Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

PRESSEMEDDELELSE

3062. samling i Rådet

Økonomi og finans

Bruxelles, den 18. januar 2011

Formand György MATOLCSY
Ungarns økonomiminister

De vigtigste resultater af Rådets samling

Rådet indledte det europæiske halvår 2011 med en gennemgang af Kommissionens årlige vækstundersøgelse og på grundlag af erfaringerne fra en vurdering af medlemsstaternes udkast til nationale reformprogrammer.

Det europæiske halvår gennemføres for første gang i år som led i en reform af EU's økonomiske styring. Det skal sikre bedre koordinerede og mere effektive politikker til at spore Europas økonomi ind på bæredygtig vækst.

Rådet drøftede også opfølgningen af Det Europæiske Råds møde i december for så vidt angår styrkelse af EU's økonomiske styring og etablering af en ny mekanisme, der skal sikre stabiliteten i euroområdet.

Det ungarske formandskab nævnte økonomisk styring som en vigtig prioritet og forelagde sit arbejdsprogram for Rådet. Formandskabet oplyste, at det sigter mod at nå til enighed om seks lovgivningsforslag vedrørende økonomisk styring inden udgangen af marts.

Rådet godkendte endvidere en aftale om visumlettelse og en tilbagetagelsesaftale med Georgien, som begge træder i kraft den 1. marts 2011. Aftalen om visumlettelse gør det nemmere og billigere for georgiske borgere at få visum til kortvarigt ophold (højst 90 dage for hver periode på 180 dage) i forbindelse med rejser til EU og i hele EU.

INDHOLD1

DELTAGERE

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

FORMANDSKABETS ARBEJDSPROGRAM

DET INDRE MARKED

OPFØLGNING AF DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I DECEMBER

ÅRLIG VÆKSTUNDERSØGELSE

NATIONALE REFORMPROGRAMMER

PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD – MALTA

INDFØRELSE AF EUROEN I ESTLAND

MØDER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

ØKONOMI OG FINANS

 • Fravigelse af momsdirektivet for Det Forenede Kongerige

 • Afgifter på brændstoffer i Frankrig

 • Foranstaltninger til gennemførelse af EU's fælles merværdiafgiftssystem

BUDGETTER

 • Tilpasning af EU's budgetbestemmelser til Lissabontraktaten

UDENRIGSANLIGGENDER

 • FUSP-budgettet for 2011 og 2012

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

 • Aftaler med Georgien om visumlettelse og tilbagetagelse

KONSULÆRE SPØRGSMÅL

 • Det europæiske nødpas

ALMINDELIGE ANLIGGENDER

 • Eurostats undersøgelse af de langsigtede budgetmæssige følger af pensionsudgifterne – Konklusioner

HANDELSPOLITIK

 • Schweiz og Liechtenstein – Beskyttelse af geografiske betegnelser for fødevarer

 • Antidumping – Polyethylenterephthalatfolie – Indien

TOLDUNION

 • Andorra – Toldsikkerhedsforanstaltninger

TRANSPORT

 • Interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem

 • Overensstemmelseserklæring for jernbanekøretøjer

UDNÆVNELSER

 • Regionsudvalget

SKRIFTLIG PROCEDURE

 • Samlede tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for 2011

DELTAGERE

Belgien:

Didier REYNDERS Vicepremierminister samt finansminister og minister for institutionelle reformer

Bulgarien:

Boryana PENCHEVA Viceminister

Den Tjekkiske Republik:

Milena VICENOVÁ Fast repræsentant

Danmark:

Claus HJORT FREDERIKSEN Finansminister

Tyskland:

Wolfgang SCHÄUBLE Finansminister

Jörg ASMUSSEN Statssekretær

Estland:

Jürgen LIGI Finansminister

Irland:

Rory MONTGOMERY Fast repræsentant

Grækenland:

Giorgos PAPACONSTANTINOU Finansminister

Spanien:

