Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

SPOROČILO ZA JAVNOST

3116. zasedanje Sveta

Promet, telekomunikacije in energija

Luxembourg, 6. oktober 2011

Predsednik Cezary GRABARCZYK
poljski minister za infrastrukturo

Glavni rezultati Sveta

Svet je sprejel sklepe, v katerih je poudaril pomen krepitve sodelovanja s sosednjimi regijami na področju prometa, zlasti z izboljšanjem prometne infrastrukture in tesnejšim povezovanjem prometnih trgov.

Na področju zračnega prometa je Svet pooblastil Komisijo za pogajanja z Azerbajdžanom o celovitem sporazumu o zračnem prometu, katerega namen je odpiranje trga in regulativno usklajevanje, in z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) o sporazumu, ki bo zagotovil splošni okvir za krepitev sodelovanja.

Ministri so razpravljali tudi o predlagani reviziji uredbe o tahografu, ki naj bi ga uporabljali poklicni vozniki. Cilj revizije je otežiti goljufije in zmanjšati upravno obremenitev z učinkovito uporabo novih tehnologij in z uvedbo nekaterih novih regulativnih ukrepov.

VSEBINA1

UDELEŽENCI

TOČKE RAZPRAVE

INTERMODALNI PROMET

Sodelovanje s sosednjimi regijami na področju prometa

ZRAČNI PROMET

Okrepljeno sodelovanje z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe

Sporazum o zračnem prometu z Azerbajdžanom

KOPENSKI PROMET

Revizija uredbe o tahografu

RAZNO

Neformalno zasedanje ministrov za promet o financiranju prometne infrastrukture iz zasebnih virov

Ministrska konferenca vzhodnega partnerstva o prometu

Trgovanje z emisijami v letalskem sektorju

Vizumska obveznost Rusije za češko letalsko osebje

Pilotni projekt "modri pas"

Srečanje na temo piratstva v okviru svetovnega dneva pomorstva

DRUGE ODOBRENE TOČKE

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

  • Stalni partnerski svet EU-Rusija

TELEKOMUNIKACIJE

  • Mobilne satelitske storitve

UDELEŽENCI

Belgija:

Etienne SCHOUPPE državni sekretar za mobilnost pri predsedniku vlade

Bolgarija:

Ivajlo MOSKOVSKI minister za promet, informacijsko tehnologijo in komunikacije

Češka republika:

Pavel DOBEŠ minister za promet

Danska:

Henrik DAM KRISTENSEN minister za promet

Nemčija:

Peter RAMSAUER zvezni minister za promet, gradnjo in razvoj mest

Estonija:

Gert ANTSU namestnik stalnega predstavnika

Irska:

Leo VARADKAR minister za promet

Grčija:

Andreas PAPASTAVRU namestnik stalnega predstavnika

Španija:

José BLANCO LOPEZ minister za infrastrukturo in promet

Francija:

Philippe LEGLISE-COSTA namestnik stalnega predstavnika

Italija:

Roberto CASTELLI namestnik ministra za infrastrukturo in promet

Ciper:

Efthymios FLOURENTZOU minister za komunikacije in javna dela

Latvija:

Juris ŠTĀLMEISTARS namestnik stalnega predstavnika

Litva:

Arūnas VINČIŪNAS namestnik stalnega predstavnika

Luksemburg:

Claude WISELER minister za trajnostni razvoj in infrastrukturo

Madžarska:

Pál VÖLNER državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za nacionalni razvoj

Tamás Iván KOVÁCS državni podsekretar za zadeve EU in mednarodne zadeve na Ministrstvu za nacionalni razvoj

Malta

Austin GATT minister za infrastrukturo, promet in komunikacije

Nizozemska:

Derk OLDENBURG namestnik stalnega predstavnika

Avstrija:

Doris BURES zvezna ministrica za promet, inovacije in tehnologijo

Poljska:

Cezary GRABARCZYK minister za infrastrukturo

Maciej JANKOWSKI državni podsekretar na Ministrstvu za infrastrukturo

Portugalska:

Pedro COSTA PEREIRA namestnik stalnega predstavnika

Romunija:

Anca Daniela BOAGIU ministrica za promet in infrastrukturo

Slovenija:

Patrick VLAČIČ minister za promet

Slovaška:

Arpád ÉRSEK državni sekretar na Ministrstvu za promet, gradbeništvo in regionalni razvoj

Finska:

Maria RISLAKKI namestnica stalnega predstavnika

Švedska:

Carl von der ESCH državni sekretar pri ministrici za infrastrukturo

Združeno kraljestvo:

Andy LEBRECHT namestnik stalnega predstavnika

Komisija:

Siim KALLAS podpredsednik

TOČKE RAZPRAVE

INTERMODALNI PROMET

Sodelovanje s sosednjimi regijami na področju prometa

Svet je sprejel sklepe (14712/11), v katerih je poudaril, da je treba okrepiti sodelovanje na področju prometa in izboljšati prometne povezave s sosednjimi regijami, ki spadajo v okvir politike širitve in evropske sosedske politike, zlasti z Zahodnim Balkanom, sredozemsko regijo in državami vzhodnega partnerstva, da bi tako omogočili tesnejše gospodarsko povezovanje in politično združevanje.

Da bi te cilje dosegli, se Svet zavzema za izboljšanje prometne infrastrukture, predvsem z boljšo povezanostjo infrastrukture sosednjih držav z vseevropskim prometnim omrežjem in tesnejšim povezovanjem prometnih trgov, pri čemer je zlasti treba razširiti skupni evropski zračni prostor, odpraviti ovire v pomorskem prometu, povečati interoperabilnost železniških sistemov ter poenostaviti prehajanje meja in upravne postopke. Svet kljub temu poudarja, da bo tesnejše povezovanje trgov odvisno od pripravljenosti sosednjih držav za tovrstno povezovanje in njihovega napredka pri uveljavljanju standardov za varnost in zaščito ter okoljskih in socialnih standardov, enakovrednih standardom EU.

Tem državam bi bilo treba pri izpeljavi potrebnih reform pomagati z obstoječimi finančnimi viri, na primer Skladom za spodbujanje naložb v sosedstvo, prek katerih se lahko sprostijo sredstva iz mednarodnih finančnih ustanov .

Svet pozdravlja tudi načrtovano ustanovitev Odbora vzhodnega partnerstva za promet na ministrski konferenci vzhodnega partnerstva 24. in 25. oktobra v Krakovu (Poljska).

Sklepi so bili sprejeti kot odgovor na sporočilo, ki ga je julija na to temo predstavila Komisija in v katerem so navedeni kratkoročni in dolgoročni ukrepi za vse vrste prevoza, namenjeni izboljšanju prometnih povezav (13022/11). Sporočilo je bilo pripravljeno na podlagi novega pristopa EU k evropski sosedski politiki, ki temelji na večji stopnji diferenciacije glede na potrebe in težnje posamezne države ter njeno pripravljenost za sodelovanje in je opredeljen v sporočilu Komisije, sprejetem letos maja (10794/11) in sklepih Sveta (11850/11), ki so bili sprejeti letos junija.

ZRAČNI PROMET

Okrepljeno sodelovanje z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe

Svet je pooblastil Komisijo za pogajanja z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) o sporazumu na visoki ravni, katerega namen je vzpostaviti nov in stabilen okvir za okrepljeno sodelovanje. Sporazum bo potrdil vlogo Eurocontrola kot tehničnega in operacijskega orodja EU pri oblikovanju in izvajanju programa enotnega evropskega neba, EU pa postavil za regulatorja tega programa.

Eurocontrol je civilno-vojaška medvladna organizacija, ki združuje 39 pogodbenic iz vse Evrope, med drugim tudi vse članice EU razen Estonije. Ima ključno vlogo pri upravljanju zračnega prometa v Evropi ter EU zagotavlja strokovno znanje in tehnično pomoč na tem področju. Pred kratkim je bil imenovan za upravljavca omrežja za upravljanje zračnega prometa v okviru programa enotnega evropskega neba, ki je namenjen vzpostavitvi varnega in učinkovitega sistema upravljanja zračnega prometa na evropski ravni na podlagi pravnega okvira, sprejetega leta 2004 (SES I) in 2009 (SES II).

Sporazum o zračnem prometu z Azerbajdžanom

Svet je pooblastil Komisijo za začetek pogajanj z Azerbajdžanom o celovitem sporazumu o zračnem prometu, katerega namen je odpiranje trga ob regulativnem usklajevanju na področjih, kot so varnost in varovanje v letalstvu, varstvo okolja in konkurenčno pravo.

Odpiranje trga naj bi prineslo gospodarske koristi za EU ter azerbajdžanske letalske prevoznike in letališča, hkrati pa pomagalo pri razvoju poslovanja in spodbujanju tujih naložb v Azerbajdžanu. Potreben je tudi regulativni okvir, ki bo skladen s standardi EU.

S tem sporazumom bo vzpostavljen pravni okvir za zračni promet med Azerbajdžanom in celotno Unijo, ki bo zagotovil enake konkurenčne pogoje za vse prevoznike iz EU. Nadomestil bo 21 obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med posameznimi državami članicami EU in Azerbajdžanom, ki so precej omejujoči, zlasti glede določb o zmogljivosti. Na splošnejši politični ravni je sprejetje takšnega sporazuma v skladu z evropsko sosedsko politiko in pobudo za vzhodno partnerstvo, pri katerih sodeluje tudi Azerbajdžan, ter bo pospešilo uresničevanje ciljev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Azerbajdžanom, ki naj bi ga nadomestil pridružitveni sporazum, o katerem se trenutno še pogajajo.

KOPENSKI PROMET

Revizija uredbe o tahografu

V Svetu je potekala javna razprava o reviziji uredbe iz leta 1985 o tahografu za poklicne voznike, na podlagi katerega bi lahko preverjali upoštevanje predpisov o času vožnje in počitka, kar bi prispevalo k varnosti v cestnem prometu ter zagotavljanju dostojnih delovnih pogojev za voznike in lojalne konkurence med prevoznimi podjetji. Cilj predlagane revizije je otežiti goljufije in zmanjšati upravno obremenitev z učinkovito uporabo novih tehnologij in uvedbo novih regulativnih ukrepov.

Obravnava predloga Komisije v delovni skupini Sveta je še v zgodnji fazi (glej poročilo v dok. 14486/11), zato je Svet bolj kot o podrobnostih predloga razpravljal predvsem o izkušnjah držav članic z obstoječim tahografskim sistemom. Ministri so potrdili, da ima tahograf ključno vlogo pri preverjanju upoštevanja predpisov in s tem varnosti v cestnem prometu. Čeprav se zdi, da sedanji sistem v glavnem deluje, so ministri poudarili, da ga je treba izboljšati, pri čemer so opozorili zlasti na njegove šibke točke, ki omogočajo zlorabe in goljufije. Prav tako so poudarili, da je treba zmanjšati stroške za prevozna podjetja ter da morajo biti vsi novi ukrepi v zvezi s tem sorazmerni in temeljiti na podrobni analizi stroškov in koristi, ob tem pa so nekatere države članice izrazile pomisleke glede morebitnih stroškov ukrepov, ki jih predlaga Komisija.

Pripravljalna telesa Sveta naj zdaj nadaljujejo obravnavo predloga (13195/11), ki vsebuje naslednje ključne elemente:

Kar zadeva uporabo tehnologije, se bodo podatki o kraju vozila odslej zapisovali avtomatsko prek satelitskega sistema za določanje kraja in ne več ročno. Poleg tega bo tahograf z daljinskim prenosom osnovnih informacij o upoštevanju predpisov omogočil večjo učinkovitost inšpektorjev, saj se bodo ti lahko izognili nepotrebnim cestnim preverjanjem. Zaradi standardiziranega vmesnika ga bo tudi lažje vključiti v aplikacije inteligentnih prometnih sistemov, na primer tistih, ki se uporabljajo za upravljanje voznega parka.

Kar zadeva predpise, se bodo poostrile zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene servisne delavnice za vgradnjo in umerjanje tahografov, vozniško dovoljenje bo združeno z vozniško kartico, ki se uporablja za tahograf, kar naj bi zmanjšalo možnost goljufij in upravne stroške. Administrativna obremenitev bo manjša tudi zaradi večjega obsega oprostitve obveznosti uporabe tahografa, ki jo države članice lahko odobrijo za nekatere uporabnike, zlasti mala in srednja podjetja: za te uporabnike je predlagana enotna oprostitev obveznosti na razdaljah do 100 km, medtem ko je bila ta do zdaj v nekaterih primerih omejena na 50 km.

V skladu s predlogom Komisije regulativni ukrepi začnejo veljati eno leto po objavi uredbe v Uradnem listu Evropske unije, uporaba nova satelitske tehnologije pa postane obvezna štiri leta kasneje, torej verjetno z letom 2017.

Uredba iz leta 1985, ki je bila že desetkrat prilagojena tehnološkemu napredku, določa tehnične standarde in opredeljuje pravila o uporabi, homologaciji, vgradnji in nadzoru tahografov. Okrog 900 000 prevoznih podjetij in 6 milijonov voznikov trenutno uporablja dve vrsti tahografov: digitalni tahograf, ki se vgrajuje v vozila, registrirana po 1. maju 2006, in analogni tahograf, ki se še vedno uporablja v starejših vozilih.

RAZNO

Neformalno zasedanje ministrov za promet o financiranju prometne infrastrukture iz zasebnih virov

Predsedstvo je Svetu poročalo o neformalnem zasedanju ministrov za promet, ki je bilo 5. in 6. septembra v Sopotu (Poljska) in je bilo namenjeno vprašanju financiranja prometne infrastrukture iz zasebnih virov s posebnim poudarkom na izkušnjah držav članic z javno-zasebnimi partnerstvi. Predsedstvo je v sklepih (14119/11), v katerih je povzelo rezultate zasedanja, poudarilo, da so javno-zasebna partnerstva sicer uporabno sredstvo za financiranje prometa, vendar imajo ključno vlogo pri razvoju infrastrukture javna sredstva.

Ministrska konferenca vzhodnega partnerstva o prometu

Predsedstvo je poročalo o pripravah na konferenco ministrov za promet držav članic EU, šestih držav vzhodnega partnerstva (Belorusije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Armenije in Azerbajdžana) in Hrvaške, ki bo 24. in 25. oktobra 2011 v Krakovu (Poljska) (14884/11). Njen cilj bo izboljšati sodelovanje s temi državami na področju prometa, in sicer na podlagi načel, določenih v sklepih o odnosih s sosednjimi regijami, sprejetih na tej seji Sveta. Na konferenci naj bi ustanovili tudi Odbor vzhodnega partnerstva za promet.

Trgovanje z emisijami v letalskem sektorju

Komisija je ministre seznanila s trenutnim stanjem, zlasti s potekom posvetovanj s tretjimi državami, glede sistema trgovanja z emisijami toplogrednih plinov EU v letalskem sektorju, ki naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2012.

Nekatere države članice so Komisijo pozvale, naj pospeši pogovore z državami, ki niso članice EU in nasprotujejo vključitvi mednarodnega letalstva v zadevni sistem Unije, da bi lahko našli rešitev za ta problem.

Vizumska obveznost Rusije za češko letalsko osebje

Češka delegacija je Svet seznanila z nedavno uvedbo vizumske obveznosti za člane češkega civilnega letalskega osebja s strani Rusije ter pozvala predsedstvo in Komisijo, naj to vprašanje načneta v pogovorih z ruskimi organi. Češka republika z Rusijo nima sklenjenega dvostranskega sporazuma o odpravi vizumov.

Pilotni projekt "modri pas"

Komisija je ministre seznanila z izvajanjem in razvojem pilotnega projekta "modri pas", ki ga je na zasedanju decembra 2010 odobril Svet za promet in katerega šestmesečna operativna faza se je začela maja letos (14934/11). Komisija meni, da so prvi rezultati projekta spodbudni in ga namerava v letu 2012 nadaljevati. Cilj koncepta "modrega pasu" je olajšati pomorski promet v EU z zmanjšanjem upravnih formalnosti za upravljavce ladij, hkrati pa z optimalno uporabo tehnologije za pomorski nadzor zagotoviti varnost, varstvo in varovanje okolja ter prihodke od carin in davkov.

Srečanje na temo piratstva v okviru svetovnega dneva pomorstva

Italijanska delegacija je Svetu poročala o srečanju ob svetovnem dnevu pomorstva, ki bo 13. in 14. oktobra letos v Rimu v Italiji (14889/11). Osrednja tema tega srečanja strokovnjakov in predstavnikov institucij bo boj proti piratstvu. Potekalo bo v okviru svetovnega dneva pomorstva, ki ga vsako leto organizira Mednarodna pomorska organizacija.

DRUGE ODOBRENE TOČKE

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Stalni partnerski svet EU-Rusija

Svet je sprejel stališče EU za petnajsto zasedanje Stalnega partnerskega sveta EU in Rusije za pravosodje in notranje zadeve, ki bo 10. in 11. oktobra 2011 v Varšavi. Odobril je tudi osnutek skupnih ukrepov za odpravo vizumov za kratkoročno prebivanje za državljane Rusije in EU, ki bodo predloženi v potrditev Stalnemu partnerskemu svetu.

TELEKOMUNIKACIJE

Mobilne satelitske storitve

Svet je sklenil, da ne bo nasprotoval sprejetju sklepa Komisije o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe 626/2008/ES.

Za osnutek sklepa se uporablja regulativni postopek s pregledom. Svet je akt potrdil, zato ga lahko Komisija zdaj sprejme, če temu ne bo nasprotoval Evropski parlament.


Side Bar