Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3116-o заседание на Съвета

Транспорт, телекомуникации и енергетика

Люксембург, 6 октомври 2011 г.

Председател Г-н Cezary GRABARCZYK
Министър на инфраструктурата на Полша

Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения, в които се изтъква значението на укрепването на транспортното сътрудничество със съседни региони, по-специално чрез подобряване на транспортната инфраструктура и по-тясното интегриране на транспортните пазари.

В областта на въздухоплаването Съветът даде на Комисията мандати за водене на преговори за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с Азербайджан, целящо отварянето на пазара успоредно с регулаторната хармонизация, както и за споразумение с Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за създаване на обща рамка за засилено сътрудничество.

Освен това министрите проведоха дебат по предложеното преразглеждане на регламента относно тахографите, които да се използват от професионалните водачи. Целта на преразглеждането е да бъде затруднено извършването на измами и да се намали административната тежест чрез пълноценното използване на новите технологии и въвеждането на редица нови регулаторни мерки.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИНТЕРМОДАЛНИ ВЪПРОСИ

Транспортно сътрудничество със съседни региони

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Засилено сътрудничество с Евроконтрол

Споразумение за въздушен транспорт с Азербайджан

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Преразглеждане на регламента за тахографите

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Неформална среща на министрите на транспорта, посветена на частното финансиране на транспортната инфраструктура

Министерска конференция в рамките на Източното партньорство, посветена на транспорта

Търговия с квоти за емисии в сектора на въздухоплаването

Изискване за виза от страна на Русия за чешки членове на екипажи

Пилотен проект „Син пояс“

Мероприятие по повод на пиратството в рамките на Световния ден на морето

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

  • Постоянен съвет за партньорство (ПСП) ЕС—Русия

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

  • Мобилни спътникови услуги

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Etienne SCHOUPPE Държавен секретар към министър-председателя, отговарящ за мобилността

България:

Г-н Ивайло МОСКОВСКИ Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Чешка република:

Г-н Pavel DOBEŠ Министър на транспорта

Дания:

Г-н Henrik DAM KRISTENSEN Министър на транспорта

Германия:

Г-н Peter RAMSAUER Федерален министър на транспорта, строителството и градското развитие

Естония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Leo VARADKAR Министър на транспорта, туризма и спорта

Гърция:

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-н José BLANCO LÓPEZ Министър на транспорта и благоустройството

Франция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представител

Италия:

Г-н Roberto CASTELLI Заместник-министър на инфраструктурата и транспорта

Кипър:

Г-н Efthymios FLOURENTZOU Министър на комуникациите и благоустройството

Латвия:

Г-н Juris ŠTĀLMEISTARS Заместник постоянен представител

Литва:

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представител

Люксембург:

Г-н Claude WISELER Министър по въпросите на устойчивото развитие и инфраструктурата

Унгария:

Г-н Pál VÖLNER Държавен секретар за инфраструктурата, Министерство на националното развитие

Г-н Tamás Iván KOVÁCS Заместник държавен секретар по въпросите на ЕС и международните отношения, Министерство на националното развитие

Малта:

Г-н Austin GATT Министър на инфраструктурата, транспорта и комуникациите

Нидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-жа Doris BURES Федерален министър на транспорта, иновациите и технологиите

Полша:

Г-н Cezary GRABARCZYK Министър на инфраструктурата

Г-н Maciej JANKOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на инфраструктурата

Португалия:

Г-н Pedro COSTA PEREIRA Заместник постоянен представител

Румъния:

Г-жа Anca Daniela BOAGIU Министър на транспорта и инфраструктурата

Словения:

Г-н Patrick VLAČIČ Министър на транспорта

Словакия:

Г-н Arpad ERSEK Държавен секретар, Министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие

Финландия:

Г-жа Maria RISLAKKI Заместник постоянен представител

Швеция:

Г-н Carl von der ESCH Държавен секретар към министъра на инфраструктурата

Обединено кралство:

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представител

Комисия:

Г-н Сийм КАЛАС Заместник-председател

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИНТЕРМОДАЛНИ ВЪПРОСИ

Транспортно сътрудничество със съседни региони

Съветът прие заключения (14712/11), в които се изтъква значението на засиленото транспортно сътрудничество и на по-добрите транспортни връзки със съседните региони, обхванати от политиката на разширяване и от европейската политика за съседство, по-специално Западните Балкани, района на Средиземноморието и страните от Източното партньорство, за постигане на по-дълбока икономическа интеграция и по-тясно политическо асоцииране.

За постигането на тези цели Съветът отстоява идеята за подобряване на транспортната инфраструктура, особено чрез по-добро свързване на инфраструктурата на съседните страни с трансевропейската транспортна мрежа и по-тясна интеграция на транспортните пазари, по-специално чрез разширяване на Общоевропейското авиационно пространство, премахване на пречките в областта на морския транспорт, повишаване на оперативната съвместимост на железопътните системи и оптимизиране на пресичането на границите и на административните процедури. Съветът обаче изтъква, че по-тясната интеграция на пазара ще зависи от готовността на съседните страни в тази посока, както и от напредъка им в прилагането на стандарти, еквивалентни на тези в ЕС, в области като безопасността, сигурността, околната среда и социалните въпроси.

Съществуващите финансови ресурси като механизма за инвестиции в рамките на ЕПС, чрез които може да се привлече финансиране от международни финансови институции, следва да се използват, за да се помогне на тези страни да извършат необходимите реформи.

Освен това Съветът приветства създаването на експертна група по транспорта в рамките на Източното партньорство, чиято дейност трябва да започне на министерската конференция на Източното партньорство на 24—25 октомври в Краков, Полша.

Заключенията идват в отговор на съобщение по тази тема, представено от Комисията през юли, в което са набелязани краткосрочни и дългосрочни мерки за всички видове транспорт, с цел укрепване на транспортните връзки (13022/11). Комуникацията е последващо действие в рамките на новия подход на ЕС към Европейската политика за съседство, който се основава на по-високо ниво на диференциация в зависимост от нуждите, амбицията и готовността за сътрудничество на всяка страна, както е посочено в съобщението на Комисията, прието през май (10794/11), и в заключенията на Съвета, приети през юни тази година (11850/11).

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Засилено сътрудничество с Евроконтрол

Съветът упълномощи Комисията да проведе преговори с Европейската организация за безопасността на въздухоплаването (Евроконтрол) за сключване на споразумение на високо равнище, насочено към създаването на нова и стабилна рамка за засилено сътрудничество. Споразумението ще утвърди Евроконтрол като технически и оперативен лост на ЕС в разработването и изпълнението на програмата „Единно европейско небе“ (ЕЕН), а на ЕС ще отреди позицията на регулатор на тази програма.

Евроконтрол е гражданско-военна междуправителствена организация с 39 договарящи се страни от цяла Европа, включително всички държави-членки на ЕС без Естония. Той играе основна роля в управлението на въздушното движение (УВД) в Европа и осигурява експертни познания и техническа помощ за ЕС в тази област. Организацията наскоро бе определена да управлява мрежата за УВД в рамките на програмата „Единно европейско небе“, чието предназначение е да установи система за управление на безопасен и ефективен въздушен трафик на европейско равнище въз основа на правната рамка, приета през 2004 (SES I) и 2009 година (SES II).

Споразумение за въздушен транспорт с Азербайджан

Съветът даде мандат на Комисията да започне преговори с Азербайджан за сключване на всеобхватно споразумение за въздушен транспорт, насочено към отварянето на пазара, успоредно с регулаторната хармонизация в области като авиационната безопасност и сигурност, опазването на околната среда и конкурентното право.

Отварянето на пазара се очаква да породи икономически ползи за ЕС и за азербайджанските авиокомпании и летища и да подпомогне развитието на бизнеса и чуждестранните инвестиции в Азербайджан. Това трябва да бъде придружено от регулаторна рамка, отговаряща на стандартите на ЕС.

