Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

16042/11

(OR. en)

PRESSE 397

PR CO 65

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3121-во заседание на Съвета

Правосъдие и вътрешни работи

Люксембург, 27 и 28 октомври 2011 г.

Председател Г‑н Jerzy MILLER
Министър на вътрешните работи на Полша
Г‑н Krzysztof KWIATKOWSKI
Министър на правосъдието на Полша

Основни резултати

Съветът прие европейски пакт за борба със синтетичните наркотици . Във връзка с това бяха обменени мнения по годишния доклад за 2011 г. относно състоянието на проблемите с наркотиците в Европа , изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), и по съобщението на Комисията

„Към по-решителен европейски отговор на наркотиците“ .

Министрите постигнаха съгласие по общ подход към предложението за изменение на правилата на ЕС за местен граничен трафик, което има за цел да улесни преминаването през гранични пунктове в Калининградска област .

Съветът взе под внимание актуалното състояние на работата по общата европейска система за убежище . Във връзка с това председателството съобщи, че след постигането на окончателно съгласие с Европейския парламент е много вероятно до края на годината да бъдат приети две директиви: едната се отнася до единното разрешение за граждани на трети държави за пребиваване и работа в ЕС и до общия набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка, а другата — до признаването и правното положение на граждани на трети държави като лица, на които е предоставена международна закрила.

След това Съветът разгледа постигнатия напредък в изпълнението на националния план за действие на Гърция за реформа на системата за убежище и управление на миграцията . Незаконната миграция, либерализирането на визовия режим и трафикът на хора бяха сред основните обсъдени теми по време на работния обяд.

Комисията представи актуална информация за два преговорни процеса със САЩ: единият във връзка със споразумението ЕС—САЩ за защита на данните , а другият по споразумението ЕС—САЩ за резервационните данни на пътниците .

Министрите проведоха и ориентационни дебати по няколко съобщения на Комисията относно:

 • възможните варианти за европейска система за проследяване на финансирането на тероризма ;

 • Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни; и

 • сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Източното партньорство .В рамките на заседанието по правосъдие председателството съобщи, че след постигането на окончателно съгласие с Европейския парламент е много вероятно до края на годината да бъде приета директивата относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография .

Министрите проведоха първи обмен на мнения по последните предложения на Комисията за регламент относно общо европейско право за продажбите и взеха под внимание проекта за директива относно наказателни санкции за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара . По отношение на процесуалните права Съветът взе под внимание актуалното състояние на работата по право на достъп до адвокат и по право на комуникация при задържане . Съветът проведе и ориентационен дебат по предложението за директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления .

Успоредно със заседанието на Съвета, Смесеният комитет (държавите-членки на ЕС и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) приветства неотдавнашния старт на Визовата информационна система (ВИС) и разгледа актуалното състояние на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) . Смесеният комитет обсъди и посоченото по-горе предложение за улесняване на преминаването през гранични пунктове в Калининградска област и обмени мнения по съобщението на Комисията за интелигентни граници .

Също така успоредно със заседанието на Съвета беше подписана декларация относно партньорство за мобилност между ЕС и Армения .

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОЛИТИКА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ

Европейски пакт за борба със синтетичните наркотици

Съобщение на Комисията / Годишен доклад за 2011 г. на агенцията на ЕС по наркотиците

МЕСТЕН ГРАНИЧЕН ТРАФИК В КАЛИНИНГРАДСКА ОБЛАСТ

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА В ЕС

ДИРЕКТИВА ЗА ПРИЗНАВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГЪРЦИЯ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА

СПОРАЗУМЕНИЕ ЕС—САЩ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЕС—САЩ ЗА РЕЗЕРВАЦИОННИТЕ ДАННИ НА ПЪТНИЦИТЕ

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПВР В РАМКИТЕ НА ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО

ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА

ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРОДАЖБИТЕ

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ

ТЪРГОВИЯ С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАЗАРА

СМЕСЕН КОМИТЕТ

ВИС

ШИС ІІ

Местен граничен трафик в Калининградска област

Интелигентни граници

Други въпроси

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • „Шведско рамково решение“ — Заключения

 • Автоматизиран обмен на данни — Латвия

 • Партньорство за мобилност между ЕС и Армения — Декларация

 • 60‑а годишнина от Конвенцията за бежанците — Декларация

 • Доклад на Евроюст

 • Мрежа за законодателно сътрудничество

 • Европейско съдебно обучение — Заключения

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Трансгранично транспортиране на евро в брой*

БЮДЖЕТИ

 • Помирителна процедура по бюджета на ЕС за 2012 г.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Ограничителни мерки — Бирма/Мианмар

 • Ограничителни мерки — Република Гвинея

 • Международен наказателен трибунал за бивша Югославия

 • Отношения с Узбекистан

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Управление на Европейската служба за борба с измамите

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Учение на ЕС по управление на кризи 2011

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Контрол на изделията с двойна употреба — нови генерални разрешения на ЕС за износ*

 • Адаптиране на търговските споразумения с Австралия, Нова Зеландия и Аржентина

 • Споразумение за свободна търговия — ЕС и Южна Корея

ОКОЛНА СРЕДА

 • Превози на отпадъци

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Stefaan DE CLERCK Министър на правосъдието

Г-н Melchior WATHELET Държавен секретар по политиката на миграция и убежище

България:

Г-жа Маргарита ПОПОВА Министър на правосъдието

Г-н Бойко КОЦЕВ Постоянен представител

Чешка република:

Г-н Jan KUBICE Министър на вътрешните работи

Г-н Jaroslav HRU Š KA Заместник-министър на вътрешните работи

Г-н Marek ŽENÍŠEK Заместник-министър на правосъдието

Дания:

Г-н Morten BØDSKOV Министър на правосъдието

Германия:

Г-н Ole SCHRÖDER Парламентарен държавен секретар към федералния министър на вътрешните работи

Г-н Max STADLER Парламентарен държавен секретар към федералния министър на правосъдието

Естония:

Г-н Kristen MICHAL Министър на правосъдието

Г-н Ken-Marti VAHER Министър на вътрешните работи

Ирландия:

Г-н Alan SHATTER Министър на правосъдието и равенството

Г-н Rory MONTGOMERY Постоянен представител

Гърция:

Г-н Christos PAPOUTSIS Министър за защитата на гражданите

Г-н Ioannis IOANNIDIS Главен секретар по въпросите на прозрачността и правата на човека, Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Испания:

