Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

PRANEŠIMAS SPAUDAI

3116-as Tarybos posėdis

Transportas, telekomunikacijos ir energetika

Liuksemburgas, 2011 m. spalio 6 d.

Pirmininkas Cezary GRABARCZYK,
Lenkijos infrastruktūros ministras

Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai

Taryba priėmė išvadas, kuriose pabrėžiamas tvirtesnio bendradarbiavimo su kaimyniniais regionais transporto srityje svarba, pirmiausia gerinant transporto infrastruktūrą ir labiau integruojant transporto rinkas.

Aviacijos srityje Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus oro susisiekimo susitarimo su Azerbaidžanu, kuriuo siekiama rinkos atvėrimo kartu su reglamentavimo suderinimu, ir dėl susitarimo su Europos saugios oro navigacijos organizacija (EUROKONTROLE), kuriuo nustatoma bendra tvirtesnio bendradarbiavimo sistema.

Be to, ministrai dalyvavo debatuose dėl siūlomos reglamento dėl tachografų, kuriuos naudoja profesionalūs vairuotojai, peržiūros. Peržiūros tikslas – pasiekti, kad sukčiauti būtų sudėtingiau, ir sumažinti administracinę naštą, visiškai išnaudojant naująsias technologijas ir nustatant tam tikras naujas reguliavimo priemones.

TURINYS1

DALYVIAI

SVARSTYTI PUNKTAI

INTERMODALINIAI KLAUSIMAI

Bendradarbiavimas su kaimyniniais regionais transporto srityje

AVIACIJA

Tvirtesnis bendradarbiavimas su Europos saugios oro navigacijos organizacija

Oro susisiekimo susitarimas su Azerbaidžanu

SAUSUMOS TRANSPORTAS

Reglamento dėl tachografų peržiūra

KITI KLAUSIMAI

Neoficialus transporto ministrų posėdis dėl transporto infrastruktūros finansavimo

Rytų partnerystės ministrų konferencija transporto klausimais

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais aviacijos sektoriuje

Rusijos nustatytas vizų reikalavimas, taikomas Čekijos orlaivių įgulų nariams

„Mėlynosios juostos“ bandomasis projektas

Renginys piratavimo klausimais, rengiamas minint Pasaulinę jūrų dieną

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALAI

  • ES ir Rusijos nuolatinė partnerystės taryba

TELEKOMUNIKACIJOS

  • Judriojo palydovinio ryšio paslaugos

DALYVIAI

Belgija:

Etienne SCHOUPPE judumo valstybės sekretorius prie Ministro Pirmininko

Bulgarija:

Ivaylo MOSKOVSKI transporto, informacinių technologijų ir ryšių ministras

Čekija:

Pavel DOBEŠ transporto ministras

Danija:

Henrik DAM KRISTENSEN transporto ministras

Vokietija:

Peter RAMSAUER federalinis transporto, statybos ir miestų plėtros ministras

Estija:

Gert ANTSU nuolatinio atstovo pavaduotojas

Airija:

Leo VARADKAR transporto ministras

Graikija:

Andreas PAPASTAVROU nuolatinio atstovo pavaduotojas

Ispanija:

José BLANCO LOPEZ infrastruktūros ir transporto ministras

Prancūzija:

Philippe LEGLISE-COSTA nuolatinio atstovo pavaduotojas

Italija:

Roberto CASTELLI infrastruktūros ir transporto viceministras

Kipras:

Efthymios FLOURENTZOU ryšių ir viešųjų darbų ministras

Latvija:

Juris ŠTĀLMEISTARS nuolatinio atstovo pavaduotojas

Lietuva:

Arūnas VINČIŪNAS nuolatinio atstovo pavaduotojas

Liuksemburgas:

Claude WISELER tvaraus vystymosi ir infrastruktūros ministras

Vengrija:

Pál VÖLNER valstybės sekretorius, atsakingas už infrastruktūrą, Nacionalinio vystymosi ministerija

Tamás Iván KOVÁCS valstybės sekretoriaus, atsakingo už ES ir tarptautinius reikalus, pavaduotojas, Nacionalinio vystymosi ministerija

Malta:

Austin GATT infrastruktūros, transporto ir

ryšių ministras

Nyderlandai:

Derk OLDENBURG nuolatinio atstovo pavaduotojas

Austrija:

Doris BURES federalinė transporto, inovacijų ir technologijų ministrė

Lenkija:

Cezary GRABARCZYK infrastruktūros ministras

Maciej JANKOWSKI Infrastruktūros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas

Portugalija:

Pedro COSTA PEREIRA nuolatinio atstovo pavaduotojas

Rumunija:

Anca Daniela BOAGIU transporto ir infrastruktūros ministrė

Slovėnija:

Patrick VLAČIČ transporto ministras

Slovakija:

Arpad ERSEK Transporto, statybų ir regioninės plėtros ministerijos valstybės sekretorius

Suomija:

Maria RISLAKKI nuolatinio atstovo pavaduotojas

Švedija:

Carl von der ESCH valstybės sekretorius, pavaldus infrastruktūros ministrui

Jungtinė Karalystė:

Andy LEBRECHT nuolatinio atstovo pavaduotojas

Komisija:

Siim KALLAS Pirmininko pavaduotojas

SVARSTYTI PUNKTAI

INTERMODALINIAI KLAUSIMAI

Bendradarbiavimas su kaimyniniais regionais transporto srityje

Taryba priėmė išvadas (dok. 14712/11), kuriose pabrėžiama, kad siekiant didesnės ekonominės integracijos bei glaudesnės politinės asociacijos su kaimyniniais regionais, kurių atžvilgiu taikoma plėtros ir Europos kaimynystės politika, pirmiausia su Vakarų Balkanais, Viduržemio jūros regionu ir Rytų partnerystės šalimis, svarbu stiprinti bendradarbiavimą transporto srityje ir užtikrinti geresnes transporto jungtis.

Šiems tikslams pasiekti Taryba pritaria tam, kad būtų gerinama transporto infrastruktūra, ypač geriau sujungiant kaimyninių šalių infrastruktūrą su transeuropiniu transporto tinklu, taip pat glaudžiau integruojamos transporto rinkos, pirmiausia plečiant Europos bendrąją aviacijos erdvę, šalinant kliūtis jūrų transporto srityje, gerinant geležinkelių sistemų sąveiką, paprastinant sienų kirtimą ir administracines procedūras. Vis dėlto Taryba pabrėžia, kad didesnė rinkos integracija priklausys nuo atitinkamo kaimyninių šalių pasirengimo ir nuo jų pažangos taikant saugos, saugumo, aplinkosaugos ir socialinius standartus, atitinkančius ES taikomus standartus.

Esami finansiniai ištekliai, pavyzdžiui, Kaimynystės investicinė priemonė, kurią pasitelkus finansavimas gali būti pritrauktas iš tarptautinių finansų įstaigų, turėtų būti naudojami padėti toms šalims vykdyti reikalingas reformas.

Be to, Taryba palankiai vertina tai, kad 2011 m. spalio 24–25 d. Krokuvoje (Lenkija) įvyksiančioje Rytų partnerystės ministrų konferencijoje bus įsteigta ir pradės veikti Rytų partnerystės transporto ekspertų grupė.

Šios išvados parengtos atsižvelgiant į liepos mėn. Komisijos pateiktą komunikatą šia tema, kuriame bendrais bruožais išdėstytos trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės, susijusios su visų rūšių transportu ir skirtos užtikrinti geresnes transporto jungtis (dok. 13022/11). Šis komunikatas pateiktas atsižvelgiant į naują ES požiūrį į Europos kaimynystės politiką, kuris grindžiamas didesne diferenciacija, priklausančia nuo kiekvienos šalies poreikių, užmojo ir pasirengimo bendradarbiauti, – tai išdėstyta Komisijos komunikate, priimtame šių metų gegužės mėn. (dok. 10794/11), ir šių metų birželio mėn. priimtose Tarybos išvadose (dok. 11850/11).

AVIACIJA

Tvirtesnis bendradarbiavimas su Europos saugios oro navigacijos organizacija

Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas su Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrole) dėl aukšto lygio susitarimo, kuriuo siekiama nustatyti naują ir stabilią tvirtesnio bendradarbiavimo sistemą. Susitarimu bus patvirtinta, kad įgyvendinant Bendro Europos dangaus programą, Eurokontrolė atlieka ES technines ir operacines funkcijas; ES užimtų šios programos reguliuotojos vaidmenį.

Eurokontrolė yra civilinė ir karinė tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 39 susitariančiosios šalys iš visos Europos, tarp jų – visos ES valstybes narės (išskyrus Estiją). Ji atlieka lemiamą vaidmenį Europos oro eismo valdymo (OEV) srityje ir teikia su tuo susijusius ekspertų patarimus bei techninę pagalbą ES. Pastaruoju metu ji buvo paskirta Bendro Europos dangaus programos OEV tinklo valdytoja; ši programa yra sukurta tam, kad Europos lygiu būtų įvesta saugaus ir veiksmingo oro eismo valdymo sistema, remiantis 2004 m. ir 2009 m. (atitinkamai SES I ir SES II) priimta teisine sistema.

Oro susisiekimo susitarimas su Azerbaidžanu

Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus pradėti derybas su Azerbaidžanu dėl išsamaus oro susisiekimo susitarimo, kuriuo siekiama atverti rinką ir lygiagrečiai suderinti reglamentavimą tokiose srityse kaip aviacijos sauga ir saugumas, aplinkosauga ir konkurencijos teisė.

Manoma, kad atsivėrusi rinka suteiktų ekonominės naudos ES ir Azerbaidžano oro transporto įmonėms ir oro uostams, padėtų plėtoti verslą ir užsienio investicijas Azerbaidžane. Visa tai turi papildyti ES standartus atitinkanti reguliavimo sistema.

Susitarimu bus sukurta oro transporto tarp Azerbaidžano ir Europos Sąjungos kaip visumos teisinė sistema, taip užtikrinant vienodas sąlygas visiems ES vežėjams. Juo bus pakeistas esamas dvidešimt vienas dvišalis atskirų ES valstybių narių ir Azerbaidžano oro paslaugų teikimo susitarimas; šie susitarimai yra gana ribojantys, ypač dėl skraidinimo galimybių. Bendresniu politiniu požiūriu tokio susitarimo sudarymas atitinka Europos kaimynystės politiką ir Rytų partnerystės iniciatyvą (Azerbaidžanas dalyvauja jose abiejose), jis toliau prisidės prie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Azerbaidžanu, kurį turi pakeisti asociacijos susitarimas, dėl kurio šiuo metu vyksta derybos, tikslų.

SAUSUMOS TRANSPORTAS

Reglamento dėl tachografų peržiūra

Taryba surengė viešus debatus dėl 1985 m. reglamento dėl tachografų, kuriuos naudoja profesionalūs vairuotojai, kad būtų galima patikrinti, kaip laikomasi taisyklių dėl vairavimo ir poilsio laiko, siekiant užtikrinti kelių saugą, tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir sąžiningą transporto verslo įmonių konkurenciją, peržiūros. Siūlomos peržiūros tikslas – pasiekti, kad sukčiauti būtų sudėtingiau, ir sumažinti administracinę naštą, visiškai išnaudojant naująsias technologijas ir nustatant tam tikras naujas reguliavimo priemones.

Kadangi Komisijos pasiūlymo nagrinėjimas Tarybos darbo grupėje vis dar yra ankstyvame etape (žr. pranešimą dok. 14486/11), Taryba didžiausią dėmesį sutelkė ne į pasiūlymo detales, o labiau į valstybių narių patirtį, susijusią su dabar galiojančia tachografų sistema. Ministrai pripažino lemiamą tachografų reikšmę tikrinant taisyklių laikymąsi ir kartu – kelių saugai. Nors apskritai atrodo, kad esama sistema veikia, ministrai pabrėžė, kad patobulinimai reikalingi ir pirmiausia atkreipė dėmesį į sistemos trūkumus, dėl kurių galimas manipuliavimas ir sukčiavimas. Jie taip pat pabrėžė, kad svarbu sumažinti transporto įmonių sąnaudas. Šiuo atžvilgiu buvo pažymėta, kad naujos priemonės turi būti proporcingos, jų atžvilgiu turi būti atlikta išsami sąnaudų ir naudos analizė; be to, kai kurios valstybės narės išreiškė susirūpinimą dėl sąnaudų, kurių galėtų pareikalauti Komisijos siūlomos priemonės.

Tarybos parengiamieji organai raginami toliau nagrinėti pasiūlymą (dok. 13195/11), kurio pagrindiniai elementai yra šie:

Kalbant apie technologijų naudojimą, dabartinį rankinį transporto priemonės vietos registravimą pakeis automatinis registravimas, pasitelkus palydovinį padėties nustatymą. Be to, nuotolinis ryšys su tachografais, suteikiantis pagrindinius taisyklių laikymosi rodmenis, tikrinantiems pareigūnams suteiks galimybę patikras keliuose rengti kryptingiau ir taip išvengti nebūtinų patikrinimų. Taip pat standartizuota tachografų sąsaja palengvins jų integravimą į intelektinių transporto sistemų programas, tokias kaip transporto priemonių parko valdymas.

Kalbant apie reguliavimą, bus padidinti reikalavimai tachografus montuojančioms ir kalibruojančioms dirbtuvėms, o vairavimo pažymėjimas bus sujungtas su vairuotojo kortele, kuri turės būti naudojama su tachografu; tai turėtų sumažinti sukčiavimą ir administracines išlaidas. Administracinė našta taip pat bus sumažinta išplečiant išlygą, leidžiančią nenaudoti tachografų; ją valstybės narės gali taikyti tam tikriems vartotojams, daugiausia mažosioms ir vidutinėms įmonėms: šiems vartotojams siūloma taikyti vienodą išlygą už vežimo operacijas 100 km spinduliu, kai iki šiol ši išlyga tam tikrais atvejais buvo taikyta 50 km spinduliu.

Pagal Komisijos pasiūlymą, reguliavimo priemonės bus pradėtos taikyti praėjus metams po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o taikyti naują palydovinę technologiją bus privaloma po ketverių metų, tai yra greičiausiai nuo 2017 m.

1985 m. reglamentu, kuris, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą, buvo tikslintas jau dešimt kartų, nustatomi techniniai standartai ir tachografų naudojimo, tipo patvirtinimo, montavimo ir tikrinimo taisyklės. Šiuo metu dviejų tipų tachografus naudoja beveik 900 000 transporto įmonių ir 6 milijonai vairuotojų. Skaitmeniniai tachografai įvesti transporto priemonėse, įregistruotose po 2006 m. gegužės 1 d., o analoginiai tachografai iki šiol naudojami senesnėse transporto priemonėse.

KITI KLAUSIMAI

Neoficialus transporto ministrų posėdis dėl transporto infrastruktūros finansavimo

Pirmininkaujanti valstybė narė trumpai informavo Tarybą apie 2011 m. rugsėjo 5–6 d. Sopote (Lenkija) vykusį neoficialų posėdį, skirtą finansavimo iš privačiojo sektoriaus transporto infrastruktūrai sutelkimo klausimams, ir ypatingą dėmesį skyrė valstybių narių patirčiai, susijusiai su viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėmis. Pirmininkaujanti valstybė narė posėdžio rezultatų sąvadą pateikė išvadas (dok. 14119/11), kuriose pabrėžė, kad viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės yra naudinga transporto sektoriaus finansavimo priemonė, ir kartu pažymėjo didelį viešojo finansavimo vaidmenį infrastruktūros plėtrai.

