Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

V Bruseli 22. marca 2010

7803/10 (Presse 71)

(OR. en)

Voľný pohyb štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobými vízami v rámci schengenského priestoru

Rada prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami (7392/10). Dlhodobé víza, alebo takzvané víza typu D, sú víza, ktoré sa vydávajú štátnym príslušníkom tretích krajín na pobyt dlhší ako tri mesiace.

Nové ustanovenia sa týkajú hlavne troch aspektov: voľného pohybu, maximálnej platnosti dlhodobých víz a aspektov bezpečnosti.

Pokiaľ ide o voľný pohyb, štátni príslušníci tretích krajín s dlhodobými vízami sa dostávajú na rovnakú pozíciu ako štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platných povolení na pobyt: až tri mesiace počas akéhokoľvek šesťmesačného obdobia sa budú môcť voľne pohybovať v rámci území iných schengenských štátov. Táto skutočnosť je dôležitá z dvoch dôvodov: po prvé, z hľadiska všeobecného účelu spočívajúceho vo voľnom cestovaní v rámci schengenského priestoru, a po druhé, z hľadiska osobitného účelu spočívajúceho v tranzite cez iný schengenský štát pri návrate z krajiny, ktorá vízum vydala.

Podľa predchádzajúcich pravidiel sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol držiteľom národného dlhodobého víza na pobyt presahujúci tri mesiace, umožňovalo zdržiavať sa iba na území schengenského štátu, ktorý toto vízum vydal, a prechádzať cez iné členské štáty iba s cieľom dostať sa do krajiny, ktorá vízum vydala. Takejto osobe nebolo umožnené cestovať počas jej pobytu do iných schengenských štátov (na rôzne legitímne účely, ako napríklad za obchodnými záležitosťami, na konferencie, návštevy atď.), ani prechádzať cez iné štáty pri návrate do svojej krajiny pôvodu, čo v niektorých prípadoch spôsobovalo problémy.

Nové pravidlá tiež stanovujú, že dlhodobé víza sú platné najviac jeden rok. Ak členský štát umožní cudzincovi pobyt dlhší ako jeden rok, dlhodobé vízum sa pred uplynutím jeho doby platnosti nahradí povolením na pobyt. Inými slovami, schengenské štáty budú v týchto prípadoch povinné nahradiť dlhodobé vízum povolením na pobyt.

Pokiaľ ide o aspekty bezpečnosti schengenského priestoru, nové ustanovenia zaväzujú členské štáty, ktoré zvažujú vydanie dlhodobého víza štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, nahliadnuť do Schengenského informačného systému (SIS) rovnako, ako to musia urobiť, keď zvažujú vydanie povolenia na pobyt. V prípade, že daný štátny príslušník tretej krajiny je osobou, v súvislosti s ktorou bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu, členský štát najprv konzultuje s členským štátom, ktorý vydal tento zápis, a zohľadní jeho záujmy. V takýchto prípadoch sa povolenie na pobyt vydá len zo závažných dôvodov, konkrétne z humanitárnych dôvodov alebo z dôvodu medzinárodných záväzkov. Podobne v prípade, že zápis na účely odopretia vstupu bol vydaný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je už držiteľom dlhodobého víza vydaného iným štátom, členský štát, ktorý vydal zápis, konzultuje s členským štátom, ktorý vydal dlhodobé vízum, aby sa určilo, či existujú dostatočné dôvody na odobratie dlhodobého víza. Na základe týchto ustanovení nebude voľný pohyb držiteľov dlhodobých víz predstavovať žiadne dodatočné bezpečnostné riziko v porovnaní s držiteľmi schengenských povolení na pobyt a krátkodobých víz.


Side Bar