Г-жа Anna Terrón I CUSÍ Държавен секретар по въпросите на имиграцията и емиграцията

Г-н Justo Tomás ZAMBRANA PINEDA Държавен секретар по въпросите на сигурността

Г-н Luis PLANAS PUCHADES Постоянен представител

Франция:

Г-н Claude GUÉANT Министър на вътрешните работи, отвъдморските департаменти и територии, местните власти и имиграцията

Г-н Michel MERCIER Пазител на държавния печат, министър на правосъдието и свободите

Италия:

Г-жа Sonia VIALE Държавен секретар по вътрешните работи

Г-н Giacomo CALIENDO Държавен секретар по правосъдието

Кипър:

Г-н Neoklis SΥLIKIOTIS Министър на вътрешните работи

Г-н Loukas LOUKA Министър на правосъдието и обществения ред

Латвия:

Г-жа Ilze JUHANSONE Постоянен представител

Литва:

Г-н Remigijus ŠIMAŠIUS Министър на правосъдието

Г-н Raimundas PALAITIS Министър на вътрешните работи

Люксембург:

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието

Г-н Nicolas SCHMIT Министър на труда, заетостта и имиграцията

Г-н Jean-Marie HALSDORF Министър на вътрешните работи и по въпросите на Големия регион, министър на отбраната

Унгария:

Г-н Tibor NAVRACSICS Министър на държавната администрация и правосъдието

Г-н Károly KONTRÁT Парламентарен държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Малта:

Г-н Carmelo MIFSUD BONNICI Министър на правосъдието и вътрешните работи

Нидерландия:

Г-н Fred TEEVEN Държавен секретар по въпросите на сигурността и правосъдието

Австрия:

Г-жа Johanna MIKL-LEITNER Федерален министър на вътрешните работи

Г-жа Beatrix KARL Федерален министър на правосъдието

Полша:

Г-н Jerzy MILLER Министър на вътрешните работи и администрацията

Г-н Krzysztof KWIATKOWSKI Министър на правосъдието

Г-н Igor DZIALUK Заместник държавен секретар, Министерство на правосъдието

Португалия:

Г-жа Paula TEIXEIRA DA CRUZ Министър на правосъдието

Г-н Juvenal SILVA PENEDA Държавен секретар към министъра на вътрешните работи

Румъния:

Г-н Traian IGAS Министър на администрацията и вътрешните работи

Г-н Cătălin PREDOIU Министър на правосъдието

Г-н Marian-Grigore TUTILESCU Държавен секретар, ръководител на отдел „Шенген“, Министерство на администрацията и вътрешните работи

Словения:

Г-н Aleš ZALAR Министър на правосъдието

Г-жа Nina GREGORI Генерален директор на дирекция „Миграция и интеграция“, Министерство на вътрешните работи

Словакия:

Г-н Daniel LIPŠIC Министър на вътрешните работи

Г-жа Mária KOLÍKOVÁ Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Финландия:

Г-жа Päivi RÄSÄNEN Министър на вътрешните работи

Г-жа Anna-Maja HENRIKSSON Министър на правосъдието

Швеция:

Г-жа Beatrice ASK Министър на правосъдието

Г-н Tobias BILLSTRÖM Министър по въпросите на миграцията

Обединено кралство:

Г-н Damian GREEN Заместник-министър на вътрешните работи (заместник-министър по въпросите на имиграцията)

Г-н Kenneth CLARKE Лорд-канцлер, министър на правосъдието

Г-н Frank MULHOLLAND Генерален адвокат за Шотландия

Комисия:

Г-жа Viviane REDING Заместник-председател

Г-жа Cecilia MALMSTRÖM Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОЛИТИКА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ

Европейски пакт за борба със синтетичните наркотици

Съветът прие европейски пакт за борба със синтетичните наркотици ( 15544/11 ), който допълва приетия през 2010 г. европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици — прекъсване на каналите за кокаин и хероин ( 8821/10 ).

Този пакт беше приет в условия, при които на европейския пазар почти всяка седмица се появява нов синтетичен наркотик. Много от тези наркотици се произвеждат в рамките на ЕС, а използваните вещества за производството им (прекурсори) могат да се набавят по законен път, като по този начин се създават т.нар. „законни стимуланти“.

Европейският пакт за борба със синтетичните наркотици обхваща четири основни области:

 • борба с производството на синтетични наркотици;

 • противодействие на трафика на синтетични наркотици и прекурсори;

 • противодействие на новите психоактивни вещества;

 • обучение за правоприлагащите служби за засичане, разследване и разбиване на тайни лаборатории.

В пакта се изтъква необходимостта от рационализиране на механизмите за обмен на информация, по-специално по отношение на новите тенденции в производството на синтетични наркотици („законни стимуланти“), от засилване на оперативното и разследващото сътрудничество с участието на Европол и от хармонизиране на специализираното обучение за засичане на незаконни лаборатории за наркотици.

Пактът напълно съответства на установените от Съвета приоритети на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011—2013 г. ( 11050/11 ), в които се предвижда „да се намали производството и дистрибуцията в ЕС на синтетични наркотици, в т.ч. нови психоактивни вещества“.

Изпълнението на пакта ще се осъществява чрез цикъла на политиката на ЕС в областта на организираната и тежката международна престъпност.

Съобщение на Комисията / Годишен доклад за 2011 г. на агенцията на ЕС по наркотиците

Съветът обмени мнения по приетото на 25 октомври 2011 г. съобщение на Комисията „Към по-решителен европейски отговор на наркотиците“ ( 15983/11 ) и по представената информация от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за неговия годишен доклад за 2011 г. относно състоянието на проблемите с наркотиците в Европа. Агенцията по наркотиците ще оповести доклада на 15 ноември 2011 г.

Като използва осигурените с Договора от Лисабон средства, Комисията възнамерява да актуализира съществуващите и да изготви нови правни инструменти на ЕС в областта на политиката срещу наркотиците, с цел да се даде възможност за по-бърз отговор на появяването на новите психоактивни вещества и да се противодейства на продажбата им по интернет, както и за да усъвършенства определението за престъпления и санкции, свързани с трафика на наркотици, да лишава по-ефективно трафикантите от финансовите им печалби (напр. чрез евентуална конфискация и възстановяване на активи) и да контролира по-строго химичните вещества, използвани за производство на наркотици.

Следва също да се засили международното сътрудничество за борба с проблема с наркотиците, като допълнително следва да се разработят минимални стандарти за качество, за да се подобри ефективността на превенцията, лечението и намаляването на вредите от наркотиците.

Съветът взе под внимание представената информация от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за годишния доклад за 2011 г. относно състоянието на проблемите с наркотиците в Европа.

Агенцията по наркотиците ще оповести доклада на 15 ноември 2011 г.

МЕСТЕН ГРАНИЧЕН ТРАФИК В КАЛИНИНГРАДСКА ОБЛАСТ

Съветът прие общ подход по предложението за изменение на правилата на ЕС за местен граничен трафик ( 13344/11 ). Това ще даде възможност да започнат контакти с Европейския парламент.

Съветът също прие съвместна декларация на Съвета и на Комисията, в която се подчертава, че предложеното решение за Калининградска област не създава прецедент за други региони по отношение на правилата на ЕС за местен граничен трафик. Накрая Съветът взе под внимание декларация на Полша, в която се излагат предприеманите от Полша мерки, за да се осигури високо ниво на сигурност и прозрачност.

Предложените изменения имат за цел да се улесни преминаването през гранични пунктове в Калининградска област чрез включването на Калининградска област и конкретни и ограничени полски административни региони в граничния район, за който се прилага режимът за местен граничен трафик.

Калининградска област на Руската федерация, с население от почти 1 милион души, се превърна в единствения анклав в ЕС в резултат на разширяването на ЕС през 2004 г.

Първоначалният регламент беше приет през 2006 г. с цел да се гарантира, че границите между държавите-членки на ЕС и съседните на тях държави извън ЕС не създават излишни препятствия за търговския, социалния и културния обмен или за регионалното сътрудничество. Той позволява дерогация от общите правила за гранични проверки, установени в Кодекса на шенгенските граници, за лица, които живеят в граничен район. Регламентът позволява на държавите-членки да сключват двустранни споразумения със съседни държави извън ЕС, при условие че тези споразумения изцяло спазват параметрите, установени с регламента.

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Съветът разгледа актуалното състояние на пакета в областта на убежището въз основа на документ на председателството ( 15843/11 ).

Действащата правна рамка в областта на убежището установява минимални стандарти. Като се придържа към ангажимента общата европейска система за убежище да бъде създадена до 2012 г., Комисията представи поредица от предложения, целящи по-голяма степен на хармонизация на националните системи за убежище и по-високо равнище на закрила. Тези предложения са достигнали до различни етапи на законодателния процес:

 • Директива за признаването: Съветът приветства факта, че тази седмица Европейският парламент одобри договорения през юли компромисен текст. Това ще позволи окончателното приемане от Съвета през следващите седмици.

 • Система „Дъблин ІІ“ за установяване на процедури за определяне на компетентната държава-членка, която да разгледа молба за международна закрила: През септември 2011 г. Съветът подкрепи идеята в предложението да се включи понятието за процес за ранно предупреждение и подготвеност за оценяване на практическото функциониране на националните системи за убежище под формата на „механизъм за оценяване в областта на убежището“. Мнозинството от държавите-членки продължиха да отхвърлят т.нар. „извънреден механизъм“ или „механизъм за временно преустановяване“, включен понастоящем в предложението на Комисията.

 • Регламент за „Евродак“: обсъжданията по измененията на правилата, регулиращи тази база данни с дактилоскопични отпечатъци, са преустановени в очакване на предложение, което да позволи достъпа на правоприлагащи органи.

 • Директиви за процедурите в областта на убежището и за условията на приемане: На 1 юни 2011 г. Комисията представи преработени предложения (съответно 11207/11 и 11214/11 ). Работата по тях продължава.

Досега е постигнато съгласие по два аспекта, свързани с общата европейска система за убежище. Те се отнасят до директивата за дългосрочно пребиваване и до създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището , която започна да функционира по‑рано тази година.

ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА В ЕС

Председателството информира Съвета, че миналата седмица е постигнато окончателно съгласие между Съвета и Европейския парламент по директивата за създаване на единно разрешително за граждани на трети държави за пребиваване и работа в ЕС. За да влязат в сила новите правила, това съгласие трябва да бъде изразено официално и от двете институции. Очаква се това да се случи до края на годината.

Директивата за единно разрешение има за цел да опрости процедурите за приемане на граждани на трети държави за пребиваване и работа в ЕС и да улесни контрола на правното им положение. В директивата се установява и общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка, въз основа на равно третиране с гражданите на тази държава-членка.

След като бъде приета, директивата трябва да се транспонира в националното законодателство в срок от две години след влизането ѝ в сила. Това ще бъде първият инструмент в областта на законната имиграция, приет съгласно разпоредбите на Договора от Лисабон, т.е. с процедура за съвместно вземане на решение.

ДИРЕКТИВА ЗА ПРИЗНАВАНЕТО

Председателството информира Съвета за актуалното състояние на работата по директивата за признаването на лица, на които е предоставена международна закрила, и по съдържанието на правата, свързани с това признаване. След като Европейският парламент прие новите правила тази седмица, последната оставаща стъпка е официалното приемане от Съвета. Очаква се това да се случи до края на годината.

Целта на директивата за признаването е да гарантира, че независимо къде в ЕС дадено лице отправя молба за международна закрила, нуждата от закрила се оценява съобразно общи критерии, като по този начин на това лице се предоставя минимално равнище на предимства. Лицата, на които е предоставена международна закрила, могат да бъдат бежанци — лица, които, ако се завърнат, може да бъдат преследвани на основанията, включени в Женевската конвенция, и лица, ползващи се със субсидиарна закрила — лица, които не могат да бъдат признати за бежанци, но съществува реална опасност да бъдат подложени на тежки посегателства.

Новите правила ще опростят процеса на вземане на решения в рамките на процедурите в областта на убежището и ще доведат до по-ясни решения на първа инстанция, като по този начин се повиши ефективността на процеса на предоставяне на убежище и се предотвратят злоупотребите. Те ще увеличат и ефективния достъп до права при отчитане на специфичните предизвикателства пред интеграцията на лица, на които е предоставена международна закрила, и ще сближат правата и предимствата на бежанците и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила. Накрая, измененията осигуряват последователност с налагащата се съдебна практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

След като бъде приета, директивата трябва да се транспонира в националното законодателство в срок от две години след влизането ѝ в сила. Това ще бъде първият приет правен инструмент от пакета с пет инструмента за създаването до 2012 г. на обща европейска система за убежище, като този срок беше потвърден от Европейския съвет през юни 2011 г. (вж. точка 30 от док.  EUCO 23/11 ). Останалите предложения включват регламента „Дъблин“, регламента за „Евродак“, директивата за условията на приемане и директивата за процедурите в областта на убежището.

Основната цел на общата европейска система за убежище е да се постигне по-голяма степен на хармонизация между националните системи за убежище и по-високо равнище на закрила за лицата, търсещи международна закрила.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГЪРЦИЯ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА

Съветът обсъди изпълнението на националния план за действие на Гърция за реформа на системата за убежище и управление на миграцията въз основа на актуалната информация, представена от гръцкия министър и Комисията. Изпълнението на плана за действие на Гърция за реформа на националната система за убежище и имиграция беше включено за пети път в дневния ред на Съвета.

Въпреки че докладваха за постигнат напредък, Гърция и Комисията посочиха и редица предизвикателства пред гръцката система за убежище, произтичащи от непрекъснатия приток на значителен брой незаконни имигранти.

Във връзка с това агенцията на ЕС за управление на границите (Frontex) представи операциите си в региона, насочени към борба с незаконната имиграция, а службата на ЕС за подкрепа в областта на убежището докладва за дейността си в подкрепа на гръцките органи.

За повече информация вж. информационната бележка .

СПОРАЗУМЕНИЕ ЕС—САЩ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Съветът взе под внимание представената от Комисията актуална информация относно споразумението ЕС—САЩ за защита на личните данни.

През декември 2010 г. Съветът прие мандат за водене на преговори, който дава възможност на Комисията, като преговарящ от страна на ЕС, да започне преговори със САЩ.

След като бъде прието, споразумението ЕС—САЩ ще обхваща личните данни, които са прехвърляни и обработвани за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, включително тероризъм, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Целта на преговорите е да се създаде общо споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните, с което да се установят редица общи принципи на защита на данните в контекста на трансатлантическото полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Сред областите, в които ще бъдат установени принципи, са: недискриминационна защита на лични данни; качество и актуализация на данните; ограничаване до необходимото за постигане на целите; свеждане до минимум на данните, обезпечаване на обработката; вписване или документиране; право на достъп, поправка, заличаване и коригиране, както и право на обезщетение.

Споразумението няма да създава допълнителни правни основания за прехвърлянето на данни, което ще продължи да бъде уреждано от отделни договори (и вътрешното право). Ще бъде установена обаче обща правна рамка за укрепване на трансатлантическия обмен на данни, не само като се признаят определен брой общи принципи на защита на данните, но и като се създаде ефективен механизъм за надзор.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЕС—САЩ ЗА РЕЗЕРВАЦИОННИТЕ ДАННИ НА ПЪТНИЦИТЕ

След представяне от Комисията Съветът обмени мнения по напредъка в преговорите между ЕС и Съединените американски щати по споразумение ЕС—САЩ за резервационните данни на пътниците.

През декември 2010 г. Съветът прие указания за водене на преговори за споразуменията с Австралия, Канада и Съединените американски щати за предаването и използването на резервационни данни на пътниците (PNR данни). Това даде възможност на Комисията, като преговарящ от страна на ЕС, да започне обсъждания с тези три държави.

Целта на трите споразумения е предотвратяването на тероризма и други тежки трансгранични престъпления и борбата с тях. Същевременно ЕС е поел и ангажимента да гарантира, че предаването на PNR данни на трети държави се извършва по сигурен начин, съответстващ на съществуващите правни изисквания на ЕС, а пътниците имат възможността да упражняват правата си във връзка с обработката на техните данни.

PNR данните представляват информация, предоставяна доброволно от пътниците и събирана от въздушните превозвачи по време на процеса на резервация и регистрация. Тази информация включва дати на пътуване и маршрут, адрес и телефонни номера, номер на кредитна карта, туристическа агенция, номер на място и данни за багажа.

През май 2010 г. Европейският парламент реши да отложи гласуването на искането за одобрение на съществуващите споразумения със САЩ и Австралия за резервационните данни на пътниците. Поради това тези две споразумения все още не са сключени и се прилагат временно съответно от 2007 г. и 2008 г. В своя резолюция Парламентът настоя да бъдат договорени нови споразумения със САЩ и Австралия, а също и с Канада, с която от 2006 г. има влязло в сила споразумение за резервационните данни на пътниците.

През септември 2011 г. Съветът прие решение за подписването на споразумение между ЕС и Австралия за резервационните данни на пътниците ( 10093/11 ). Подписването се състоя на 29 септември 2011 г. Европейският парламент даде одобрението си за споразумението на 27 октомври 2011 г. Последната оставаща стъпка, за да влезе в сила споразумението, е то да бъде сключено от Съвета, което по всяка вероятност ще се случи до края на годината. За повече информация вж. това съобщение за печата .

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Съветът проведе ориентационен дебат по представеното през юли 2011 г. съобщение на Комисията „Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма: възможни варианти“ ( 12957/11 ).

Дебатът се състоя в контекста на бележка от председателството ( 14207/11 ), в която се поставят три основни въпроса:

 • дали от оперативна гледна точка е необходимо създаването на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма и дали тя носи предимства предвид вече съществуващия механизъм;

 • ако отговорът е „да“, какви са основните нерешени въпроси, с които да се заеме Комисията при подготвителната си работа;

 • какво ще бъде въздействието върху програмата за проследяване на финансирането на тероризма на САЩ съгласно споразумението от 2010 г. между ЕС и САЩ, както и взаимодействието с нея.

След изказвания на представители на държавите-членки, координатора на ЕС за борба с тероризма и Европол, Съветът отправи искане към Комисията да вземе под внимание представените бележки при по-нататъшната работа по досието, включително евентуално законодателно предложение за европейска система за проследяване на финансирането на тероризма. Министрите подчертаха също необходимостта първо да се извърши оценка на въздействието, за да се получи цялостна представа за практическите, финансовите и правните аспекти на евентуална бъдеща европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, както и нейните предимства.