Rytų partnerystės ministrų konferencija transporto klausimais

Pirmininkaujanti valstybė narė informavo apie ES valstybių narių, šešių Rytų partnerystės šalių (Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano) ir Kroatijos transporto ministrų konferenciją, kuri įvyks 2011 m. spalio 24–25 d. Krokuvoje (Lenkija) (dok. 14884/11). Joje bus siekiama sustiprinti bendradarbiavimą su šiomis šalimis transporto srityje, remiantis principais, išdėstytais išvadose dėl santykių su kaimyniniais regionais, priimtose šiame Tarybos posėdyje. Šioje konferencijoje taip pat planuojama pradėti Rytų partnerystės transporto ekspertų grupės veiklą.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais aviacijos sektoriuje

Komisija trumpai informavo ministrus apie esamą padėtį, pirmiausia apie konsultacijas su trečiosiomis šalimis dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijos srityje, kuri turi būti pradėta taikyti 2012 m. sausio 1 d.

Keletas valstybių narių paragino Komisiją paspartinti derybas su ES nepriklausančiomis šalimis, kurios nepritaria tam, kad tarptautinei aviacijai būtų taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, siekiant rasti sprendimą.

Rusijos nustatytas vizų reikalavimas, taikomas Čekijos orlaivių įgulų nariams

Čekijos delegacija trumpai informavo Tarybą apie neseniai Rusijos įvestą vizų reikalavimą Čekijos civilinių orlaivių įgulų nariams ir paprašė pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos šį klausimą iškelti Rusijos valdžios institucijomis. Čekijos Respublika nėra sudariusi dvišalio susitarimo su Rusija dėl bevizio režimo.

„Mėlynosios juostos“ bandomasis projektas

Komisija glaustai informavo ministrus apie 2010 m. gruodžio mėn. Transporto taryboje patvirtinto „Mėlynosios juostos“ bandomojo projekto, kurio šešių mėn. trukmės įgyvendinimo etapas pradėtas šių metų gegužės mėn., įgyvendinimą ir vystymą (dok. 14934/11). Komisijos nuomone, pirmieji projekto rezultatai žada daug, projektą ketinama tęsti 2012 m. „Mėlynosios juostos“ sumanymo tikslas – jūrų transportui ES sukurti palankesnes sąlygas, sumažinant administracinius formalumus laivų valdytojams, kartu optimaliai panaudojant jūrų stebėsenos technologijas užtikrinti saugą, saugumą ir aplinkos apsaugą, taip pat muitų ir mokesčių surinkimą.

Renginys piratavimo klausimais, rengiamas minint Pasaulinę jūrų dieną

Italijos delegacija trumpai informavo Tarybą apie Pasaulinės jūrų dienos „lygiagretųjį renginį“, kurį šiais metais organizuoja Italija Romoje spalio 13–14 d. (dok. 14889/11). Šiame ekspertų ir institucijų atstovų susitikime didžiausias dėmesys bus skiriamas kovai su piratavimu. „Lygiagretusis renginys“ įvyks minint Pasaulinės jūrų dienos proga, kurią kiekvienais metais mini Tarptautinė jūrų organizacija.

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALAI

ES ir Rusijos nuolatinė partnerystės taryba

Taryba, rengdamasi penkioliktajai ES ir Rusijos nuolatinei partnerystės tarybai teisingumo ir vidaus reikalų srityje, kuri įvyks 2011 m. spalio 10–11 d. Varšuvoje, priėmė ES poziciją. Ji taip pat patvirtino bendrų veiksmų dėl Rusijos ir ES piliečių bevizių trumpalaikių kelionių projektą, kuris bus pateiktas Nuolatinei partnerystės tarybai patvirtinti.

TELEKOMUNIKACIJOS

Judriojo palydovinio ryšio paslaugos

Taryba nusprendė neprieštarauti tam, kad Komisija priimtų sprendimą dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį.

Sprendimo projektui taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu; dabar, Tarybai pritarus, Komisija gali jį priimti, jeigu Europos Parlamentas nepareikš prieštaravimo.


Side Bar