Споразумението ще създаде правна рамка за въздушния транспорт между Азербайджан и Съюза като цяло, като по този начин се осигуряват равнопоставени условия на конкуренция за всички превозвачи от ЕС. То ще замени съществуващите двадесет и едно двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между отделните държави-членки на ЕС и Азербайджан, които са доста рестриктивни, особено що се отнася до договореностите за капацитета. На по-общо политическо равнище изработването на такова споразумение е в съответствие с Европейската политика за съседство и инициативата „Източно партньорство“, в които участва Азербайджан, и ще способства за постигане на целите на Споразумението за партньорство и сътрудничество с Азербайджан, което предстои да бъде заменено от споразумение за асоцииране, по което в момента се преговаря.

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Преразглеждане на регламента за тахографите

Съветът проведе открито обсъждане по преразглеждането на регламента от 1985 г. относно тахографите, които да се използват от професионалните водачи, така че спазването на правилата относно времето на управление на превозни средства и на почивка, да може да бъде проверявано в интерес на безопасността на движението по пътищата, достойните условия на труд за шофьорите и лоялната конкуренция между транспортните предприятия. Целта на предложеното преразглеждане е да бъде затруднено извършването на измами и да се намали административната тежест чрез пълноценното използване на новите технологии и въвеждането на редица нови регулаторни мерки.

Тъй като разглеждането на предложението на Комисията в съответната работна група на Съвета е все още на ранен етап (вж. доклада в док. 14486/11), Съветът съсредоточи разискванията си по-скоро върху опита на държавите-членки в областта на сегашната тахографска система и по-малко върху детайлите на предложението. Министрите признаха решаващата роля на тахографите за проверката на спазването на правилата и по този начин за безопасността на движението по пътищата. Въпреки че като цяло сегашната система функционира, министрите изтъкнаха, че са необходими подобрения, като по-специално посочиха някои слаби места на системата, които правят възможни манипулацията и измамите. Те подчертаха и значението на намаляването на разходите за транспортните предприятия. Във връзка с това бе изтъкнато, че всички нови мерки трябва да бъдат пропорционални и да подлежат на подробен анализ на разходите и ползите, като някои държави-членки изразиха опасения относно разходите, до които биха могли да доведат предложените от Комисията мерки.

Подготвителните органи на Съвета са приканени да продължат с разглеждането на предложението (13195/11), което съдържа следните основни елементи:

Що се отнася до използването на технологиите, сега съществуващото ръчно записване на местоположението на превозното средство ще бъде заменено от автоматизирано записване чрез спътниково позициониране. Освен това дистанционното предаване от тахографа на основни показатели за спазването на правилата ще даде възможност на контролиращите служители по-добре да насочват крайпътните проверки и по този начин да се избягват ненужните такива. В допълнение стандартизираният интерфейс на тахографа ще улесни неговото интегриране в приложенията на интелигентните транспортни системи като тези за управление на автомобилния парк.

От регулаторна гледна точка се предвиждат по-високи изисквания към сервизите, на които е поверен монтажът и калибрирането на тахографите, и обединяване на свидетелството за управление на МПС с картата на водача, използвана с тахографа, което се предполага, че ще намали измамите и административните разходи. Административната тежест ще бъде намалена и посредством разширяване обхвата на освобождаването от задължението за използване на тахографи, което държавите-членки могат да предоставят на определени потребители, предимно малки и средни предприятия — за тях се предлага единно освобождаване за транспортни операции в радиус от 100 км, като в момента това освобождаване е с горна граница от 50 км в определени случаи.

Съгласно предложението на Комисията регулаторните мерки ще започнат да се прилагат една година след публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз, докато прилагането на новите сателитни технологии ще стане задължително четири години след това, т.е. вероятно от 2017 г.

