Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

LEHDISTÖTIEDOTE

Neuvoston 3062. istunto

Talous- ja rahoitusasiat

Bryssel, 18. tammikuuta 2011

Puheenjohtaja György MATOLCSY
Unkarin talousministeri

Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto käynnisti "talouspolitiikan EU-ohjausjakson" tarkastelemalla komission vuotuista kasvuselvitystä ja jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia koskevien luonnosten arvioinneista saatuja kokemuksia.

"Talouspolitiikan EU-ohjausjakso" toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa osana EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistusta. Sillä pyritään paremmin koordinoitujen ja tehokkaampien politiikkojen varmistamiseen Euroopan talouden saamiseksi kestävän kasvun tielle.

Neuvosto keskusteli myös joulukuun Eurooppa-neuvoston jatkotoimista, jotka koskevat EU:n talouden ohjausjärjestelmää ja uuden mekanismin perustamista euroalueen vakauden varmistamiseksi.

Puheenjohtajavaltio Unkari esitti neuvostolle työohjelmansa ja mainitsi talouden ohjausjärjestelmän yhtenä keskeisenä painopisteenä. Puheenjohtajavaltio totesi, että sen tavoitteena on päästä maaliskuun loppuun mennessä yhteisymmärrykseen kuudesta talouden ohjausjärjestelmää koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta.

Neuvosto hyväksyi myös viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset Georgian kanssa, ja ne tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2011. Viisumikäytäntöjen helpottamista koskevan sopimuksen nojalla Georgian kansalaiset voivat hankkia lyhytaikaisen viisumin (enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksoa kohti) helpommin ja halvemmalla EU:n alueelle ja koko EU:n alueella matkustamista varten.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

PUHEENJOHTAJAVALTION TYÖOHJELMA

SISÄMARKKINAT

JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON JATKOTOIMET

VUOTUINEN KASVUSELVITYS

KANSALLISET UUDISTUSOHJELMAT

LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY – MALTA

EURON KÄYTTÖÖNOTTO VIROSSA

NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

 • Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva poikkeus arvonlisäverodirektiivistä

 • Moottoripolttoaineiden verotus Ranskassa

 • EU:n arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanotoimenpiteet

TALOUSARVIOT

 • EU:n budjettisääntöjen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen

ULKOASIAT

 • YUTP:n talousarvio vuosiksi 2011 ja 2012

OIKEUS- JA SISÄASIAT

 • Viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset Georgian kanssa

KONSULIASIAT

 • EU:n tilapäinen matkustusasiakirja

YLEISET ASIAT

 • Eurostatin tutkimus eläkekustannusten pitkän aikavälin talousarviovaikutuksista – päätelmät

KAUPPAPOLITIIKKA

 • Sveitsi ja Liechtenstein – elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suoja

 • Polkumyynti – Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaattikalvo

TULLILIITTO

 • Andorra – turvallisuuteen liittyvät tullitoimenpiteet

LIIKENNE

 • Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus

 • Raideliikenteen kalustoyksiköille annettava tyypinmukaisuusvakuutus

NIMITYKSET

 • Alueiden komitea

KIRJALLINEN MENETTELY

 • Vuoden 2011 suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja kiintiöt

OSALLISTUJAT

Belgia:

Didier REYNDERS Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri

Bulgaria:

Boryana PENTŠEVA Varaministeri

Tšekin tasavalta:

Milena VICENOVÁ Pysyvä edustaja

Tanska:

Claus HJORT FREDERIKSEN Valtiovarainministeri

Saksa:

Wolfgang SCHÄUBLE Valtiovarainministeri

Jörg ASMUSSEN Valtiosihteeri

Viro:

Jürgen LIGI Valtiovarainministeri

Irlanti:

Rory MONTGOMERY Pysyvä edustaja

Kreikka:

Giorgos PAPACONSTANTINOU Valtiovarainministeri

Espanja:

Elena SALGADO Toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri

Ranska:

Christine LAGARDE Talous-, valtionvarain- ja teollisuusministeri

Italia:

Giulio TREMONTI Talous- ja valtiovarainministeri

Kypros:

Charilaos STAVRAKIS Valtiovarainministeri

Latvia:

Andris VILKS Valtiovarainministeri

Liettua:

Ingrida SIMONYTE Valtiovarainministeri

Luxemburg:

Luc FRIEDEN Valtiovarainministeri

Unkari:

György MATOLCSY Talousministeri

András KÁRMÁN Valtiosihteeri

Malta:

Tonio FENECH Valtiovarainministeri

Alankomaat:

Jan Kees de JAGER Valtiovarainministeri

Itävalta:

Josef PRÖLL Varakansleri ja valtiovarainministeri

Puola:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Valtiovarainministeri

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Pysyvä edustaja

Romania:

Dan LAZAR Valtiosihteeri, talousasiat

Slovenia:

Franci KRIŽANIČ Valtiovarainministeri

Slovakia:

Ivan KORČOK Pysyvä edustaja

Suomi:

Jyrki KATAINEN Valtiovarainministeri

Ruotsi:

Anders BORG Valtiovarainministeri

Yhdistynyt kuningaskunta:

George OSBORNE Valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer)

Komissio:

Olli REHN Jäsen

Michel BARNIER Jäsen

Algirdas ŠEMETA Jäsen

Muut osallistujat:

Vitor CONSTANCIO Euroopan keskuspankin varapääjohtaja

Philippe MAYSTADT Euroopan investointipankin pääjohtaja

Thomas WIESER Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja

Mr Lorenzo CODOGNO Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

PUHEENJOHTAJAVALTION TYÖOHJELMA

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltio Unkarin esittelemän Unkarin puheenjohtajakauden (tammikuu–heinäkuu 2011) talous- ja rahoitusasioita koskevan työohjelman (asiak. 18048/10). Neuvosto kävi keskustelun.

Puheenjohtajavaltio mainitsee ohjelmassaan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi yhteisymmärrykseen pääsemisen neuvostossa maaliskuun loppuun mennessä kuudesta lainsäädäntöehdotuksesta, joiden tarkoituksena on EU:n talouden ohjasjärjestelmän vahvistaminen.

Siinä hahmotellaan ensimmäisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson täytäntöönpanoaikataulu sekä mainitaan, että helmikuussa on tarkoitus hyväksyä finanssipolitiikan ja makrotalouden haasteista päätelmät, joita seuraa maaliskuussa Eurooppa-neuvostolle annettava selvitys. Talouspolitiikan EU-ohjausjaksolla pyritään paremmin koordinoitujen ja tehokkaampien politiikkojen varmistamiseen Euroopan talouden saamiseksi kestävän kasvun tielle.

Puheenjohtajavaltio ilmoittaa myös rahoitusalan uudistukseen jatkuvan. Kansainvälisellä tasolla puheenjohtajavaltion suunnitelmissa on, että EU:n suhteita sen itäisiin naapureihin (itäinen kumppanuus) kehitetään edelleen erityisesti lujittamalla jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kahden- ja monenvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten rahoituslaitosten osallistumista ja yhteistyötä. Se ilmoittaa myös ilmastonmuutokseen liittyviä pitkän aikavälin rahoituskysymyksiä koskevan yhteisen kannan valmisteluista.

Puheenjohtajavaltio aikoo lisäksi jatkaa rahoitusalan verotuksen käsittelyä ja edetä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevissa kysymyksissä. EU:n talousarvion osalta se on sitoutunut laatimaan tiiviissä yhteistyössä muiden EU:n toimielinten kanssa Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisen toimenpidepaketin. Se ilmoittaa myös ehdotuksista EU:n talousarvion toteuttamisessa noudatettavia periaatteita ja menettelyjä koskevan varainhoitoasetuksen tarkistamiseksi.

SISÄMARKKINAT

Neuvosto keskusteli1 EU:n sisämarkkinoiden edelleen kehittämisestä ottaen huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" (asiak. 13977/1/10 REV 1).

Se sopi kysymyksen tarkastelemisesta uudelleen sopivana ajankohtana.

Komission tiedonannossa esitetään Euroopan komission entisen jäsenen ja Bocconin yliopiston (Milano) presidentin Mario Montin raportin 2 pohjalta 50 ehdotusta sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Ne esitetään kaksivuotisessa suunnitelmassa, sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa, joka on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä, kun sisämarkkinoiden perustamisesta on tullut kuluneeksi 20 vuotta.

Komissio on toimittanut tiedonantonsa helmikuun lopussa päättyvään julkiseen kuulemiseen. Kilpailukykyneuvosto hyväksyi päätelmät 10 joulukuuta.

JOULUKUUN EUROOPPA-NEUVOSTON JATKOTOIMET

Neuvosto merkitsi tiedoksi puheenjohtajavaltion suunnitelmat 16.–17. joulukuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jatkotoimista.

Joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti vauhdittamaan EU:n talouden ohjausta ja hallintaa koskevien lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä, jotta säädökset voidaan hyväksyä kesäkuuhun 2011 mennessä.

VUOTUINEN KASVUSELVITYS

Neuvosto pani merkille komission esittelyn 12. tammikuuta julkaistun komission vuotuisen kasvuselvityksen keskeisestä sisällöstä (asiak. 18066/10). Neuvosto kävi keskustelun.

Komission katsauksessa selvitetään tärkeimpiä toimenpiteitä, joita jäsenvaltioiden on toteutettava politiikkojen koordinoinnin parantamiseksi ja politiikkojen tehostamiseksi, jotta Euroopan talous voitaisiin palauttaa kestävän kasvun tielle.

Siinä esitetään kolmen tärkeimmän alan painopisteet:

 • makrotaloudellisen vakauden parantaminen: julkisen talouden tervehdyttäminen, makrotalouden epätasapainon korjaaminen ja rahoitusalan vakauden turvaaminen;

 • työllisyyttä edistävät rakenneuudistukset: työn houkuttelevuuden lisääminen, eläkejärjestelmien uudistaminen, työttömien saaminen takaisin työelämään sekä turvallisuuden ja jouston tasapainottaminen työmarkkinoilla;

 • "Eurooppa 2020" -työllisyys- ja kasvustrategiaan kuuluvat kasvua tukevat toimet: hyödynnetään EU:n sisämarkkinoiden mahdollisuudet, saadaan yksityinen pääoma kasvun vauhdittajaksi ja luodaan kustannustehokkaat energialähteet.

Valtuuskunnat yhtyivät laajalti komission yleiseen arvioon ja näkemykseen keskeisistä haasteista. Neuvosto pyysi talous- ja rahoituskomiteaa ja talouspoliittista komiteaa jatkamaan tiiviistä työskentelyä asian edistämiseksi. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on, että neuvosto antaa 15. helmikuuta pidettävässä istunnossa päätelmät (talous- ja rahoitusasiat).

Vuotuisessa kasvuselvityksessä tarkastellaan sekä kansallisia uudistusohjelmia koskevia luonnoksia (ks. sivu 11) että ensimmäisiä toimia niin kutsutun "talouspolitiikan EU-ohjausjakson" toteuttamiseksi, mihin kuuluu jäsenvaltioiden budjettipolitiikkojen ja rakenneuudistusten samanaikainen seuranta yhteisten sääntöjen mukaisesti kuuden kuukauden jaksoissa vuosittain.

Eurooppa-neuvoston on tarkoitus antaa kokouksessaan 24. ja 25. maaliskuuta 2011 jäsenvaltioille ohjeita vakaus- ja lähentymisohjelmiensa (finanssipolitiikat) ja kansallisten uudistusohjelmiensa (rakenneuudistukset) viimeistelyä varten.

EU-ohjausjakso toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa osana EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan uudistusta.

KANSALLISET UUDISTUSOHJELMAT

Neuvosto keskusteli talouspoliittisen komitean (EPC) arvion perusteella jäsenvaltioiden esittämistä luonnoksista kansallisiksi uudistusohjelmiksi. Ministerit lupasivat puuttua ongelmiin, joita EPC oli havainnut kansallisia uudistusohjelmia koskevissa luonnoksissa.

Ohjelmat ovat tarpeen jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen monenvälisen valvonnan toteuttamiseksi EU:n talouden ohjausjärjestelmää koskevien järjestelyjen mukaisesti. Niissä tulisi yleensä esittää keskipitkän aikavälin makrotaloudelliset skenaariot sekä kansalliset tavoitteet kasvua ja työllisyyttä koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen päätavoitteiden toteuttamiseksi, määrittää kasvun ja työllisyyden luomisen suurimmat esteet ja esittää toimenpiteitä kasvua lisäävien aloitteiden keskittämiseksi strategian alkuvaiheeseen.

Ohjelmaluonnosten tarkastelu merkitsee vuotuisen kasvuselvityksen (ks. sivu 10) lisäksi ensimmäisiä toimia niin kutsutun talouspolitiikan EU-ohjausjakson toteuttamiseksi, mihin kuuluu jäsenvaltioiden budjettipolitiikkojen ja rakenneuudistusten samanaikainen seuranta yhteisten sääntöjen mukaisesti kuuden kuukauden jaksoissa vuosittain.

Eurooppa-neuvoston on tarkoitus antaa kokouksessaan 24. ja 25. maaliskuuta 2011 jäsenvaltioille ohjeita vakaus- ja lähentymisohjelmiensa (finanssipolitiikat) ja kansallisten uudistusohjelmiensa (rakenneuudistukset) viimeistelyä varten.

EU-ohjausjakso toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa osana EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan uudistusta.

LIIALLISTA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVA MENETTELY – MALTA

Neuvosto keskusteli komission tiedonannosta, jossa arvioidaan toimia, jotka Malta on perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisesti 16. helmikuuta 2010 annetun neuvoston suosituksen perusteella toteuttanut liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi viimeistään vuoteen 2011 mennessä.

Neuvosto on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että tämänhetkisten tietojen perusteella Malta on toteuttamiensa toimien ansiosta edistynyt riittävästi liiallisen alijäämän korjaamisessa neuvoston asettamassa määräajassa. Maltan viranomaiset ovat erityisesti toteuttaneet vakauttamistoimenpiteitä liiallisen alijäämän korjaamiseksi vuoteen 2011 mennessä varmistaen samalla riittävät julkisen talouden toimet vuonna 2011. Tätä taustaa vasten neuvosto katsoo, ettei liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä tarvita nykyisellään lisätoimia.

Neuvosto panee samalla merkille, että neuvoston suosituksissa arveltua kehitystä paremmasta makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta alijäämän supistuminen ei nopeutunut vuonna 2010. Lisäksi huomattava talouskehityksen heikkenemisriski uhkaa vuoden 2011 alijäämätavoitteen saavuttamista. Neuvosto vaatii tämän perusteella talousarvion tiukkaa toteuttamista ja julkisen talouden kehityksen tiivistä seurantaa, jotta tarvittaessa voidaan toteuttaa korjaavia toimenpiteitä alijäämätavoitteen (2,8 prosenttia suhteessa BKT:hen) saavuttamiseksi vuonna 2011. Lisäksi olisi edelleen vahvistettava keskipitkän aikavälin talousarviokehyksen sitovaa luonnetta ja parannettava julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä neuvoston suositusten ja kehotusten mukaisesti.

EURON KÄYTTÖÖNOTTO VIROSSA

Viron valtionvarainministeri tiedotti neuvostolle euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011. Komissio ja Euroopan keskuspankki antoivat lisätietoja. Komission on tarkoitus laatia lähikuukausina yksityiskohtainen raportti käyttöönotosta.

Viro laski eurosetelit ja -kolikot liikkeeseen samaan aikaan kun se otti euron maan viralliseksi valuutaksi, samaan tapaan kuin Slovakia vuonna 2009, Kypros ja Malta vuonna 2008 ja Slovenia vuonna 2007, kun muut 12 euroalueen jäsenvaltiota ottivat euron käyttöön kahdessa vaiheessa (vuonna 1999 ja vuonna 2002).

Euron ja viron kruunun rinnakkaiskäyttö päättyi 14. tammikuuta, ja kruunuja voi vaihtaa euroiksi kesäkuun loppuun asti.

Viron viranomaisten mukaan euron käyttöönotto on sujunut hyvin. Seteli- ja kolikkovarastot olivat valmiina hyvissä ajoin ennen euron käyttöönottoa. Melkein kaikista pankkiautomaateista sai euroja 15 minuutin kuluessa euroon siirtymisestä. Kaikki sähköiset pankkitapahtumat ja korttimaksut toimivat euromuotoisina vuorokauden sisällä. Suurin osa käteismaksuista tapahtui euroina 5. tammikuuta mennessä. Tammikuun 10. päivään mennessä liikkeessä olevan euron käteisrahan arvo oli ylittänyt vielä liikkeessä olevien Viron kruunujen arvon.

NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET

Neuvoston istunnon yhteydessä pidettiin seuraavat kokoukset:

- Euroryhmä

Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 17. tammikuuta 2010 pidettyyn euroryhmän kokoukseen.

- Ministereiden aamiaiskokous

Ministerit pitivät aamiaiskokouksen keskustellakseen taloudellisesta tilanteesta sekä pankkialan stressitesteistä.

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva poikkeus arvonlisäverodirektiivistä

Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla Yhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan lupa jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetusta direktiivistä 2006/112 poikkeavan toimenpiteen soveltamista (asiak. 17507/10).

Päätöksen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta voi arvonlisäverodirektiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 169 artiklasta poiketen rajoittaa edelleen vuokraajan tai leasingvuokraajan oikeutta vähentää myös muussa kuin yrityskäytössä olevien henkilöautojen vuokrauskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

Moottoripolttoaineiden verotus Ranskassa

Neuvosto hyväksyi päätöksen luvan antamisesta Ranskalle soveltaa alennettuja verokantoja polttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen (asiak. 17877/10).

EU:n arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanotoimenpiteet

Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston asetukseksi EU:n arvonlisäverojärjestelmästä (alv-järjestelmä) annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (asiak. 16805/10 + 16805/10 COR 1).

Asetusehdotuksessa, jolla laaditaan uudelleen asetus 1777/2005, selvennetään tiettyjä arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EC) kohtia vastaamaan paremmin EU:n sisämarkkinoiden tavoitteita.

Siinä säädetään:

- direktiivin 2008/8/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä palvelujen suorituspaikan osalta;

- asetuksen 1777/2005 mukauttamisesta arvonlisäverodirektiiviin sen vuonna 2006 suoritetun uudelleenlaadinnan jälkeen;

- muita arvonlisäverodirektiivin kohtia koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Asetus hyväksytään keskustelutta jossain tulevassa neuvoston istunnossa.

TALOUSARVIOT

EU:n budjettisääntöjen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen

Neuvosto päätti toimittaa ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta Euroopan parlamentille sen hyväksynnän saamiseksi (asiak. 16973/3/10 REV 3). Se päätti myös toimittaa Euroopan parlamentille ehdotusta toimielinten sopimukseksi koskevan neuvoston kannan (asiak. 16974/10).

Näillä teksteillä on tarkoitus mukauttaa EU:n nykyiset talousarviota koskevat säännöt Lissabonin sopimuksen määräyksiin. Niissä otetaan myös huomioon Euroopan parlamentin toive joustavuuden säilyttämisestä monivuotisen rahoituskehyksen varainhoidossa säätämällä "ennakoimattomiin menoihin varatusta marginaalista", jonka suuruus on korkeintaan 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta, viimeiseksi keinoksi, jolla voidaan reagoida ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin. Tämä ennakoimattomiin menoihin varattu marginaali otettaisiin käyttöön neuvoston määräenemmistöpäätöksellä ja Euroopan parlamentin jäsenten enemmistön tuella sekä kolmella viidesosalla annetuista äänistä.

ULKOASIAT

YUTP:n talousarvio vuosiksi 2011 ja 2012

Neuvosto pani merkille selvityksen, jossa annetaan ohjeita EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) talousarviosta vuosina 2011 ja 2012 tapahtuvaa rahoitusta varten.

Selvityksessä suositetaan sen varmistamista, että YUTP:n talousarviosta kohdennetut määrärahat perustuvat todellisiin ennakoitavissa oleviin tarpeisiin ja että ennakoimattomia menoja ja ennakoimattomia toimia varten on varattu riittävä marginaali.

OIKEUS- JA SISÄASIAT

Viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset Georgian kanssa

Neuvosto teki viisumikäytäntöjen helpottamisesta ja takaisinotosta Georgian kanssa sopimukset, jotka tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2011.

Viisumikäytäntöjen helpottamista koskevan sopimuksen nojalla Georgian kansalaiset voivat hankkia lyhytaikaisen viisumin (enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksoa kohti) helpommin ja halvemmalla EU:n alueelle ja koko EU:n alueella matkustamista varten.

Lisätietoja: ks. lehdistötiedote 5412/11.

KONSULIASIAT

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja

Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa se pyytää Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen sellaisen uuden EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta, jossa on nykyisen käytännön mukaiset turvallisuusominaisuudet, ja saattamaan ajan tasalle päätöksessä 96/409/YUTP kuvatut ominaisuudet.

Tilapäisen matkustusasiakirjan turvin ahdingossa olevat EU:n kansalaiset voivat palata viipymättä asuinpaikkaansa, vaikka olisivat kadottaneet passinsa ja/tai muut asianmukaiset varsinaiset matkustusasiakirjat.

YLEISET ASIAT

Eurostatin tutkimus eläkekustannusten pitkän aikavälin talousarviovaikutuksista – päätelmät

Neuvosto hyväksyi päätelmät, jotka ovat asiakirjassa 18250/10.

KAUPPAPOLITIIKKA

Sveitsi ja Liechtenstein – elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suoja

Neuvosto hyväksyi päätöksen Sveitsin kanssa tehdyn maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta (asiak. 16196/10 + 16199/10).

Uuden sopimuksen tavoitteena on edistää maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen kehittämistä ja helpottaa näiden tuotteiden kahdenvälistä kauppaa.

Neuvosto hyväksyi myös päätöksen EU:n ja Sveitsin välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 3 mukauttamiseen omaksuttavasta EU:n kannasta (asiak. 16270/10).

Muutoksilla on tarkoitus ottaa huomioon kahdenvälisen juustojen kaupan täysi vapautuminen ja maantieteellisten merkintöjen suoja, josta määrätään sopimuksen uudessa liitteessä 12.

Neuvosto hyväksyi lisäksi päätöksen, jonka mukaan allekirjoitetaan sopimus EU:n ja Sveitsin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteiniä (asiak. 16207/10 + 16210/10).

Polkumyynti – Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaattikalvo

Neuvosto hyväksyi asetuksen lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1292/2007 muuttamisesta (asiak. 18160/10).

TULLILIITTO

Andorra – turvallisuuteen liittyvät tullitoimenpiteet

Neuvosto antoi valtuutuksen pöytäkirjan allekirjoittamiseksi ja väliaikaiseksi soveltamiseksi EU:n ja Andorran välisen sopimuksen laajentamisesta koskemaan turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä (asiak. 17403/10).

LIIKENNE

Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus

Neuvosto päätti olla vastustamatta sitä, että komissio antaa kaksi Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettua EU:n direktiiviä koskevaa säädöstä, jotka ovat:

 • direktiivi kyseessä olevan direktiivin liitteissä esitettyjen osajärjestelmien luettelon ja kuvauksen sekä osajärjestelmien tarkastusvakuutusta ja tarkastusvakuutusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (asiak. 16431/10);

 • päätös sellaisen asiakirjan julkistamisesta ja hallinnoinnista, jossa viitataan raideliikenteen kulkuneuvojen käyttöönottolupaa koskeviin kansallisiin sääntöihin ja luokitellaan ne (asiak. 17294/10).

Näihin kahteen komission säädösluonnokseen sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Neuvoston annettua nyt hyväksyntänsä komissio voi antaa säädökset, ellei Euroopan parlamentti vastusta sitä.

Raideliikenteen kalustoyksiköille annettava tyypinmukaisuusvakuutus

Neuvosto päätti olla vastustamatta komission asetuksen antamista hyväksytylle raideliikenteen kalustoyksikön tyypille annettavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista (asiak. 16402/10).

Kyseiseen asetusluonnokseen sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Neuvoston annettua nyt hyväksyntänsä komissio voi antaa säädöksen, ellei Euroopan parlamentti vastusta sitä.

NIMITYKSET

Alueiden komitea

Neuvosto nimesi Christian BUCHMANNin (Itävalta) (asiak. 17879/10); Hans KOKin, Henk KOOLin ja Sipke SWIERSTRAn (Alankomaat)(asiak. 17909/10) ja Tadeusz TRUSKOLASKIn (Puola) (asiak. 18052/10) alueiden komitean jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 25. tammikuuta 2015.

KIRJALLINEN MENETTELY

Vuoden 2011 suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja kiintiöt

Neuvosto hyväksyi kirjallisella menettelyllä 18. tammikuuta 2011 asetuksen Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 (asiak. 17546/10). Asetus hyväksyttiin määräenemmistöllä, ja Espanjan valtuuskunta äänesti vastaan.

Ministerit pääsivät 13. ja 14. joulukuuta 2010 pidetyssä neuvoston istunnossa poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta puheenjohtajavaltion yhteistyössä komission kanssa laatiman kompromissiehdotuksen pohjalta (asiak. 17836/10).

Tässä asetuksessa vahvistetaan EU:n aluksiin Atlantin, Englannin kanaalin ja Pohjanmeren vesillä sovellettavat kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2011 pitäen mielessä eräät ohjaavat periaatteet:

 • jos pitkän aikavälin suunnitelmat on tehty, poikkeuksia ei sallita.

 • toteutetaan asteittaisia toimenpiteitä kaikkien kalakantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Neuvoston ja komission lausumat ja valtuuskuntien yksipuoliset lausumat julkaistaan erikseen (asiak. 5038/11; 5139/1/11):

1 :

Tämä asia otettiin esityslistalle Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnan pyynnöstä.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar