Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

PRESSITEADE

Nõukogu 3116. istung

Transport, telekommunikatsioon ja energeetika

Luxembourg, 6. oktoober 2011

Eesistuja Poola infrastruktuuriminister
Cezary GRABARCZYK

Nõukogu istungi peamised tulemused

Nõukogu võttis vastu järeldused, milles rõhutatakse, kui tähtis on süvendada transpordialast koostööd naaberpiirkondadega, eelkõige transpordiinfrastruktuuri parandamise ja transporditurgude tihedama integreerimise teel.

Lennunduse valdkonnas andis nõukogu komisjonile volitused läbirääkimisteks Aserbaidžaaniga laiaulatusliku lennutranspordilepingu üle, mille eesmärk on turgude avamine paralleelselt eeskirjade ühtlustamisega, ning Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooniga (EUROCONTROL) lepingu üle, mille eesmärk on kehtestada üldine raamistik tõhustatud koostöö jaoks.

Lisaks pidasid ministrid mõttevahetuse kutseliste juhtide poolt kasutatavat sõidumeerikut käsitleva määruse kavandatud muutmise üle. Muutmise eesmärk on teha petmine raskemaks ning vähendada uute tehnoloogiate täieliku ärakasutamise ja mõnede uute reguleerivate meetmete kasutuselevõtu abil halduskoormust.

SISUKORD1

OSALEJAD

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

MITMELIIGILINE TRANSPORT

Transpordialane koostöö naaberpiirkondadega

LENNUNDUS

Tõhustatud koostöö Eurocontroliga

Lennutranspordileping Aserbaidžaaniga

MAISMAATRANSPORT

Sõidumeeriku kasutamise määruse muutmine

MUUD KÜSIMUSED

Transpordiministrite mitteametlik kohtumine transpordiinfrastruktuuri erarahastamise teemal

Idapartnerluse ministrite transporditeemaline kohtumine

Heitkogustega kauplemine lennundussektoris

Venemaa viisanõue Tšehhi lennukimeeskondadele

Sinise vööndi katseprojekt

Piraatluse teemaline üritus seoses ülemaailmse merenduspäevaga

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

  • ELi ja Venemaa alaline partnerlusnõukogu

TELEKOMMUNIKATSIOON

  • Liikuva kosmoseside teenused

OSALEJAD

Belgia:

Etienne SCHOUPPE peaministri riigisekretär liikuvuse alal

Bulgaaria:

Ivaylo MOSKOVSKI transpordi-, infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniminister

Tšehhi Vabariik:

Pavel DOBEŠ transpordiminister

Taani:

Henrik DAM KRISTENSEN transpordiminister

Saksamaa:

Peter RAMSAUER transpordi-, ehitus- ja linnaarengu minister

Eesti:

Gert ANTSU alalise esindaja asetäitja

Iirimaa:

Leo VARADKAR transpordiminister

Kreeka:

Andreas PAPASTAVROU alalise esindaja asetäitja

Hispaania:

José BLANCO LÓPEZ infrastruktuuri- ja transpordiminister

Prantsusmaa:

Philippe LEGLISE-COSTA alalise esindaja asetäitja

Itaalia:

Roberto CASTELLI infrastruktuuri- ja transpordiministri asetäitja

Küpros:

Efthymios FLOURENTZOU kommunikatsiooni- ja avalike tööde minister

Läti:

Juris ŠTĀLMEISTARS alalise esindaja asetäitja

Leedu:

Arūnas VINČIŪNAS alalise esindaja asetäitja

Luksemburg:

Claude WISELER säästva arengu ja infrastruktuuri minister

Ungari:

Pál VÖLNER infrastruktuuriminister, riikliku arengu ministeerium

Tamás Iván KOVÁCS ELi küsimuste ja rahvusvaheliste suhete ministri asetäitja, riikliku arengu ministeerium

Malta:

Austin GATT infrastruktuuri-, transpordi- ja kommunikatsiooniminister

Madalmaad:

Derk OLDENBURG alalise esindaja asetäitja

Austria:

Doris BURES transpordi-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaminister

Poola:

Cezary GRABARCZYK infrastruktuuriminister

Maciej JANKOWSKI infrastruktuuriministeeriumi aseriigisekretär

Portugal:

Pedro COSTA PEREIRA alalise esindaja asetäitja

Rumeenia:

Anca Daniela BOAGIU transpordi- ja infrastruktuuriminister

Sloveenia:

Patrick VLAČIČ transpordiminister

Slovakkia:

Arpad ERSEK transpordi-, ehitus- ja regionaalarengu ministeeriumi riigisekretär

Soome:

Maria RISLAKKI alalise esindaja asetäitja

Rootsi:

Carl von der ESCH infrastruktuuriministri riigisekretär

Ühendkuningriik:

Andy LEBRECHT alalise esindaja asetäitja

Komisjon:

Siim KALLAS asepresident

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

MITMELIIGILINE TRANSPORT

Transpordialane koostöö naaberpiirkondadega

Nõukogu võttis vastu järeldused (14712/11), milles rõhutatakse, kui tähtis on süvendatud transpordialane koostöö ja paremad transpordiühendused Euroopa laienemis- ja naabruspoliitikaga hõlmatud naaberpiirkondadega, eelkõige Lääne-Balkani riikidega, Vahemere piirkonnaga ja idapartnerluse riikidega, et areneks välja sügavam majandusintegratsioon ja tihedamad poliitilised sidemed.

