Navigation path

Left navigation

Additional tools

COMHAIRLE NA hEORPA AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 21 Iúil 2011 (22.07)

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Barúlacha ó Uachtarán Van Rompuy
ag an bpreasócáid
tar éis Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro

Is cúis áthais dom a fhógairt gur thángamar ar chomhfhreagairt ar an ngéarchéim. Bhí an cruinniú fócasaithe: bhí ceannairí na hEorpa ag cosaint chobhsaíocht airgeadais an limistéir Euro.

Thángamar ar thrí chinneadh thábhachtacha, agus tugaimid ar fad tacaíocht dóibh:

  • Chuireamar feabhas ar inbhuanaitheacht fiachais na Gréige;

  • Rinneamar bearta chun stop a chur leis an riosca d'éifeacht ghabhála.

  • Rinneamar gealltanas chun bainistiú géarchéime an limistéir Euro a fheabhsú.

Thionóil mé an cruinniú mullaigh seo de Cheannairí Stáit nó Rialtais an limistéir Euro toisc gur staid fhíor-thromchúiseach a bhí ann. Thug mé cuireadh freisin -- in éineacht le hUachtarán an BCE -- do Stiurthóir Bainistíochta an CAI, Mme. Lagarde bheith rannpháirteach san obair.

Ní fhéadfaí teacht ar réiteach ar na fadhbanna atá os comhair an limistéir Euro ach ar an leibhéal is airde. Bhí orainn gníomhú go tapa. Leis an gcruinniú mullaigh seo, bhí na hintinní fócasaithe agus cuireadh dlús le hiarrachtaí chun teacht ar réiteach. Ní fhéadfainn ligint don staid dheacair tiontú ina staid dháinséarach.

Mar thoradh ar shraith géarchéimeanna fiachais náisiúnta, bhí an staid ag fabhrú ina cúis imní córasach agus bhí sí ina bagairt do chobhsaíocht an limistéir Euro ina iomláine. Níorbh fholáir srian a chur leis an mbagairt sin, nó d'fhéadfadh sé go mbeadh caillteanas muiníne dáiríre sa chomhairgeadra atá againn mar thoradh ar an staid thromchúiseach agus d'fhéadfadh sé go gcuirfí téarnamh geilleagrach leanúnach san Eoraip agus ar fud an domhain i gcontúirt. Sin an fáth a ndeachamar i ngleic leis an bhfadhb inniu trí aghaidh a thabhairt ar dhá fhachtóir:

  • an eagla atá ar infheistitheoirí go bhforchurfar caillteanais ar bhonn neamhdheonach ar shealbhóirí bannaí sa Ghréig agus b'fhéidir i dtíortha eile ina dhiaidh sin freisin, agus

  • éiginnteacht mhargaidh maidir le cumas an limistéir euro an ghéarchéim a réiteach.

Cuirfidh mé síos ar chinntí an lae inniu ar bhealach níos mionsonraithe.

Ar an gcéad dul síos, cuirimid réiteach ar fáil ar an bhfadhb atá ag an nGréig maidir le fiachas. Thángamar ar chomhaontú maidir le clár cabhrach nua lena gcumhdófar an bhearna mhaoiniúcháin ina hiomláine agus a bheidh á maoiniú ag an AE agus ag an CAI araon. Is dhá chéim thábhachtacha eile iad an comhaontú ar thángthas air chun an ráta úis a laghdú le haghiadh iasachtaí a thabharfar amach anseo, agus chun na dátaí aibíochta a shíneadh go 15 bhliana ar a laghad agus suas go 30 bliain.

Tá gealltanas tugtha ag na bainc inniu freisin tacú leis an nGréig ar bhonn saorálach, trí shraith roghanna éagsúla.

Rud fíorthabhachtach, tá an cur chuige maidir le hinfheistíocht ón earnáil phríobháideach athraithe againn: beidh infheistíocht ón earnáil phríobháideach teoranta don Ghréig agus don Ghréig amháin.

Is pacáiste láidir atá i gceist leis sin.

Ar an dara dul síos, Thángamar ar chomhaontú ar shraith beart chun stop a chur leis an éifeacht ghabhála. Ag an tús, dhearbhaíomar go soiléir go bhfuil cás na Gréige éagsúil ó chásanna na dtíortha eile. sin an fáth a bhfuil freagairt eisceachtúil ag teastáil, lena n‑áirítear rannpháirtíocht na hearnála príobháidí. Chomh maith leis sin, beidh níos mó solúbthachta ag an EFSF (an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais) chun idirghabháil a dhéanamh: cúnamh réamhchúraim, athchaipitiliú ar na bainc trí mheán na rialtas, lena n-áirítear i dtíortha nach bhfuil i gclár; agus idirghabhálacha margaí tánaisteacha i gcúinsí eisceachtúla ar bhonn anailíse a dhéanfaidh an BCE.

Ar an gcaoi sin, is féidir a rá ar bhealach meafarach: go bhfuil balla dóiteáin láidir agus trealamh cosanta dóiteáin níos fearr cruthaithe againn.

Ar an tríú dul síos, chinneamar feabhas a chur ar rialachas an limistéir euro. Agus muid ag plé le cúrsaí gearrthéarma, ní dhéanaimid dearmad ar chúrsaí fadtéarma. Luafaidh mé dhá phointe go háirithe:

Thángamar ar chomhaontú gur chóir dár rialacha féin a bheith ag brath níos lú ar ghníomhaireachtaí rátálacha seachtracha creidmheasa.

Thairis sin, tá sainordú faighte againn moltaí coincréideacha a dhéanamh maidir leis an gcaoi ina bhféadfar bainistiú géarchéime sa limistéár euro a eagrú ar bhealach níos fearr agus feabhas a chur ar mhodhanna oibre. Oibreoidh mé i ndlúthchomhar le hUachtarán Ghrúpa an Euro agus le hUachtarán an Choimisiúin agus beidh moltaí á dtíolacadh againn i mí Dheireadh Fómhair.

Léirigh na cinntí sin inniu, nach staonfaimid inár n-iarrachtaí chun ár n-aontas airgeadaíochta agus ár n‑airgeadra coitianta a chosaint.

Focal scoir. Nuair a deir ceannairí Eorpacha go ndéanfaimid "gach aon ní is gá" chun an limistéar euro a shábháil, is ní an-simplí atá ann: Táimid dáiríre.


Side Bar