Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

TISKOVÁ ZPRÁVA

3116. zasedání Rady

Doprava, telekomunikace a energetika

Lucemburk 6. října 2011

Předseda Cezary GRABARCZYK
polský ministr infrastruktury

Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada přijala závěry, v nichž zdůrazňuje význam posílení spolupráce se sousedními regiony v oblasti dopravy, zejména prostřednictvím zlepšení dopravní infrastruktury a užší integrace dopravních trhů.

Pokud jde o leteckou dopravu, Rada pověřila Komisi, aby s Ázerbájdžánem jednala o komplexní dohodě v oblasti letecké dopravy zaměřené na otevření trhu a souběžnou harmonizaci právních předpisů a dále aby jednala s Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) o dohodě, jež poskytne obecný rámec pro posílenou spolupráci.

Dále proběhla mezi ministry rozprava o navrhované revizi nařízení o tachografech používaných řidiči z povolání. Cílem revize je díky plnému využití nových technologií a zavedení řady nových regulačních opatření zabránit podvodům a snížit administrativní zátěž.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PROJEDNÁVANÉ BODY

INTERMODÁLNÍ OTÁZKY

Spolupráce se sousedními regiony v oblasti dopravy

LETECKÁ DOPRAVA

Posílená spolupráce s organizací Eurocontrol

Dohoda s Ázerbájdžánem o letecké dopravě

POZEMNÍ DOPRAVA

Revize nařízení o tachografech

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Neformální zasedání ministrů dopravy věnované soukromému financování dopravní infrastruktury

Ministerská konference Východního partnerství věnovaná dopravě

Obchodování s emisemi v odvětví letecké dopravy

Vízová povinnost pro posádky českých letadel při cestách do Ruska

Pilotní projekt „modré pásmo“

Akce v rámci Světového námořního dne věnovaná tématu pirátství

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

  • Stálá rada partnerství EU-Rusko

TELEKOMUNIKACE

  • Družicové pohyblivé služby

ÚČASTNÍCI

Belgie:

Etienne SCHOUPPE státní tajemník pro mobilitu podřízený předsedovi vlády

Bulharsko:

Ivajlo MOSKOVSKI ministr dopravy, informačních technologií a spojů

Česká republika:

Pavel DOBEŠ ministr dopravy

Dánsko:

Henrik DAM KRISTENSEN ministr dopravy

Německo:

Peter RAMSAUER spolkový ministr dopravy, stavebnictví a rozvoje měst

Estonsko:

Gert ANTSU náměstek stálého zástupce

Irsko:

Leo VARADKAR ministr dopravy

Řecko:

Andreas PAPASTAVROU náměstek stálého zástupce

Španělsko:

José BLANCO LÓPEZ ministr infrastruktury a dopravy

Francie:

Philippe LEGLISE-COSTA náměstek stálého zástupce

Itálie:

Roberto CASTELLI náměstek ministra infrastruktury a dopravy

Kypr:

Efthymios FLOURENTZOU ministr komunikací a veřejných prací

Lotyšsko:

Juris ŠTĀLMEISTARS náměstek stálého zástupce

Litva:

Arūnas VINČIŪNAS náměstek stálého zástupce

Lucembursko:

Claude WISELER ministr udržitelného rozvoje a infrastruktury

Maďarsko:

Pál VÖLNER státní tajemník pro infrastrukturu, ministerstvo pro národní rozvoj

Tamás Iván KOVÁCS náměstek státního tajemníka pro EU a mezinárodní vztahy, ministerstvo pro národní rozvoj

Malta:

Austin GATT ministr pro infrastrukturu, dopravu a komunikace

Nizozemsko:

Derk OLDENBURG náměstek stálého zástupce

Rakousko:

Doris BURESOVÁ spolková ministryně dopravy, inovací a technologií

Polsko:

Cezary GRABARCZYK ministr infrastruktury

Maciej JANKOWSKI státní podtajemník, ministerstvo infrastruktury

Portugalsko:

Pedro COSTA PEREIRA náměstek stálého zástupce

Rumunsko:

Anca Daniela BOAGIUOVÁ ministryně dopravy a infrastruktury

Slovinsko:

Patrick VLAČIČ ministr dopravy

Slovensko:

Arpád ÉRSEK státní tajemník, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje

Finsko:

Marja RISLAKKIOVÁ náměstkyně stálého zástupce

Švédsko:

