Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

PRESSEMEDDELELSE

3116. samling i Rådet

(transport, telekommunikation og energi)

Luxembourg, den 6. oktober 2011

Formand Cezary GRABARCZYK
Polens infrastrukturminister

De vigtigste resultater af Rådets samling

Rådet vedtog konklusioner, der fremhæver betydningen af at styrke transportsamarbejdet med naboregionerne, navnlig gennem en forbedring af transportinfrastrukturen og tættere integration af transportmarkeder.

På luftfartsområdet gav Rådet Kommissionen forhandlingsmandater for en samlet luftfartsaftale med Aserbajdsjan med henblik på åbning af markedet sideløbende med reguleringsmæssig harmonisering, og for en aftale med Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om en generel ramme for et styrket samarbejde.

Endvidere havde ministrene en drøftelse om den foreslåede revision af forordningen om de fartskrivere, der skal bruges af erhvervschauffører. Formålet med revisionen er at vanskeliggøre svig og mindske den administrative byrde ved at gøre fuld brug af nye teknologier og indføre en række nye reguleringsforanstaltninger.

INDHOLD1

DELTAGERE

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

INTERMODALE SPØRGSMÅL

Transportsamarbejde med naboregioner

LUFTFART

Styrket samarbejde med Eurocontrol

Luftfartsaftale med Aserbajdsjan

LANDTRANSPORT

Revision af forordningen om fartskrivere

EVENTUELT

Transportministrenes uformelle møde om privat finansiering til transportinfrastruktur

Ministerkonferencen for det østlige partnerskab for så vidt angår transport

Emissionshandel i luftfartsektoren

Russisk visumpligt for tjekkiske flybesætninger

"Blue Belt"-pilotprojektet

Arrangement om piratvirksomhed inden for rammerne af Verdens Søfartsdag

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

  • Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland

TELEKOMMUNIKATION

  • Mobile satellittjenester

DELTAGERE

Belgien:

Etienne SCHOUPPE Statssekretær for mobilitet under premierministeren

Bulgarien:

Ivaylo MOSKOVSKI Minister for transport, informationsteknologi og kommunikation

Tjekkiet:

Pavel DOBEŠ Transportminister

Danmark:

Henrik DAM KRISTENSEN Transportminister

Tyskland:

Peter RAMSAUER Forbundsminister for transport, anlægsarbejder og byudvikling

Estland:

Gert ANTSU Stedfortrædende fast repræsentant

Irland:

Leo VARADKAR Transportminister

Grækenland:

Andreas PAPASTAVROU Stedfortrædende fast repræsentant

Spanien:

José BLANCO LOPEZ Minister for infrastruktur og transport

Frankrig:

Philippe LEGLISE-COSTA Stedfortrædende fast repræsentant

Italien:

Roberto CASTELLI Viceminister for infrastruktur og transport

Cypern:

Efthymios FLOURENTZOU Minister for kommunikation og offentlige arbejder

Letland:

Juris ŠTĀLMEISTARS Stedfortrædende fast repræsentant

Litauen:

Arūnas VINČIŪNAS Stedfortrædende fast repræsentant

Luxembourg:

Claude WISELER Minister for bæredygtig udvikling og infrastruktur

Ungarn:

Pál VÖLNER Viceminister for infrastruktur, Ministeriet for National Udvikling

Tamás Iván KOVÁCS Understatssekretær for EU-anliggender og internationale forbindelser, Ministeriet for National Udvikling

Malta:

Austin GATT Infrastruktur-, transport- og kommunikationsminister

Nederlandene:

Derk OLDENBURG Stedfortrædende fast repræsentant

Østrig:

Doris BURES Forbundsminister for transport, innovation og teknologi

Polen:

Cezary GRABARCZYK Infrastrukturminister

Maciej JANKOWSKI Understatssekretær, Infrastrukturministeriet

Portugal:

Pedro COSTA PEREIRA Stedfortrædende fast repræsentant

Rumænien:

Anca Daniela BOAGIU Transport- og infrastrukturminister

Slovenien:

Patrick VLAČIČ Transportminister

Slovakiet:

Arpad ERSEK Statssekretær, Ministeriet for Transport, Byggeri og Regionaludvikling

Finland:

Maria RISLAKKI Stedfortrædende fast repræsentant

Sverige:

Carl von der ESCH Statssekretær under infrastrukturministeren

Det Forenede Kongerige:

Andy LEBRECHT Stedfortrædende fast repræsentant

Kommissionen

Siim KALLAS Næstformand

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

INTERMODALE SPØRGSMÅL

Transportsamarbejde med naboregioner

Rådet vedtog konklusioner (14712/11), der understreger vigtigheden af et styrket transportsamarbejde og bedre transportforbindelser med naboregioner, som er omfattet af både udvidelsespolitikken og den europæiske naboskabspolitik, navnlig det vestlige Balkan, Middelhavsregionen og landene i det østlige partnerskab, med henblik på at skabe dybere økonomisk integration og tættere politisk samarbejde.

For at nå disse mål slår Rådet til lyd for forbedring af transportinfrastrukturen, især ved bedre at sammenkoble nabolandenes infrastruktur med det transeuropæiske transportnet, og tættere integration af transportmarkederne, især ved at udvide det fælles europæiske luftfartsområde, fjerne hindringer for søtransport, øge jernbanesystemernes interoperabilitet og strømline grænsepassageprocedurerne og de administrative procedurer. Rådet understreger imidlertid, at tættere markedsintegration afhænger af nabolandenes vilje hertil og af deres fremskridt med hensyn til at anvende sikkerhedsmæssige, miljømæssige og sociale standarder, der svarer til dem, der anvendes i EU.

De eksisterende finansielle ressourcer, som f.eks. naboskabsinvesteringsfaciliteten, der kan mobilisere midler fra internationale finansielle institutioner, bør anvendes til at hjælpe disse lande med at gennemføre de nødvendige reformer.

Endvidere ser Rådet med tilfredshed på etableringen af et transportpanel for det østlige partnerskab, der skal lanceres på ministerkonferencen for det østlige partnerskab den 24.-25. oktober 2011 i Krakow (Polen).

Konklusionerne er en reaktion på en meddelelse om dette emne, som Kommissionen fremlagde i juli, og som beskriver kort- og langsigtede foranstaltninger for alle transportformer til styrkelse af transportforbindelserne (13022/11). Meddelelsen er en opfølgning af EU's nye strategi for den europæiske naboskabspolitik, der bygger på et højere differentieringsniveau afhængig af det enkelte lands behov, ambitioner og vilje til at samarbejde, som omhandlet i en meddelelse fra Kommissionen vedtaget i maj 2011 (10794/11) og i Rådets konklusioner vedtaget i juni 2011 (11850/11).

LUFTFART

Styrket samarbejde med Eurocontrol

Rådet bemyndigede Kommissionen til at føre forhandlinger med Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) om en aftale på højt plan med det formål at etablere en ny og stabil ramme for styrket samarbejde. Aftalen vil bekræfte Eurocontrol som den tekniske og operationelle gren af EU i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af programmet vedrørende det fælles europæiske luftrum samtidig med, at EU placeres som den regulerende myndighed for dette program.

Eurocontrol er en mellemstatslig civil-militær organisation med 39 kontraherende parter fra hele Europa, herunder alle EU-medlemsstaterne bortset fra Estland. Den spiller en central rolle i forbindelse med lufttrafikstyring (ATM) i Europa og står til rådighed med ekspertise og teknisk bistand for EU på dette område. Den er for nylig blev udpeget til ATM-netadministrator for programmet vedrørende et fælles europæisk luftrum, der skal etablere et sikkert og effektivt lufttrafikstyringssystem på europæisk plan på grundlag af en retlig ramme, der blev vedtaget i 2004 (SES I) og i 2009 (SES II).

Luftfartsaftale med Aserbajdsjan

Rådet gav Kommissionen mandat til at indlede forhandlinger med Aserbajdsjan om en samlet luftfartsaftale med henblik på åbning af markedet sideløbende med reguleringsmæssig harmonisering på områder såsom luftfartssikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten, miljøbeskyttelse og konkurrenceret.

Åbning af markedet forventes at give økonomiske fordele for EU's og Aserbajdsjans luftfartsselskaber og lufthavne og medvirke til at udvikle erhvervslivet og udenlandske investeringer i Aserbajdsjan. Dette skal ledsages af et regelsæt, der er i overensstemmelse med EU's standarder.

Aftalen vil skabe en retlig ramme for lufttransport mellem Aserbajdsjan og EU som helhed, hvilket sikrer lige vilkår for alle EU-luftfartselskaber. Den vil erstatte de eksisterende 21 bilaterale lufttrafikaftaler mellem individuelle EU-medlemsstater og Aserbajdsjan, der er forholdsvis restriktive, navnlig med hensyn til kapacitetsordninger. På et mere generelt politisk plan er etableringen af en sådan aftale i overensstemmelse med den europæiske naboskabspolitik og initiativet om det østlige partnerskab, som Aserbajdsjan er involveret i, og vil fremme målene i partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Aserbajdsjan, som skal afløses af en associeringsaftale, der på nuværende tidspunkt er under forhandling.

LANDTRANSPORT

Revision af forordningen om fartskrivere

Rådet havde en offentlig debat om en revision af forordningen fra 1985 om fartskrivere, der skal bruges af erhvervschauffører, således at overholdelse af reglerne om køretid og hviletid kan kontrolleres med henblik på trafiksikkerhed, ordentlige arbejdsvilkår for førere og loyal konkurrence mellem transportvirksomheder. Formålet med den foreslåede revision er at vanskeliggøre svig og mindske den administrative byrde ved at gøre fuld brug af nye teknologier og indføre en række nye reguleringsforanstaltninger.

Da behandlingen af Kommissionens forslag i Rådets arbejdsgruppe stadig befinder sig på et tidligt stadium (jf. rapporten i 14486/11), fokuserede Rådet ikke sine drøftelser så meget på detaljerne i forslaget, men mere på medlemsstaternes erfaringer med det nuværende fartskriversystem. Ministrene erkendte den afgørende rolle, som fartskriverne spiller i forbindelse med at kontrollere overholdelsen af reglerne og dermed i forbindelse med trafiksikkerheden. Det nuværende system synes generelt at fungere, men ministrene fremhævede, at det er nødvendigt med forbedringer, og der blev især peget på systemets sårbarhed, der giver mulighed for manipulation og svig. De understregede også vigtigheden af at nedbringe omkostningerne for transportvirksomhederne. I den forbindelse blev det betonet, at alle nye foranstaltninger skal være rimelige og være genstand for en detaljeret cost-benefit-analyse, idet nogle medlemsstater gav udtryk for bekymring over de omkostninger, som Kommissionens foreslåede foranstaltninger vil kunne medføre.

Rådets forberedende organer opfordres nu til at fortsætte behandlingen af forslaget (13195/11), der indeholder følgende centrale elementer:

Med hensyn til anvendelse af teknologi vil den nuværende manuelle registrering af køretøjets position blive erstattet af en automatisk registrering via satellitpositionering. Endvidere vil fjernkommunikation fra fartskriveren, der giver grundlæggende oplysninger angående overholdelsen af reglerne, give kontrolmedarbejderne mulighed for bedre at målrette vejkontrollen og dermed undgå unødvendig kontrol. Desuden vil en standardiseret grænseflade lette fartskriverens integration i ITS-applikationer, som f.eks. for flådestyring.

På reguleringssiden vil de krav, som skal opfyldes af værksteder, der installerer og justerer fartskrivere, blive skærpet, og kørekortet vil blive slået sammen med det førerkort, der skal bruges med fartskriveren, hvilket forventes at reducere svig og administrative omkostninger. Den administrative byrde vil også blive mindsket gennem en udvidelse af den fritagelse for pligten til at bruge fartskrivere, som medlemsstaterne kan indrømme visse brugere, hovedsagelig små og mellemstore virksomheder; for disse brugere foreslås der en ensartet fritagelse for så vidt angår transportoperationer inden for en radius af 100 km, idet denne undtagelse hidtil har været begrænset til 50 km i visse tilfælde.

I henhold til Kommissionens forslag vil reguleringsforanstaltningerne finde anvendelse et år efter forordningens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, mens anvendelsen af den nye satellitbaserede teknologi vil blive obligatorisk fire år senere, dvs. sandsynligvis fra 2017.

I forordningen fra 1985, der allerede er blevet tilpasset ti gange for at tage hensyn til de teknologiske fremskridt, fastsættes der tekniske standarder og regler for brug, typegodkendelse, installering og afprøvning af fartskrivere. På nuværende tidspunkt anvendes to fartskrivertyper af ca. 900 000 transportvirksomheder og 6 mio. førere: den digitale fartskriver, som blev indført for køretøjer, der er indregistreret efter den 1. maj 2006, og den analoge fartskriver, der fortsat anvendes i ældre køretøjer.

EVENTUELT

Transportministrenes uformelle møde om privat finansiering til transportinfrastruktur

Formandskabet orienterede Rådet om transportministrenes uformelle møde den 5.-6. september 2011 i Sopot (Polen) vedrørende mobilisering af privat finansiering til transportinfrastruktur, navnlig medlemsstaternes erfaringer med offentlig-private partnerskaber. Formandskabet sammenfattede resultaterne af mødet i en række konklusioner (14119/11), der fremhævede offentlig-private partnerskaber som et nyttigt redskab for transportfinansiering, men samtidig understregede den centrale rolle, som offentlige midler spiller i forbindelse med infrastrukturudvikling.

Ministerkonferencen for det østlige partnerskab for så vidt angår transport

Formandskabet informerede om konferencen mellem transportministrene fra EU-medlemsstaterne, de seks lande, der er omfattet af det østlige partnerskab (Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan), og Kroatien, der finder sted i Krakow (Polen) den 24.‑25. oktober 2011 (14884/11). Målet er at styrke transportsamarbejdet med disse lande på grundlag af principperne i de konklusioner om forbindelser med naboregioner, som blev vedtaget på denne samling i Rådet. Konferencen skal også lancere et transportpanel for det østlige partnerskab.

Emissionshandel i luftfartsektoren

Kommissionen orienterede ministrene om, hvor langt man er nået, navnlig i konsultationerne med tredjelande, for så vidt angår anvendelsen af EU's emissionshandelssystem (ETS) på luftfarten, der skal starte den 1. januar 2012.

En række medlemsstater opfordrede Kommissionen til at intensivere drøftelserne med lande uden for EU, der er modstandere af, at international luftfart omfattes af EU's ETS, for at finde frem til en løsning.

Russisk visumpligt for tjekkiske flybesætninger

Den tjekkiske delegation orienterede Rådet om en visumpligt, som Rusland for nylig har indført for tjekkiske besætninger inden for civil luftfart, og anmodede formandskabet og Kommissionen om at rejse dette spørgsmål over for de russiske myndigheder. Den Tjekkiske Republik har ikke nogen bilateral aftale med Rusland om visumfritagelse.

"Blue Belt"-pilotprojektet

Kommissionen orienterede ministrene om gennemførelsen og udviklingen af "Blue Belt"-pilotprojektet, der blev godkendt af Rådet for Transport i december 2010, og som gik ind i sin operationelle fase på seks måneder i maj i år (14934/11). Kommissionen finder de første resultater af projektet lovende og har til hensigt at videreføre det i 2012. "Blue Belt"-konceptet tager sigte på at lette søtransporten inden for EU ved at reducere de administrative formaliteter for skibsoperatørerne gennem optimal anvendelse af havovervågningsteknologi, uden at det går ud oversikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse og miljøbeskyttelse samt told- og skatteindtægter .

Arrangement om piratvirksomhed inden for rammerne af Verdens Søfartsdag

Den italienske delegation orienterede Rådet om "World Maritime Day Parallel Event", som Italien i år er vært for, og som afholdes den 13.-14. oktober i Rom (14889/11). Fokus for dette møde mellem eksperter og institutionelle repræsentanter vil være på at bekæmpe piratvirksomhed. Det parallelle arrangement finder sted som led i Verdens Søfartsdag, der hvert år fejres af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO).

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland

Rådet vedtog EU's holdning med henblik på 15. møde i Det Permanente Partnerskabsråd EU-Rusland på området retlige og indre anliggender, der finder sted den 10.-11. oktober 2011 i Warszawa. Det godkendte også et udkast til fælles skridt hen imod visumfri indrejse med henblik på kortvarigt ophold for borgere fra Rusland og EU, der vil blive forelagt for partnerskabsrådet til godkendelse.

TELEKOMMUNIKATION

Mobile satellittjenester

Rådet besluttede ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af en afgørelse om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester i henhold til artikel 9, stk. 3, i beslutning nr. 626/2008/EF.

Udkastet til afgørelse er underlagt forskriftsproceduren med kontrol; da Rådet nu har givet sin tilslutning, kan Kommissionen vedtage afgørelsen, medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig det.


Side Bar