Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

PRESSMEDDELANDE

3116:e mötet i rådet

Transport, telekommunikation och energi

Luxemburg den 6 oktober 2011

Ordförande Cezary GRABARCZYK
Polens infrastrukturminister

De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet antog slutsatser som betonar vikten av att stärka transportsamarbetet med grannregionerna, särskilt genom en förbättring av transportinfrastrukturen och en närmare integration av transportmarknaderna.

Inom området för luftfart gav rådet kommissionen förhandlingsmandat för ett övergripande luftfartsavtal med Azerbajdzjan som syftar till att öppna marknaden och harmonisera lagstiftningen, samt för ett avtal med Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) med en allmän ram för fördjupat samarbete.

Dessutom diskuterade ministrarna förslaget till översyn av förordningen om de färdskrivare som yrkesförare ska använda. Syftet med översynen är att försvåra bedrägerier och minska den administrativa bördan genom att till fullo utnyttja ny teknik och införa ett antal nya regleringsåtgärder.

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

INTERMODALA FRÅGOR

Transportsamarbete med grannregioner

LUFTFART

Ökat samarbete med Eurocontrol

Luftfartsavtal med Azerbajdzjan

LANDTRANSPORTER

Översyn av förordningen om färdskrivare

ÖVRIGA FRÅGOR

Informellt möte med transportministrarna om privat finansiering av transportinfrastruktur

Det östliga partnerskapets ministerkonferens om transport

Utsläppshandel inom luftfartssektorn

Ryskt viseringskrav för tjeckiska besättningsmedlemmar på luftfartyg

Pilotprojektet Blue Belt

Evenemang om piratdåd inom ramen för Internationella sjöfartsdagen

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

  • Ständiga partnerskapsrådet EU–Ryssland

TELEKOMMUNIKATION

  • Mobila satellittjänster

DELTAGARE

Belgien:

Etienne SCHOUPPE Statssekreterare åt premiärministern, med ansvar för mobilitet

Bulgarien:

Ivajlo MOSKOVSKI Minister för transport, informationsteknik och kommunikation

Tjeckien:

Pavel DOBEŠ Transportminister

Danmark:

Henrik DAM KRISTENSEN Transportminister

Tyskland:

Peter RAMSAUER Förbundsminister för transport, byggande och stadsplanering

Estland:

Gert ANTSU Ställföreträdande ständig representant

Irland:

Leo VARADKAR Transportminister

Grekland:

Andreas PAPASTAVROU Ställföreträdande ständig representant

Spanien:

José BLANCO LÓPEZ Minister för infrastruktur och transport

Frankrike:

Philippe LEGLISE-COSTA Ställföreträdande ständig representant

Italien:

Roberto CASTELLI Biträdande minister för infrastruktur och transport

Cypern:

Efthymios FLOURENTZOU Minister för kommunikation och offentliga arbeten

Lettland:

Juris ŠTĀLMEISTARS Ställföreträdande ständig representant

Litauen:

Arūnas VINČIŪNAS Ställföreträdande ständig representant

Luxemburg:

Claude WISELER Minister för hållbar utveckling och infrastruktur

Ungern:

Pál VÖLNER Biträdande minister för infrastruktur vid ministeriet för nationell utveckling

Tamás Iván KOVÁCS Understatssekreterare för EU-frågor och internationella frågor vid ministeriet för nationell utveckling

Malta:

Austin GATT Minister för infrastruktur, transport och kommunikationer

Nederländerna:

Derk OLDENBURG Ställföreträdande ständig representant

Österrike:

Doris BURES Förbundsminister för transport, innovation och teknik

Polen:

Cezary GRABARCZYK Infrastrukturminister

Maciej JANKOWSKI Understatssekreterare vid infrastrukturministeriet

Portugal:

Pedro COSTA PEREIRA Ställföreträdande ständig representant

Rumänien:

Anca Daniela BOAGIU Transport- och infrastrukturminister

Slovenien:

Patrick VLAČIČ Transportminister

Slovakien:

Arpad ERSEK Statssekreterare vid ministeriet för transport, byggnadsverksamhet och regional utveckling

Finland:

Marja RISLAKKI Ställföreträdande ständig representant

Sverige:

Carl von der ESCH Statssekreterare åt infrastrukturministern

Storbritannien:

Andy LEBRECHT Ställföreträdande ständig representant

Kommissionen:

Siim KALLAS Vice ordförande

PUNKTER SOM DISKUTERADES

INTERMODALA FRÅGOR

Transportsamarbete med grannregioner

Rådet antog slutsatser (14712/11) och betonade vikten av ett stärkt transportsamarbete och av bättre transportförbindelser med de grannregioner som omfattas av utvidgningspolitiken och den europeiska grannskapspolitiken, särskilt västra Balkan, Medelhavsregionen och de länder som ingår i det östliga partnerskapet, i syfte att åstadkomma en djupare ekonomisk integration och en närmare politisk associering.