Elena SALGADO Anden viceministerpræsident samt økonomi- og finansminister

Frankrig:

Christine LAGARDE Økonomi-, finans- og industriminister

Italien:

Giulio TREMONTI Økonomi- og finansminister

Cypern:

Charilaos STAVRAKIS Finansminister

Letland:

Andris VILKS Finansminister

Litauen:

Ingrida ŠIMONYTĖ Finansminister

Luxembourg:

Luc FRIEDEN Finansminister

Ungarn:

György MATOLCSY Økonomiminister

András KÁRMÁN Statssekretær

Malta:

Tonio FENECH Finansminister

Nederlandene:

Jan Kees de JAGER Finansminister

Østrig:

Josef PRÖLL Vicekansler og forbundsfinansminister

Polen:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Finansminister

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Fast repræsentant

Rumænien:

Dan LAZAR Statssekretær for økonomi

Slovenien:

Franci KRIŽANIČ Finansminister

Slovakiet:

Ivan KORČOK Fast repræsentant

Finland:

Jyrki KATAINEN Finansminister

Sverige:

Anders BORG Finansminister

Det Forenede Kongerige:

George OSBORNE Finansminister

Kommissionen

Olli REHN Medlem

Michel BARNIER Medlem

Algirdas ŠEMETA Medlem

Endvidere deltog:

Vitor CONSTANCIO Næstformand for Den Europæiske Centralbank

Philippe MAYSTADT Formand for Den Europæiske Investeringsbank

Thomas WIESER Formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

Lorenzo CODOGNO Formand for Udvalget for Økonomisk Politik

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

FORMANDSKABETS ARBEJDSPROGRAM

Rådet noterede sig det ungarske formandskabs forelæggelse af et arbejdsprogram vedrørende økonomi og finans for dets formandskabsperiode (fra januar til juli 2011) (18048/10). Rådet udvekslede synspunkter.

Formandskabet nævner i sit program, at det er en vigtig prioritet, at der i Rådet indgås en aftale inden udgangen af marts om seks lovgivningsforslag, der skal styrke EU's økonomiske styring.

Det skitserer sin køreplan for gennemførelsen af det første europæiske halvår, hvor der i februar skal vedtages konklusioner om de finanspolitiske og makroøkonomiske udfordringer efterfulgt af en rapport til Det Europæiske Råd i marts. Det europæiske halvår skal sikre bedre koordinerede og mere effektive politikker til at spore Europas økonomi ind på bæredygtig vækst.

Formandskabet bebuder også fortsatte fremskridt med reformer af den finansielle sektor. På internationalt plan agter formandskabet at fokusere på videreudvikling af EU's forbindelser med naboerne i øst (det østlige partnerskab), navnlig ved at forstærke det bi- og multilaterale samarbejde mellem medlemsstaterne og partnerlandene og gennem deltagelse og samarbejde fra de internationale finansielle institutioners side. Det har også bebudet, at der skal arbejdes på en fælles holdning til spørgsmål vedrørende klimaændringsfinansiering på lang sigt.

Desuden er det formandskabets agt at arbejde videre med beskatning af finanssektoren og gøre fremskridt med beskatning af renteindtægter fra opsparing. Hvad angår EU's budget giver formandskabet tilsagn om at arbejde tæt sammen med de øvrige EU-institutioner om en pakke med de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Lissabontraktaten. Det oplyser også, at der vil blive arbejdet på forslag til revision af finansforordningen, som er en forordning om principper og procedurer for EU-budgettets gennemførelse.

DET INDRE MARKED

Rådet udvekslede synspunkter1 om den videre udvikling af EU's indre marked på baggrund af Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked – For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne" (13977/1/10 REV 1).

Det besluttede at tage sagen op igen senere.

