Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

9596/10 (Presse 108)

(18.05)

(OR. en)

TLAČOVÁ SPRÁVA

Mimoriadne zasadnutie Rady

Hospodárske a finančné záležitosti

v Bruseli 9. – 10. mája 2010

predseda Elena SALGADO

druhá podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva a financií Španielska

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada a členské štáty rozhodli o komplexnom balíku opatrení na zachovanie finančnej stability v Európe vrátane európskeho finančného stabilizačného mechanizmu v celkovom objeme do 500 miliárd EUR.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

európskY stabilizačnÝ mechanizmuS na zachovanie finančnej stability

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

žiadne

ÚČASTNÍCI

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto:

Belgicko:

Didier REYNDERS podpredseda vlády a minister financií a inštitucionálnej reformy

Bulharsko:

Simeon DJANKOV podpredseda vlády a minister financií

Česká republika:

Eduard JANOTA minister financií

Tomáš ZÍDEK námestník ministra financií, sekcia Medzinárodné vzťahy a finančná politika

Dánsko:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister financií

Nemecko:

Thomas de MAIZIÈRE spolkový minister vnútra

Jörg ASMUSSEN štátny tajomník ministerstva financií

Estónsko:

Jürgen LIGI minister financií

Írsko:

Brian LENIHAN minister financií

Grécko:

George PAPACONSTANTINOU minister financií

Španielsko:

Elena SALGADO druhá podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva a financií

José Manuel CAMPA štátny tajomník pre hospodárstvo

Francúzsko:

Christine LAGARDE ministerka hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

Taliansko:

Giulio TREMONTI minister hospodárstva a financií

Cyprus:

Charilaos STAVRAKIS minister financií

Lotyšsko:

Mr Normunds POPENS stály predstaviteľ

Litva:

Ingrida ŠIMONYTĖ ministerka financií

Luxembursko:

Luc FRIEDEN minister financií

Maďarsko:

Tamás KATONA štátny tajomník, ministerstvo financií

Malta:

Tonio FENECH minister financií, hospodárstva a investícií

Holandsko:

Jan Kees de JAGER minister financií

Rakúsko:

Josef PRÖLL vicekancelár a spolkový minister financií

Poľsko:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister financií

Portugalsko:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Ministro de Estado, minister financií

Rumunsko:

Alexandru NAZARE štátny tajomník, ministerstvo financií

Slovinsko:

Franc KRIŽANIČ minister financií

Slovensko:

Peter Kažimír štátny tajomník ministerstva financií

Fínsko:

Jyrki KATAINEN podpredseda vlády, minister financií

Švédsko:

Anders BORG minister financií

Spojené kráľovstvo:

Alistair DARLING minister financií

Komisia:

Olli REHN člen

Ostatní účastníci:

Jean-Claude JUNCKER predseda Euroskupiny

Lucas PAPADEMOS viceprezident Európskej centrálnej banky

Philippe MAYSTADT prezident Európskej investičnej banky

Thomas WIESER predseda Hospodárskeho a finančného výboru

Lorenzo CODOGNO predseda Výboru pre hospodársku politiku

PREROKOVANÉ BODY

európskY stabilizačnÝ mechanizmuS na zachovanie finančnej stability

Rada prijala tieto závery:

„Rada a členské štáty dnes rozhodli o komplexnom balíku opatrení na zachovanie finančnej stability v Európe vrátane európskeho finančného stabilizačného mechanizmu v celkovom objeme do 500 miliárd EUR.

V dôsledku krízy v Grécku je situácia na finančných trhoch krehká a existovalo riziko rozšírenia, ktoré sme museli riešiť. Vykonali sme preto posledné kroky týkajúce sa podporného balíka pre Grécko a vytvorenia európskeho stabilizačného mechanizmu a sme pevne odhodlaní k urýchlenej fiškálnej konsolidácii tam, kde je to opodstatnené.

Po prvé, na základe úspešného ukončenia postupov v členských štátoch eurozóny a zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny sa vytvorili podmienky pre realizáciu podporného balíka pre Grécko. Komisia dnes v mene členských štátov eurozóny podpísala s Gréckom dohodu o úvere, pričom prvá výplata sa uskutoční podľa plánu pred 19. májom. Rada dôrazne podporuje ambiciózny a realistický program konsolidácie a reforiem, ktorý prijala grécka vláda.

Po druhé, Rada je pevne odhodlaná zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť a posilnený hospodársky rast vo všetkých členských štátoch, a preto sa zhodla na tom, že tam, kde je to opodstatnené, sa vykonávanie plánov fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem urýchli. Preto vítame a dôrazne podporujeme záväzok Portugalska a Španielska prijať významné dodatočné konsolidačné opatrenia v rokoch 2010 a 2011 a informovať o nich Radu ECOFIN 18. mája. Primeranosť týchto opatrení posúdi Komisia v júni v kontexte postupu pri nadmernom deficite. Rada víta aj záväzok oznámiť do zasadnutia Rady ECOFIN, ktoré sa uskutoční 18. mája, opatrenia zamerané na štrukturálnu reformu, ktorých cieľom je zvýšenie miery rastu, a teda nepriamo aj posilnenie fiškálnej udržateľnosti.

Po tretie, rozhodli sme sa vytvoriť európsky stabilizačný mechanizmus. Mechanizmus vychádza z článku 122 ods. 2 zmluvy a z medzivládnej dohody členských štátov eurozóny. Aktivácia mechanizmu, na ktorý sa uplatňujú podmienky podobné podmienkam MMF, v kontexte spoločnej podpory EÚ/MMF podlieha prísnym požiadavkám.

V článku 122 ods. 2 zmluvy sa predpokladá finančná pomoc členským štátom v ťažkostiach spôsobených výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo kontroly členských štátov. Dnes takejto výnimočnej udalosti čelíme a mechanizmus bude existovať tak dlho, ako to bude potrebné na zabezpečenie finančnej stability. Predpokladaný objem finančných prostriedkov má dosiahnuť až 60 miliárd EUR, pričom aktivácia mechanizmu, na ktorý sa uplatňujú podmienky podobné podmienkam MMF, v kontexte spoločnej podpory EÚ/MMF podlieha prísnym požiadavkám. Tento mechanizmus bude fungovať bez toho, aby bol dotknutý existujúci nástroj strednodobej finančnej pomoci zameraný na podporu platobnej bilancie členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny.

Členské štáty, ktoré sú členmi eurozóny, sú okrem toho pripravené doplniť tieto zdroje prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu, za ktorý sa koordinovaným a pomerným spôsobom zaručia zúčastnené členské štáty a ktorý bude vytvorený pri dodržaní ich ústavných požiadaviek vo výške 440 miliárd EUR na tri roky. Na finančných nástrojoch sa bude podieľať aj MMF, od ktorého sa prostredníctvom jeho bežných nástrojov v súlade s nedávnymi európskymi programami očakáva príspevok vo výške minimálne polovice príspevku EÚ.

EÚ začne zároveň urýchlene pracovať – konkrétne na základe oznámenia Komisie, ktoré sa má prijať 12. mája 2010 – na nevyhnutných reformách s cieľom doplniť existujúci rámec, aby sa zabezpečila fiškálna udržateľnosť v eurozóne. Zdôrazňujeme význam, ktorý prikladáme posilneniu fiškálnej disciplíny a vytvoreniu stáleho rámca na riešenie kríz.

Podčiarkli sme, že je potrebné urýchlene dosiahnuť pokrok v regulácii finančného trhu a dohľade nad ním, najmä pokiaľ ide o derivátové trhy a úlohu ratingových agentúr. Ďalej potrebujeme pokračovať v práci na iných iniciatívach, napríklad stabilizačnom poplatku, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby finančný sektor v budúcnosti v prípade krízy znášal svoj podiel, a pričom je okrem iného potrebné preskúmať možnosť globálnej dane z transakcií. Dohodli sme sa aj na urýchlení práce na riadení kríz a ich riešení.

Opätovne tiež zdôrazňujeme podporu členských štátov, ktoré sú členmi eurozóny, Európskej centrálnej banke v jej činnosti zameranej na zabezpečenie stability eurozóny.“

*

* *

Rada tiež prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus.

Predstavitelia vlád členských štátov eurozóny okrem toho prijali rozhodnutie zaviazať sa k poskytovaniu pomoci prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu, za ktorý sa koordinovaným a pomerným spôsobom zaručia zúčastnené členské štáty, a ktorý je vytvorený na tri roky vo výške najviac 440 miliárd EUR, v súlade s ich podielom v splatenom kapitále Európskej centrálnej banky a na základe ich národných ústavných požiadaviek.

Predstavitelia vlád 27 členských štátov EÚ prijali rozhodnutie, na základe ktorého budú môcť členské štáty eurozóny v tejto súvislosti poveriť Komisiu.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

Žiadne


Side Bar