Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA

UNIONENS RÅD

SV

7033/1/10 REV 1 (Presse 51)

(OR. en)

PRESSMEDDELANDE

3000:e mötet i rådet

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Bryssel den 8 mars 2010

Ordförande Celestino CORBACHO CHAVES

Spaniens arbetsmarknads- och invandringsminister

Bibiana AÍDO ALMAGRO

Spaniens jämställdhetsminister

Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL

Spaniens minister för vetenskap och innovation

De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet som höll sitt 3000:e ordinarie och formella möte enades om ett direktiv som syftar till att skydda hälso- och sjukvårdsanställda mot skador och infektioner som orsakas av sprutor och andra vassa instrument.

Rådet diskuterade förberedelserna inför Europeiska rådets vårmöte på grundval av kommissionens meddelande EU 2020, ett bakgrundsdokument från ordförandeskapet samt bidragen från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd. Rådet diskuterade också förberedelser inför det sociala trepartsmöte som kommer att äga rum kvällen före Europeiska rådets vårmöte.

Rådet antog den gemensamma rapporten om sysselsättning 20092010 och den gemensamma rapporten om socialt skydd och social inkludering för 2010. Kommissionen informerade ministrarna om sin rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män 2010.

Vidare antog rådet slutsatser om utrotning av våld mot kvinnor i Europeiska unionen och diskuterade denna frågan och flera ministrar framförde det lämpliga i att detta skedde på Internationella kvinnodagen.

Ministrarna informerades om och diskuterade slutsatserna om europeiska forskares rörlighet och karriärer som antogs av rådet (konkurrenskraft) den 2 mars 2010.

Under lunchen diskuterade ministrarna ungdomssysselsättningspolitiken.

Rådet antog följande rättsakter utan debatt:

 • ett beslut om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering på 100 miljoner euro samt ett beslut om finansieringen av den nya instrumentet,

 • ett direktiv som utökar arbetstagares rätt till föräldraledighet från tre till fyra månader för varje förälder,

 • rådets ståndpunkt vid första behandlingen om ett utkast till direktiv som syftar till att förbättra den sociala tryggheten för egenföretagare och "medhjälpande makar".

Hela rådsmötet var offentligt och kan ses på rådets webbsida för videoutsändning: förmiddagssessionen, eftermiddagssessionen.

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården

Förberedelser inför Europeiska rådet: Den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning

Förberedelser inför det sociala trepartstoppmötet

Utrotning av våld mot kvinnor

Europeiska forskares rörlighet och karriär

Sysselsättningspolitik för ungdomar

Övriga frågor

Sysselsättningskommitténs arbetsprogram för 2010

Arbetsprogram för kommittén för socialt skydd för 2010

Förenkling och framtidsperspektiv för Europeiska socialfonden

Ordförandeskapskonferenser

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

SOCIALPOLITIK

 • Utökad föräldraledighet*

 • Social trygghet för egenföretagare och medhjälpande makar*

 • EU-instrument för mikrokrediter*

SYSSELSÄTTNINGSPOLITIK

 • Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Tyskland och Litauen)

GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

 • Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien – stöd för genomförandet av uppgiften

ALLMÄNNA FRÅGOR

 • Domstolen, tribunalen, personaldomstolen – rättegångsregler

JORDBRUK

 • Livsmedelslagstiftning – föreskrivande förfarande

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Joëlle MILQUET Vice premiärminister samt arbetsmarknads- och jämställdhetsminister med ansvar för migrations- och asylpolitik

Philippe COURARD Minister för inrikes frågor och offentlig förvaltning (Regionen Vallonien)

Bulgarien:

Totyu MLADENOV Arbetsmarknads- och socialminister

Tjeckien:

Petr ŠIMERKA Arbetsmarknads- och socialminister

Michael KOCÁB Minister för mänskliga rättigheter

Danmark:

Inger STØJBERG Arbetsmarknadsminister och minister för jämställdhet

Tyskland:

Ursula VON DER LEYEN Förbundsminister för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor

Josef HECKEN Statssekreterare vid förbundsministeriet för familje-, äldre‑, kvinno- och ungdomsfrågor

Estland:

Hanno PEVKUR Socialminister

Irland:

Dara CALLEARY Biträdande minister vid ministeriet för näringslivs- och handelsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor, med särskilt ansvar för arbetsmarknadsfrågor

Grekland:

Andreas LOVERDOS Minister för sysselsättning och socialt skydd

Spanien:

Celestino CORBACHO CHAVES Arbetsmarknads- och invandringsminister

Bibiana AÍDO ALMAGRO Jämställdhetsminister

Cristina GARMENDIA Minister för vetenskap och innovation

Inés ROJAS DE LÈON Hälsovårds-, social-, ungdoms- och bostadsminister i den autonoma regionen Kanarieöarna

Frankrike:

Martin HIRSCH Hög kommissarie för aktiv solidaritet mot fattigdom, hög kommissarie för ungdomsfrågor

Italien:

Maurizio SACCONI Minister för arbetsmarknadsfrågor, hälsovård och socialpolitik

Cypern:

Sotiroulla CHARALAMBOUS Arbetsmarknads- och socialförsäkringsminister

Lettland:

Uldis AUGULIS Välfärdsminister

Litauen:

Audronė MORKŪNIENĖ Biträdande arbetsmarknads- och socialminister

Luxemburg:

Nicolas SCHMIT Minister med ansvar för utrikesfrågor och invandring

Ungern:

László HERCZOG Social- och arbetsmarknadsminister

Malta:

Joseph CASSAR Hälsovårdsminister

Nederländerna:

Piet Hein DONNER Arbetsmarknads- och socialminister

Österrike:

Rudolf HUNDSTORFER Förbundsminister för arbete, sociala frågor och konsumentskydd

Polen:

Jolanta FEDAK Arbetsmarknads- och socialminister

Radosław MLECZKO Understatssekreterare vid arbetsmarknads- och socialministeriet

Portugal:

Ana Paula ZACARIAS Ställföreträdande ständig representant

Rumänien:

Mihai Constantin SEITAN Minister för arbetsmarknads- och familjefrågor samt för socialt skydd

Slovenien:

Anja KOPAČ MRAK Statssekreterare vid ministeriet för arbetsmarknads- och familjefrågor samt sociala frågor

Slovakien:

Peter JAVORČÍK Ställföreträdande ständig representant

Finland:

Liisa HYSSÄLÄ Social- och hälsovårdsminister

Anni SINNEMÄKI Arbetsminister

Sverige:

Sven Otto LITTORIN Arbetsmarknadsminister

Christer HALLERBY Statssekreterare åt integrations- och jämställdhetsministern

Storbritannien:

Angela EAGLE Statssekreterare vid finansministeriet

Kommissionen:

Viviane REDING Vice ordförande

László ANDOR Ledamot

Máire GEOGHEGAN-QUINN Ledamot

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården

Under offentliga överläggning enades rådet om ett direktiv som syftar till att skydda hälso- och sjukvårdsanställda mot skador som orsakas av sprutor och andra vassa instrument (6635/106635/10 COR 1 + 6635/10 ADD 1 + 6635/10 ADD 2)1.

Direktivet ger rättslig verkan åt ett ramavtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter inom hälso- och sjukvårdssektorn i Europa, HOSPEEM (Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare) och EPSU (Europiska federationen för offentliganställdas förbund) den 17 juli 2009.

Det nya direktivet kommer att sörja för ett integrerat synsätt på riskbedömning, riskförebyggande, utbildning, information, upplysningsinsatser, övervakning samt metoder för återkoppling och uppföljning. Om riskbedömningen visar att finns risk för skador måste man undanröja arbetskraftens exponering för denna genom att vidta åtgärder såsom införande av säkra rutiner för användning och bortskaffande av vassa medicinska instrument och kontaminerat avfall, undanröjande av onödig användning av vassa instrument och förbud mot recapping2.

Direktivet är förväntas bidra till att åstadkomma en så säker arbetsmiljö som möjligt inom hälso‑ och sjukvården. Skador orsakade av nålar och andra vassa instrument är en av de vanligaste och allvarligaste riskerna för sjukvårdsanställda i EU och utgör en hög kostnad för sjuk- och hälsovårdssystemen och för samhället i stort. Enligt hälso- och sjukvårdsexperterna sker sådana skador mer än en miljon gånger per år och leder delvis till mycket svåra följder och ibland till allvarliga sjukdomar.

Medlemsstaterna har tre år på sig för att införliva de nya direktivet i sin nationella lagstiftning.

Förberedelser inför Europeiska rådet: Den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning

Rådet diskuterade den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning som förberedelse inför Europeiska rådets vårmöte den 25–26 mars.

Den nye kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, László Andor, presenterade kommissionens meddelande Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Ministrarna såg allmänt kommissionens meddelande som en värdefull grund för diskussionerna inför de beslut som ska fattas om den nya strategi som ska följa på Lissabonstrategin. Även om de flesta ministrarna instämde i kommissionens förslag att den nya strategin borde inriktas på ett begränsat antal prioriterade mål, men framförde några att mer explicita delmål bättre skulle kunna komma till rätta med den specifika inhemska situationen. Framför allt såg de positivt på det föreslagna målet för sysselsättning på EU‑nivå enligt vilket 75 % av befolkningen mellan 20–64 bör ha ett arbete senast 2020. Många ministrar betonade vikten av kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden om EU skulle kunna nå detta mål och maximera den ekonomiska tillväxten.

Ett stort antal ministrar underströk även vikten av att hitta de mest effektiva sätten att minska arbetslöshetens konsekvenser för unga och äldre. Vikten av utbildning, livslångt lärande och yrkesutbildning framhölls också. Ett antal ministrar uppmärksammade även vikten av kvalitet i arbetet.

Behovet av att öka insatserna i kampen mot fattigdom framhölls också. I detta sammanhang såg vissa ministrar den föreslagna målet på EU-nivå (20 miljoner färre människor skulle riskera fattigdom år 2020) som en kraftfull markering av EU:s åtagande inom ramen för det europeiska året mot fattigdom och social utestängning 2010. Andra ministrar tvivlade på att EU:s mål var lämpligt eftersom det hänvisade till relativ och inte absolut fattigdom. Flera ministrar varnade för att ett sådant mål skulle kunna skapa negativa incitament mot att börja arbeta om målet skulle nås genom en omfördelningspolitik.

Vissa ministrar ansåg att de nya målen på EU-nivå borde stödjas via EU-fonder som Europeiska socialfonden.

Många ministrar instämde i att det krävs starka styrningsmekanismer för att noga övervaka genomförandet av den nya strategin och att rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) borde spela en nyckelroll.

Ordförandeskapet gjorde en sammanfattning av debatten som via Coreper II kommer att översändas till rådet (allmänna frågor) den 22 mars som förberedelse inför Europeiska rådet.

Debatten baserades på följande dokument:

 • Kommissionens meddelande om strategin EU 2020 som antogs den 3 mars (7110/10).

 • Ordförandeskapets bakgrundsdokument som återgav dess övervägande om resultatet av det informella mötet med ministrarna för sysselsättning och socialt skydd den 28–29 januari i Barcelona (6422/1/10 REV 1).

 • Bidrag från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd (6576/10), (6574/10), som presenterades av ordförandena Bruno Coquet och Aurelio Fernández López.

Rådet antog den gemensamma sysselsättningsrapporten 20092010 (6575/10 + 6575/10 COR 1) och den gemensamma rapporten om socialt skydd och social inkludering 2010 (6323/106323/10 ADD 1 + 6323/10 ADD 2) och enades om att överlämna dem till Europeiska rådets vårmöte.

Den gemensamma sysselsättningsrapporten 20092010 ger en överblick av de utmaningar som medlemsstaterna står inför i sin sysselsättningspolitik eftersom krisåtgärderna måste anpassas inom ramen för de pågående strukturreformerna. Den bygger på medlemsstaternas rapporter om hur de genomfört sysselsättningsdelen av sina nationella reformprogram. Den gemensamma sysselsättningsrapporten kommer att läggas fram för Europeiska rådet som i enlighet med artikel 148.1 i fördraget "varje år [ska] överväga sysselsättningssituationen i unionen och anta slutsatser i fråga om denna på grundval av en gemensam årsrapport från rådet och kommissionen".

Den gemensamma rapporten om socialt skydd och social inkludering 2010 efterlyser verkningsfullare social inkludering och socialt skydd i överensstämmelse med principerna om tillgänglighet för alla, tillräcklighet och hållbarhet. Den bygger på medlemsstaternas nationella rapporter om strategier för social inkludering, pensioner, hälso- och sjukvård och långtidsvård som första gången presenterades i integrerad form 2006. Den gemensamma rapporten konstaterar att det utifrån erfarenheterna från krisen och de tio åren av Lissabonstrategin kommer att bli nödvändigt att främja en hållbar tillväxt tillsammans med nya arbetstillfällen och social sammanhållning och att systematiskt utvärdera framstegen i fråga om sociala resultat.

Rådet noterade även kommissionens rapport Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (5056/10). Rapporten inriktas särskilt på jämställdhet mellan könen och sysselsättning som ett sätt att stimulera ekonomisk återhämtning och tillväxt, bättre balans mellan arbete och privatliv, främja social inkludering genom jämställdhet och förebygga och bekämpa könsrelaterat våld. Rapporten kommer att översändas till Europeiska rådets vårmöte för information.

Förberedelser inför det sociala trepartstoppmötet

Rådet diskuterade även förberedelserna inför Europeiska rådets vårmöte och tog även upp förberedelserna inför det sociala trepartstoppmöte som ska hållas i Bryssel den 25 mars före Europeiska rådets vårmöte.

Europeiska rådets ordförande, Herman van Rompuy, kommer också att delta i det sociala trepartstoppmötet som särskilt inbjuden gäst.

Ordförandeskapet informerade rådet om att det sociala trepartstoppmötet kommer att ge möjlighet att tillsammans med arbetsmarknadens parter diskutera exitstrategier på kort sikt ur den ekonomiska krisen och EU:s utmaningar och politiska åtgärder på lång sikt. Deltagarna i det sociala trepartstoppmötet förväntas även diskutera hur den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning kan ge ny uppmärksamhet åt social sammanhållning, utbildning, livslångt lärande, innovation, forskning och utveckling.

Ordförandeskapet framhöll att EU speciellt under den aktuella krisen måste förbinda sig att arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter för att utarbeta en övergripande färdplan för återhämtning och en verklig strategi för att skapa långsiktig tillväxt samtidigt som social sammanhållning, jämlikhet och den europeiska modellen fortsatt garanteras.

Uppgiften för det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning är att säkerställa en fortlöpande social dialog på högsta nivå mellan rådet, kommissionen och arbetsmarknadens parter.

Det sociala trepartstoppmötet samlar en trojka av stats- och regeringschefer som består av det innevarande roterande ordförandeskapet samt de båda efterföljande ordförandeskapen (dvs. denna gång Spanien, Belgien och Ungern) åtföljda av sina sysselsättningsministrar, ordföranden för Europeiska kommissionen och kommissionsledamoten för sysselsättning och sociala frågor samt ordförandena/generalsekreterarna för de viktigaste europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Utrotning av våld mot kvinnor

Rådet antog enhälligt ett antal slutsatser om utrotning av våld mot kvinnor i Europeiska unionen efter en diskussion (6585/10).

Genom att anta slutsatserna uppmanade ministrarna bland annat till

 • främjande av införande av ett för Europa gemensamt och kostnadsfritt telefonnummer som kan användas i medlemsstaterna för att erbjuda information och hjälp till offer,

 • övervägande av om det går att göra den nationella lagstiftningen om bekämpning av våld mot kvinnor mer enhetlig med utgångspunkt i resultaten i en kommande genomförbarhetsstudie samt

 • inrättande av ett europeiskt observatorium om våld mot kvinnor på grundval av befintliga institutionella strukturer för att sammanställa statistik av hög kvalitet som stöd för politiken.

Under debatten enades ministrarna om att våld mot kvinnor inte hör hemma i ett civiliserat samhälle och måste förvisas till historien. De betonade att det krävs bättre statistik, bättre samordning och utbyte av god praxis.

Många ministrar underströk vikten av förebyggande åtgärder, bland annat informationskampanjer, skydd av offer, även barn, och effektiva påföljder mot förövarna. Många ministrar betonande vikten av samstämmighet mellan EU:s inre och yttre åtgärder samt argumenterade även för att problemet med våld mot kvinnor fortsatt ska tas upp i EU:s externa politik.

Samtidigt som ministrarna underströk att förhållandena i olika medlemsstater skilde sig åt, konstaterade de också att de stod inför liknande utmaningar, bland annat det utbredda problemet med våld inom familjen, samt underströk att problem som människohandel även inbegrep en gränsöverskridande dimension. Därför var det mycket viktigt för medlemsstaterna och kommissionen att arbeta tillsammans. Ministrarna betonande även vikten av att ta upp problem som kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap och så kallade hedersbrott.

En av prioriteringarna i kommissionens färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män (20062010) är att utrota könsrelaterat våld och människohandel. Våld mot kvinnor är även ett av de kritiska problemområden som identifierats i handlingsplanen från Peking. Kommissionen inbegrep även Värdighet, integritet och ett slut på könsrelaterat våld bland de principer som förtecknas i dess nyligen utkomna Kvinnostadga.