Carl von der ESCH státní tajemník ministerstva infrastruktury

Spojené království:

Andy LEBRECHT náměstek stálého zástupce

Komise:

Siim KALLAS místopředseda Komise

PROJEDNÁVANÉ BODY

INTERMODÁLNÍ OTÁZKY

Spolupráce se sousedními regiony v oblasti dopravy

Rada přijala závěry (14712/11), v nichž zdůraznila význam posílené spolupráce v oblasti dopravy a lepšího dopravního spojení v sousedních regionech, na něž se vztahuje politika týkající se rozšíření a evropská politika sousedství, zejména západní Balkán, oblast Středomoří a země Východního partnerství, a to s cílem dosáhnout větší hospodářské integrace a těsnějšího politického přidružení.

K naplnění těchto cílů se Rada zasazuje o zlepšení dopravní infrastruktury, zejména prostřednictvím kvalitnějšího propojení infrastruktur sousedních zemí s transevropskou dopravní sítí, a o užší integraci dopravních trhů, především rozšířením společného evropského leteckého prostoru, odstraněním překážek v oblasti námořní dopravy, zlepšením interoperability železničních systémů a usnadněním překračování hranic a administrativních postupů. Rada nicméně zdůrazňuje, že užší integrace trhu bude záviset na tom, zda na ni budou sousední země připraveny a zda dosáhnou pokroku při uplatňování norem v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy a životního prostředí a v sociální oblasti srovnatelných s normami platnými v EU.

Stávající finanční zdroje, jako například investiční nástroj sousedství, jehož prostřednictvím lze posílit financování z mezinárodních finančních institucí, by se měly použít s cílem pomoci sousedním zemím provést nezbytné reformy.

Rada dále vítá vytvoření dopravního panelu pro Východní partnerství, jehož zahájení se má uskutečnit na ministerské konferenci Východního partnerství ve dnech 24. a 25. října v polském Krakově.

Závěry byly přijaty v reakci na sdělení, jež Komise k tomuto tématu předložila v červenci a v němž pro všechny druhy dopravy nastínila krátkodobá a dlouhodobá opatření, jejichž cílem je posílení dopravních spojení (13022/11). Toto sdělení navazuje na nový přístup EU k evropské politice sousedství, který vychází z vyšší míry diferenciace podle potřeb jednotlivých zemí, jejich ambicí a jejich připravenosti ke spolupráci, jak je uvedeno ve sdělení Komise přijatém v květnu tohoto roku (10794/11) a v závěrech Rady přijatých v červnu (11850/11).

LETECKÁ DOPRAVA

Posílená spolupráce s organizací Eurocontrol

Rada zmocnila Komisi k tomu, aby vedla s Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) jednání o dohodě na vysoké úrovni zaměřené na zavedení nového a stabilního rámce pro posílenou spolupráci. Eurocontrol bude prostřednictvím této dohody potvrzena jako technická a operativní složka EU při rozvoji a provádění jejího programu jednotného evropského nebe, přičemž dohled nad tímto programem připadne EU.

Eurocontrol je civilně-vojenská mezivládní organizace; má 39 členů z celé Evropy, včetně všech členských států EU s výjimkou Estonska. Hraje ústřední úlohu v uspořádání letového provozu (ATM) v Evropě a poskytuje EU v této oblasti odborné poradenství a technickou pomoc. Nedávno jí byla svěřena funkce správce sítě ATM pro program jednotného evropského nebe, jehož cílem je zavést bezpečný a efektivní systém uspořádání letového provozu na evropské úrovni, a to na základě právního rámce přijatého v letech 2004 (SES I) a 2009 (SES II).

Dohoda s Ázerbájdžánem o letecké dopravě

Rada zmocnila Komisi, aby s Ázerbájdžánem zahájila jednání o komplexní dohodě v oblasti letecké dopravy, zaměřené na otevření trhu a souběžnou harmonizaci právních předpisů v oblastech, jako je bezpečnost letecké dopravy a její ochrana před protiprávními činy, ochrana životního prostředí a předpisy týkající se hospodářské soutěže.

Očekává se, že otevření trhu bude ekonomickým přínosem pro letecké společnosti EU i pro ázerbájdžánské aerolinky a přispěje k rozvoji podnikání a zahraničních investic v Ázerbájdžánu. Musí být doprovázeno zavedením regulačního rámce, který by byl v souladu s normami EU.

Dohoda vytvoří právní rámec pro leteckou dopravu mezi Ázerbájdžánem a Unií jako celkem, a zajistí tak rovné podmínky pro všechny dopravce EU. Nahradí 21 dvoustranných dohod o leteckých službách, jež v současné době existují mezi jednotlivými členskými státy EU a Ázerbájdžánem a jejichž povaha je dosti restriktivní, zejména pokud jde o ujednání týkající se kapacity. Na obecnější politické úrovni je takováto dohoda v souladu s evropskou politikou sousedství a iniciativou Východní partnerství, do nichž je Ázerbájdžán zapojen; dohoda zároveň podporuje cíle dohody o partnerství a spolupráci s Ázerbájdžánem, jež má být nahrazena dohodou o přidružení, která je v současné době předmětem jednání.

POZEMNÍ DOPRAVA

Revize nařízení o tachografech

V Radě proběhla veřejná rozprava o revizi nařízení z roku 1985 týkajícího se tachografů používaných řidiči z povolání s cílem zajistit, aby bylo v zájmu bezpečnosti silničního provozu, slušných pracovních podmínek pro řidiče a spravedlivé hospodářské soutěže mezi dopravními společnostmi možné kontrolovat dodržování předpisů o době řízení a době odpočinku. Navrhovaná revize má prostřednictvím plného využití nových technologií a zavedení nových regulačních opatření zabránit podvodům a snížit administrativní zátěž.

Jelikož pracovní skupina Rady se návrhem Komise teprve začala zabývat (viz zpráva uvedená v dokumentu 14486/11), zaměřila se Rada při jednání spíše na zkušenosti, které jednotlivé členské mají se stávajícím systémem tachografů, než na podrobnosti vlastního návrhu. Ministři potvrdili klíčovou úlohu tachografů pro kontrolu dodržování předpisů, a tedy i pro bezpečnost silničního provozu. Uvedli, že systém obecně funguje, zdůraznili však, že je potřeba jej zdokonalit, přičemž poukázali především na slabá místa systému umožňující manipulaci a podvody. Poukázali rovněž na to, že je potřeba snížit náklady, jež ze systému vyplývají pro dopravní společnosti. V tomto ohledu bylo zdůrazněno, že nová opatření musí být přiměřená a musí být podrobena důkladné analýze nákladů a přínosů, přičemž ze strany některých členských států zazněly v této souvislosti obavy ohledně nákladů, jež by mohly v důsledku opatření navržených Komisí vzniknout.

Přípravné orgány Rady byly vyzvány, aby pokračovaly v posuzování návrhu (13195/11), který obsahuje níže uvedené klíčové prvky.

Z technologického hlediska bude stávající ruční zaznamenávání polohy vozidla nahrazeno automatizovaným záznamem prostřednictvím družicového systému. Dálková komunikace z tachografu poskytující základní údaje o tom, zda jsou předpisy dodržovány, umožní kontrolním orgánům silniční kontroly lépe zaměřovat, a neprovádět tak kontroly zbytečné. Standardizované rozhraní tachografu pak usnadní jeho začlenění do aplikací inteligentních dopravních systémů, jako jsou například aplikace pro řízení vozového parku.

V regulační oblasti budou posíleny požadavky, které musí splňovat dílny provádějící montáž a kalibraci tachografů, a řidičský průkaz bude funkčně spojen s kartou řidiče, jež se má v tachografu používat, což by mělo snížit výskyt podvodů, jakož i administrativní náklady. Administrativní zátěž bude snížena rovněž díky rozšíření výjimky z povinnosti používat tachografy, již členské státy mohou udělit některým uživatelům, především malým a středním podnikům: v případě těchto uživatelů se navrhuje jednotná výjimka pro dopravní operace do vzdálenosti 100 km, zatímco doposud se jednalo o výjimku udělovanou pouze v některých případech do vzdálenosti 50 km.

Návrh Komise stanoví, že uplatňování regulačních opatření bude zahájeno jeden rok po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku Evropské unie a povinnost používat nové satelitní technologie bude zavedena čtyři roky poté, tj. pravděpodobně od roku 2017.

V nařízení z roku 1985, jež bylo předmětem již deseti úprav zaměřených na zohlednění technologického pokroku, jsou stanoveny technické normy a předpisy pro používání tachografů, schválení jejich typu, montáž a kontrolu. V současnosti na 900 000 dopravních společností a 6 milionů řidičů používá dva typy tachografů: digitální tachograf zaváděný ve vozidlech registrovaných od 1. května 2006 a analogový tachograf, který se stále používá ve starších vozidlech.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Neformální zasedání ministrů dopravy věnované soukromému financování dopravní infrastruktury

Předsednictví informovalo Radu o neformálním zasedání ministrů dopravy, které se ve dnech 5. a 6. září 2011 konalo v polských Sopotech a bylo věnováno otázce mobilizace soukromých zdrojů pro financování dopravní infrastruktury a zaměřeno především na zkušenosti členských států s partnerstvími veřejného a soukromého sektoru. Předsednictví výsledky zasedání shrnulo v závěrech (14119/11), v nichž zdůraznilo, že partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou užitečným nástrojem financování v oblasti dopravy, zároveň však poukázalo na klíčovou úlohu veřejných finančních prostředků při rozvoji infrastruktury.

Ministerská konference Východního partnerství věnovaná dopravě

Předsednictví informovalo o konferenci ministrů dopravy členských států EU, šesti zemí Východního partnerství (Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu) a Chorvatska, která se má uskutečnit v polském Krakově ve dnech 24. a 25. října 2011 (14884/11). Cílem bude posílit spolupráci s těmito zeměmi v oblasti dopravy, a to na základě zásad, jež byly stanoveny v závěrech o vztazích se sousedními zeměmi přijatých Radou na tomto zasedání. Na konferenci má být rovněž zahájena činnost dopravního panelu pro Východní partnerství.

Obchodování s emisemi v odvětví letecké dopravy

Komise informovala ministry o aktuálním stavu a zejména o konzultacích se třetími zeměmi, pokud jde o uplatňování systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS), které by v odvětví letecké dopravy mělo být zahájeno dne 1. ledna 2012.

Řada členských států vyzvala Komisi, aby s cílem nalézt řešení zintenzivnila jednání s nečlenskými státy EU, jež nesouhlasí se zařazením mezinárodní letecké dopravy do systému EU ETS.

Vízová povinnost pro posádky českých letadel při cestách do Ruska

Česká delegace informovala Radu o tom, že Rusko nedávno zavedlo pro posádky českých civilních letadel vízovou povinnost, a požádala předsednictví a Komisi, aby tuto otázku vznesly na jednání s ruskými orgány. Česká republika neuzavřela s Ruskem dvoustrannou dohodu o bezvízovém styku.

Pilotní projekt „modré pásmo“

Komise informovala ministry o provádění a rozvoji pilotního projektu „modré pásmo“, který v prosinci roku 2010 potvrdila Rada pro dopravu a který v květnu letošního roku vstoupil do své šestiměsíční provozní fáze (14934/11). Komise považuje první výsledky za slibné a hodlá v projektu pokračovat i v roce 2012. Cílem koncepce modrého pásma je díky snížení administrativních formalit pro provozovatele plavidel usnadnit námořní dopravu v rámci EU, zároveň však optimálním využíváním námořní monitorovací technologie zajistit bezpečnost, ochranu před protiprávními činy a ochranu životního prostředí, jakož i příjmy z cel a daní.

Akce v rámci Světového námořního dne věnovaná tématu pirátství

Italská delegace informovala Radu o „paralelní akci ke Světovému námořnímu dni“, která se letos uskuteční v Římě ve dnech 13. a 14. října (14889/11). Toto zasedání odborníků a zástupců institucí bude zaměřeno na boj proti pirátství. „Paralelní akce“ probíhá v rámci Světového námořního dne, který je každoročně organizován Mezinárodní námořní organizací (IMO).

DALŠÍ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Stálá rada partnerství EU-Rusko

Rada přijala postoj EU pro patnácté zasedání Stálé rady partnerství EU-Rusko v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2011 ve Varšavě. Schválila rovněž návrh společných kroků v zájmu dosažení bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty ruských občanů a občanů EU, který bude předložen Stálé radě partnerství k potvrzení.

TELEKOMUNIKACE

Družicové pohyblivé služby

Rada rozhodla nebránit Komisi, aby přijala rozhodnutí o podmínkách koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva ohledně družicových pohyblivých služeb podle čl. 9 odst. 3 rozhodnutí 626/2008/ES.

Návrh rozhodnutí podléhá regulativnímu postupu s kontrolou; jelikož Rada nyní vyjádřila souhlas, může Komise toto rozhodnutí přijmout, pokud k němu nevznese námitku Evropský parlament.


Side Bar