Nende eesmärkide saavutamiseks soovitab nõukogu transpordiinfrastruktuuri parandada eelkõige sel teel, et naaberriikide infrastruktuur seotakse paremini üleeuroopalise transpordivõrguga, ning transporditurud tihedamini integreerida, eelkõige sel teel, et laiendatakse Euroopa ühist lennunduspiirkonda, kõrvaldatakse meretranspordi takistused, suurendatakse raudteesüsteemide koostoimimisvõimet ning lihtsustatakse piiriületuskorda ja haldusmenetlusi. Nõukogu rõhutab siiski, et turu tihedam integratsioon sõltub naaberriikide sellesuunalisest valmidusest ja nende edusammudest ELi standarditega võrdväärsete ohutus-, turva-, keskkonna- ja sotsiaalstandardite rakendamisel.

Et aidata neil riikidel läbi viia vajalikke reforme, tuleks kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, nagu naabruspoliitika investeerimisrahastu, mille abil saab võimendada rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide poolset rahastamist.

Lisaks tervitab nõukogu idapartnerluse transpordialase vaekogu loomist, mille tegevusele pannakse alus idapartnerluse ministrite konverentsil 24.–25. oktoobril Krakowis (Poola).

Järeldused koostati vastuseks komisjoni selleteemalisele juulikuus esitatud teatisele (13022/11), milles on kavandatud transpordiühenduste tugevdamise lühi- ja pikaajalised meetmed kõikide transpordiliikide jaoks. Teatis kujutab endast järge ELi uuele naabruspoliitikat käsitlevale lähenemisviisile, mis rajaneb suuremal diferentseeritusel olenevalt iga riigi vajadustest, soovist ja valmisolekust teha koostööd, nagu on välja toodud käesoleva aasta maikuus vastuvõetud komisjoni teatises (10794/11) ja käesoleva aasta juunis vastuvõetud nõukogu järeldustes (11850/11).

LENNUNDUS

Tõhustatud koostöö Eurocontroliga

Nõukogu volitas komisjoni pidama läbirääkimisi Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooniga (Eurocontrol) kõrgetasemelise lepingu üle, mille eesmärk on kehtestada uus ja stabiilne raamistik tõhustatud koostöö jaoks. Selle lepinguga kinnitatakse Eurocontroli staatus ELi tehnilise ja operatiivse käepikendusena tema programmi „Ühtne Euroopa taevas” arendamises ja rakendamises, nähes ELile samal ajal ette selle programmi reguleerija rolli.

Eurocontrol on valitsustevaheline tsiviil-militaarorganisatsioon, kuhu kuulub 39 lepinguosalist kogu Euroopast, nende hulgas kõik ELi liikmesriigid peale Eesti. Ta täidab keskset osa Euroopa lennuliikluse korraldamises ning varustab ELi sellealaste eriteadmiste ja tehnilise abiga. Hiljuti nimetati Eurocontrol lennuliikluse korraldamise võrgu haldajaks programmi „Ühtne Euroopa taevas” (SES) raames, mille eesmärk on rajada lennuliikluse ohutu ja tõhusa korralduse süsteem Euroopa tasandil, lähtudes 2004. (SES I) ja 2009. (SES II) aastal vastuvõetud õigusraamistikust.

Lennutranspordileping Aserbaidžaaniga

Nõukogu volitas komisjoni alustama läbirääkimisi Aserbaidžaaniga laiaulatusliku lennutranspordilepingu üle, mille eesmärk on turgude avamine paralleelselt eeskirjade ühtlustamisega sellistes valdkondades nagu lennundusohutus ja -turvalisus, keskkonnakaitse ja konkurentsiõigus.

Turgude avamisest oodatakse majanduslikku kasu ELi ja Aserbaidžaani lennuettevõtjatele ja lennujaamadele ning see peaks aitama kaasa ettevõtluse ja välisinvesteeringute arendamisele Aserbaidžaanis. Sellega peab kaasnema reguleeriv raamistik, mis on vastavuses ELi standarditega.

Lepinguga luuakse Aserbaidžaani ja kogu liidu vahelise lennutranspordi õigusraamistik, kindlustades sellega võrdsed tingimused kõigi ELi lennuettevõtjate jaoks. Sellega asendatakse senised 21 kahepoolset lepingut üksikute ELi liikmesriikide ja Aserbaidžaani vahel, mis sisaldavad märkimisväärseid piiranguid eelkõige veomahtude osas. Üldisemal poliitilisel tasandil on sellise lepingu sõlmimine kooskõlas Euroopa naabruspoliitikaga ning idapartnerlusalgatusega, mis mõlemad hõlmavad ka Aserbaidžaani, ning soodustab Aserbaidžaaniga sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingu eesmärkideni jõudmist, millele peaks järgnema praegu läbirääkimisjärgus olev assotsieerimisleping.

MAISMAATRANSPORT

Sõidumeeriku kasutamise määruse muutmine

Nõukogu pidas avaliku mõttevahetuse kutseliste juhtide poolt kasutatavat sõidumeerikut käsitleva 1985. aasta määruse muutmise üle, mille sihiks on võimaldada liiklusohutuse huvides kontrollida sõiduaja ja puhkeperioodide eeskirjade täitmist, juhtide inimväärseid töötingimusi ja ausat konkurentsi transpordiettevõtete vahel. Kavandatava muutmise eesmärk on teha petmine raskemaks ning vähendada uute tehnoloogiate täieliku ärakasutamise ja mõnede uute reguleerivate meetmete kasutuselevõtu abil halduskoormust.

Kuna komisjoni ettepaneku analüüsimine nõukogu töörühmas on alles algusjärgus (vt aruanne dokumendis 14486/11), keskendusid nõukogu arutelud pigem liikmesriikide kogemustele praeguse sõidumeerikusüsteemiga kui ettepaneku üksikasjadele. Ministrid tunnistasid sõidumeeriku otsustavat osa eeskirjade täitmise kontrollis ja sellest tulenevalt liiklusohutuses. Kuigi praegune süsteem näib üldiselt toimivat, rõhutasid ministrid, et on vaja teha täiendusi, ja osutasid eelkõige süsteemi nõrkadele kohtadele, mis võimaldavad manipuleerimist ja petmist. Nad kriipsutasid alla ka kulude vähendamise tähtsust transpordiettevõtetes. Seoses sellega rõhutati, et mis tahes uued meetmed peavad olema proportsionaalsed ning läbima üksikasjaliku tasuvusanalüüsi, kusjuures mõned liikmesriigid väljendasid muret kulude pärast, mida komisjoni kavandatud meetmed võivad kaasa tuua.

Nõukogu ettevalmistavatel organitel palutakse nüüd jätkata ettepaneku (13195/11) analüüsimist. Selle põhielemendid on järgmised.

Seoses tehnoloogiate kasutamisega asendatakse sõiduki asukoha praegune manuaalne registreerimine automaatse registreerimisega satelliitpositsioneerimise teel. Lisaks võimaldavad kaugside abil sõidumeerikult saadavad põhiandmed eeskirjade täitmise kohta kontrolliametnikel paremini suunata teedel korraldatavaid kontrolle ja mittevajalikke kontrolle ära hoida. Peale selle hõlbustab sõidumeeriku standardliides selle integreerimist intelligentsete transpordisüsteemide rakendustesse, näiteks veokite haldamise rakendusse.

Reguleerimise aspektist karmistatakse nõudeid õppeseminaridele sõidumeerikute paigaldamise ja kalibreerimise alal ning juhiluba ühendatakse koos sõidumeerikuga kasutusel oleva juhikaardiga; eeldatavasti vähendab see petmist ja halduskulusid. Halduskoormust vähendatakse ka sõidumeeriku kasutamisest vabastamise laiendamisega: liikmesriigid võivad anda vabastuse teatavatele kasutajatele, peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Nende kasutajate jaoks kavandatakse ühetaolist vabastust 100 km raadiuses toimuvate vedude puhul, kuna seni oli see vabastus teatavatel juhtudel piiratud 50 km raadiusega.

Komisjoni ettepaneku kohaselt kohaldatakse reguleerivaid meetmeid ühe aasta jooksul alates määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas ning uue satelliidipõhise tehnoloogia rakendamine muutub kohustuslikuks neli aastat hiljem, st tõenäoliselt alates 2017. aastast.

1985. aasta määruses, mida on juba kümme korda kohandatud tehnoloogia arenguga, on antud tehnilised standardid ja kehtestatud sõidumeerikute kasutamise, tüübikinnituse, paigaldamise ja kontrolli eeskirjad. Praegu kasutab ligikaudu 900 000 transpordiettevõtet ja 6 miljonit juhti kaht liiki sõidumeerikuid: digitaalsed sõidumeerikud, mis on kasutusele võetud pärast 1. maid 2006 registreeritud sõidukitel, ja analoogmeerikud, mida endiselt kasutatakse vanematel sõidukitel.

MUUD KÜSIMUSED

Transpordiministrite mitteametlik kohtumine transpordiinfrastruktuuri erarahastamise teemal

Eesistujariik teavitas nõukogu 5.–6. septembril 2011 Sopotis (Poola) toimunud transpordiministrite mitteametlikust kohtumisest, mis oli pühendatud erainvesteeringute kaasamisele transpordiinfrastruktuuride rahastamisse ning keskendus eelkõige liikmesriikide kogemustele avaliku ja erasektori partnerluse alal. Eesistujariik võttis kohtumise tulemused kokku järelduste kogumis (14119/11), kus avaliku ja erasektori partnerlust tõstetakse esile kui kasulikku abivahendit transpordi rahastamiseks ning rõhutatakse riigipoolse rahastamise olulist osa infrastruktuuri arendamises.

Idapartnerluse ministrite transporditeemaline kohtumine

Eesistujariik andis teavet ELi liikmesriikide, kuue idapartnerlusriigi (Valgevene, Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan) ning Horvaatia transpordiministrite kohtumisest, mis toimub Krakowis (Poola) 24.–25. oktoobril 2011 (14884/11). Eesmärgiks on seatud transpordikoostöö süvendamine nende riikidega, lähtudes põhimõtetest, mis on sätestatud kõnealusel nõukogu istungil vastu võetud järeldustes suhete kohta naaberpiirkondadega. Konverentsil on kavas panna alus ka idapartnerluse transpordialase vaekogu tegevusele.

Heitkogustega kauplemine lennundussektoris

Komisjon teavitas ministreid hetkeolukorrast ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi kohaldamise alal lennunduses, mis peab algama 1. jaanuaril 2012, ja eelkõige konsultatsioonidest kolmandate riikidega.

Mitmed liikmesriigid kutsusid komisjoni üles kiirendama lahenduse leidmiseks läbirääkimisi kolmandate riikidega, kes on vastu rahvusvahelise lennunduse lülitamisele liidu heitkogustega kauplemise süsteemi.

Venemaa viisanõue Tšehhi lennukimeeskondadele

Tšehhi delegatsioon teavitas nõukogu hiljuti Venemaa poolt Tšehhi tsiviilõhusõidukite meeskondadele kehtestatud viisanõudest ning palus eesistujariigil ja komisjonil tõstatada see küsimus Vene ametiasutustega suheldes. Tšehhi Vabariigil ei ole Venemaaga kahepoolset lepingut viisanõudest loobumise kohta.

Sinise vööndi katseprojekt

Komisjon teavitas ministreid transpordi nõukogu poolt 2010. aasta detsembris heaks kiidetud sinise vööndi katseprojekti rakendamisest ja arendamisest. See projekt jõudis kuuekuulisse tööetappi käesoleva aasta maikuus (14934/11). Komisjon peab projekti esimesi tulemusi paljutõotavaks ning kavatseb seda 2012. aastal jätkata. Sinise vööndi idee on suunatud meretranspordi soodustamisele ELis laevaettevõtjate haldustoimingute vähendamise teel, tagades samas mereseiretehnoloogia optimaalse kasutuse abil ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse ning tollikontrolli ja maksudest saadava sissetuleku.

Piraatluse teemaline üritus seoses ülemaailmse merenduspäevaga

Itaalia delegatsioon teavitas nõukogu ülemaailmse merenduspäeva paralleelüritusest, mille Itaalia korraldab Roomas 13.–14. oktoobril (14889/11). See ekspertide ja asutuste esindajate kohtumine keskendub piraatlusega võitlemisele. Paralleelüritus toimub seoses ülemaailmse merenduspäevaga, mida igal aastal tähistab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO).

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

ELi ja Venemaa alaline partnerlusnõukogu

Nõukogu võttis vastu ELi seisukoha ELi ja Venemaa alalise partnerlusnõukogu viieteistkümnendaks istungiks justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, mis toimub Varssavis 10.‑11. oktoobril 2011. Ta kiitis ühtlasi heaks ELi ja Venemaa kodanikele lühiajaliste viisavabade reiside võimaldamiseks kavandatud meetmete kogumi, mis esitatakse alalisele partnerlusnõukogule kinnitamiseks.

TELEKOMMUNIKATSIOON

Liikuva kosmoseside teenused

Nõukogu otsustas mitte vastu olla otsuse 626/2008/EÜ artikli 9 lõikele 3 vastavalt liikuva kosmoseside teenustega seotud jõustamiseeskirjade kooskõlastatud kohaldamise meetodeid käsitleva komisjoni otsuse vastuvõtmisele.

Otsuse eelnõu suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust; see tähendab, et kuna nõukogu on nüüd oma nõusoleku andnud, võib komisjon otsuse vastu võtta, kui Euroopa Parlament sellele vastu ei ole.


Side Bar