Регламентът от 1985 г., който е адаптиран вече десет пъти, за да се вземе предвид технологичен напредък, определя техническите стандарти и установява правилата за използването, одобрението на вида, инсталирането и проверката на тахографите. Понастоящем около 900 000 транспортни предприятия и 6 млн. водачи използват два вида тахографи: дигиталния тахограф, въведен в превозните средства, регистрирани след 1 май 2006 г., и аналоговия тахограф, който още се използва в по-старите превозни средства.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Неформална среща на министрите на транспорта, посветена на частното финансиране на транспортната инфраструктура

Председателството информира Съвета за неформалната среща на министрите на транспорта в Сопот, Полша, от 5 и 6 септември 2011 г., посветена на въпроса за мобилизирането на частно финансиране за транспортната инфраструктура и съсредоточена по-специално върху опита на държавите-членки в областта на публично-частните партньорства. Председателството е обобщило резултатите от срещата в набор от заключения (14119/11), в които се изтъква значението на публично-частните партньорства като полезен инструмент за финансиране на транспорта и същевременно се подчертава ключовата роля на публичните средства за развитието на инфраструктурата.

Министерска конференция в рамките на Източното партньорство, посветена на транспорта

Председателството предостави информация за конференцията на транспортните министри от държавите-членки на ЕС, шестте страни от Източното партньорство (Беларус, Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан) и Хърватия, която ще се проведе в Краков, Полша, на 24 и 25 октомври 2011 г.(14884/11). Целта ще бъде да се засили сътрудничеството в областта на транспорта с тези страни, въз основа на принципите, изложени в заключенията относно отношенията със съседните региони, приети на тази среща на Съвета. На конференцията ще бъде дадено началото на работата на експертната група по транспорта в рамките на Източното партньорство.

Търговия с квоти за емисии в сектора на въздухоплаването

Комисията информира министрите за актуалното състояние, и по-специално за консултациите с трети страни, във връзка с прилагането на схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ETS) по отношение на авиацията, които трябва да започнат на 1 януари 2012 г.

Редица държави-членки призоваха Комисията да ускори преговорите със страните извън ЕС, които са против включването на международната авиация в ETS на Съюза, с оглед намирането на решение.

Изискване за виза от страна на Русия за чешки членове на екипажи

Делегацията на Чешката република информира Съвета относно изискването за виза, въведено наскоро от Русия за чешки членове на екипажи на граждански въздухоплавателни средства, и поиска от председателството и Комисията да повдигнат този въпрос пред руските власти. Чешката република няма двустранно споразумение за безвизов режим с Русия.

Пилотен проект „Син пояс“

Комисията информира министрите относно прилагането и развитието на пилотния проект „Син пояс“, одобрен от Съвета по транспорт през декември 2010 г., който навлезе в 6-месечната си оперативна фаза през май т.г. (14934/11). Комисията намира първоначалните резултати от проекта за обещаващи и възнамерява да го продължи и през 2012 г. Концепцията „Син пояс“ има за цел улесняване на морския транспорт в ЕС чрез намаляване на административните формалности за корабните оператори, като същевременно се гарантират безопасността, сигурността и опазването на околната среда, както и приходите от мита и данъци чрез оптималното използване на технологиите за морски мониторинг.

Мероприятие по повод на пиратството в рамките на Световния ден на морето

Италианската делегация информира Съвета относно „Съпътстващото мероприятие в рамките на Световния ден на морето“, чийто домакин тази година е Италия и предвидено да се състои на 13 и 14 октомври в Рим (14889/11). Акцентът на тази среща на експерти и представители на институциите ще бъде върху борбата срещу пиратството. „Съпътстващото мероприятие“ се провежда в рамките на Световния ден на морето, който се отбелязва всяка година от Международната морска организация (IMO).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Постоянен съвет за партньорство (ПСП) ЕС—Русия

Съветът прие позицията на ЕС с оглед на петнадесетото заседание на Постоянния съвет за партньорство (ПСП) ЕС—Русия в областта на правосъдието и вътрешните работи, което ще се състои във Варшава на 10—11 октомври 2011 г. Той одобри и проект на набор от общи стъпки към безвизов режим за краткосрочни пътувания за гражданите на Русия и ЕС, който ще бъде представен на ПСП за одобрение.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Мобилни спътникови услуги

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на решение относно условията за координирано прилагане на правилата за изпълнение по отношение на мобилните спътникови услуги съгласно член 9, параграф 3 от Решение 626/2008/ЕО.

По отношение на проекта за решение се прилага процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.


Side Bar