Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

15141/11

PRESSE 351

PR CO 58

PAZIŅOJUMS PRESEI

Padomes 3116. sanāksme

Transports, telekomunikācijas un enerģētika

Luksemburgā, 2011. gada 6. oktobrī

Priekšsēdētājs Cezary GRABARCZYK kungs
Polijas infrastruktūras ministrs

Padomes sanāksmes galvenie rezultāti

Padome pieņēma secinājumus, kuros uzsvērts, ka ir svarīgi pastiprināt sadarbību transporta jomā ar blakusesošajiem reģioniem, jo īpaši, pilnveidojot transporta infrastruktūru un ciešāk integrējot transporta tirgu.

Aviācijas jomā Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Azerbaidžānu par vispārēju gaisa transporta nolīgumu, ar ko paredz tirgus atvēršanu un tajā pašā laikā regulējuma saskaņošanu, kā arī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju (EIROKONTROLE) par nolīgumu, ar ko izveido sistēmu pastiprinātai sadarbībai.

Turpinājumā ministri rīkoja publiskas debates par regulas par tahogrāfiem, ko izmanto profesionāli autovadītāji, pārskatīšanas priekšlikumu. Pārskatīšanas mērķis ir, pilnībā izmantojot jaunās tehnoloģijas un piemērojot vairākus jaunus regulējošus pasākumus, apgrūtināt krāpšanās iespēju un samazināt administratīvo slogu.

SATURS 1

DALĪBNIEKI

IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

STARPNOZARU JAUTĀJUMI

Sadarbība transporta nozarē ar blakusesošajiem reģioniem

AVIĀCIJA

Paplašināta sadarbība ar Eirokontroli

Gaisa transporta nolīgums ar Azerbaidžānu

SAUSZEMES TRANSPORTS

Tahogrāfu regulas pārskatīšana

CITI JAUTĀJUMI

Neoficiāla transporta ministru sanāksme par privāto finansējumu transporta infrastruktūrā

Austrumu partnerības ministru konference par transportu.

Emisijas kvotu tirdzniecība aviācijas nozarē

Prasība pēc Krievijas vīzas čehu gaisa kuģu apkalpes locekļiem

"Zilās zonas" izmēģinājuma projekts

Pirātisma jautājumam veltīts pasākums saistībā ar Pasaules jūrniecības dienu.

CITI APSTIPRINĀTI JAUTĀJUMI

TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

  • ES un Krievijas Pastāvīgā partnerības padome (PPC)

TELEKOMUNIKĀCIJAS

  • Mobilo satelītsakaru pakalpojumi

DALĪBNIEKI

Beļģija

Etienne SCHOUPPE kungs mobilitātes lietu valsts sekretārs, ministru prezidenta palīgs

Bulgārija

Ivaylo MOSKOVSKI kungs transporta, informācijas tehnoloģiju un komunikāciju ministrs

Čehijas Republika

Pavel DOBEŠ kungs transporta ministrs

Dānija

Henrik DAM KRISTENSEN kungs transporta ministrs

Vācija

Peter RAMSAUER kungs federālais transporta, celtniecības un pilsētu attīstības ministrs

Igaunija

Gert ANTSU kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Īrija

Leo VARADKAR kungs transporta ministrs

Grieķija

Andreas PAPASTAVROU kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Spānija

José BLANCO LÓPEZ kungs infrastruktūras un transporta ministrs

Francija

Philippe LEGLISE-COSTA kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Itālija

Roberto CASTELLI kungs infrastruktūras un transporta ministra vietnieks

Kipra

Efthymios FLOURENTZOU kungs komunikāciju un būvdarbu valsts pasūtījumu ministrs

Latvija

Juris ŠTĀLMEISTARA kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Lietuva

Arūnas VINČIŪNAS kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Luksemburga

Claude WISELER kungs ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūru ministrs

Ungārija

Pál VÖLNER kungs infrastruktūras valsts ministrs, Valsts attīstības ministrija

Tamás Iván KOVÁCS kungs ES un starptautisko sakaru valsts ministra vietnieks, Valsts attīstības ministrija

Malta

Austin GATT kungs infrastruktūras, transporta

un komunikāciju ministrs

Nīderlande

Derk OLDENBURG kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Austrija

Doris BURES kundze federālā satiksmes, novatorisma un tehnoloģiju ministre

Polija

Cezary GRABARCZYK kungs infrastruktūras ministrs

Maciej JANKOWSKI kungs Infrastruktūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Portugāle

Pedro COSTA PEREIRA kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Rumānija

Anca Daniela BOAGIU kundze transporta un infrastruktūras ministre

Slovēnija

Patrick VLAČIČ kungs transporta ministrs

Slovākija

Arpad ERSEK kungs Transporta, būvniecības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Somija

Marja RISLAKKI kundze pastāvīgā pārstāvja vietniece

Zviedrija

Carl von der ESCH kungs infrastruktūras ministres valsts sekretārs

Apvienotā Karaliste

Andy LEBRECHT kungs pastāvīgā pārstāvja vietnieks

Komisija

Siim KALLAS kungs priekšsēdētāja vietnieks

IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

STARPNOZARU JAUTĀJUMI

Sadarbība transporta nozarē ar blakusesošajiem reģioniem

Padome pieņēma secinājumus (14712/11), kuros uzsvērts – lai panāktu dziļāku ekonomikas integrāciju un ciešāku politisko asociāciju, ir svarīgi pastiprināt sadarbību transporta jomā un uzlabot transporta savienojumus ar blakusesošajiem reģioniem, uz kuriem attiecas paplašināšanas un Eiropas kaimiņattiecību politika, jo īpaši ar Rietumbalkāniem, Vidusjūras reģionu un Austrumu partnerības valstīm.

Lai panāktu šos mērķus, Padome aicina pilnveidot transporta infrastruktūru, it īpaši, labāk savienojot blakusesošo valstu infrastruktūru ar Eiropas transporta tīklu, kā arī ciešāk integrēt transporta tirgus, jo īpaši, paplašinot Eiropas Kopējo aviācijas telpu, atceļot šķēršļus jūras transportam, palielinot dzelzceļa sistēmu savietojamību un pilnveidojot robežšķērsošanas un administratīvās procedūras. Tomēr Padome uzsver, ka ciešāka tirgus integrācija būs atkarīga no kaimiņvalstu gatavības to īstenot un no to progresa tādu standartu piemērošanā drošuma, drošības, vides un sociālo jautājumu jomās, kas ir līdzvērtīgi ES standartiem.

Lai palīdzētu šīm valstīm veikt nepieciešamās reformas, būtu jāizmanto esošie finanšu resursi, piemēram, Kaimiņattiecību ieguldījumu fonds, ar ko var novirzīt starptautisko finanšu iestāžu finansējumu.

Turklāt Padome pauž gandarījumu par izveidoto Austrumu partnerības transporta komiteju, kura uzsāks darbu Austrumu partnerības ministru konferencē, kas paredzēta 2011. gada 24. un 25. oktobrī Krakovā (Polijā).

Šie secinājumi ir atbilde uz jūlijā iesniegto Komisijas paziņojumu par šo tēmu, kurā izklāstīti īstermiņa un ilgtermiņa pasākumi, kas jāveic attiecībā uz visiem transporta veidiem, lai pastiprinātu transporta savienojumus (13022/11). Minētais paziņojums papildina ES jauno pieeju saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, kura balstīta uz augstāku diferenciācijas līmeni atkarībā no katras valsts vajadzībām, vēlmēm un gatavības sadarboties, kā izklāstīts Komisijas paziņojumā, ko pieņēma šī gada maijā (10794/11), un Padomes secinājumos, ko pieņēma šī gada jūnijā (11850/11).

AVIĀCIJA

Paplašināta sadarbība ar Eirokontroli

Padome pilnvaroja Komisiju risināt sarunas ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju (Eirokontrole) par augsta līmeņa nolīgumu, ar kuru izveidotu jaunu un stabilu sistēmu pastiprinātai sadarbībai. Ar šo vienošanos Eirokontrole tiks apstiprināta par ES tehnisko un operatīvo darba instrumentu, izstrādājot un īstenojot Eiropas vienotās gaisa telpas programmu (SES), tajā pašā laikā paredzot, ka šīs programmas regulators ir ES.

Eirokontrole ir civilmilitāra starpvaldību organizācija, kurā ir 39 līgumslēdzējas puses no visas Eiropas, tajā skaitā visas ES dalībvalstis, izņemot Igauniju. Tai ir galvenā nozīme gaisa satiksmes pārvaldībā (ATM) Eiropā, kā arī tā Eiropas Savienībai šajā jomā sniedz ekspertu konsultācijas un tehnisko palīdzību. Eirokontrole nesen tika iecelta par ATM tīkla pārvaldītāju Eiropas vienotās gaisa telpas programmā, kura izstrādāta, lai izveidotu drošu un efektīvu gaisa satiksmes pārvaldes sistēmu Eiropas līmenī, balstoties uz 2004. gadā (SES I) un 2009. gadā (SES II) pieņemto tiesisko regulējumu.

Gaisa transporta nolīgums ar Azerbaidžānu

Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Azerbaidžānu par vispārēju gaisa transporta nolīgumu, ar ko paredz tirgus atvēršanu un tajā pašā laikā regulējuma saskaņošanu tādās jomās kā aviācijas drošums un drošība, vides aizsardzība un konkurences tiesības.

Paredzams, ka tirgus atvēršana nesīs saimniecisku labumu ES un Azerbaidžānas aviosabiedrībām un lidostām, kā arī palīdzēs attīstīt uzņēmējdarbību un ārvalstu ieguldījumus Azerbaidžānā. Tas jāpapildina ar ES standartiem atbilstošu tiesisko regulējumu.

Ar šo nolīgumu izveidos tiesisko regulējumu gaisa satiksmei starp Azerbaidžānu un Savienību kopumā, tādējādi nodrošinot viendabīgu konkurences vidi visiem ES gaisa pārvadātājiem. Ar šo nolīgumu aizstās pašreizējo 21 divpusējo aviosatiksmes pakalpojumu nolīgumu starp atsevišķām ES dalībvalstīm un Azerbaidžānu – šie nolīgumi ir visai ierobežojoši, jo īpaši attiecībā uz jaudas nosacījumiem. Vispārējā politiskā līmenī šāda nolīguma noslēgšana ir saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku un Austrumu partnerības iniciatīvu, kurās abās Azerbaidžāna ir iesaistīta, un veicinās mērķu sasniegšanu Partnerības un sadarbības nolīgumā ar Azerbaidžānu, kas drīz tiks aizstāts ar asociācijas nolīgumu, par kuru šobrīd tiek risinātas sarunas.

SAUSZEMES TRANSPORTS

Tahogrāfu regulas pārskatīšana

Padome rīkoja publiskas debates par pārskatīšanu attiecībā uz 1985. gada regulu, kas attiecas uz tahogrāfiem, kurus izmanto profesionālie autotransporta vadītāji, lai ceļu satiksmes drošības, pienācīgu autovadītāju darba apstākļu un godīgas autotransporta uzņēmumu konkurences nodrošināšanas nolūkā varētu pārbaudīt, vai tiek ievēroti noteikumi par vadīšanas ilgumu un atpūtas periodiem. Ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir, pilnībā izmantojot jaunās tehnoloģijas un piemērojot vairākus jaunus regulējošus pasākumus, apgrūtināt krāpšanās iespēju un samazināt administratīvo slogu.

Tā kā Komisijas priekšlikuma izskatīšana Padomes darba grupā joprojām ir sākumstadijā (sk. ziņojumu dokumentā 14486/11), Padome apspriedēs vairāk pievērsās dalībvalstu pieredzei ar šobrīd spēkā esošo tahogrāfu sistēmu, nevis detaļām saistībā ar priekšlikumu. Ministri atzina tahogrāfa svarīgo nozīmi, lai pārbaudītu noteikumu ievērošanu, un līdz ar to uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Lai gan kopumā šķiet, ka sistēma strādā labi, ministri uzsvēra, ka tā ir jāpilnveido, īpaši norādot uz tiem sistēmas trūkumiem, kuru dēļ iespējama manipulācija un krāpšanās. Ministri arī vērsa uzmanību uz to, ka ir jāsamazina transporta uzņēmumu izmaksas. Tā kā dažas dalībvalstis pauda bažas par Komisijas piedāvāto pasākumu iespējamām izmaksām, saistībā ar šo tika uzsvērts, ka jebkuram jaunam pasākumam jābūt samērīgam un par to ir jāveic detalizēta izmaksu un ieguvumu analīze.

Padomes sagatavošanas struktūras tagad tiek aicinātas turpināt izskatīt priekšlikumu (13195/11), kurā iekļauti šādi svarīgi elementi:

Attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu – pašreizējā transportlīdzekļa atrašanās vietas manuālā reģistrācija tiks aizstāta ar automātisku reģistrāciju, izmantojot satelītu pozicionēšanas sistēmu. Turklāt attālināta saziņa no tahogrāfa, ar kuru nosūta pamatrādītājus par atbilstību noteikumiem, ļaus inspektoriem labāk plānot pārbaudes uz ceļa, tādējādi izvairoties no nevajadzīgām pārbaudēm. Turklāt standartizēta tahogrāfa saskarne atvieglos tās iekļaušanu inteliģento transporta sistēmu lietotnēs, piemēram, tajās, kas attiecas uz transportlīdzekļu resursu pārvaldi.

Attiecībā uz regulējumu – tiks pastiprinātas prasības, kas jāievēro tām darbnīcām, kam atļauts uzstādīt un kalibrēt tahogrāfus, un vadītāja tahogrāfa karte tiks integrēta vadītāja braukšanas apliecībā, tādējādi paredzot samazināt krāpšanās iespēju, kā arī administratīvās izmaksas. Administratīvais slogs arī tiks samazināts, paredzot plašākus atbrīvojumus no tahogrāfa obligātas lietošanas, ko dalībvalstis var piešķirt dažiem lietotājiem, galvenokārt maziem un vidējiem uzņēmumiem: šiem lietotājiem ir ierosināts piešķirt vienotu atbrīvojumu transporta pakalpojumiem 100 km rādiusā, atšķirībā no līdzšinējā atbrīvojuma, kas bija ierobežots līdz 50 km atsevišķos gadījumos.

Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka regulējoši pasākumi tiks piemēroti vienu gadu pēc minētās regulas publicēšanas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, bet jaunā satelītnovērošanas tehnoloģija kļūs obligāta četrus gadus vēlāk, t.i., iespējams, no 2017. gada.

Ar 1985. gada regulu, kura jau ir tikusi desmit reizes pielāgota tehnikas attīstībai, nosaka tehniskos standartus un paredz noteikumus par tahogrāfu lietošanu, tipa apstiprinājumu, uzstādīšanu un inspekciju. Pašlaik aptuveni 900 000 transporta uzņēmumu un seši miljoni autovadītāju izmanto divu tipu tahogrāfus: digitālo tahogrāfu, kuru ieviesa transportlīdzekļos, kas reģistrēti pēc 2006. gada 1. maija, un analogo tahogrāfu, kuru joprojām izmanto vecākos transportlīdzekļos.

CITI JAUTĀJUMI

Neoficiāla transporta ministru sanāksme par privāto finansējumu transporta infrastruktūrā

Prezidentvalsts sniedza Padomei īsu informāciju par transporta ministru neoficiālo sanāksmi, kas notika Sopotā (Polijā) 2011. gada 5. un 6. septembrī un kas bija veltīta jautājumam par privātā finansējuma mobilizēšanu transporta infrastruktūrai, īpaši pievēršoties dalībvalstu pieredzei saistībā ar publiskā un privātā sektora partnerībām. Prezidentvalsts apkopoja sanāksmes rezultātus secinājumu kopumā (14119/11), uzsverot, ka publiskā un privātā sektora partnerības ir noderīgi instrumenti finansējumam transporta jomā, tajā pašā laikā atzīmējot publiskā finansējuma lielo nozīmi infrastruktūras attīstībā.

Austrumu partnerības ministru konference par transportu.