Europeiska forskares rörlighet och karriär

Rådet diskuterade forskarnas rörlighet och karriär med utgångspunkt i slutsatser som antogs av konkurrenskraftsrådet den 2 mars (6362/2/10 REV 2).

Slutsatserna lades fram för rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) av en delegation av forskningsministrar (från ordförandeskapstrojkan Spanien, Belgien och Ungern samt från Luxemburg och Portugal). Slutsatserna syftar till att bidra till att utforma och genomföra åtgärder för att främja rörlighet, bättre arbetsvillkor och förbättrade karriärmöjligheter för forskare, med särskilt fokus på socialförsäkringsaspekter.

Flera ministrar underströk behovet att undanröja hindren mot forskares rörlighet och att garantera dem anständiga anställningsvillkor genom förbättrade socialförsäkringsrättigheter, inbegripet överförbara pensionsrättigheter. Ministrarna uppmärksammade även att andelen kvinnor i det europeiska forskarsamhället är relativt liten och framhöll att avsaknaden av socialförsäkringsrättigheter till exempel kunde medföra att unga kvinnliga forskare saknade rätt till betald mammaledighet.

Ordförandeskapet sammanfattade debatten genom att uppmana kommissionen att komma med specifika initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för europeiska forskare och underlätta deras rörlighet.

Sysselsättningspolitik för ungdomar

Under lunchen diskuterade ministrarna sysselsättningspolitiken för ungdomar. Diskussionen fördes med utgångspunkt i ett bakgrundsdokument (6842/10) och följande frågor:

 • Hur minskar man så effektivt som möjligt konsekvenserna av arbetslöshet bland unga människor och hur kan man se till att de inte fortsätter att vara den grupp som drabbas värst av segmenteringen av arbetsmarknaden, med återverkningar för kvaliteten i arbetet och unga människors möjligheter till fortsatt sysselsättning?

 • I vilken omfattning och på vilket sätt bör man se sysselsättningspolitiken för ungdomar och insatserna för att bekämpa arbetslösheten som ett led i strategin för tillväxt och sysselsättning mot bakgrund av kvantifierade minskningsmål? Bör man fastställa särskilda indikatorer för unga människor?

Övriga frågor

Sysselsättningskommitténs arbetsprogram för 2010

Rådet noterade sysselsättningskommitténs arbetsprogram för 2010.

Arbetsprogram för kommittén för socialt skydd för 2010

Rådet noterade arbetsprogrammet för kommittén för socialt skydd för 2010.

Förenkling och framtidsperspektiv för Europeiska socialfonden

Under lunchen presenterade Italien en not för rådet om Europeiska socialfonden (ESF) (6968/10) med vissa idéer om förenkling och framtidsperspektiv. Italien uppmärksammade framför allt att de medel som var tillgängliga för 2009 från ESF inte hade utnyttjats fullt ut trots behovet av ökade medel under krisen i synnerhet för att hjälpa unga människor som är särskilt drabbade av krisen.

Ordförandeskapskonferenser

Ordföranden informerade rådet om resultatet av följande konferenser:

a) European Forum Beijing + 15 (Cádiz den 4–5 februari 2010) (6888/10)

b) European Women in Power Summit (Cádiz den 3 februari 2010) (6889/10)

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

SOCIALPOLITIK

Utökad föräldraledighet*

Rådet antog ett direktiv som utökar arbetstagares rätt till föräldraledighet från tre till fyra månader för varje förälder (16945/09 + 5922/1/10 REV 1).

Syftet med det nya direktivet är att förbättra möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv och att främja jämställdhet på arbetsmarknaden. Genom direktivet genomförs det reviderade ramavtal om föräldraledighet som ingåtts av arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.

För ytterligare uppgifter se 6641//10.

Social trygghet för egenföretagare och medhjälpande makar*

Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen om ett utkast till direktiv som syftar till att förbättra den sociala tryggheten för egenföretagare och "medhjälpande makar". Tyskland, Ungern och Storbritannien avstod från att rösta (17279/09 + 17279/09 COR 1 + 17279/09 ADD 117279/09 ADD 1 COR 1 + 6324/10 ADD 1).

Utkastet till direktiv syftar till att förbättra egenföretagares sociala skydd och därigenom avskaffa hinder för kvinnligt entreprenörskap. Det syftar också till att förbättra det sociala skyddet för "medhjälpande makar", som ofta arbetar inom egenföretagarsektorn utan att omfattas av motsvarande rättigheter.

För ytterligare uppgifter se 7024/10.

EU-instrument för mikrokrediter*

Rådet antog ett beslut om att inrätta ett EU-instrument för mikrokrediter motsvarande 100 miljoner euro till förmån för sysselsättning och social delaktighet (4/10 + 6778/106778/10 COR 1 + 6778/10 ADD 1) efter en överenskommelse med Europaparlamentet vid första behandlingen. Rådet antog även ett beslut (3/10 + 6779/10 + 6779/10 COR 26779/10 ADD 1) om ändring av Progressprogrammet som kommer att delvis finansiera det nya instrument medan återstoden av medlen kommer att tas från budgetmarginalen. Tyskland röstade mot de båda besluten.

De båda akterna är en del av EU:s svar på krisen. De syftar till att ge arbetslösa möjlighet att börja om på nytt och ge personer som finner det är svårt eller omöjligt att få tillgång till den konventionella kreditmarknaden möjlighet till entreprenörskap, genom mikrokrediter på upp till 25 000 euro.

För ytterligare uppgifter se 6868/10.

SYSSELSÄTTNINGSPOLITIK

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Tyskland och Litauen)

Rådet antog tre beslut om att utnyttja totalt 7,58 miljoner euro inom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att stödja arbetstagare som sagts upp inom fordonstillverkningssektorn i Tyskland samt inom byggsektorn och kylskåpstillverkningssektorn i Litauen (6110/10 + 6111/10 + 6112/10). Ett belopp på 6,20 miljoner euro ska öronmärkas för f.d. arbetstagare vid tyska biltillverkargruppen Karmann och 1,38 miljoner euro ska gå till arbetstagare som sagts upp i Litauen (1,12 miljoner euro för f.d. arbetstagare inom byggsektorn och 258 163 euro för f.d. arbetstagare hos kylskåpstillverkaren AB Snaigė och två av dess leverantörer. Stödåtgärderna måste medfinansieras av medlemsstaterna och omfattar bland annat utbildning, yrkesvägledning, sökande av arbete och hjälp till entreprenörskap.

GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien – stöd för genomförandet av uppgiften

Rådets antog ett beslut om förlängning till och med den 16 mars 2011 av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av uppgiften för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) (6534/10).

Genom beslutet förlängs de åtgärder som fastställdes i mars 2004 i gemensam ståndpunkt 2004/923/Gusp med ett år för att förhindra inresa till eller transitering genom EU‑medlemsstaternas territorium för de personer som är involverade i verksamheter som hjälper personer på fri fot att undgå lagföring för brott för vilka Icty har åtalat dem eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan hindra Icty att på ett effektivt sätt genomföra sin uppgift.

Dessa åtgärder förlängdes senast genom gemensam ståndpunkt 2009/164/Gusp fram till och med den 16 mars 2010.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Domstolen, tribunalen, personaldomstolen – rättegångsregler

Rådet godkände ändringarna av domstolens, tribunalens och personaldomstolens rättegångsregler till följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget (6308/10 + 6309/10 + 6310/10).

JORDBRUK

Livsmedelslagstiftning – föreskrivande förfarande

Rådet beslutade att inte motsätta sig kommissionens antagande av ett beslut och tre förordningar på livsmedelslagstiftningens område. Detta rådsbeslut avser följande akter:

 • Kommissionens beslut om att inte uppta 2,4,4'-triklor-2'-hydroxydifenyleter på gemenskapsförteckningen över tillsatser som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel enligt direktiv 2002/72/EG.

 • Kommissionens förordning om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa.

 • Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa.

 • Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller märkningskrav för drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol som innehåller vissa färgämnen.

I enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll kan rådet motsätta sig en rättsakt som överskrider kommissionens genomförandebefogenheter, inte överensstämmer med syftet eller innehållet i det grundläggande instrumentet eller inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen, om den föreskrivande kommittén tidigare stödde de föreslagna åtgärderna.

1 :

Detta och andra dokument som nämns i detta pressmeddelande återfinns i rådets offentliga register på följande adress (skriv in motsvarande nummer):

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=549&lang=en

2 :

Bruket av recapping avser nålar utan säkerhets- eller skyddsanordningar. Moderna instrument med skyddsanordningar förbjuds inte såvida de inte medför risk för skada.


Side Bar