Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

TISKOVÁ ZPRÁVA

3062. zasedání Rady

Hospodářské a finanční věci

Brusel 18. ledna 2011

Předseda György MATOLCSY
ministr národního hospodářství Maďarska

Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada zahájila evropský semestr pro rok 2011 posouzením roční analýzy růstu, kterou vypracovala Komise, a využitím poznatků z posouzení návrhu národních programů reforem členských států.

„Evropský semestr“ jako součást reformy správy ekonomických záležitostí EU je letos prováděn poprvé; zaměřuje se na zajištění lépe koordinovaných a účinnějších politik, které mají nasměrovat evropskou ekonomiku na cestu vedoucí k udržitelnému růstu.

Rada rovněž projednala činnosti navazující na prosincové zasedání Evropské rady, pokud jde o posílení správy ekonomických záležitostí v EU a zavedení nového mechanismu k zajištění stability eurozóny.

Maďarské předsednictví, které představilo Radě svůj pracovní program, uvedlo správu ekonomických záležitostí coby jednu ze svých klíčových priorit. Předsednictví sdělilo, že jeho cílem je dosáhnout do konce března dohody o šesti legislativních návrzích týkajících se správy ekonomických záležitostí.

Rada rovněž schválila dohody o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob uzavřené s Gruzií, které vstupují v platnost dne 1. března 2011. Dohoda o usnadnění udělování víz zjednoduší a zlevní gruzínským občanům získání víza ke krátkodobému pobytu (v rozsahu do 90 dnů v období 180 dnů) pro cesty do EU a v rámci ní.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PROJEDNÁVANÉ BODY

PRACOVNÍ PROGRAM PŘEDSEDNICTVÍ

Jednotný trh

ČINNOST NAVAZUJÍCÍ NA prosincové ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY

Analýza ročního růstu

Národní programy reforem

POSTUP PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU – MALTA

ZAVEDENÍ EURA V estonsku

JEDNÁNÍ V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Odchylka pro Spojené království týkající se směrnice o DPH

 • Zdanění pohonných hmot ve Francii

 • Prováděcí opatření pro společný systém daně z přidané hodnoty

ROZPOČTY

 • Úprava rozpočtových pravidel EU podle Lisabonské smlouvy

ZAHRANIČNÍ VĚCI

 • Rozpočet SZBP pro rok 2011 a 2012

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

 • Dohody s Gruzií o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob

KONZULÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Evropský náhradní cestovní doklad

OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Studie Eurostatu o dlouhodobých dopadech důchodových nákladů na rozpočet – Závěry

OBCHODNÍ POLITIKA

 • Švýcarsko a Lichtenštejnsko – ochrana zeměpisných označení potravin

 • Antidumping – polyethylentereftalátový film – Indie

CELNÍ UNIE

 • Andorra – Celní bezpečnostní opatření

Doprava

 • Interoperabilita evropského železničního systému

 • Prohlášení o shodě železničních vozidel

JMENOVÁNÍ

 • Výbor regionů

PÍSEMNÝ POSTUP

 • Celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty na rok 2011

ÚČASTNÍCI

Belgie:

Didier REYNDERS místopředseda vlády, ministr financí a ministr pro institucionální reformy

Bulharsko:

Boriana PENCHEVOVÁ náměstkyně ministra

Česká republika:

Milena VICENOVÁ stálá zástupkyně

Dánsko:

Claus HJORT FREDERIKSEN ministr financí

Německo:

Wolfgang SCHÄUBLE ministr financí

Jörg ASMUSSEN státní tajemník

Estonsko:

Jürgen LIGI ministr financí

Irsko:

Rory MONTGOMERY stálý zástupce

Řecko:

Giorgos PAPACONSTANTINOU ministr financí

Španělsko:

Elena SALGADOVÁ druhá místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství a financí

Francie:

Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, financí a průmyslu

Itálie:

Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí

Kypr:

Charilaos STAVRAKIS ministr financí

Lotyšsko:

Andris VILKS ministr financí

Litva:

Ingrida SIMONYTE ministryně financí

Lucembursko:

Luc FRIEDEN ministr financí

Maďarsko:

Gyorgy MATOLCSY ministr hospodářství

András KÁRMÁN státní tajemník

Malta:

Tonio FENECH ministr financí

Nizozemsko:

Jan Kees de JAGER ministr financí

Rakousko:

Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí

Polsko:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí

Portugalsko:

Manuel LOBO ANTUNES stálý zástupce

Rumunsko:

Dan LAZAR státní tajemník pro hospodářství

Slovinsko:

Franci KRIŽANIČ ministr financí

Slovensko:

Ivan KORČOK stálý zástupce

Finsko:

Jyrki KATAINEN ministr financí

Švédsko:

Anders BORG ministr financí

Spojené království:

George OSBORNE ministr financí (Chancellor of the Exchequer)

Komise:

Olli REHN člen

Michel BARNIER člen

Algirdas ŠEMETA člen

Další účastníci:

Vítor CONSTÂNCIO viceprezident Evropské centrální banky

Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky

Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru

Lorenzo CODOGNO předseda Výboru pro hospodářskou politiku

PROJEDNÁVANÉ BODY

PRACOVNÍ PROGRAM PŘEDSEDNICTVÍ

Rada vzala na vědomí prezentaci maďarského předsednictví týkající se pracovního programu v oblasti hospodářských a finančních věcí na dobu trvání předsednictví (leden až červenec roku 2011) (18048/10). V Radě proběhla výměna názorů.

Předsednictví uvedlo, že jednou z jeho klíčových priorit je dosáhnout do konce března v Radě dohody o šesti legislativních návrzích týkajících se posílení správy ekonomických záležitostí EU.

Předsednictví představilo svůj harmonogram provádění prvního evropského semestru, v jehož rámci by měly být v únoru přijaty závěry o fiskálních a makroekonomických výzvách následované zprávou pro březnovou Evropskou radu. Cílem evropského semestru je zajistit lépe koordinované a účinnější politiky, které mají nasměrovat evropskou ekonomiku na cestu vedoucí k udržitelnému růstu.

Předsednictví rovněž oznámilo pokračující pokrok při reformách ve finančním sektoru. Předsednictví plánuje zaměřit se na mezinárodní úrovni na další rozvoj vztahů EU s východními sousedy (Východní partnerství), zejména posílením dvoustranné a mnohostranné spolupráce členských států a partnerských zemí a posílením účasti a spolupráce v rámci mezinárodních finančních institucí. Předsednictví rovněž oznámilo, že vypracuje společný postoj k otázkám dlouhodobého financování opatření v oblasti změny klimatu.

Předsednictví dále hodlá pokračovat v činnostech týkajících se zdanění finančního odvětví a bude usilovat o pokrok v otázce zdanění příjmů z úspor. Pokud jde o rozpočet EU, je předsednictví odhodláno úzce spolupracovat s dalšími orgány EU na balíčku opatření, která jsou nezbytná pro plnění Lisabonské smlouvy. Předsednictví rovněž oznámilo, že budou probíhat činnosti na návrzích týkajících se přezkumu „finančního nařízení“, tj. nařízení o zásadách a postupech pro plnění rozpočtu EU.

Jednotný trh

V Radě proběhla výměna názorů1 na další vývoj jednotného trhu EU, a to v návaznosti na sdělení Komise nazvané „na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (13977/1/10 REV 1). Rada se dohodla, že tuto otázku v příslušném okamžiku opětovně posoudí.

Sdělení Komise, které vychází ze zprávy bývalého evropského komisaře Maria Montiho, rektora Bocconiho univerzity v Miláně2,, uvádí padesát návrhů na zlepšení fungování jednotného trhu. Tyto návrhy jsou uvedeny v „Aktu o jednotném trhu“, což je dvouletý plán, který má být dokončen do konce roku 2012 u příležitosti dvacátého výročí jednotného trhu.

Komise předložila své sdělení k veřejné konzultaci do konce února 2011. Dne 10. prosince přijala Rada pro konkurenceschopnost příslušné závěry.

ČINNOST NAVAZUJÍCÍ NA prosincové ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY

Rada vzala na vědomí záměry předsednictví, pokud jde o činnost navazující na zasedání Evropské rady konané ve dnech 16. a 17. prosince.

Evropská rada na svém prosincovém zasedání vyzvala k urychlení práce na legislativních návrzích zaměřených na posílení správy ekonomických záležitostí EU, aby je bylo možné přijmout do června tohoto roku.

Analýza ročního růstu

Rada vzala na vědomí prezentaci Komise týkající se hlavních prvků její analýzy ročního růstu, která byla zveřejněna dne 12. ledna (18066/10). V Radě proběhla příslušná výměna názorů.

Analýza Komise předkládá prioritní opatření, která mají členské státy přijmout v zájmu zajištění lépe koordinovaných a účinnějších politik, jež by evropskou ekonomiku nasměrovaly na cestu směřující k udržitelnému růstu.

Analýza stanovuje priority ve třech hlavních oblastech:

 • posílení makroekonomické stability: provedení konsolidace rozpočtu, náprava makroekonomické nerovnováhy a zajištění stability finančního odvětví,

 • strukturální reformy k posílení zaměstnanosti, zatraktivnění práce, reforma systémů důchodového zabezpečení, zapojení nezaměstnaných zpět do práce a nalezení rovnováhy mezi jistotou a flexibilitou na trzích práce,

 • opatření na posílení růstu podle strategie „Evropa 2020“ pro zaměstnanost a růst: využití potenciálu jednotného trhu EU, zapojení soukromého kapitálu do posílení růstu a zajištění cenově dostupných dodávek energie.

Delegace obecně široce podpořily celkové hodnocení Komise a její pohled na hlavní výzvy. Rada vyzvala Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro hospodářskou politiku, aby se tomuto dokumentu intenzivně věnovaly. Podle záměru předsednictví by Rada pro hospodářské a finanční věci měla přijmout příslušné závěry na svém zasedání dne 15. února.

Analýza ročního růstu je společně s přezkumem návrhu národních programů reforem (viz strana 11) prvním krokem při provádění tzv. „evropského semestru“, který zahrnuje souběžné sledování rozpočtových politik a strukturálních reforem členských států, jež je prováděno v souladu se společnými pravidly každoročně jednou za pololetí.

Na svém zasedání ve dnech 24. a 25 března má Evropská rada poskytnout členským státům pokyny pro finalizaci programů stability a konvergenčních programů (rozpočtové politiky) a národních programů reforem (strukturální reformy).

„Evropský semestr“ jako součást reformy správy ekonomických záležitostí v EU je v tomto roce prováděn poprvé.

Národní programy reforem

Na základě posouzení Výboru pro hospodářskou politiku projednala Rada návrhy národních programů reforem (dále jen NPR), které předložily členské státy. Ministři se v souvislosti s návrhy NPR zavázali, že odstraní problémy, na které upozornil Výbor pro hospodářskou politiku.

Tyto programy jsou podle mechanismu pro správu hospodářských záležitostí v EU nezbytné k zajištění mnohostranného dohledu nad hospodářskými politikami členských států. Obvykle by měly obsahovat makroekonomický scénář pro střednědobý horizont, vnitrostátní cíle pro prosazení hlavních cílů stanovených podle strategie „Evropa 2020“ pro růst a zaměstnanost, měly by uvádět hlavní překážky bránící růstu a zaměstnanosti a opatření pro soustředění činností na podporu růstu do počátečního období.

Přezkum návrhů programů reforem je společně s analýzou ročního růstu (viz strana 10) prvním krokem při provádění tzv. „evropského semestru“, který zahrnuje souběžné sledování rozpočtových politik a strukturálních reforem členských států, jež je prováděno v souladu se společnými pravidly každoročně jednou za pololetí.

Na svém zasedání ve dnech 24. a 25. března poskytne Evropská rada členským státům pokyny pro finalizaci programů stability a konvergenčních programů (rozpočtové politiky) a národních programů reforem (strukturální reformy).

„Evropský semestr“ jako součást reformy správy ekonomických záležitostí v EU je v tomto roce prováděn poprvé.

POSTUP PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU – MALTA

Rada projednala sdělení Komise o posouzení opatření přijatých Maltou v reakci na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 s cílem odstranit nadměrný schodek nejpozději do roku 2011, jež bylo pro tuto zemi vydáno dne 16. února 2010.

Rada sdílí názor Komise, že podle aktuálních informací Malta přijala opatření, která představují dostatečný pokrok směrem k nápravě nadměrného schodku ve lhůtě stanovené Radou. Maltské orgány zejména přijaly opatření k fiskální konsolidaci za účelem nápravy nadměrného schodku do roku 2011, přičemž pro rok 2011 zajistily náležité fiskální úsilí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Rada domnívá, že další opatření v rámci postupu při nadměrném schodku nejsou v současnosti zapotřebí.

Rada však současně konstatuje, že ačkoli makroekonomická situace byla oproti předpokladům uvedeným v doporučení Rady lepší, nedošlo v roce 2010 k rychlejšímu snižování schodku. Kromě toho je dosažení cílového schodku stanoveného pro rok 2011 značně ohroženo rizikem nepříznivého vývoje. Rada v této souvislosti vyzývá k důslednému plnění rozpočtu a pozornému sledování rozpočtového vývoje, aby tak v případě potřeby mohla být přijata nápravná opatření a mohlo být zajištěno, že v roce 2011 bude dosaženo cílového schodku ve výši 2,8 % HDP. Dále by měly být učiněny další kroky za účelem posílení závazné povahy střednědobého rozpočtového rámce a zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, jak požaduje Rada ve svých doporučeních a výzvách.

ZAVEDENÍ EURA V estonsku

Ministr Estonska seznámil Radu se zavedením eura v Estonsku ode dne 1. ledna 2011. Další informace podala Komise a Evropská centrální banka; Komise má o tomto přechodu v nadcházejících měsících předložit zprávu.

Stejně jako Slovensko v roce 2009, Kypr a Malta v roce 2008 a Slovinsko v roce 2007 uvolnilo i Estonsko do oběhu mince a bankovky ve stejný okamžik, v němž přijalo euro za svou úřední měnu, zatímco ostatních 12 členských států eurozóny zavádělo euro ve dvou fázích
(v letech 1999 a 2002).

Souběžný oběh eura a estonské koruny skončil ke dni 14. ledna 2011 a koruny je možné vyměnit za eura do konce června.

Estonské orgány oznámily, že přechod na euro byl plynulý. Zásoby bankovek a mincí byly před přechodem na euro připraveny v řádném předstihu. Do 15 minut od přechodu na euro vydávaly eura téměř všechny bankomaty. Během 24 hodin fungovaly veškeré elektronické bankovní transakce a platby platebními kartami v eurech. Od 5. ledna byla většina hotovostních plateb prováděna v eurech. Od 10. ledna hodnota hotovostního oběživa v eurech převýšila hodnotu estonských korun, které byly ještě v oběhu.

JEDNÁNÍ V RÁMCI ZASEDÁNÍ RADY

V rámci zasedání Rady se konala tato jednání:

- Euroskupina

Ministři členských států eurozóny se zúčastnili zasedání Euroskupiny konaného dne 17. ledna.

- Jednání v rámci pracovní snídaně ministrů

Ministři se zúčastnili pracovní snídaně, na které projednali ekonomickou situaci, jakož i zátěžové testy v bankovním odvětví.

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Odchylka pro Spojené království týkající se směrnice o DPH

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Spojenému království povoluje používat opatření odchylujícího se od směrnice 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH) (17507/10).

Toto rozhodnutí umožňuje Spojenému království odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice o DPH i nadále používat omezení nároku na odpočet DPH z nájmu nebo leasingu vozidel, pokud se tato vozidla nepoužívají výhradně pro účely podnikání.

Zdanění pohonných hmot ve Francii

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Francii povoluje uplatňovat snížené sazby daně u bezolovnatého benzínu a plynového oleje používaných jako pohonné hmoty (17877/10).

Prováděcí opatření pro společný systém daně z přidané hodnoty

Rada dosáhla politické dohody o návrhu nařízení, kterým se stanoví nová prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH)
(
16805/10 + 16805/10 COR 1).

Návrh nařízení, které je přepracovaným zněním nařízení č. 1777/2005, vyjasňuje určitá hlediska směrnice o DPH (2006/112/ES) v zájmu zajištění lepšího souladu s cíli vnitřního trhu EU.

Návrh stanoví:

- prováděcí opatření ke směrnici 2008/8/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby,

- úpravu nařízení č. 1777/2005 podle přepracovaného znění směrnice o DPH z roku 2006,

- prováděcí opatření k dalším prvkům směrnice o DPH.

Toto nařízení bude přijato bez rozpravy na některém z nadcházejících zasedání Rady.

ROZPOČTY

Úprava rozpočtových pravidel EU podle Lisabonské smlouvy

Rada se rozhodla, že předá Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007-2013 (16973/3/10 REV 3). Dále se rozhodla, že Parlamentu předá postoj Rady k návrhu interinstitucionální dohody (16974/10).

Cílem těchto dvou dokumentů je přizpůsobit stávající rozpočtová pravidla EU ustanovením Lisabonské smlouvy. Rovněž zohledňují přání Evropského parlamentu, podle kterého by měla být zachována flexibilita při řízení víceletého finančního rámce stanovením „rozpětí pro nepředvídané události“ ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu EU jakožto krajního nástroje umožňujícího reagovat na nepředvídané události. Toto rozpětí pro nepředvídatelné události by bylo uvolněno po získání kvalifikované většiny v Radě a většiny hlasů členů Evropského parlamentu a tří pětin odevzdaných hlasů.

ZAHRANIČNÍ VĚCI

Rozpočet SZBP pro rok 2011 a 2012

Rada vzala na vědomí zprávu o směrech financování pro rok 2011 a 2012 z rozpočtu Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU.

Zpráva doporučuje zajistit, aby se při přidělování rozpočtových prostředků z rozpočtu SZBP vycházelo ze skutečných, předvídatelných potřeb a aby se stanovilo dostatečné rozpětí pro nepředvídané události a činnosti.

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Dohody s Gruzií o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob

Rada uzavřela dohody s Gruzií o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání osob, které vstoupí v platnost dne 1. března 2011.

Dohoda o usnadnění udělování víz zjednoduší a zlevní gruzínským občanům získávání víz ke krátkodobému pobytu (v rozsahu do 90 dnů v období 180 dnů) pro cesty do EU a v rámci ní.

Podrobnosti viz tisková zpráva 5412/11.

KONZULÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI

Evropský náhradní cestovní doklad

Rada schválila závěry, ve kterých vyzývá Evropskou komisi, aby předložila návrh na vytvoření nového evropského náhradního cestovního dokladu obsahujícího bezpečnostní prvky, které odpovídají stávající praxi, a na aktualizaci prvků popsaných v rozhodnutí 96/409/SZBP.

Náhradní cestovní doklad umožní občanům EU navrátit se v případě nouze urychleně do místa svého trvalého pobytu, i v situacích, kdy ztratili svůj cestovní pas nebo jiný příslušný trvalý cestovní doklad.

OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Studie Eurostatu o dlouhodobých dopadech důchodových nákladů na rozpočet – Závěry

Rada přijala závěry uvedené v dokumentu 18250/10.

OBCHODNÍ POLITIKA

Švýcarsko a Lichtenštejnsko – ochrana zeměpisných označení potravin

Rada přijala rozhodnutí o podpisu dohody se Švýcarskem o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění stávající dohoda (16196/10 + 16199/10).

Cílem nové dohody je posílit rozvoj označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin a usnadnit dvoustranný obchod s těmito produkty.

Rada rovněž přijala rozhodnutí o postoji, který má EU zaujmout ke změně přílohy 3 dohody mezi EU a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty (16270/10).

Záměrem změn je zohlednit úplné uvolnění dvoustranného obchodu se sýry a ochranu zeměpisných označení, jež budou stanoveny v nové příloze 12 dohody.

Rada dále přijala rozhodnutí o podpisu dohody, kterou se působnost dohody mezi EU a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty rozšiřuje na Lichtenštejnsko (16207/10 + 16210/10).

Antidumping – polyethylentereftalátový film – Indie

Rada přijala nařízení, kterým se mění nařízení č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie (18160/10).

CELNÍ UNIE

Andorra – Celní bezpečnostní opatření

Rada schválila podepsání a prozatímní uplatňování protokolu, kterým se rozšiřuje působnost dohody s Andorrou na celní bezpečnostní opatření (17403/10).

Doprava

Interoperabilita evropského železničního systému

Rada se rozhodla nebránit Komisi v přijetí dvou právních aktů týkajících se směrnice EU o interoperabilitě evropského železničního systému, a to:

 • směrnice, kterou se mění seznam a popis subsystémů a ustanovení o prohlášeních o ověření a postupech ověřování pro subsystémy uvedené v přílohách směrnice (16431/10);

 • rozhodnutí o zveřejnění a správě dokumentu pro odkazování a klasifikaci vnitrostátních předpisů pro uvádění železničních vozidel do provozu (17294/10).

Oba návrhy aktů jsou předmětem regulativního postupu s kontrolou. Jelikož Rada nyní vyjádřila souhlas, může Komise tyto akty přijmout, pokud k nim Evropský parlament nevznese námitku.

Prohlášení o shodě železničních vozidel

Rada se rozhodla nebránit Komisi v přijetí nařízení o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla (16402/10).

Návrh nařízení je předmětem regulativního postupu s kontrolou. Jelikož Rada nyní vyjádřila souhlas, může Komise toto nařízení přijmout, pokud k němu Evropský parlament nevznese námitku.

JMENOVÁNÍ

Výbor regionů

Rada jmenovala Dr. Christiana BUCHMANNA (Rakousko) (17879/10); Hanse KOKA, Henka KOOLA a Sipke SWIERSTRU (Nizozemsko) (17909/10) a Tadeusze TRUSKOLASKIHO (Polsko) (18052/10) členy Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do
25. ledna 2015.

PÍSEMNÝ POSTUP

Celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty na rok 2011

Písemným postupem přijala Rada dne 18. ledna 2011 nařízení, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (17546/10). Nařízení bylo přijato kvalifikovanou většinou, přičemž španělská delegace hlasovala proti.

Během zasedání Rady ve dnech 13. a 14. prosince 2010 dosáhli ministři politické dohody o tomto nařízení na základě kompromisu předsednictví vypracovaného za souhlasu Komise (17836/10).

Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro rok 2011 pro plavidla EU v Atlantiku, Lamanšském průlivu a Severním moři, přičemž je nutno přihlédnout k řadě jasných zásad, kterými je nutno se řídit:

 • jsou-li zavedeny dlouhodobé plány rybolovu, nejsou přípustné žádné odchylky;

 • v zájmu dosažení maximálního udržitelného výnosu u všech populací od roku 2015 se přijímají postupná opatření.

Prohlášení Rady a Komise a jednostranná prohlášení delegací jsou zveřejněna samostatně (5038/11; 5139/1/11).

1 :

Tento bod byl zařazen na pořad jednání na žádost Spojeného království.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar