op 1 maart 2011 in werking treden. Dankzij de visumfacilitatieovereenkomst zullen Georgische burgers gemakkelijker en goedkoper een visum voor kort verblijf (maximum 90 dagen per periode van 180 dagen) voor reizen naar en in de EU kunnen verkrijgen.

INHOUD1

DEELNEMERS

BESPROKEN PUNTEN

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP

INTERNE MARKT

FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN DECEMBER

JAARLIJKSE GROEIANALYSE

NATIONALE HERVORMINGSPROGRAMMA'S

BUITENSPORIGTEKORTPROCEDURE - MALTA

INVOERING VAN DE EURO IN ESTLAND

BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

 • Afwijking van de btw-richtlijn voor het Verenigd Koninkrijk

 • Belastingen op motorbrandstoffen in Frankrijk

 • Maatregelen ter uitvoering van het EU-stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

BEGROTINGEN

 • Aanpassing van de begrotingsregels van de EU aan het Verdrag van Lissabon

BUITENLANDSE ZAKEN

 • GBVB-begroting voor 2011 en 2012

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

 • Visumfacilitatieovereenkomst en overnameovereenkomst met Georgië

CONSULAIRE ZAKEN

 • Europees noodreisdocument

ALGEMENE ZAKEN

 • Eurostat-studie over de budgettaire gevolgen van de pensioenuitgaven op lange termijn - Conclusies

HANDELSPOLITIEK

 • Zwitserland en Liechtenstein - Bescherming van geografische aanduidingen voor levensmiddelen

 • Antidumping - polyethyleentereftalaatfolie - India

DOUANE-UNIE

 • Andorra - douaneveiligheidsmaatregelen

VERVOER

 • Interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem

 • Verklaring van overeenstemming voor spoorvoertuigen

BENOEMINGEN

 • Comité van de Regio's

SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

 • Totaal toegestane totale vangsten (TAC's) en quota voor 2011

DEELNEMERS

België:

de heer Didier REYNDERS vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Bulgarije:

mevrouw Boryana PENCHEVA viceminister

Tsjechië:

mevrouw Milena VICENOVÁ permanent vertegenwoordiger

Denemarken:

de heer Claus HJORT FREDERIKSEN minister van Financiën

Duitsland:

de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën

de heer Jörg ASMUSSEN staatssecretaris

Estland:

de heer Jürgen LIGI minister van Financiën

Ierland:

de heer Rory MONTGOMERY permanent vertegenwoordiger

Griekenland:

de heer Giorgos PAPACONSTANTINOU minister van Financiën

Spanje:

mevrouw Elena SALGADO tweede viceminister-president en minister van Economische Zaken en Financiën

Frankrijk:

mevrouw Christine LAGARDE minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie

Italië:

de heer Giulio TREMONTI minister van Economische Zaken en Financiën

Cyprus:

de heer Charilaos STAVRAKIS minister van Financiën

Letland:

de heer Andris VILKS minister van Financiën

Litouwen:

mevrouw Ingrida ŠIMONYTĖ minister van Financiën

Luxemburg:

de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën

Hongarije:

de heer Gyorgy MATOLCSY minister van Economische Zaken

de heer András KÁRMÁN staatssecretaris

Malta:

de heer Tonio FENECH minister van Financiën

Nederland:

de heer Jan Kees de JAGER minister van Financiën

Oostenrijk:

de heer Josef PRÖLL vicekanselier en minister van Financiën

Polen:

de heer Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister van Financiën

Portugal:

de heer Manuel LOBO ANTUNES permanent vertegenwoordiger

Roemenië:

de heer Dan LAZAR staatssecretaris van Economische Zaken

Slovenië:

de heer Franc KRIŽANIČ minister van Financiën

Slowakije:

de heer Ivan KORČOK permanent vertegenwoordiger

Finland:

de heer Jyrki KATAINEN minister van Financiën

Zweden:

de heer Anders BORG minister van Financiën

Verenigd Koninkrijk:

de heer George OSBORNE minister van Financiën (Chancellor of the Exchequer)