В съобщението си Комисията излага целите на създаването на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, определя основните ѝ задачи и изтъква основните принципи, които следва да бъдат отчетени при изграждането на такава система. След това Комисията представя три различни варианта за евентуално бъдещо предложение относно европейска система за проследяване на финансирането на тероризма.

Комисията изтъква две основни цели на тази система: първата е да се осигури ефективен инструмент за предотвратяване на финансирането на тероризма и за борба с него, а втората е да се ограничи потокът от лични данни към трети страни.

Съобщението на Комисията е в отговор на призив на Съвета, по искане на Европейския парламент, да се проучи правна и техническа рамка за извличането на данни на територията на ЕС. Парламентът поиска това проучване, защото имаше сериозни опасения относно трансфера на големи количества лични данни към трета страна. Опасенията на Парламента са свързани както с трансфера към трета страна, така и със съхраняването на големи количества лични данни на невинни граждани.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Съветът приветства съобщението на Комисията „Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни“ ( 13290/11 ) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, в който се описват инициативите на ЕС в отделните области на политиката за подкрепа на тези усилия за интеграция ( 13290/11 ADD1 ), а след това проведе първи обмен на мнения.

Съветът възнамерява да приеме заключения по този въпрос до края на годината.

За повече информация вж. информационната бележка .

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПВР В РАМКИТЕ НА ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Съветът проведе ориентационен дебат по Съобщението на Комисията относно сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Източното партньорство ( 14864/11 ).

Съобщението на Комисията се състои от две основни части: първата обхваща основните принципи и съществуващите структури за сътрудничество, както и аспектите, свързани с координирането и финансовото подпомагане; а втората се съсредоточава върху тематичните приоритети: миграция, мобилност и убежище; интегрирано управление на границите; обществен ред и сигурност; борба с незаконните наркотици; и пространство на правосъдие и основни права.

ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Съветът проведе ориентационен дебат по някои ключови въпроси от проекта за директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, предложен от Комисията през май 2011 г. ( 10610/11 ).

Обсъжданията на министрите се съсредоточиха върху два въпроса:

 • Първият въпрос се отнася до обхвата на някои права: право на информация (член 5), право на устен и писмен превод (член 7) и право на възстановяване на разходите (член 13). Мнозинството от министрите се съгласиха с предложения от председателството подход, а именно, че осигурените с тази директива права следва да се предоставят в съответствие с ролята на жертвата в съответната правна система. Във връзка с това редица делегации посочиха, че прекомерно широкият обхват на правата, предоставени на жертвите, би могъл да възпрепятства хода на производството и да създаде допълнителна административна тежест. Също така беше припомнено, че с директивата се установяват минимални правила. Държавите-членки могат да разширяват правата, установени в директивата, за да предоставят по-висока степен на защита.

 • Вторият въпрос е свързан с критериите за установяване на уязвимите жертви (член 21). Съветът потвърди, че децата следва винаги да бъдат считани за уязвими. С изключение на това обаче министрите постигнаха съгласие, че не следва да се изготвя примерен списък с уязвимите жертви в оперативната част на текст, както предлага Комисията. Всички останали жертви следва да бъдат третирани в зависимост от конкретния случай. Те следва като начало да получават навременна и индивидуална оценка в съответствие с националните процедури, която да установи дали са уязвими (напр. спрямо вторично и повторно виктимизиране или сплашване) и от какви мерки на защита се нуждаят. Беше посочено също, че директивата не следва да засяга по-широкообхватните разпоредби на други актове на ЕС, които разглеждат по-целенасочено специфичните нужди на уязвимите жертви (напр. директивата относно трафика на хора и директивата относно борбата със сексуалната експлоатация на деца).

  Подготвителните органи на Съвета получиха указания да продължат работата по досието.

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА

Председателството информира Съвета за актуалното състояние на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. След като Европейският парламент прие компромисния текст тази седмица ( 11987/11 ), последната оставаща стъпка за постигането на съгласие на първо четене е официалното приемане от Съвета. Очаква се това да се случи до края на годината.

След като бъде приета, директивата не само ще установи минимални правила относно престъпленията и санкциите. С нея ще се укрепи също предотвратяването на тези престъпления и защитата на жертвите от тях, като наред с другото се вземат мерки:

 • срещу рекламирането и организирането на туризъм с цел секс с деца;

 • срещу уебсайтовете, съдържащи или разпространяващи детска порнография; и

 • срещу установяването на контакт с деца за сексуални цели посредством информационни и комуникационни технологии („grooming“).

  За повече информация вж. следното съобщение за печата .

ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРОДАЖБИТЕ

Съветът проведе първи обмен на мнения по предложението на Комисията за общо европейско право за продажбите ( 15429/11 ) и даде указания на подготвителните органи на Съвета своевременно да започнат работа по досието. Сред основните теми, засегнати при обсъждането, бяха правното основание, равнището на защита на потребителите и сложността да се интегрира предложението в различните национални правни системи.

Предложеният от Комисията регламент предлага алтернатива за търговците и потребителите от различни държави вместо осъществяването на икономическа дейност съгласно правилата на едната или другата държава, с които не са запознати и двете страни. Двете договарящи се страни могат да се съгласят да изберат за своите трансгранични договори за продажба алтернативен втори набор от валидни за целия ЕС правила, който съществува наред с всеки от 27-те национални правни режима за продажбите.

Целта на предложението е да се стимулира растежът и търговията във вътрешния пазар въз основа на свободата на договаряне и високо равнище на защита на потребителите, като се приема, че този алтернативен набор от правила ще насърчи още повече трансграничните икономически дейности.

Този алтернативен правен режим ще обхваща договорите за продажба на стоки и за предоставяне на цифрово съдържание, както и договорите за пряко свързани услуги. Той ще бъде възможен за договори между търговци и потребители, както и за договори между търговци, при които поне една от страните е малко или средно предприятие (МСП). Важно е да се отбележи, че и двете страни по трансграничен договор трябва да се съгласят да използват тези алтернативни европейски правила.

Новите правила ще обхващат повечето въпроси от договорното право, които се приема, че имат практическо значение по време на жизнения цикъл на трансграничния договор, включително правата и задълженията на страните, средствата за правна защита при неизпълнение, задълженията за предоставяне на преддоговорна информация, правото на отказ и последиците от него, тълкуването, както и съдържанието и последиците на договора.

Съгласно предложението на Комисията новите правила ще могат да се използват и в случай че само една от страните е установена в държава-членка, а другата е от държава извън ЕС. Освен това държавите-членки на ЕС ще имат свободата да решат дали да дадат възможност общото право за продажбите да се използва също за изцяло вътрешни договори.

За да се осигури ефективно и еднообразно прилагане, в предложението се предвиждат като бъдещи спомагателни мерки разработването на „европейски типови договорни условия“ и създаването на достъпна за обществеността база данни със значими съдебни решения.

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ

Съветът получи информация за актуалното състояние на работата по законодателното предложение, което има за цел на заподозрените лица и на обвиняемите в наказателни производства да се предоставя правото на достъп до адвокат и правото на комуникация при задържане с консулските служби и с трето лице, като например роднина или работодател. Комисията представи това предложение през юли 2011 г. ( 11497/11 ).

В документа на председателството бяха изтъкнати основните теми за бъдещо обсъждане ( 15812/11 ):

 • обхват на директивата: Докато някои държави-членки са на мнение, че правото на достъп до адвокат следва да предоставя на заподозряното лице или на обвиняемия право, което води до действително оказване на адвокатска помощ, в други държави-членки е предвидена различна система, при която правото на достъп до адвокат не означава непременно, че заподозряното лице или обвиняемият ще бъдат винаги подпомагани от адвокат. В първия случай отговорността за упражняване на правото на достъп до адвокат се носи, поне отчасти, от публичните органи (подход на гаранциите). Това може да доведе до значителни процесуални и финансови последици. Във втория случай отговорността е прехвърлена на заподозряното лице или обвиняемия (подход на възможността). Този подход може да позволи много по-широк обхват, като превърне правото на достъп до адвокат във върховен принцип и в началния етап на наказателното производство, дори и това право да не бъде упражнено на всяка инстанция.

 • ситуации, при които следва да се предоставя право на достъп до адвокат: Този въпрос е тясно свързан с темата за обхвата. Изглежда, че е налице широк консенсус, че такова право следва да бъде предоставено най-малко при всички ситуации, когато заподозряно лице или обвиняем е субект на наказателно производство пред съд, както и когато такова лице е било задържано. Продължават обсъжданията по други ситуации, като например случаите, когато дадено лице е приканено да се яви доброволно в полицейски участък, с цел да бъде разпитано, когато лицето е спряно на улицата и е приканено да отговори на въпроси, поставени от разследващи органи, или „при процесуални действия или действия по събиране на доказателства“.

 • средства за правна защита: Комисията предлага показанията или доказателствата, получени в нарушение на правото на достъп до адвокат, да не могат да бъдат използвани на нито един етап от процедурата като доказателства срещу засегнатото лице, като същевременно се запази известна свобода за преценка в случаите, в които използването на подобни доказателства не би засегнало правата на защитата. Повечето държави-членки не могат да приемат това и дадоха ясно да се разбере, че не следва да бъдат давани каквито и да било указания на съдиите. Тези държави-членки заявиха, че въпросът за стойността, придавана на такива показания, следва да се разглежда от компетентен наказателен съд.

  За повече информация вж. информационната бележка .

ТЪРГОВИЯ С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАЗАРА

  Съветът взе под внимание предложението на Комисията за директива относно наказателни санкции за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара ( 16000/11 ), което беше представено на 21 октомври 2011 г. заедно с регламент относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, наричани съвместно пазарни злоупотреби ( 16010/11 ).

  Целта на проекта за директива е да допълни регламента, като установи минимални правила за наказателни санкции при най-тежките престъпления, свързани с пазарни злоупотреби, а именно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Това ще задължи държавите-членки да гарантират, че тези прояви се наказват като престъпления.

  Предложените правила ще превърнат в престъпление в рамките на ЕС и подбудителството, помагачеството и съучастието, както и опита да се извършат престъпленията, посочени в директивата. Освен това в проекта за директива се предлага не само физическите, но и юридическите лица, да носят отговорност за тези престъпления.

СМЕСЕН КОМИТЕТ

Успоредно със заседанието на Съвета, Смесеният комитет (държавите-членки на ЕС и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) обсъди следните въпроси:

ВИС

Комитетът беше информиран за старта на Визовата информационна система (ВИС). Системата започна да функционира на 11 октомври 2011 г. в консулските служби на държавите-членки в първия регион на въвеждане (Северна Африка). До 20 дни след тази дата тя трябва да се използва и за граничен контрол в контролно-пропускателните пунктове по външните граници.

През първите десет дни на функциониране (11 октомври — 20 октомври 2011 г.) във ВИС бяха обработени над 40 000 заявления за издаване на визи.

Стартът на ВИС е съпътстван от информационна кампания, провеждана от Комисията и Европейската служба за външна дейност в сътрудничество с държавите-членки.

ШИС ІІ

След представяне от Комисията, комитетът разгледа и актуалното състояние на прилагането на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ). Цялостният график, представен от Комисията на заседанието на Съвета от октомври 2010 г., предвижда ШИС ІІ да започне да функционира до първото тримесечие на 2013 г.

Местен граничен трафик в Калининградска област

Комитетът подготви съгласието по общ подход към предложението за изменение на правилата на ЕС за местен граничен трафик в Калининградска област ( 13344/11 ), описан в отделна точка по-горе.

Интелигентни граници

Комитетът обсъди най-новото съобщение на Комисията относно интелигентните граници ( 16049/11 ). Към съответните органи на Съвета беше отправено искане да разгледат съобщението допълнително. Комисията посочи, че през първата половина на 2012 г. може да представи законодателни предложения по основните елементи в съобщението, т.е. система на ЕС за влизане/излизане и програма на ЕС за регистрирани пътници.

Делегациите обсъдиха предимно четири въпроса: дали двете системи следва да се управляват централизирано или децентрализирано; въпроса за съхранението на данните; дали и на какъв етап системите следва да включват биометрични данни към буквено-цифровите данни; въпросите за свързаните разходи за изграждането и функционирането на системите.

По отношение на системата за влизане/излизане, нейното осъществяване ще предостави на ЕС точни данни за пътническите потоци към и от Шенгенското пространство по всички части на външните граници, както и за гражданите на трети държави, които просрочват разрешения във визите им престой в Шенгенското пространство. Ще стане възможно да се извършват и основани на факти оценки на мерките за либерализиране на визовия режим, споразуменията за облекчаване на визовия режим и пътните карти за всички подобни бъдещи инициативи. Съвместно с Визовата информационна система (ВИС) това ще доведе до по-голяма ефективност в усилията на ЕС за преодоляване на незаконната миграция и за успешно връщане на все по-голям брой лица. Тази система може да използва същата техническа платформа като Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) и Визовата информационна система (ВИС).

Програмата за регистрирани пътници представлява специфичен режим за добросъвестни пътници — граждани на държави извън ЕС, на които е предоставен статут на регистриран пътник. Този статут ще се получава доброволно чрез процедури за предварителна проверка в консулска служба или в бъдещ общ център за приемане на заявления за издаване на визи, основани на общи критерии за проучване. Добросъвестните пътници, както и гражданите на ЕС с електронни паспорти, могат да преминават автоматизирани гранични проверки през автоматизирани врати, които ще прочитат биометричните данни, съдържащи се в пътническите документи или съхранявани в базата данни, и ще ги сравняват с биометричните данни на пътника. Очаква се да се ускори преминаването през гранични пунктове на 4—5 милиона пътници годишно 1 . Въз основа на опита на някои държави-членки средната продължителност на преминаването през граничен пункт може да се сведе под 30 секунди в сравнение с настоящите 1—2 минути.

Съветът неколкократно е насърчавал осъществяването на такива мерки, напр. в приетите през юни 2008 г. заключения относно управлението на външните граници на държавите-членки на ЕС ( 9873/08 ) и в заключенията относно 29 мерки за подсилване на защитата на външните граници и борбата с незаконната имиграция, приети през февруари 2010 г. ( 6435/3/10 ).

Други въпроси

В точка „други въпроси“ делегациите разгледаха представената информация в четири области:

Първата се отнася до подвижните (пътуващи) престъпни групи. През декември 2010 г. Съветът прие заключения относно борбата с престъпленията, извършвани от подвижни (пътуващи) престъпни групи ( 15875/10 ). През юни 2011 г. проблемът беше отново разгледан в заключенията на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011—2013 г. ( 11050/11 ).

Вторият въпрос засяга евентуалното въвеждане на изискване от страна на Русия членовете на екипажи на въздухоплавателни средства от някои държави-членки на ЕС да притежават визи при полети до територията на Русия. Очаква се този въпрос да бъде разрешен в рамките на преговорите по изменението на действащото споразумение ЕС—Русия за облекчаване на визовия режим.

В рамките на третата тема Съветът получи информация за резултатите от министерския форум ЕС—Западни Балкани, проведен в Охрид на 3—4 октомври 2011 г., и от заседанието на равнище министри на Постоянния съвет за партньорство ЕС—Русия, проведено във Варшава на 10—11 октомври 2011 г.

Накрая Лихтенщайн постави въпроса за очакваното решение на Съвета за пълно прилагане на достиженията на правото от Шенген спрямо тази държава.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

„Шведско рамково решение“ — Заключения

- Приемане на заключения

Съветът прие заключения ( 15277/11 ) относно изпълнението на Рамково решение 2006/960 1 за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз (т.нар. „Шведско рамково решение“).

Целта на този законодателен акт е да се повиши успешното разкриване, превенция или разследване на престъпленията, като се предоставя необходим отговор на заплахите, произтичащи от престъпниците, които действат в рамките на пространство без вътрешни граници.

- Доклад

Съветът одобри доклад относно спазването от страна на държавите-членки на разпоредбите на „Шведското рамково решение“ ( 15278/11 ). Комисията трябваше да представи тази оценка на Съвета до 19 декември 2011 г.

Близо две трети от държавите-членки са транспонирали рамковото решение в законодателството си до 31 декември 2010 г., както е предвидено в решението; тези, които не са спазили крайния срок за транспониране, посочват като основна причина за това все още незавършените парламентарни процедури.

Автоматизиран обмен на данни — Латвия

Съветът прие решение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Латвия ( 14526/11 ). След процедурата за оценка, необходима съгласно Решение 2008/616/ПВР на Съвета (ОВ L 210, 6.8.2008 г.), бе направено заключението, че общите разпоредби за защита на данните са въведени изцяло от Латвия и следователно, считано от датата на влизане в сила на решението, страната може да започне да получава и да предоставя лични данни за целите на предотвратяването и разследването на криминални престъпления.

Партньорство за мобилност между ЕС и Армения — Декларация

Съветът взе под внимание съвместната декларация относно партньорство за мобилност между Европейския съюз и Армения ( 14963/11 ADD 1). Партньорството за мобилност има за цел да улесни условията за движение на хора между Армения и ЕС, като същевременно се стреми към осигуряване на по-добро управление на миграционните потоци в рамките на изпълнението на глобалния подход към миграцията.

Досега са подписани партньорства за мобилност с Кабо Верде, Молдова и Грузия.

Вж. също: Съобщение на Комисията относно циркулярната миграция и партньорствата за мобилност ( 9776/07 ).

60‑а годишнина от Конвенцията за бежанците — Декларация

Съветът одобри декларация на Европейския съюз ( 15358/11 ) за срещата на равнище министри на всички държави — членки на ООН, която ще се състои на 7—8 декември 2011 г. в Женева. Декларацията отбелязва 60-годишнината от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.

Доклад на Евроюст

Съветът взе под внимание доклада за дейността на Съвместния надзорен орган на Евроюст за 2010 г. ( 15603/11 ) и го препрати за информация на Европейския парламент съгласно изискванията на решението на Съвета за създаването на Евроюст 1 .

Мрежа за законодателно сътрудничество

Съветът прие доклад относно прилагането на резолюцията, с която се създава мрежа за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в Европейския съюз ( 15729/11 , http://legicoop.eu). Целта на тази мрежа е насърчаването на по-добро разбиране на законодателството на другите държави-членки, като по този начин се укрепва взаимното доверие и се спомага за прилагането на принципа на взаимното признаване.

Резолюцията беше приета на 28 ноември 2008 г. 2 и изисква от Съвета да извърши преглед на нейното прилагане най-късно три години след приемането ѝ.

Европейско съдебно обучение — Заключения

Съветът прие заключения относно европейското съдебно обучение ( 15690/11 ) въз основа на неотдавнашното съобщение на Комисията „Ново измерение на европейското съдебно обучение“ (HREF="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14196.en11.pdf" MACROBUTTON HtmlResAnchor 14196/11).

Съдебното обучение по трансгранични и европейски въпроси е от огромно значение, тъй като повишава взаимното доверие между държавите-членки, практикуващите юристи и гражданите. ЕС си поставя за цел да даде възможност на половината от практикуващите юристи в ЕС да участват в дейности в рамките на европейското съдебно обучение до 2020 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Трансгранично транспортиране на евро в брой*

След споразумение на първо четене с Европейския парламент, Съветът прие регламент, чиято цел е да улесни специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ( 18/11 + 15366/11 ADD 1).

Новият регламент предвижда условия, предназначени да гарантират сигурността на операцията, сигурността на участващия охранителен персонал за транспортиране на пари в брой (ТПБ) и на гражданите, както и свободното движение на евро в брой. Това включва задължение за дружествата, желаещи да извършват трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе, да подадат заявление за международен лиценз за ТПБ пред лицензиращия орган в своята държава-членка на произход.

БЮДЖЕТИ

Помирителна процедура по бюджета на ЕС за 2012 г.

Съветът потвърди, че не е в състояние да приеме всички изменения на Европейския парламент в бюджета на ЕС за 2012 г. Това означава, че на 1 ноември ще започне да тече триседмичен помирителен период, чиято цел е да се преодолеят различията в позициите на Европейския парламент и на Съвета.

За повече подробности вж.  16017/11 .

Европейски надзорен орган по защита на данните

Съветът одобри изменението на Европейския парламент, с което се отхвърля промяната в щатното разписание за 2011 г. на Европейския надзорен орган по защита на данните, предложена от Комисията в проекта за коригиращ бюджет № 5 за 2011 г. 1

ВЪНШНИ РАБОТИ

Ограничителни мерки — Бирма/Мианмар

Съветът измени Регламент № 194/2008 относно ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар. Промените са в приложение на политическите решения, взети от Съвета по външни работи на 12 април 2011 г. За информация вж. съобщение за печата  8741/11 .

Ограничителни мерки — Република Гвинея

Съветът удължи срока на действие на ограничителните мерки срещу Република Гвинея до 27 октомври 2012 г.

Международен наказателен трибунал за бивша Югославия

Съветът отмени ограничителните мерки (решения 2010/603/ОВППС и 2010/145/ОВППС), предназначени да подкрепят ефективното изпълнение на мандата на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ). Тъй като последният обвиняем на МНТБЮ все още на свобода, г-н Goran Hadzic, беше предаден на МНТБЮ за предварително задържане на 22 юли 2011 г., Съветът отмени мерките.

Отношения с Узбекистан

Съветът прие позицията на Европейския съюз за десетото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС—Узбекистан, което ще се проведе в Брюксел на 14 ноември 2011 г.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Управление на Европейската служба за борба с измамите

Съветът прие изложените в 15274/11 заключения относно специален доклад № 2/2011 на Сметната палата „Проследяване на действията, предприети в изпълнение на препоръките от Специален доклад № 1/2005 относно управление на Европейската служба за борба с измамите“ (OLAF). В заключенията се приветстват предприетите от OLAF мерки за подобряване на ефикасността на операциите му, но се изразява съжаление, че средната им продължителност остава прекалено дълга. Това се дължи на ограничения напредък при подобряването на планирането и надзора на разследванията. В заключенията OLAF се призовава да положи повече усилия, за да подобри планирането и да оптимизира използването на своите ресурси и инструменти.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Учение на ЕС по управление на кризи 2011

Съветът одобри нова дата за учението на ЕС по управление на кризи 2011, което се премества от 18 ноември на 6 декември 2011 г.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Контрол на изделията с двойна употреба — нови генерални разрешения на ЕС за износ*

Съветът прие регламент за установяване на нови генерални разрешения за износ съгласно режима на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба ( 38/11 и 15364/11 ADD1).

С новия регламент се изменя и допълва Регламент № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба, с който се изисква изделията с двойна употреба да се контролират при износ от ЕС или транзитно преминаване през територията му 1 . Целта на този контрол, по-специално, е да се предотврати разпространението на оръжия за масово унищожение. Той съответства на целите, установени в Резолюция 1540(2004) на Съвета за сигурност на ООН.

Стремежът с новите правила е да се постигне уеднаквено и последователно прилагане на контрола в целия ЕС, за да се осигурят равни условия за износители от ЕС. Те хармонизират обхвата на генералните разрешения за износ и условията за използването им, като гарантират ефективност на контрола за сигурност.

Приемането на регламента е в резултат на споразумение на първо четене с Европейския парламент, който гласува на 27 септември 2011 г. ( 14777/11 ).

Адаптиране на търговските споразумения с Австралия, Нова Зеландия и Аржентина

Съветът прие три решения относно сключването на споразумения между ЕС, от една страна, и Австралия, Нова Зеландия и Аржентина, от друга страна, във връзка с изменението на търговските отстъпки в списъците на България и Румъния след присъединяването им към Европейския съюз ( 6603/11 + 6536/11 + 6609/11

Споразумение за свободна търговия — ЕС и Южна Корея

Съветът прие позицията на ЕС, която да бъде взета в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея, по процедурния правилник на този комитет и по изготвянето на списък с 15 лица, които да изпълняват функцията на арбитри ( 14893/11 ).

ОКОЛНА СРЕДА

Превози на отпадъци

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането на Регламент на Комисията за изменение на Регламент № 1013/2006 1 на Съвета относно превози на отпадъци, така че в приложение ІІІБ към него да бъдат включени някои некласифицирани отпадъци ( 14391/11 ).

С Регламент № 1013/2006 се установяват процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага върху отпадъците на тяхното местоназначение.

Регламентът на Комисията подлежи на т. нар. „процедура по регулиране с контрол“. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да приеме регламента, освен ако Европейският парламент не изкаже възражения.

1 :

При предположение че за статут на регистриран пътник кандидатстват поне 20 % от всички лица, на които е издадена многократна виза (около 10 милиона годишно), както и приблизително същият брой лица, за които не се изисква виза.

1 :

ОВ L 386, 29.12.2006 г.

1 :

ОВ L 63, 6.3.2002 г.

2 :

ОВ С 326, 20.12.2008 г.

1 :

Делегацията на Обединеното кралство гласува „против“.

1 :

ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

Изделията с двойна употреба представляват изделия за граждански цели, които могат да се използват и за военни цели, включително софтуер и технология.

1 :

ОВ L 190, 12.7.2006 г.


Side Bar