Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA

UNIONENS RÅD

SV

9596/10 (Presse 108)

PRESSMEDDELANDE

Extra möte i rådet

Ekonomiska och finansiella frågor

Bryssel den 9–10 maj 2010

Ordförande Elena SALGADO

Spaniens andre vice ministerpresident samt ekonomi- och finansminister

De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet och medlemsstaterna beslutade om ett övergripande åtgärdspaket för att upprätthålla finansiell stabilitet i Europa, inklusive en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism med en total volym på upp till 500 miljarder euro.

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

EN EUROPEISK STABILISERINGSMEKANISM FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FINANSIELL STABILITET

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

inga

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Didier REYNDERS Vice premiärminister samt finansminister och minister för institutionella reformer

Bulgarien:

Simeon DJANKOV Vice premiärminister och finansminister

Tjeckien:

Eduard JANOTA Finansminister

Tomáš ZÍDEK Biträdande finansminister, avdelningen för internationella förbindelser och finanspolitik

Danmark:

Claus Hjort FREDERIKSEN Finansminister

Tyskland:

Thomas de MAIZIÈRE Förbundsinrikesminister

Jörg ASMUSSEN Statssekreterare vid finansministeriet

Estland:

Jürgen LIGI Finansminister

Irland:

Brian LENIHAN Finansminister

Grekland:

Giorgos PAPAKONSTANTINOU Finansminister

Spanien:

Elena SALGADO Andre vice ministerpresident samt ekonomi- och finansminister

José Manuel CAMPA Statssekreterare för ekonomi

Frankrike:

Christine LAGARDE Ekonomi-, industri- och sysselsättningsminister

Italien:

Giulio TREMONTI Ekonomi- och finansminister

Cypern:

Charilaos STAVRAKIS Finansminister

Lettland:

Normunds POPENS Ständig representant

Litauen:

Ingrida ŠIMONYTĖ Finansminister

Luxemburg:

Luc FRIEDEN Finansminister

Ungern:

Tamás KATONA Statssekreterare vid finansministeriet

Malta:

Tonio FENECH Minister för finanser, ekonomi och investeringar

Nederländerna:

Jan Kees de JAGER Finansminister

Österrike:

Josef PRÖLL Vicekansler samt förbundsfinansminister

Polen:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Finansminister

Portugal:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Ministro de estado, finansminister

Rumänien:

Alexandru NAZARE Statssekreterare, finansministeriet

Slovenien:

Franc KRIŽANIČ Finansminister

Slovakien:

Peter KAŽIMÍR Statssekreterare vid finansministeriet

Finland:

Jyrki KATAINEN Statsministerns ställföreträdare, finansminister

Sverige:

Anders BORG Finansminister

Storbritannien:

Alistair DARLING Finansminister

Kommissionen:

Olli REHN Ledamot

Övriga deltagare:

Jean-Claude JUNCKER Eurogruppens ordförande

Lucas PAPADEMOS Vice ordförande för Europeiska centralbanken

Philippe MAYSTADT Ordförande för Europeiska investeringsbanken

Thomas WIESER Ordförande i ekonomiska och finansiella kommittén

Lorenzo CODOGNO Ordförande i kommittén för ekonomisk politik

PUNKTER SOM DISKUTERADES

EN EUROPEISK STABILISERINGSMEKANISM FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FINANSIELL STABILITET

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet och medlemsstaterna har i dag beslutat om ett övergripande åtgärdspaket för att upprätthålla finansiell stabilitet i Europa, inklusive en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism med en total volym på upp till 500 miljarder euro.

I kölvattnet av krisen i Grekland är situationen på finansmarknaderna bräcklig och det förelåg en smittorisk som vi behövde ta itu med. Vi har därför vidtagit de slutliga åtgärderna i stödpaketet för Grekland, upprättandet av en europeisk stabiliseringsmekanism och ett starkt åtagande om påskyndad budgetkonsolidering, där så krävs.

För det första har man till följd av de med framgång slutförda förfarandena i euroområdets medlemsstater och mötet mellan euroområdets stats- och regeringschefer, banat väg för genomförandet av stödpaketet för Grekland. Kommissionen har i dag, på euroområdets medlemsstaters vägnar, undertecknat låneavtalet med Grekland och den första utbetalningen kommer att göras som planerat före den 19 maj. Rådet stöder starkt den grekiska regeringens ambitiösa och realistiska konsoliderings- och reformprogram.

För det andra är rådet fast beslutet att säkerställa finanspolitisk hållbarhet och ökad ekonomisk tillväxt i alla medlemsstater och beslutar därför att planerna för budgetkonsolideringen liksom strukturreformerna ska påskyndas när så är nödvändigt. Vi välkomnar således och stöder starkt Portugals och Spaniens åtagande att vidta betydande ytterligare konsolideringsåtgärder under 2010 och 2011 och att redovisa dessa vid mötet i Ekofinrådet den 18 maj. Om detta är tillräckligt kommer i juni att bedömas av kommissionen i samband med förfarandet vid alltför stora underskott. Rådet välkomnar också åtagandet att senast vid Ekofinrådets möte den 18 maj tillkännage strukturreformer som syftar till att hädanefter stärka tillväxten och därigenom indirekt finanspolitisk hållbarhet i framtiden.

För det tredje har vi beslutat att upprätta en europeisk stabiliseringsmekanism. Mekanismen grundar sig på artikel 122.2 i fördraget och en mellanstatlig överenskommelse mellan euroområdets medlemsstater. Utlösandet av den omfattas av strikta villkor inom ramen för ett gemensamt bistånd från EU och IMF, på villkor som liknar IMF:s.

Enligt artikel 122.2 i fördraget kan medlemsstater som har svårigheter till följd av osedvanliga händelser utanför deras kontroll beviljas ekonomiskt bistånd. Vi står nu inför sådana osedvanliga händelser och mekanismen kommer att vara aktiv så länge som det behövs för att säkerställa finansiell stabilitet. En volym på upp till 60 miljarder euro föreslås och utlösandet omfattas av strikta villkor inom ramen för ett gemensamt bistånd från EU och IMF, på villkor som liknar IMF:s. Mekanismen kommer inte att påverka det befintliga arrangemanget för att ge medelfristig finansiell hjälp till betalningsbalansen i medlemsstater som inte ingår i euroområdet.

Euroområdets medlemsstater är dessutom beredda att komplettera dessa anslag med ett särskilt arrangemang, som på ett samordnat sätt garanteras proportionellt av de deltagande medlemsstaterna, ska upphöra efter tre år och tar hänsyn till länderna nationella författningskrav, upp till ett belopp på 440 miljarder euro. IMF kommer att delta i finansieringsarrangemangen och förväntas genom sina sedvanliga kanaler bidra med ett belopp som motsvarar hälften av EU:s bidrag, i överensstämmelse med de nyligen beslutade europeiska programmen.

EU kommer samtidigt att snarast påbörja arbetet med de reformer som krävs för att komplettera befintliga ramar för att säkerställa finanspolitisk hållbarhet i euroområdet, särskilt på grundval av det meddelande från kommissionen som ska antas den 12 maj 2010. Vi framhåller den vikt vi fäster vid stärkt budgetdisciplin och inrättandet av en permanent ram för krislösning.

Vi betonade nödvändigheten av snabba framsteg med reglering och övervakning av finansmarknaderna, särskilt i fråga om derivatmarknaderna och kreditvärderingsinstituten. Vi behöver dessutom fortsätta arbetet med andra initiativ som stabilitetsavgiften, som syftar till att se till att finanssektorn i framtiden ska bära sin egen del av bördan i ett krisläge, samt undersöka möjligheten att införa en global transaktionsavgift. Vi enades också om att påskynda arbetet med krishantering och krislösning.

Vi upprepar än en gång att euroområdets medlemsstater stöder ECB:s åtgärder för att garantera euroområdets stabilitet."

*

* *

Rådet antog en förordning om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism.

Dessutom antog företrädarna för regeringarna i de medlemsstater som ingår i euroområdet ett beslut där de åtog sig att, genom ett särskilt arrangemang som på ett samordnat sätt garanteras proportionellt av de deltagande medlemsstaterna och som ska upphöra efter tre år, ge stöd med upp till 440 miljarder euro i enlighet med deras andel av Europeiska centralbankens inbetalda kapital och deras nationella konstitutionella bestämmelser.

Företrädarna för regeringarna i de 27 EU-medlemsstaterna antog ett beslut som innebär att kommissionen kan ges uppgifter i detta sammanhang av euroområdets medlemsstater.

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

Inga.


Side Bar