Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 21 юли 2011 г.

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Изказване на председателя Ван Ромпьой
на пресконференцията след срещата на високо равнище на държавите — членки на еврозоната

Със задоволство съобщавам, че намерихме общо решение на кризисното положение. Срещата ни беше целенасочена — европейските лидери защитават финансовата стабилност на еврозоната.

Днес взехме три важни решения, подкрепени изцяло от всички нас:

  • подобрихме устойчивостта на обслужването на гръцкия дълг;

  • взехме мерки да спрем риска от разпространение в други държави;

  • ангажирахме се с подобряване на управлението на кризи в еврозоната.

Свиках тази среща на държавните и правителствените ръководители на еврозоната, защото положението беше много сериозно. Наред с председателя на ЕЦБ поканих още управителния директор на МВФ г‑жа Лагард да участва в работата.

Проблемите, пред които е изправена еврозоната, могат да бъдат решени само на най‑високо равнище. Трябваше да действаме бързо. Със свикването на тази среща ние се съсредоточихме върху проблема и ускорихме намирането на решение. Не можех да допусна това трудно положение да се превърне в опасно.

От поредица кризи с националния дълг ситуацията започна да се развива в посока на системен проблем, застрашаващ стабилността на еврозоната като цяло. Трябваше да овладеем тази заплаха, в противен случай можеше да се стигне до сериозна загуба на доверие в общата ни валута и дори можеше да се застраши процесът на икономическо възстановяване в Европа и в света.

Ето защо днес се занимахме с два основни фактора:

  • опасенията на инвеститорите, че загубите ще бъдат наложени на недоброволна основа върху притежателите на облигации в Гърция, а впоследствие вероятно и в други страни, както и

  • пазарната несигурност по отношение на способността на еврозоната да се справи с кризата.

Нека се спра по-подробно върху днешните решения.

Първо, предлагаме решение на проблема с гръцкия дълг. Постигнахме споразумение по нова програма за подпомагане, която да покрие изцяло недостига във финансирането и която да бъде финансирана едновременно от ЕС и от МВФ. Други две много важни мерки са споразумението за намаляване на лихвения процент за бъдещи заеми и удължаването на падежите за минимален срок от 15 години и до 30 години.

Банките днес също се ангажираха да подпомогнат Гърция на доброволна основа чрез набор от възможности.

Важен елемент е, че сменихме подхода към участието на частния сектор — то ще бъде ограничено само и единствено до Гърция.

Това е един стабилен пакет.

Второ, постигнахме съгласие по редица мерки за спиране на разпространението в други държави. Като начало заявихме ясно, че положението в Гърция е различно от това в други страни. Ето защо е необходима извънредна реакция, включително по отношение на участието на частния сектор. В допълнение Европейският инструмент за финансова стабилност ще разполага с повече гъвкавост за намеса: превантивна помощ, рекапитализация на банките с участието на правителствата, включително в държави, необхванати от програмата, и вторични интервенции на пазара при извънредни обстоятелства въз основа на анализ на ЕЦБ.

Така да се каже, изградихме стабилна противопожарна стена и по-добро противопожарно оборудване.

Трето, решихме да подобрим управлението на еврозоната. Въпреки че се занимаваме с въпроси в краткосрочен план, не забравяме и дългосрочната перспектива. Ще посоча по-специално два въпроса:

Постигнахме съгласие, че следва да се намали зависимостта на собствените ни правила от външните агенции за кредитен рейтинг.

Освен това получихме мандат да направим конкретни предложения как да организираме по-добре управлението на кризи в еврозоната и да подобрим методите си на работа. Ще работя в тясно сътрудничество с председателя на Еврогрупата и с председателя на Комисията и ще представя предложения през октомври.

Днес с взетите от нас решения показахме, че няма да се поколебаем да защитим паричния си съюз и общата си валута.

И последно. Когато европейските лидери казваме, че ще направим „всичко необходимо“, за да спасим еврозоната, това не са празни думи — действително е така.


Side Bar