För att uppnå dessa mål rekommenderar rådet en förbättring av transportinfrastrukturen, särskilt genom bättre sammankoppling av grannländernas infrastruktur med det transeuropeiska transportnätet, och närmare integration av transportmarknaderna, särskilt genom att utvidga det gemensamma europeiska luftfartsområdet, avskaffa hinder inom sjötransporter, öka driftskompatibiliteten för järnvägssystem och strömlinjeforma gränspassageförfaranden och administrativa förfaranden. Rådet understryker emellertid att en närmare marknadsintegration kommer att vara beroende av grannländernas beredvillighet och av deras framsteg vid tillämpningen av säkerhets-, skydds- och miljöstandarder samt sociala standarder som motsvarar dem som tillämpas i EU.

Befintliga finansiella medel, såsom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken, som kan utnyttja finansiering från internationella finansinstitut, bör användas för att hjälpa dessa länder att genomföra nödvändiga reformer.

Dessutom välkomnar rådet inrättandet av en transportpanel för det östliga partnerskapet, som kommer att lanseras vid det östliga partnerskapets ministerkonferens den 24–25 oktober i Krakow, (Polen).

Slutsatserna utgör ett svar på ett meddelande om denna fråga som kommissionen lade fram i juli, med en beskrivning av kort- och långsiktiga åtgärder för alla transportsätt, som syftar till att stärka transportförbindelserna (13022/11). Meddelandet innebär en uppföljning av EU:s nya förhållningssätt till den europeiska grannskapspolitiken, som baserar sig på en högre grad av differentiering beroende på varje lands behov, ambitioner och villighet att samarbeta, enligt kommissionens meddelande som antogs i maj i år (10794/11) och rådets slutsatser som antogs i juni i år (11850/11).

LUFTFART

Ökat samarbete med Eurocontrol

Rådet bemyndigade kommissionen att förhandla med Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) om ett högnivåavtal som syftar till att inrätta ett nytt och stabilt ramverk för förstärkt samarbete. Avtalet kommer att bekräfta Eurocontrols roll som EU:s tekniska och operativa gren när det gäller utvecklandet och genomförandet av programmet för ett gemensamt europeiskt luftrum, medan EU innehar den lagstiftande funktionen avseende detta program.

Eurocontrol är en civil-militär, mellanstatlig organisation med 39 avtalsslutande parter från hela Europa, inklusive alla EU:s medlemsstater utom Estland. Den spelar en central roll inom flygledningstjänsten (ATM) i Europa och tillhandahåller expertis och tekniskt stöd till EU inom detta område. Eurocontrol har nyligen utsetts till nätverksförvaltare för flygledningstjänsten inom programmet för ett gemensamt europeiskt luftrum, vars syfte är att införa ett säkert och effektivt system för flygledningstjänst på europeisk nivå på grundval av en rättslig ram som antogs 2004 (SES I) och 2009 (SES II).

Luftfartsavtal med Azerbajdzjan

Rådet gav kommissionen ett mandat att inleda förhandlingar med Azerbajdzjan om ett övergripande luftfartsavtal som syftar till att öppna marknaden och harmonisera lagstiftningen inom områdena för luftfartssäkerhet, luftfartsskydd, miljöskydd och konkurrensrätt.

Marknadsöppningen förväntas medföra ekonomiska fördelar för lufttrafikföretag och flygplatser i EU och Azerbajdzjan och bidra till att utveckla affärsverksamhet och utländska investeringar i Azerbajdzjan. Denna marknadsöppning måste åtföljas av en rättslig ram som är förenlig med EU:s normer.

Avtalet kommer att skapa en rättslig ram för lufttransport mellan Azerbajdzjan och unionen i sin helhet, vilket garanterar lika konkurrensvillkor för alla lufttrafikföretag inom EU. Det kommer att ersätta de befintliga tjugoen bilaterala luftfartsavtalen mellan enskilda EU-medlemsstater och Azerbajdzjan, vilka är relativt restriktiva särskilt vad gäller kapacitetsöverenskommelser. På en mer allmänpolitisk nivå är upprättandet av ett sådant avtal förenligt med den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet, vilka båda omfattar Azerbajdzjan, och det kommer att bidra till målen i partnerskaps- och samarbetsavtalet med Azerbajdzjan, vilket kommer att ersättas av ett associeringsavtal som det för närvarande förs förhandlingar om.

LANDTRANSPORTER

Översyn av förordningen om färdskrivare

Rådet höll en offentlig debatt om en översyn av 1985 års förordning om de färdskrivare som yrkesförare ska använda för att efterlevnaden av bestämmelserna om körtider och viloperioder ska kunna kontrolleras i syfte att öka vägsäkerheten, skapa anständiga arbetsförhållanden för förare och rättvisa konkurrensvillkor mellan transportföretag. Syftet med förslaget till översyn är att försvåra bedrägerier och minska den administrativa bördan genom att till fullo utnyttja ny teknik och införa ett antal nya regleringsåtgärder.

Eftersom behandlingen av kommissionens förslag i rådets arbetsgrupp endast nyligen har inletts
(se rapport i 14486/11), riktades rådets diskussioner in på medlemsstaternas erfarenheter från det nuvarande färdskrivarsystemet i stället för på detaljerna i förslaget. Ministrarna erkände färdskrivarnas avgörande roll för efterlevnadskontrollen och således för vägsäkerheten. Även om det nuvarande systemet allmänt sett tycks fungera, betonade ministrarna att det krävs förbättringar, och framhöll särskilt vissa svagheter i systemet som möjliggör manipulation och bedrägerier. De underströk också vikten av att minska kostnaderna för transportföretag. I detta hänseende betonades det att alla nya åtgärder måste vara proportionerliga och underkastas en detaljerad kostnads-nyttoanalys, varvid ett antal medlemsstater uttryckte sin oro över de kostnader som kommissionens föreslagna åtgärder eventuellt medför.

Rådets förberedande organ har nu uppmanats att fortsätta behandla förslaget (13195/11), som innehåller följande huvudpunkter:

När det gäller användningen av teknik kommer den nuvarande manuella registreringen av fordonets lokaliseringsuppgifter att ersättas av automatisk registrering genom satellitpositionering. Dessutom kommer kommunikation på distans med färdskrivaren, som ger första indikationer på bestämmelsernas efterlevnad, att tillåta kontrolltjänstemän att bättre genomföra riktade vägkontroller och således undvika onödiga kontroller. Utöver detta kommer ett standardiserat gränssnitt i färdskrivaren att underlätta dess integrering i tillämpningar för intelligenta transportsystem, såsom tillämpningar för förvaltning av fordonsparker.

Vad gäller lagstiftningen kommer de krav som ska uppfyllas av verkstäder med ansvar för installation och kalibrering av färdskrivare att höjas och körkortet kommer att slås ihop med det förarkort som används med färdskrivaren, vilket ska bidra till att minska antalet bedrägerier och de administrativa kostnaderna. Den administrativa bördan kommer också att minskas genom en förlängning av giltighetstiden för det undantag från skyldigheten att använda färdskrivare som medlemsstaterna kan bevilja vissa användare, främst små- och medelstora företag: för dessa användare föreslås ett enhetligt undantag för transporter inom en radie på 100 km, medan detta undantag hittills i vissa fall har varit begränsat till 50 km.

Enligt kommissionens förslag ska regleringsåtgärderna börja tillämpas ett år efter offentliggörandet av förordningen i Europeiska unionens officiella tidning, medan tillämpningen av den nya satellitbaserade tekniken blir obligatorisk fyra år senare, dvs. antagligen från och med 2017.

I 1985 års förordning, som redan har anpassats tio gånger för att ta hänsyn till teknisk utveckling, fastställs tekniska standarder och regler för användning, typgodkännande, installation och besiktning av färdskrivare. För närvarande används två typer av färdskrivare av omkring 900 000 transportföretag och 6 miljoner förare: den digitala färdskrivaren, som infördes i fordon som registrerats efter den 1 maj 2006, och den analoga färdskrivaren, som fortfarande används i äldre fordon.

ÖVRIGA FRÅGOR

Informellt möte med transportministrarna om privat finansiering av transportinfrastruktur

Ordförandeskapet informerade rådet om det informella mötet med transportministrarna i Sopot (Polen) den 5 och 6 september 2011, ägnat frågan om utnyttjande av privat finansiering av transportinfrastruktur och inriktat i synnerhet på medlemsstaternas erfarenheter av offentlig-privata partnerskap. Ordförandeskapet sammanfattade resultaten från mötet i en uppsättning slutsatser (14119/11) och lyfte där fram de offentlig-privata partnerskapen som ett användbart verktyg för finansiering av transporter och betonade de offentliga medlens centrala roll i utvecklingen av infrastruktur.

Det östliga partnerskapets ministerkonferens om transport

Ordförandeskapet informerade om konferensen mellan transportministrarna från EU:s medlemsstater, de sex länderna i det östra partnerskapet (Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan) och Kroatien, som äger rum i Krakow (Polen) den 24 och 25 oktober 2011 (14884/11). Syftet kommer att vara att stärka transportsamarbetet med dessa länder, på basis av de principer som anges i de slutsatser om förbindelser med grannregioner som antogs vid detta rådsmöte. Vid konferensen kommer också en transportpanel för det östliga partnerskapet att lanseras.

Utsläppshandel inom luftfartssektorn

Kommissionen informerade ministrarna om det nuvarande läget, särskilt i fråga om samråden med tredjeländer, avseende tillämpningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser på luftfart, som ska inledas den 1 januari 2012.

Ett antal medlemsstater uppmanade kommissionen att intensifiera samtalen med länder utanför EU som motsätter sig att internationell luftfart omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, i syfte att finna en lösning.

Ryskt viseringskrav för tjeckiska besättningsmedlemmar på luftfartyg

Den tjeckiska delegationen informerade rådet om det viseringskrav som Ryssland nyligen införde för tjeckiska besättningsmedlemmar på civila luftfartyg och uppmanade ordförandeskapet och kommissionen att ta upp denna fråga med de ryska myndigheterna. Tjeckien har inget bilateralt avtal med Ryssland om viseringsundantag.

Pilotprojektet Blue Belt

Kommissionen informerade ministrarna om genomförandet och utvecklandet av pilotprojektet Blue Belt, som godkändes av transportrådet i december 2010, vars operativa fas på 6 månader inleddes i maj i år (14934/11). Kommissionen anser att de första resultaten av projektet är lovande och avser att fortsätta projektet under 2012. Konceptet Blue Belt syftar till att underlätta sjötransporter inom EU genom att minska de administrativa formaliteterna för fartygsoperatörer, och till att garantera sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljöskydd samt tull- och skatteinkomster, genom en optimal användning av teknik för sjöfartsövervakning.

Evenemang om piratdåd inom ramen för Internationella sjöfartsdagen

Den italienska delegationen informerade rådet om det "parallella evenemanget inom ramen för Internationella sjöfartsdagen" som i år anordnas av Italien i Rom den 13 och 14 oktober (14889/11). Detta möte mellan experter och företrädare för institutioner är inriktat på bekämpningen av piratdåd. Det "parallella evenemanget" äger rum inom ramen för Internationella sjöfartsdagen, som firas varje år av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Ständiga partnerskapsrådet EU–Ryssland

Rådet antog en EU-ståndpunkt inför det femtonde ständiga partnerskapsrådet EU–Ryssland inom området för rättsliga och inrikes frågor, vilket äger rum i Warszawa den 10–11 oktober 2011. Rådet godkände också ett utkast till gemensamma steg mot viseringsfritt resande för kortare vistelse för medborgare i Ryssland och EU, vilket kommer att föreläggas det ständiga partnerskapsrådet för godkännande.

TELEKOMMUNIKATION

Mobila satellittjänster

Rådet beslutade att inte motsätta sig kommissionens antagande av ett beslut om metoderna för samordnad tillämpning av verkställighetsbestämmelser vad gäller mobila satellittjänster i enlighet med artikel 9.3 i beslut nr 626/2008/EG.

Utkastet till beslut omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll. Eftersom rådet nu har gett sitt godkännande, kan kommissionen anta utkastet, såvida inte Europaparlamentet motsätter sig detta.


Side Bar