Kommissionens meddelelse indeholder 50 forslag, der skal få det indre marked til at fungere bedre, og bygger på en rapport fra Mario Monti, forhenværende EU-kommissær og formand for Bocconi­universitetet (Milano)2. Rammen herfor er en "akt for det indre marked", som er den toårsplan, der skal afsluttes inden udgangen af 2012 og falde sammen med 20-års-dagen for det indre marked.

Kommissionen har forelagt sin meddelelse til offentlig høring indtil udgangen af februar. Rådet for Konkurrenceevne vedtog konklusioner herom den 10. december.

OPFØLGNING AF DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I DECEMBER

Rådet noterede sig formandskabets planer med hensyn til opfølgningen af Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december.

Det Europæiske Råd opfordrede på mødet i december til at fremskynde arbejdet med de lovgivningsforslag, der skal styrke EU's økonomiske styring, så de kan blive vedtaget i juni 2011.

ÅRLIG VÆKSTUNDERSØGELSE

Rådet noterede sig Kommissionens fremlæggelse af hovedelementerne i dens årlige vækstundersøgelse, som blev offentliggjort den 12. januar (18066/10). Det udvekslede synspunkter.

Kommissionens undersøgelse skitserer en række prioriterede tiltag, som medlemsstaterne skal iværksætte for at sikre bedre koordinerede og mere effektive politikker til at spore Europas økonomi ind på bæredygtig vækst.

Den opstiller prioriteter inden for tre hovedområder:

 • større makroøkonomisk stabilitet: budgetmæssig konsolidering, opretning af makroøkonomiske skævheder og sikring af stabilitet i den finansielle sektor

 • strukturreformer, der skal øge beskæftigelsen: det skal gøres mere attraktivt at arbejde, de arbejdsløse skal i arbejde igen, og der skal skabes balance mellem sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkederne

 • vækstfremmende foranstaltninger under Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst: potentialet i EU's indre marked skal udnyttes, der skal tiltrækkes privat kapital til at finansiere væksten, og der skal gives omkostningseffektiv adgang til energi.

Delegationerne kunne i vid udstrækning tilslutte sig Kommissionens samlede vurdering og syn på de vigtigste udfordringer. Rådet opfordrede Udvalget for Økonomisk Politik og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til at arbejde indgående med denne sag. Formandskabet ønsker, at Rådet for Økonomi og Finans skal vedtage konklusioner herom på samlingen den 15. februar.

Den årlige vækstundersøgelse repræsenterer sammen med en gennemgang af udkastene til nationale reformprogrammer (jf. s. 11) de første skridt i gennemførelsen af det såkaldte "europæiske halvår", der omfatter samtidig overvågning af medlemsstaternes budgetpolitikker og strukturreformer efter fælles regler i en periode på seks måneder hvert år.

Det Europæiske Råd skal på mødet den 24.-25. marts give medlemsstaterne retningslinjer for færdiggørelsen af deres stabilitets- og konvergensprogrammer (budgetpolitikker) og nationale reformprogrammer (strukturreformer).

Det europæiske halvår gennemføres for første gang i år som led i en reform af EU's økonomiske styring.

NATIONALE REFORMPROGRAMMER

Rådet drøftede på grundlag af en vurdering fra Udvalget for Økonomisk Politik medlemsstaternes udkast til nationale reformprogrammer. Ministrene gav tilsagn om at rette op på de problemer i forbindelse med udkastene til nationale reformprogrammer, som Udvalget for Økonomisk Politik har peget på.

Programmerne skal under EU's ordninger for økonomisk styring muliggøre en multilateral overvågning af medlemsstaternes økonomiske politikker. De bør normalt indeholde et makroøkonomisk scenarium for de mellemsigtede nationale mål for virkeliggørelse af de overordnede mål i Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst, påvisning af de vigtigste hindringer for at skabe vækst og beskæftigelse og foranstaltninger til at samle de vækstfremmende initiativer tidligt i forløbet.

Gennemgangen af programudkastene repræsenterer sammen med den årlige vækstundersøgelse (jf. s. 10) de første skridt i gennemførelsen af det såkaldte "europæiske halvår", der omfatter samtidig overvågning af medlemsstaternes budgetpolitikker og strukturreformer efter fælles regler i en periode på seks måneder hvert år.

Det Europæiske Råd skal på mødet den 24.-25. marts give medlemsstaterne retningslinjer for færdiggørelsen af deres stabilitets- og konvergensprogrammer (budgetpolitikker) og nationale reformprogrammer (strukturreformer).

Det europæiske halvår gennemføres for første gang i år som led i en reform af EU's økonomiske styring.

PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD – MALTA

Rådet drøftede en meddelelse fra Kommissionen med en vurdering af de foranstaltninger, som Malta har truffet som respons på Rådets henstilling af 16. februar 2010, der bygger på artikel 126, stk. 7, med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i 2011.

Rådet deler Kommissionens opfattelse af, at Malta på baggrund af de foreliggende oplysninger har truffet foranstaltninger med tilstrækkeligt potentiale til at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud inden den frist, der er fastsat af Rådet. De maltesiske myndigheder har navnlig truffet finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger for at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2011 og samtidig sikre en tilstrækkelig finanspolitisk indsats i 2011. På baggrund heraf finder Rådet ikke, at der er et aktuelt behov for yderligere skridt i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Samtidig noterer Rådet sig, at, selv om det makroøkonomiske miljø var bedre end forventet i Rådets henstillinger, var nedbringelsen af underskuddet ikke blevet fremskyndet i 2010. Endvidere er der store risici for, at målet for underskuddet i 2011 ikke kan nås. I den forbindelse opfordrer Rådet til en stram budgetgennemførelse og en nøje overvågning af budgetudviklingen, så der kan træffes korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at sikre, at målet for underskuddet på 2,8 % af BNP bliver nået i 2011. Endvidere bør der tages yderligere skridt for at styrke budgetrammens bindende karakter på mellemlang sigt og forbedre holdbarheden af de offentlige finanser på længere sigt, således som Rådet anmoder om i sine henstillinger og opfordringer.

INDFØRELSE AF EUROEN I ESTLAND

Den estiske minister orienterede Rådet om indførelsen af euroen i hans land pr. 1. januar. Kommissionen og Den Europæiske Centralbank gav supplerende oplysninger. Kommissionen forventes i løbet af de kommende måneder at udarbejde en fuldstændig rapport om overgangen.

Estland har ligesom Slovakiet i 2009, Cypern og Malta i 2008 og Slovenien i 2007 bragt eurosedler og -mønter i omløb samtidig med indførelsen af euroen som landes officielle valuta, hvorimod de andre tolv medlemsstater i euroområdet indførte euroen i to etaper (i 1999 og 2002).

Dobbelt omløb af euroen og den estiske krone ophørte den 14. januar, og kroner kan veksles til euro indtil udgangen af juni.

De estiske myndigheder melder om en gnidningsløs overgang. Der var i god tid inden overgangen etableret beholdninger af sedler og mønter. Stort set samtlige hæveautomater leverede euro inden for 15 minutter efter overgangen. Alle elektroniske banktransaktioner og betalinger med kort fungerede i euro inden for 24 timer. Pr. 5. januar gennemførtes de fleste kontantbetalinger med euro. Pr. 10. januar oversteg værdien af eurokontanter i omløb værdien af de estiske kroner, der stadig var i omløb.

MØDER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING

Der blev afholdt følgende møder i tilknytning til Rådets samling:

Eurogruppen

Ministrene fra de medlemsstater, der er medlemmer af euroområdet, mødtes i Eurogruppen den 17. januar.

Morgenmadsmøde for ministrene

Ministrene holdt et morgenmadsmøde, hvor de drøftede den økonomiske situation og stresstestene i banksektoren.

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

ØKONOMI OG FINANS

Fravigelse af momsdirektivet for Det Forenede Kongerige

Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF om EU's fælles merværdiafgiftssystem (moms) (17507/10).

Denne afgørelse bemyndiger Det Forenede Kongerige til at fravige artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i momsdirektivet og fortsat at begrænse retten til fradrag af moms på leje eller leasing af køretøjer, der ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Afgifter på brændstoffer i Frankrig

Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende differentierede afgiftsniveauer på blyfri benzin og dieselolie, der anvendes som brændstof (17877/10).

Foranstaltninger til gennemførelse af EU's fælles merværdiafgiftssystem

Rådet nåede til politisk enighed om et udkast til forordning om nye foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om EU's fælles merværdiafgiftssystem (moms) (16805/10 + 16805/10 COR 1).

Udkastet til forordning, som omarbejder forordning (EF) nr. 1777/2005, præciserer en række forhold i momsdirektivet (2006/112/EF) for at sikre bedre overensstemmelse med målsætningen for EU's indre marked.

Det omfatter:

 • foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2008/8/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser

 • tilpasning af forordning (EF) nr. 1777/2005 til momsdirektivet efter omarbejdningen i 2006

 • foranstaltninger til gennemførelse af andre dele af momsdirektivet.

Forordningen vil blive vedtaget uden debat på en kommende samling i Rådet.

BUDGETTER

Tilpasning af EU's budgetbestemmelser til Lissabontraktaten

Rådet besluttede at sende et udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 til Europa-Parlamentet til godkendelse (16973/3/10 REV 3). Det besluttede også at sende Parlamentet Rådets holdning til et udkast til interinstitutionel aftale (16974/10).

De to tekster tager sigte på at tilpasse EU's nuværende budgetbestemmelser til Lissabontraktaten. De tager også hensyn til Europa-Parlamentets ønske om fortsat fleksibilitet i forvaltningen af den flerårige finansielle ramme, ved at der fastsættes en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af EU's bruttonationalindkomst som en sidste udvej i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Denne margen til uforudsete udgifter tages i anvendelse ved kvalificeret flertal i Rådet og med støtte fra et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer.

UDENRIGSANLIGGENDER

FUSP-budgettet for 2011 og 2012

Rådet noterede sig en rapport med retningslinjer for finansiering af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) over budgettet i 2011 og 2012.

Rapporten anbefaler, at det sikres, at bevillingerne i FUSP-budgettet baseres på reelle, forudsigelige behov, og at der fastsættes en passende margen til uforudsete omstændigheder og aktioner.

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Aftaler med Georgien om visumlettelse og tilbagetagelse

Rådet indgik to aftaler om visumlettelse og tilbagetagelse med Georgien, som begge træder i kraft den 1. marts 2011.

Aftalen om visumlettelse gør det nemmere og billigere for georgiske borgere at få visum til kortvarigt ophold (højst 90 dage for hver periode på 180 dage) i forbindelse med rejser til EU og i hele EU.

Flere oplysninger findes i pressemeddelelse 5412/11.

KONSULÆRE SPØRGSMÅL

Det europæiske nødpas

Rådet godkendte konklusioner, som opfordrer Europa-Kommissionen til at udarbejde et forslag om fremstilling af et nyt europæisk nødpas, der indeholder sikkerhedselementer, som er i overensstemmelse med gældende praksis og derved ajourfører de elementer, der er beskrevet i afgørelse 96/409/FUSP.

Et nødpas giver EU-borgere i nød mulighed for hurtigt at vende tilbage til deres bopælssteder, selv om de har mistet deres pas og/eller andre relevante permanente rejsedokumenter.

ALMINDELIGE ANLIGGENDER

Eurostats undersøgelse af de langsigtede budgetmæssige følger af pensionsudgifterne – Konklusioner

Rådet vedtog konklusionerne i 18250/10.

HANDELSPOLITIK

Schweiz og Liechtenstein – Beskyttelse af geografiske betegnelser for fødevarer

Rådet vedtog en afgørelse om undertegnelse af en aftale med Schweiz om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer en eksisterende aftale (16196/10 + 16199/10).

Den nye aftale har til formål at fremme udviklingen af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer og lette den bilaterale handel med sådanne produkter og varer.

Rådet vedtog også en afgørelse om den holdning, EU skal indtage vedrørende tilpasningen af bilag 3 til aftalen mellem EU og Schweiz om handel med landbrugsprodukter (16270/10).

Formålet med ændringerne er at tage hensyn til den fuldstændige liberalisering af den bilaterale handel med ost og beskyttelsen af geografiske betegnelser, der skal fastsættes i et nyt bilag 12 til aftalen.

Rådet vedtog desuden en afgørelse om undertegnelse af en aftale, som udvider EU's aftale med Schweiz om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Liechtenstein (16207/10 + 16210/10).

Antidumping – Polyethylenterephthalatfolie – Indien

Rådet vedtog en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien (18160/10).

TOLDUNION

Andorra – Toldsikkerhedsforanstaltninger

Rådet gav bemyndigelse til undertegnelse og foreløbig anvendelse af en protokol om udvidelse af anvendelsesområdet for EU's aftale med Andorra til også at omfatte toldsikkerhedsforanstaltninger (17403/10).

TRANSPORT

Interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem

Rådet traf afgørelse om ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af to lovgivningsmæssige retsakter vedrørende EU's direktiv om interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem, nemlig:

 • et direktiv om ændring af listen over delsystemer og beskrivelsen af delsystemerne og bestemmelserne om verifikationserklæringen og verifikationsproceduren for delsystemer i bilagene til direktivet (16431/10)

 • en afgørelse om offentliggørelse og forvaltning af et dokument til krydshenvisning og klassificering af nationale forskrifter vedrørende ibrugtagning af jernbanekøretøjer (17294/10).

De to udkast til retsakt er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol. Nu hvor Rådet har givet sin godkendelse, kan Kommissionen vedtage dem, medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig det.

Overensstemmelseserklæring for jernbanekøretøjer

Rådet traf afgørelse om ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af en forordning om en model for erklæring af overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype (16402/10).

Udkastet til forordning er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol. Nu hvor Rådet har givet sin godkendelse, kan Kommissionen vedtage det, medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig det.

UDNÆVNELSER

Regionsudvalget

Rådet udnævnte Christian BUCHMANN (Østrig) (17879/10), Hans KOK, Henk KOOL og Sipke SWIERSTRA (Nederlandene) (17909/10) og Tadeusz TRUSKOLASKI (Polen) (18052/10) til medlemmer af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, som udløber den 25. janu­ar 2015.

SKRIFTLIG PROCEDURE

Samlede tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for 2011

Rådet vedtog ved skriftlig procedure den 18. januar 2011 forordningen om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (17546/10). Forordningen blev vedtaget med kvalificeret flertal, idet den spanske delegation stemte imod.

Ministrene nåede på Rådets samling den 13.-14. december 2010 til politisk enighed om denne forordning på grundlag af et kompromis fra formandskabet udarbejdet efter aftale med Kommissionen (17836/10).

Forordningen fastsætter fiskerimulighederne for 2011 for EU-fartøjer i farvande i Atlanterhavet, Den Engelske Kanal og Nordsøen under hensyn til en række klare ledende principper:

 • hvis der findes langsigtede forvaltningsplaner, tillades ingen undtagelser

 • der træffes gradvis foranstaltninger for at nå frem til et maksimalt bæredygtigt udbytte for alle bestande i 2015.

Kommissionens og Rådets erklæringer samt ensidige erklæringer fra delegationerne offentliggøres særskilt (5038/11, 5139/1/11).

1 :

Dette punkt blev sat på dagsordenen efter anmodning fra Det Forenede Kongeriges delegation.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar