Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

TLAČOVÁ SPRÁVA

3 116. zasadnutie Rady

Doprava, telekomunikácie a energetika

Luxemburg 6. októbra 2011

predseda Cezary GRABARCZYK
minister pre infraštruktúru Poľska

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada prijala závery, v ktorých zdôrazňuje dôležitosť posilnenia spolupráce v oblasti dopravy so susednými regiónmi, predovšetkým prostredníctvom zlepšenia dopravnej infraštruktúry a užšej integrácie medzi dopravnými trhmi.

V oblasti letectva Rada udelila Komisii mandát na rokovania s Azerbajdžanom o komplexnej dohode o leteckej doprave zameranej na otvorenie trhu súbežne s harmonizáciou regulácie, a s Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL), ktorou sa ustanoví všeobecný rámec pre posilnenú spoluprácu.

Okrem toho ministri uskutočnili diskusiu o navrhovanej revízii nariadenia o tachografoch, ktoré majú používať profesionálni vodiči. Cieľom revízie je sťažiť podvodné konanie a znížiť administratívnu záťaž pomocou plného využívania nových technológií a zavedenia niekoľkých nových regulačných opatrení.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

INTERMODÁLNE OTÁZKY

Spolupráca so susednými regiónmi v oblasti dopravy

LETECKÁ DOPRAVA

Posilnená spolupráca s organizáciou Eurocontrol

Dohoda o leteckej doprave s Azerbajdžanom

POZEMNÁ DOPRAVA

Revízia nariadenia o tachografoch

RÔZNE

Neformálne zasadnutie ministrov dopravy o súkromných finančných prostriedkoch na dopravnú infraštruktúru

Ministerská konferencia Východného partnerstva venovaná doprave

Obchodovanie s emisiami v leteckej doprave

Vízová povinnosť pre posádky českých lietadiel pri cestách do Ruska

Pilotný projekt „Blue Belt“

Akcia v kontexte Svetového námorného dňa venovaná téme pirátstva

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

  • Stála rada pre partnerstvo EÚ a Ruska

TELEKOMUNIKÁCIE

  • Mobilné satelitné služby

ÚČASTNÍCI

Belgicko:

Etienne SCHOUPPE štátny tajomník pri predsedovi vlády zodpovedný za mobilitu

Bulharsko:

Ivaylo MOSKOVSKI minister dopravy, informačných technológií a spojov

Česká republika:

Pavel DOBEŠ minister dopravy

Dánsko:

Henrik DAM KRISTENSEN minister dopravy

Nemecko:

Peter RAMSAUER spolkový minister dopravy, stavebníctva a mestského rozvoja

Estónsko:

Gert ANTSU zástupca stáleho predstaviteľa

Írsko:

Leo VARADKAR minister dopravy

Grécko:

Andreas PAPASTAVROU zástupca stáleho predstaviteľa

Španielsko:

José BLANCO LOPEZ minister dopravy a infraštruktúry

Francúzsko:

Philippe LEGLISE-COSTA zástupca stáleho predstaviteľa

Taliansko:

Roberto CASTELLI námestník ministra pre infraštruktúru a dopravu

Cyprus:

Efthymios FLOURENTZOU minister spojov a verejných prác

Lotyšsko:

Juris ŠTĀLMEISTARS zástupca stáleho predstaviteľa

Litva:

Arūnas VINČIŪNAS zástupca stáleho predstaviteľa

Luxembursko:

Claude WISELER minister pre trvalo udržateľný rozvoj a infraštruktúru

Maďarsko:

Pál VÖLNER štátny tajomník pre infraštruktúru, ministerstvo pre národný rozvoj

Tamás Iván KOVÁCS zástupca štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy, ministerstvo pre národný rozvoj

Malta:

Austin GATT minister pre infraštruktúru, dopravu
a spoje

Holandsko:

Derk OLDENBURG zástupca stáleho predstaviteľa

Rakúsko:

Doris BURES spolková ministerka dopravy, inovácií a technológií

Poľsko:

Cezary GRABARCZYK minister pre infraštruktúru

Maciej JANKOWSKI zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo pre infraštruktúru

Portugalsko:

Pedro COSTA PEREIRA zástupca stáleho predstaviteľa

Rumunsko:

Anca Daniela BOAGIU ministerka dopravy a infraštruktúry

Slovinsko:

Patrick VLAČIČ minister dopravy

Slovensko:

Arpad ERSEK štátny tajomník, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Fínsko:

Maria RISLAKKI zástupkyňa stáleho predstaviteľa

Švédsko:

Carl von der ESCH štátny tajomník pri ministerke pre infraštruktúru

Spojené kráľovstvo:

Andy LEBRECHT zástupca stáleho predstaviteľa

Komisia:

Siim KALLAS podpredseda

PREROKOVANÉ BODY

INTERMODÁLNE OTÁZKY

Spolupráca so susednými regiónmi v oblasti dopravy

Rada prijala závery (14712/11), v ktorých zdôraznila dôležitosť posilnenia spolupráce v oblasti dopravy a lepších dopravných spojení so susednými regiónmi, na ktoré sa vzťahuje politika rozširovania, ako aj európska susedská politika, a to najmä s krajinami západného Balkánu, stredozemského regiónu a s krajinami Východného partnerstva, s cieľom dosiahnuť hlbšiu hospodársku integráciu a užšie politické združovanie.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa Rada zasadzuje za zlepšenie dopravnej infraštruktúry, predovšetkým prostredníctvom lepšieho prepojenia infraštruktúr susedných krajín s transeurópskou dopravnou sieťou a užšej integrácie medzi dopravnými trhmi, a to najmä rozšírením Spoločného európskeho leteckého priestoru, odstránením prekážok v námornej doprave, zvýšením interoperability železničných systémov a zjednodušením postupov pri prechode hraníc, ako aj administratívnych postupov. Rada však podčiarkuje, že užšia integrácia trhu bude závisieť od pripravenosti susedných krajín spolupracovať a od ich pokroku v uplatňovaní noriem rovnocenných s normami EÚ v oblastiach ako je bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, životné prostredie a sociálne záležitosti.

V záujme pomoci susedným krajinám pri uskutočňovaní potrebných reforiem je dôležité využívať existujúce finančné zdroje, ako napríklad investičný nástroj európskej susedskej politiky, ktoré môžu stimulovať financovanie medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Okrem toho Rada víta vytvorenie skupiny odborníkov v oblasti dopravy v rámci Východného partnerstva, ktorá by mala svoju činnosť začať na ministerskej konferencii Východného partnerstva, ktorá sa uskutoční 24. – 25. októbra v Krakove (Poľsko).

Závery boli vypracované v reakcii na oznámenie na túto tému, ktoré predložila v júli Komisia a v ktorom navrhla krátkodobé a dlhodobé opatrenia pre všetky druhy dopravy na účely posilnenia dopravných spojení (13022/11). Uvedené oznámenie nadväzuje na nový prístup EÚ v oblasti európskej susedskej politiky, ktorý sa zakladá na vyššej úrovni individuálneho prístupu v závislosti od potrieb každej krajiny, jej ambícií a pripravenosti spolupracovať, ako sa uvádza v oznámení Komisie prijatom v máji 2011 (10794/11) a v záveroch Rady prijatých v júni 2011 (11850/11).

LETECKÁ DOPRAVA

Posilnená spolupráca s organizáciou Eurocontrol

Rada poverila Komisiu, aby viedla rokovania s Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol) o dohode na vysokej úrovni zameranej na zriadenie nového a stabilného rámca pre posilnenú spoluprácu. Prostredníctvom dohody sa potvrdí úloha Eurocontrol-u ako subjektu EÚ zodpovedného za technické a prevádzkové otázky pri vypracovávaní a vykonávaní programu Jednotného európskeho neba (SES), zatiaľ čo EÚ sa stáva regulátorom tohto programu.

Eurocontrol je civilno-vojenská medzivládna organizácia, ktorá má 39 zmluvných strán z celej Európy vrátane všetkých členských štátov EÚ okrem Estónska. Zohráva ústrednú úlohu v manažmente letovej prevádzky (ATM) v Európe a Európskej únii poskytuje v tejto oblasti odborné znalosti a technickú pomoc. Nedávno bola určená za manažéra siete ATM pre program Jednotné európske nebo, ktorého cieľom je vytvoriť bezpečný a účinný systém riadenia leteckej dopravy na európskej úrovni na základe právneho rámca prijatého v rokoch 2004 (SES I) a 2009 (SES II).

Dohoda o leteckej doprave s Azerbajdžanom

Rada udelila Komisii mandát na začatie rokovaní s Azerbajdžanom o komplexnej dohode o leteckej doprave zameranej na otvorenie trhu súbežne s harmonizáciou regulácie v oblastiach ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, ochrana životného prostredia a právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

Očakáva sa, že otvorenie trhu prinesie hospodárske prínosy pre letecké spoločnosti a letiská EÚ a Azerbajdžanu a napomôže obchodu a zahraničným investíciám v Azerbajdžane. Na toto je potrebný regulačný rámec konzistentný s normami EÚ.

Dohoda vytvorí právny rámec pre leteckú dopravu medzi Azerbajdžanom a Úniou ako celkom, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých dopravcov EÚ. Nahradí dvadsaťjeden existujúcich dohôd o leteckých službách medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a Azerbajdžanom, ktoré majú reštriktívnejší charakter, najmä pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa kapacity. Z pohľadu všeobecnejšej politickej úrovne je vytvorenie takejto dohody v súlade s európskou susedskou politikou a iniciatívou Východné partnerstvo, ktoré zahŕňajú Azerbajdžan, a budú sa v nej presadzovať ciele dohody o partnerstve a spolupráci s Azerbajdžanom, ktorú má nahradiť dohoda o pridružení, o ktorej sa v súčasnosti rokuje.

POZEMNÁ DOPRAVA

Revízia nariadenia o tachografoch

Rada uskutočnila verejnú diskusiu o revízii nariadenia z roku 1985 o tachografoch, ktoré budú používať profesionálni vodiči, aby sa tak dalo kontrolovať dodržiavanie pravidiel o dobe jazdy a dobách odpočinku, v záujme bezpečnosti cestnej dopravy, dobrých pracovných podmienok vodičov a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi dopravnými podnikmi. Cieľom navrhovanej revízie je sťažiť podvodné konanie a znížiť administratívnu záťaž pomocou plného využívania nových technológií a zavedenia niekoľkých nových regulačných opatrení.

Pretože preskúmanie návrhu Komisie pracovnou skupinou Rady je stále v ranom štádiu (pozri dokument 14486/11), Rada zamerala svoje rokovania menej na podrobnosti návrhu a viac na skúsenosti členských štátov so súčasným systémov tachografov. Ministri uznali zásadnú úlohu tachografov pri kontrole dodržiavania pravidiel a z toho vyplývajúcej bezpečnosti cestnej premávky. Aj keď sa vo všeobecnosti zdá, že súčasný systém funguje, ministri zdôraznili, že sú potrebné ďalšie zlepšenia, pričom poukázali najmä na slabé miesta systému, ktoré umožňujú manipuláciu a podvody. Okrem toho podčiarkli, že je dôležité znížiť náklady pre dopravné podniky. V tejto súvislosti sa zdôraznilo, že akékoľvek nové opatrenia musia byť proporcionálne a musia podliehať podrobnej analýze nákladov, pričom niektoré členské štáty vyjadrili obavy týkajúce sa nákladov, ktoré si opatrenia navrhnuté Komisiou môžu vyžadovať.

Prípravné orgány Rady sa teraz vyzývajú, aby pokračovali v preskúmaní návrhu (13195/11), ktorý obsahuje tieto kľúčové prvky:

Pokiaľ ide o technológiu, súčasné ručné zaznamenávanie údajov o polohe vozidla sa nahradí automatizovaným zaznamenávaním prostredníctvom satelitného určovania polohy. Okrem toho, diaľková komunikácia prostredníctvom tachometrov, ktoré budú vysielať základné údaje o dodržiavaní pravidiel, umožní kontrolným úradníkom presnejšie zamerať cestné kontroly a vyhnúť sa tak zbytočným kontrolám. Naviac, štandardizované rozhranie tachografov uľahčí ich integráciu v rámci aplikácií inteligentných dopravných systémov, ako napríklad pre riadenie autoparku.

Z hľadiska regulačnej stránky sa zvýšia požiadavky, ktoré musia spĺňať dielne poverené inštaláciou a kalibráciou tachografov, a vodičský preukaz sa spojí s kartou vodiča, ktorá sa má používať s tachografom, pričom sa predpokladá, že toto opatrenie obmedzí podvody aj administratívne náklady. Zníži sa aj administratívne zaťaženie a to rozšírením výnimky z povinnosti používať tachometre, ktorú členské štáty môžu udeliť určitým užívateľom, najmä malým a stredným podnikom: pre týchto užívateľov sa navrhuje jednotná výnimka na dopravné činnosti s rádiusom 100 km, zatiaľ čo doteraz bola táto výnimka v niektorých prípadoch obmedzená na 50 km.

Na základe návrhu Komisie sa regulačné opatrenia začnú uplatňovať jeden rok po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej Únie a používanie novej satelitnej technológie bude povinné o štyri roky neskôr, čo bude pravdepodobne od roku 2017.

V nariadení z roku 1985, ktoré sa v záujme zohľadnenia technologického pokroku upravovalo už desaťkrát, sa stanovujú technické normy, pravidlá používania, typového schvaľovania, inštalácie a kontroly tachografov. V súčasnosti približne 900 000 dopravných podnikov a 6 miliónov vodičov používa dva typy tachografov: digitálny tachograf, ktorý sa používa vo vozidlách zaregistrovaných po 1. máji 2006, a analógový tachograf, ktorý sa ešte stále používa v starších vozidlách.

RÔZNE

Neformálne zasadnutie ministrov dopravy o súkromných finančných prostriedkoch na dopravnú infraštruktúru

Predsedníctvo v krátkosti informovalo Radu o neformálnom zasadnutí ministrov dopravy v Sopote (Poľsko) 5. a 6. septembra 2011, ktorého hlavnou témou bolo mobilizovanie súkromných finančných prostriedkov na dopravnú infraštruktúru a zameralo sa najmä na skúsenosti členských štátov s verejno-súkromným partnerstvom. Predsedníctvo zhrnulo výsledky zasadnutia v súbore záverov (14119/11), v ktorých verejno-súkromné partnerstvo označilo za dôležitý nástroj financovania v oblasti dopravy, pričom podčiarklo kľúčovú úlohu súkromného financovania v rozvoji infraštruktúry.

Ministerská konferencia Východného partnerstva venovaná doprave

Predsedníctvo informovalo o konferencii ministrov dopravy členských štátov EÚ, šiestich krajín Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan) a Chorvátska, ktorá sa má konať 24. a 25. októbra 2011 v Krakove (Poľsko) (14884/11). Jej cieľom bude posilniť spoluprácu v oblasti dopravy s týmito krajinami na základe princípov uvedených v záveroch, ktoré sa prijmú na tomto zasadnutí Rady, o vzťahoch so susednými regiónmi. Na tejto konferencii sa má začať práca skupiny odborníkov v oblasti dopravy v rámci Východného partnerstva.

Obchodovanie s emisiami v leteckej doprave

Komisia v krátkosti informovala ministrov o súčasnom stave, a najmä o konzultáciách s tretími krajinami v súvislosti s uplatňovaním systému EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov v letectve, ktoré sa má začať 1. januára 2012.

Niekoľko členských štátov vyzvalo Komisiu, aby s cieľom nájsť riešenie uskutočnila rozhovory s nečlenskými krajinami EÚ, ktoré boli proti zahrnutiu medzinárodného letectva do systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Vízová povinnosť pre posádky českých lietadiel pri cestách do Ruska

Česká delegácia v krátkosti informovala Radu o vízovej povinnosti, ktorú nedávno zaviedla Ruská federácia pre posádky českých lietadiel, a požiadala predsedníctvo a Komisiu, aby túto otázku vzniesli na rokovaniach s ruskými orgánmi. Česká republika nemá bilaterálnu dohodu s Ruskom o bezvízovom styku.

Pilotný projekt „Blue Belt“

Komisia v krátkosti informovala ministrov o implementácii a vývoji pilotného projektu „Blue Belt“ schválenom Radou pre dopravu v decembri 2010, ktorá začala v máji tohto roku 6-mesačnú operačnú fázu (14934/11). Komisia považuje prvé výsledky projektu za sľubné a má v úmysle pokračovať v ňom v roku 2012. Koncept „Blue Belt“ je zameraný na uľahčenie námornej dopravy v rámci EÚ prostredníctvom zníženia administratívnych formalít pre prevádzkovateľov lodí, pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a ochrany životného prostredia, ako aj príjmov z daní a ciel pomocou optimálneho využitia námornej monitorovacej technológie.

Akcia v kontexte Svetového námorného dňa venovaná téme pirátstva

Talianska delegácia v krátkosti informovala Radu o „paralelnej akcii k Svetovému námornému dňu“, ktorá sa tento rok uskutoční v Ríme 13. a 14. októbra (14889/11). Toto zasadnutie expertov a zástupcov inštitúcií bude zamerané na boj proti pirátstvu. „Paralelná akcia“ sa uskutoční v kontexte Svetového námorného dňa, ktorý každý rok organizuje Medzinárodná námorná organizácia (IMO).

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Stála rada pre partnerstvo EÚ a Ruska

Rada prijala pozíciu EÚ na pätnáste zasadnutie Stálej rady pre partnerstvo EÚ a Ruska zamerané na spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutoční 10. – 11. októbra 2011. Schválila tiež súbor návrhov spoločných krokov smerujúcich k umožneniu krátkodobých pobytov bez víz pre občanov Ruska a EÚ, ktorý sa predloží Stálej rade pre partnerstvo na schválenie.

TELEKOMUNIKÁCIE

Mobilné satelitné služby

Rada rozhodla, že nevznesie námietku proti tomu, aby Komisia prijala rozhodnutie o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia 626/2008/ES.

Návrh rozhodnutia podlieha regulačnému postupu s kontrolou. Keďže Rada s aktom súhlasila, Komisia ho môže prijať, ak proti nemu nevznesie námietku Európsky parlament.


Side Bar