Prezidentvalsts sniedza informāciju par konferenci, kurā piedalīsies transporta ministri no ES dalībvalstīm, sešām Austrumu partnerības valstīm (Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas) un Horvātijas un kas notiks Krakovā (Polijā) 2011. gada 24. un 25. oktobrī (14884/11). Konferences mērķis ir pastiprināt sadarbību transporta jomā ar šīm valstīm, balstoties uz principiem, kas izklāstīti šajā Padomes sanāksmē pieņemtajos secinājumos par attiecībām ar blakusesošajiem reģioniem. Konferences laikā darbu uzsāks arī Austrumu partnerības transporta komiteja.

Emisijas kvotu tirdzniecība aviācijas nozarē

Komisija sniedza ministriem īsu informāciju par pašreizējo situāciju un, jo īpaši, par apspriedēm ar trešām valstīm attiecībā uz ES siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) piemērošanu aviācijas nozarē, kas būtu jāuzsāk 2012. gada 1. janvārī.

Lai rastu risinājumu, vairākas dalībvalstis aicināja Komisiju padziļināt sarunas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis un kuras iebilst pret starptautiskās aviācijas iekļaušanu Savienības ETS.

Prasība pēc Krievijas vīzas čehu gaisa kuģu apkalpes locekļiem

Čehijas Republikas delegācija sniedza Padomei informāciju par to, ka Krievija nesen ieviesusi vīzu prasību Čehijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļiem un lūdza prezidentvalsti un Komisiju apspriest šo jautājumu ar Krievijas iestādēm. Čehijas Republika nav noslēgusi divpusēju nolīgumu ar Krieviju par vīzu režīma atcelšanu.

"Zilās zonas" izmēģinājuma projekts

Komisija sniedza ministriem īsu informāciju par to, kā tiek īstenots un attīstīts "Zilās zonas" izmēģinājuma projekts, ko apstiprināja Transporta Padomes sanāksmē 2010. gada decembrī – tā sešu mēnešu operatīvā fāze sākās šī gada maijā (14934/11). Komisija uzskata, ka pirmie projekta rezultāti ir daudzsološi, un vēlas turpināt projektu 2012. gadā. "Zilās zonas" projekta mērķis ir atvieglot jūras satiksmi ES, optimāli izmantojot jūrniecības monitoringa tehnoloģijas, tādā veidā samazinot administratīvās formalitātes kuģu operatoriem, tajā pašā laikā garantējot drošumu, drošību un vides aizsardzību, kā arī nodokļus un muitas ieņēmumus.

Pirātisma jautājumam veltīts pasākums saistībā ar Pasaules jūrniecības dienu.

Itālijas delegācija sniedza Padomei īsu informāciju par "paralēlo pasākumu" Pasaules jūrniecības dienas ietvaros, ko šogad organizēs Itālija un kas notiks Romā 13. un 14. oktobrī (14889/11). Šīs ekspertu un iestāžu pārstāvju sanāksmes galvenā tēma būs pirātisma apkarošana. Minētais "paralēlais pasākums" notiks reizē ar Pasaules jūrniecības dienu, ko katru gadu atzīmē Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO).

CITI APSTIPRINĀTI JAUTĀJUMI

TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

ES un Krievijas Pastāvīgā partnerības padome (PPC)

Padome pieņēma ES nostāju piecpadsmitajai ES un Krievijas Pastāvīgajai partnerības padomei (PPC) (tieslietas un iekšlietas), kas notiks Varšavā 2011. gada 10. un 11. oktobrī. Tā arī apstiprināja projektu kopumu kopējiem pasākumiem ceļā uz bezvīzu režīmu īstermiņa ceļošanai Krievijas un ES pilsoņiem, kas tiks iesniegts PPC apstiprināšanai.

TELEKOMUNIKĀCIJAS

Mobilo satelītsakaru pakalpojumi

Padome nolēma neiebilst pret to, ka Komisija pieņem Lēmumu par kārtību, kādā koordinēti piemērojami piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem atbilstīgi Lēmuma Nr. 626/2008/EK 9. panta 3. punktam.

Uz lēmuma projektu attiecas regulatīvā kontroles procedūra; tā kā Padome ir devusi piekrišanu, Komisija var to pieņemt, ja vien Eiropas Parlaments neiebilst.


Side Bar