Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 21 juli 2011

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Kommentarer av
Herman VAN ROMPUY,
vid presskonferensen efter euroområdets toppmöte

Jag är glad över att kunna meddela att vi har kunnat komma fram till en gemensam reaktion på krissituationen. Vårt möte hade en klar inriktning: europeiska ledares försvar av euroområdets finansiella stabilitet.

I dag tog vi tre viktiga beslut, med fullt stöd från oss alla:

  • Vi förbättrade Greklands hållbara skuldsättning.

  • Vi vidtog åtgärder för att hindra spridningseffekter.

  • Vi åtog oss att förbättra euroområdets krishantering.

Jag sammankallade toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i euroområdet eftersom situationen verkligen var allvarlig. Dessutom bjöd jag in Christine Lagarde, verkställande direktör för IMF, att delta i arbetet vid sidan av ECB:s ordförande.

De problem som euroområdet står inför kan bara lösas på högsta nivå. Vi var tvungna att handla snabbt. Att mötet sammankallades gjorde att vår uppmärksamhet koncentrerades och vi kunde snabbare finna en lösning. Jag kunde inte tillåta att en svår situation skulle utveckla sig till en farlig situation.

Efter en rad nationella skuldkriser hade situationen lett till ett systemproblem som utgjorde ett hot mot stabiliteten i euroområdet som helhet. Hotet måste hållas tillbaka, annars skulle situationen ha kunnat leda till en allvarlig förtroendeförlust för vår gemensamma valuta och kunde till och med ha äventyrat den återhämtning som nu är på gång i Europa och i världen.

Det är därför som vi i dag tog itu med problemets två huvudfaktorer:

  • Investerarnas rädsla för att förluster ofrivilligt skulle drabba obligationsinnehavare i Grekland och därefter kanske också i andra länder.

  • Marknadens osäkerhet när det gäller euroområdets förmåga att lösa krisen.

Låt mig nu mer i detalj redogöra för dagens beslut.

För det första ger vi en lösning på Greklands skuldproblem. Vi nådde en överenskommelse om ett nytt biståndsprogram som fullt ut täcker finansieringsbehovet och som kommer att finansieras både av EU och IMF. Ytterligare två mycket viktiga steg utgörs av överenskommelsen om att sänka räntesatsen för framtida lån och att förlänga löptiden till minst 15 år och upp till 30 år.

Bankerna har i dag också åtagit sig att på frivillig basis stödja Grekland genom en rad alternativ.

Av stor vikt är att vi har ändrat vår strategi när det gäller deltagande från den privata sektorn: deltagande från den privata sektorn kommer att begränsas till Grekland enbart.

Det är ett kraftfullt paket.

För det andra enades vi om en rad åtgärder för att stoppa spridningseffekter. Till att börja med framförde vi tydligt att Greklands situation skiljer sig från situationen i andra länder och det är därför det krävs exceptionella motåtgärder, även när det gäller deltagande från den privata sektorn. Dessutom kommer EFSF (den finansiella stabiliseringsfaciliteten) att kunna ingripa på ett mer flexibelt sätt: förebyggande bistånd, rekapitalisering av bankerna via regeringarna, även i länder som inte omfattas av program. I exceptionella fall och på grundval av en ECB-analys kan ingripanden också ske på andrahandsmarknaderna.

Man kan säga att vi har byggt upp en rejäl brandmur och förbättrat brandkårsutrustningen.

För det tredje har vi beslutat att förbättra styrningen i euroområdet. Även om vi nu har arbetat med kortsiktiga åtgärder så har vi inte glömt bort att vidta åtgärder på lång sikt. Jag vill särskilt nämna två punkter:

Vi enades om att vårt beroende av externa kreditvärderingsinstitut bör minskas.

Dessutom har vi fått mandat att lägga fram konkreta förslag till bättre krishantering i euroområdet och till bättre arbetsmetoder. Jag kommer att arbeta i nära samråd med Eurogruppens och kommissionens ordförande och lägga fram förslag i oktober.

I dag har vi med alla dessa beslut visat att vi inte kommer att svikta i försvaret av vår monetära union och vår gemensamma valuta.

En sista kommentar. När de europeiska ledarna säger "vi kommer att göra allt som krävs" för att rädda euroområdet är det mycket enkelt: vi menar det.


Side Bar