Commissie:

de heer Olli REHN lid

de heer Michel BARNIER lid

de heer Algirdas ŠEMETA lid

Overige deelnemers:

de heer Vitor CONSTANCIO vicepresident van de Europese Centrale Bank

de heer Philippe MAYSTADT president van de Europese Investeringsbank

de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité

de heer Lorenzo CODOGNO voorzitter van het Comité voor de economische politiek

BESPROKEN PUNTEN

WERKPROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door het Hongaarse voorzitterschap van zijn werk­programma voor economische en financiële zaken voor het komende halfjaar (18048/10). De Raad heeft daarover van gedachten gewisseld.

In zijn werkprogramma noemt het voorzitterschap als hoofdprioriteit het voor eind maart bereiken van een akkoord in de Raad over zes wetgevingsvoorstellen ter versterking van de economische governance in de EU.

Volgens de door het voorzitterschap gepresenteerde implementatiekalender voor het eerste "Europees semester" worden in februari conclusies aangenomen over de budgettaire en macro-economische uitdagingen en wordt in maart een verslag voorgelegd aan de Europese Raad. Het Europees semester moet ervoor zorgen dat de beleidsmaatregelen die de Europese economie op weg moeten helpen naar duurzame groei beter worden gecoördineerd en meer effect sorteren.

Het voorzitterschap kondigt tevens nieuwe vooruitgang met betrekking tot de hervorming van de financiële sector aan. Op het internationale vlak is het voorzitterschap voornemens zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen van de EU met haar oostelijke buurlanden (oostelijk partnerschap), met name door het versterken van de bilaterale en multilaterale samen­werking tussen de lidstaten en de partnerlanden en de participatie en samenwerking in inter­nationale financiële instellingen. Het voorzitterschap kondigt ook aan dat zal worden gewerkt aan een gemeenschappelijk standpunt over de financiering van de bestrijding van klimaatverandering op lange termijn.

Het voorzitterschap is ook voornemens de werkzaamheden betreffende de belasting van de finan­ciële sector en belastingheffing op inkomsten uit spaargelden voort te zetten. Wat de EU-begroting betreft, zal het voorzitterschap nauw samenwerken met andere EU-instellingen rond een pakket maatregelen die nodig zijn om het Verdrag van Lissabon te implementeren. Tevens kondigde het voorzitterschap aan dat het zich zou bezighouden met de herziening van het financieel reglement, wat de beginselen en de procedures voor de uitvoering van de EU-begroting betreft.

INTERNE MARKT

De Raad heeft een gedachtewisseling gehouden1 over de verdere ontwikkeling van de interne markt van de EU, in het licht van een mededeling van de Commissie met als titel "Naar een Single Market Act - Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" (13977/1/10 REV 1).

Hij kwam overeen te zijner tijd op dit onderwerp terug te komen.

De Commissiemededeling bevat vijftig voorstellen ter verbetering van het functioneren van de interne markt, die gebaseerd zijn op een verslag van Mario Monti, voormalig Commissielid en president van de Università Bocconi (Milaan)2. Zij zijn samengebracht in een "single market act", een tweejarig plan dat uiterlijk eind 2012 uitgevoerd moet zijn zodat het samenvalt met de twintigste verjaardag van de eengemaakte markt.

De Commissie heeft over deze mededeling een openbare raadpleging op gang gebracht, die tot eind februari loopt. De Raad (Concurrentievermogen) heeft op 10 december conclusies aangenomen.

FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN DECEMBER

De Raad heeft nota genomen van de door het voorzitterschap beoogde follow-up van de bijeen­komst van de Europese Raad van 16 en 17 december.

Tijdens zijn zitting in december verzocht de Europese Raad de bespreking van de wetgevings­voorstellen ter versterking van de economische governance in de EU te bespoedigen opdat deze dit jaar in juni kunnen worden aangenomen.

JAARLIJKSE GROEIANALYSE

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van de belangrijkste elementen van haar jaarlijkse groeianalyse die op 12 januari is gepubliceerd (18066/10). De Raad heeft hierover een gedachtewisseling gehouden.

In de groeianalyse van de Commissie worden prioritaire maatregelen geschetst die de lidstaten dienen te nemen om ervoor te zorgen dat hun beleid met het oog op duurzame groei van de Europese economie beter wordt gecoördineerd en meer effect sorteert.

Er worden prioriteiten vastgesteld voor drie belangrijke gebieden:

 • versterking van de macro-economische stabiliteit: tenuitvoerlegging van begrotings­consolidatie, corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden en toezien op de stabiliteit van de financiële sector;

 • structurele hervormingen om de werkgelegenheid te stimuleren: werk aantrekkelijker maken, de pensioenstelsels hervormen, werklozen weer aan het werk krijgen en evenwicht tussen zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt;

 • groeibevorderende maatregelen in het kader van de Europa 2020-strategie voor banen en groei: het potentieel van de eengemaakte markt optimaal benutten, particulier kapitaal aantrekken om de groei te versterken en toegang tot energie tegen een schappelijke prijs.

De delegaties waren het in ruime mate eens met de algemene beoordeling van de Commissie en met haar mening over wat de grootste uitdagingen zijn. De Raad heeft het Economisch en Financieel Comité en het Comité voor de economische politiek verzocht hard door te werken aan dit dossier. Het is de bedoeling van het voorzitterschap dat de Raad tijdens zijn zitting (Economische en Financiële Zaken) op 15 februari conclusies aanneemt.

Samen met de doorlichting van de ontwerp-NHP's (zie blz. 11) vormt de jaarlijkse groeianalyse een eerste stap in de uitvoering van het zogeheten 'Europees semester", dat inhoudt dat het begrotings­beleid en de structurele hervormingen van de lidstaten op basis van gemeenschappelijke regels gedurende een termijn van zes maanden per jaar worden bewaakt.

Tijdens zijn zitting op 24 en 25 maart zal de Europese Raad de lidstaten richtsnoeren verstrekken voor de afronding van hun stabiliteits- of convergentieprogramma (begrotingsbeleid) en hun nationale hervormingsprogramma (structurele hervormingen).

Het Europees Semester krijgt dit jaar voor het eerst zijn beslag als onderdeel van de hervorming van de economische governance in de EU.

NATIONALE HERVORMINGSPROGRAMMA'S

De Raad heeft op basis van een beoordeling door het Comité voor de economische politiek de ontwerp-hervormingsprogramma's (NHP's) van de lidstaten besproken. De ministers hebben toegezegd de door het EPC gesignaleerde gebreken van de ontwerp-NHP's weg te werken.

Conform de regeling inzake economische governance in de EU dienen deze programma's multilateraal toezicht op het economisch beleid van de lidstaten mogelijk te maken. In de regel dient een programma het volgende te omvatten: een macro-economisch scenario op middellange termijn, nationale doelstellingen ter invulling van de kerndoelen van de Europa 2020-strategie voor banen en groei, een inventaris van de belangrijkste hinderpalen voor het scheppen van werkgelegenheid, en maatregelen voor de vroegtijdige tenuitvoerlegging van groeibevorderende initiatieven.

Samen met de jaarlijkse groeianalyse (zie blz. 10) vormt de doorlichting van de ontwerp­programma's een eerste stap in de uitvoering van het zogeheten "Europees semester", dat inhoudt dat het begrotingsbeleid en de structurele hervormingen van de lidstaten op basis van gemeen­schappelijke regels gedurende een termijn van zes maanden per jaar worden bewaakt.

Tijdens zijn zitting op 24 en 25 maart zal de Europese Raad de lidstaten richtsnoeren verstrekken voor de afronding van hun stabiliteits- of convergentieprogramma (begrotingsbeleid) en hun nationaal hervormingsprogramma (structurele hervormingen).

Het Europees Semester krijgt dit jaar voor het eerst zijn beslag als onderdeel van de hervorming van de economische governance in de EU.

BUITENSPORIGTEKORTPROCEDURE - MALTA

De Raad heeft een mededeling van de Commissie besproken waarin de maatregelen worden beoor­deeld die Malta heeft getroffen in reactie op de aanbevelingen van de Raad van 16 februari 2010, op basis van artikel 126, lid 7, om uiterlijk in 2011 het buitensporig overheidstekort te verhelpen.

De Raad is het met de Commissie eens, die, afgaande op de momenteel beschikbare informatie, van oordeel is dat Malta maatregelen lijkt te hebben genomen waarmee voldoende vooruitgang werd geboekt in de richting van de correctie van het buitensporig tekort binnen de termijnen die de Raad heeft vastgesteld. Meer in het bijzonder hebben de Maltese autoriteiten met het oog op het corrigeren van het buitensporig tekort uiterlijk in 2011 maatregelen genomen ter consolidering van de begroting, terwijl een adequate begrotingsinspanning in 2011 gewaarborgd is. Derhalve acht de Raad verdere stappen in de buitensporigtekortprocedure momenteel niet noodzakelijk.

Tevens wijst de Raad erop dat het macro-economisch klimaat zich gunstiger heeft ontwikkeld dan in de aanbevelingen van de Raad werd voorzien, maar dat dit niet heeft geleid tot een snellere terugdringing van het tekort in 2010. Bovendien is er sprake van aanzienlijke neerwaartse risico's met betrekking tot de realisering van de tekortdoelstelling voor 2011. In dit verband vraagt de Raad om een strikte uitvoering van de begroting en een nauwlettend toezicht op de begrotings­ontwikkelingen, opdat zo nodig corrigerende maatregelen worden genomen teneinde ervoor te zorgen dat in 2011 de tekortdoelstelling van 2,8% van het bbp wordt verwezenlijkt. Bovendien moeten verdere stappen worden ondernomen om het bindende karakter van het budgettaire middellangetermijnkader te versterken en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te verbeteren, overeenkomstig de verzoeken van de Raad in diens aanbevelingen.

INVOERING VAN DE EURO IN ESTLAND

De Raad kreeg van de Estse minister informatie over de invoering van de euro in Estland per 1 januari. De Commissie en de Europese Centrale Bank verstrekten aanvullende informatie. De Commissie zal de komende maanden met een uitgebreid verslag over de overstap naar de euro komen.

Evenals Slowakije in 2009, Cyprus en Malta in 2008 en Slovenië in 2007 heeft Estland tegelijk met de invoering van de euro als officiële munteenheid, eurobiljetten en euromunten in omloop gebracht. De overige twaalf lidstaten van de eurozone hebben op twee tijdstippen, in 1999 en in 2002, de euro ingevoerd.

Sedert 14 januari circuleren de euro en de Estse kroon niet meer naast elkaar; kronen kunnen nog tot eind juni worden omgewisseld in euro.

De Estse autoriteiten melden dat de overstap vlot is verlopen. De voorraden bankbiljetten en munten waren ruim voor de overstap beschikbaar. Een kwartier na de overgang op de euro verstrekten bijna alle geldautomaten eurobiljetten. Binnen een etmaal vonden alle elektronische bankverrichtingen en betalingen met een kaart in euro plaats. Op 5 januari werden de meeste contante betalingen in euro verricht. Op 10 januari overtrof de waarde van de in omloop zijnde eurocontanten die van de nog circulerende Estlandse kronen.

BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD

In de marge van de Raad hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden:

- Eurogroep

De ministers van de lidstaten van de eurozone hebben op 17 januari een vergadering van de Eurogroep bijgewoond.

- Ministeriële ontbijtvergadering

De ministers hebben tijdens een ontbijtvergadering gesproken over de economische situatie en over stresstests voor de banksector.

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

Afwijking van de btw-richtlijn voor het Verenigd Koninkrijk

De Raad heeft een besluit vastgesteld waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) (17507/10).

Dit besluit machtigt het Verenigd Koninkrijk om, bij wijze van afwijking van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van de btw-richtlijn, het recht op btw-aftrek voor het huren of leasen van personenauto's die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, te blijven beperken.

Belastingen op motorbrandstoffen in Frankrijk

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Frankrijk wordt gemachtigd verlaagde belastings­tarieven toe te passen op loodvrije benzine en gasolie (17877/10).

Maatregelen ter uitvoering van het EU-stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een ontwerp-verordening houdende vaststelling van nieuwe maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het EU-stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) (16805/10 + 16805/10 COR 1).

In deze ontwerp-verordening, die een herschikking van Verordening 1777/2005 is, worden een aantal aspecten van de btw-richtlijn (2006/112/EG) verduidelijkt teneinde ervoor te zorgen dat de toepassing van het btw-stelsel meer overeenstemt met de doelen van de interne markt van de EU.

De verordening voorziet in:

- uitvoeringsmaatregelen voor Richtlijn 2008/8/EG wat betreft de plaats van een dienst;

- aanpassing van Verordening 1777/2005 aan de btw-richtlijn na de herschikking van 2006;

- uitvoeringsmaatregelen voor andere elementen van de btw-richtlijn.

De verordening zal tijdens een komende Raadszitting zonder debat worden aangenomen.

BEGROTINGEN

Aanpassing van de begrotingsregels van de EU aan het Verdrag van Lissabon

De Raad heeft besloten het Europees Parlement ter instemming een ontwerp-verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2007-2013 te doen toekomen (16973/3/10 REV 3). Hij besloot tevens het standpunt van de Raad ten aanzien van een ontwerp van interinstitutioneel akkoord aan het Europees Parlement te zenden (16974/10).

De twee teksten hebben ten doel de huidige begrotingsregels van de EU aan te passen aan het Verdrag van Lissabon. Tevens is rekening gehouden met de wens van het Europees Parlement om een zekere mate van flexibiliteit bij het beheer van het meerjarig financieel kader te handhaven door te voorzien in een marge voor onvoorziene uitvangen van ten hoogste 0,03% van het bruto nationaal inkomen van de EU als ultiem instrument om te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Tot aanwending van de reserve voor onvoorziene uitgaven wordt besloten door de Raad bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen, gesteund door een meerderheid van de leden van het Europees Parlement en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.

BUITENLANDSE ZAKEN

GBVB-begroting voor 2011 en 2012

De Raad heeft nota genomen van een verslag dat aanknopingspunten biedt voor financiering in 2011 en 2012 uit het budget van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU.

In dit verslag wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat de toewijzing van middelen uit de GBVB-begroting gebaseerd is op reële voorzienbare behoeften, met een redelijke toereikende marge voor noodgevallen en niet-geplande acties.

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Visumfacilitatieovereenkomst en overnameovereenkomst met Georgië

De Raad heeft met Georgië een visumfacilitatie- en een overnameovereenkomst gesloten. Beide overeenkomsten treden op 1 maart 2011 in werking.

Dankzij de visumfacilitatieovereenkomst zullen Georgische burgers gemakkelijker en goedkoper een visum voor kort verblijf (maximum 90 dagen per periode van 180 dagen) voor reizen naar en in de EU kunnen verkrijgen.

Voor bijzonderheden, zie persmededeling 5412/11.

CONSULAIRE ZAKEN

Europees noodreisdocument

De Raad heeft conclusies aangenomen waarin de Europese Commissie wordt verzocht een voorstel te doen voor de vervaardiging van een nieuw Europees noodreisdocument dat veiligheids­kenmerken bevat die in overeenstemming zijn met de huidige praktijken, waarbij de in Besluit 96/409/GBVB beschreven kenmerken worden geactualiseerd.

Een noodreisdocument stelt in nood verkerende EU-burgers in staat snel naar hun verblijfplaats terug te keren, ook als zij hun paspoort en/of andere permanente reisdocumenten van belang hebben verloren.

ALGEMENE ZAKEN

Eurostat-studie over de budgettaire gevolgen van de pensioenuitgaven op lange termijn - Conclusies

De Raad heeft de conclusies in document 18250/10 aangenomen.

HANDELSPOLITIEK

Zwitserland en Liechtenstein - Bescherming van geografische aanduidingen voor levens­middelen

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen, waardoor een bestaande overeenkomst wordt gewijzigd (16196/10 + 16199/10).

De nieuwe overeenkomst heeft ten doel de ontwikkeling van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten te bevorderen en de onderlinge handel in deze producten te vergemakkelijken.

Voorts heeft de Raad een besluit aangenomen betreffende het standpunt met betrekking tot de aanpassing van bijlage 3 bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten (16270/10).

Deze wijzigingen zijn bedoeld om rekening te houden met de volledige liberalisering van de bilaterale handel in kaas, alsmede met de bescherming van geografische aanduidingen conform de nieuwe bijlage 12 bij de overeenkomst.

Ten slotte heeft de Raad ook een besluit aangenomen betreffende de ondertekening van een overeenkomst waarbij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende landbouw­producten wordt uitgebreid tot Liechtenstein (16207/10 + 16210/10).

Antidumping - polyethyleentereftalaatfolie - India

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2007 tot instelling van een definitief compenserend recht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) van oorsprong uit India (18160/10).

DOUANE-UNIE

Andorra - douaneveiligheidsmaatregelen

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol waarbij de Overeenkomst tussen de EU en Andorra wordt uitgebreid tot douane­veiligheidsmaatregelen (17403/10).

VERVOER

Interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van twee wetgevingsbesluiten met betrekking tot de richtlijn van de EU betreffende de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem:

 • een richtlijn tot wijziging van de in de bijlagen bij de interoperabiliteitsrichtlijn vervatte lijst en beschrijving van subsystemen en bepalingen betreffende de keuringsverklaring van subsystemen en de keuringsprocedure voor subsystemen (16431/10);

 • een besluit betreffende de publicatie en het beheer van een referentiedocument met betrekking tot de classificatie van nationale voorschriften voor de indienststelling van spoorvoertuigen (17294/10).

Voor deze twee ontwerpen van wetgevingshandeling geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat heeft gegeven, kan de Commissie deze aannemen, behoudens bezwaar van het Europees Parlement.

Verklaring van overeenstemming voor spoorvoertuigen

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een verordening betreffende het model voor de verklaring van overeenstemming met een goedgekeurd type spoorvoertuig (16402/10).

De ontwerp-verordening is onderworpen aan de regelgevingsprocedure met toetsing. nu de Raad zijn fiat heeft gegeven, kan de Commissie de verordening aannemen, behoudens bezwaar van het Europees Parlement.

BENOEMINGEN

Comité van de Regio's

De Raad heeft de heren Christian BUCHMANN (Oostenrijk) (17879/10), Hans KOK, Henk KOOL en Sipke SWIERSTRA (Nederland) (17909/10) en Tadeusz TRUSKOLASKI (Polen) (18052/10) benoemd tot leden van het Comité van de Regio's voor het resterende deel van de huidige ambts­termijn, die op 25 januari 2015 afloopt.

SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

Totaal toegestane totale vangsten (TAC's) en quota voor 2011

Op 18 januari 2011 heeft de Raad via de schriftelijke procedure een verordening aangenomen tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen vis­bestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van toepassing zijn (17546/10). De verordening werd met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen aan­genomen, waarbij de Spaanse delegatie tegen stemde.

Tijdens de zitting van de Raad op 13 en 14 december 2010 hebben de ministers, op basis van een in overleg met de Commissie opgesteld compromis van het voorzitterschap, een politiek akkoord bereikt over deze verordening (17836/10).

De verordening legt de vangstmogelijkheden voor 2011 vast voor EU-vaartuigen in de wateren van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee op grond van een aantal duidelijke beginselen:

 • indien er beheersplannen voor de lange termijn bestaan, zijn geen afwijkingen toegestaan;

 • er worden geleidelijk aan maatregelen getroffen om vanaf 2015 een maximale duurzame opbrengst voor alle bestanden te realiseren.

De verklaringen van de Raad en van de Commissie, alsmede de unilaterale verklaringen van de delegaties worden afzonderlijk verspreid (5038/11; 5139/1/11).

1 :

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar