Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

UNII EUROPEJSKIEJ

PL

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

Nadzwyczajne posiedzenie Rady

Sprawy gospodarcze i finansowe

Bruksela, 9-10 maja 2010 r.

Przewodnicząca Elena SALGADO

druga wicepremier oraz minister gospodarki i finansów Hiszpanii

Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada i państwa członkowskie podjęły decyzję w sprawie kompleksowego pakietu środków mających na celu zachowanie stabilności finansowej w Europie, w tym w sprawie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej opiewającego na łączną kwotę do 500 mld EUR

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY

OMAWIANE PUNKTY

EUROPEJSKI MECHANIZM STABILIZACJI FINANSOWEJ W CELU ZACHOWANIA STABILNOŚCI FINANSOWEJ

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

brak

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister finansów i reform instytucjonalnych

Bułgaria:

Symeon DŻANKOW wicepremier i minister finansów

Republika Czeska:

Eduard JANOTA minister finansów

Tomáš ZÍDEK wiceminister finansów ds. stosunków międzynarodowych i polityki finansowej

Dania:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister finansów

Niemcy:

Thomas de MAIZIÈRE federalny minister spraw wewnętrznych

Jörg ASMUSSEN sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Estonia:

Jürgen LIGI minister finansów

Irlandia:

Brian LENIHAN minister finansów

Grecja:

George PAPACONSTANTINOU minister finansów

Hiszpania:

Elena SALGADO druga wicepremier oraz minister gospodarki i finansów

José Manuel CAMPA sekretarz stanu ds. gospodarczych

Francja:

Christine LAGARDE minister gospodarki, przemysłu i zatrudnienia

Włochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansów

Cypr:

Charilaos STAVRAKIS minister finansów

Łotwa:

Normunds POPENS stały przedstawiciel

Litwa:

Ingrida ŠIMONYTĖ minister finansów

Luksemburg:

Luc FRIEDEN minister finansów

Węgry:

Tamás KATONA sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Malta:

Tonio FENECH minister finansów, gospodarki i inwestycji

Niderlandy:

Jan Kees de JAGER minister finansów

Austria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansów

Polska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansów

Portugalia:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister stanu, minister finansów

Rumunia:

Alexandru NAZARE sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Słowenia:

Franc KRIŽANIČ minister finansów

Słowacja:

Peter KAŽIMÍR sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Finlandia:

Jyrki KATAINEN wicepremier, minister finansów

Szwecja:

Anders BORG minister finansów

Zjednoczone Królestwo:

Alistair DARLING minister skarbu

Komisja:

Olli REHN członek

Inni uczestnicy:

Jean-Claude JUNCKER przewodniczący eurogrupy

Lucas PAPADEMOS wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Thomas WIESER przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Lorenzo CODOGNO przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej

OMAWIANE PUNKTY

EUROPEJSKI MECHANIZM STABILIZACJI FINANSOWEJ W CELU ZACHOWANIA STABILNOŚCI FINANSOWEJ

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada i państwa członkowskie podjęły dziś decyzję w sprawie kompleksowego pakietu środków mających na celu zachowanie stabilności finansowej w Europie, w tym w sprawie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej opiewającego na łączną kwotę do 500 mld EUR.

W następstwie kryzysu w Grecji sytuacja na rynkach finansowych jest niestabilna i pojawiło się ryzyko rozprzestrzenienia się tego zjawiska, czemu musieliśmy zapobiec. Dlatego podjęliśmy ostateczne kroki związane z pakietem wspierającym dla Grecji, polegające na utworzeniu europejskiego mechanizmu stabilizacji i zdecydowanym zobowiązaniu się do przyspieszenia, w uzasadnionych przypadkach, konsolidacji budżetowej.

Po pierwsze, w wyniku pomyślnego przeprowadzenia stosownych procedur w państwach członkowskich strefy euro oraz posiedzenia szefów państw lub rządów strefy euro stworzono warunki umożliwiające realizację pakietu wspierającego dla Grecji. Komisja podpisała dzisiaj, w imieniu państw członkowskich strefy euro, umowę pożyczki z Grecją, a pierwsze środki zostaną wypłacone zgodnie z planem przed dniem 19 maja. Rada zdecydowanie popiera ambitny i realistyczny program konsolidacji i reform, przygotowany przez grecki rząd.

Po drugie, Rada wyraża zdecydowane zaangażowanie w zapewnienie stabilności budżetowej i zwiększonego wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich, w związku z czym uzgadnia, że realizacja planów konsolidacji budżetowej i reform strukturalnych zostanie w uzasadnionych przypadkach przyspieszona. Dlatego z aprobatą przyjmujemy i zdecydowanie popieramy zobowiązanie Portugalii i Hiszpanii do podjęcia istotnych dodatkowych środków służących konsolidacji w latach 2010 i 2011 i przedstawienia tych środków na posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 18 maja. Komisja oceni ich adekwatność w czerwcu, w kontekście procedury nadmiernego deficytu. Rada z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie, by przed posiedzeniem Rady ECOFIN w dniu 18 maja podać do wiadomości środki dotyczące reform strukturalnych służące zwiększeniu odtąd wzrostu gospodarczego, a tym samym – w sposób pośredni – stabilności budżetowej.

Po trzecie, postanowiliśmy utworzyć europejski mechanizm stabilizacji. Podstawą tego mechanizmu jest art. 122 ust. 2 Traktatu oraz międzyrządowe porozumienie państw członkowskich strefy euro. Uruchomienie mechanizmu jest obwarowane rygorystycznymi warunkami, w kontekście wspólnego wsparcia ze strony UE i MFW, i nastąpi na warunkach zbliżonych do warunków mających zastosowanie w MFW.

Artykuł 122 ust. 2 Traktatu przewiduje pomoc finansową dla państw członkowskich, które mają trudności z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza ich kontrolą. Dzisiaj stoimy w obliczu takich nadzwyczajnych okoliczności, a mechanizm będzie obowiązywał tak długo, jak będzie to konieczne do ochrony stabilności finansowej. Przewidywana kwota wynosi do 60 mld EUR, a jej uruchomienie jest obwarowane rygorystycznymi warunkami, w kontekście wspólnego wsparcia ze strony UE i MFW, i nastąpi na warunkach zbliżonych do warunków mających zastosowanie w MFW. Mechanizm będzie działał, nie naruszając istniejących instrumentów zapewniających średnioterminową pomoc finansową na rzecz bilansów płatniczych państw członkowskich spoza strefy euro.

Dodatkowo państwa członkowskie strefy euro gotowe są uzupełnić takie zasoby o kwotę nieprzekraczającą 440 mld EUR, którą – z poszanowaniem stosownych krajowych wymogów konstytucyjnych oraz w sposób skoordynowany i proporcjonalny – gwarantują uczestniczące państwa członkowskie za pośrednictwem spółki celowej; mechanizm ten wygaśnie po trzech latach. MFW będzie uczestniczył w uzgodnieniach finansowych; oczekuje się też, że jego wkład będzie wynosił co najmniej połowę wkładu UE i będzie udostępniany za pośrednictwem instrumentów stosowanych zwykle przez MFW, zgodnie z niedawnymi programami europejskimi.

Jednocześnie UE w trybie pilnym rozpocznie prace nad niezbędnymi reformami, które uzupełnią istniejące ramy mające zapewniać stabilność budżetową w strefie euro; prace te prowadzone będą w szczególności na podstawie komunikatu Komisji, który zostanie przyjęty dnia 12 maja 2010 r. Podkreślamy wagę, jaką przywiązujemy do wzmocnienia dyscypliny budżetowej i utworzenia stałych ram rozwiązywania kryzysów.

Podkreśliliśmy, że potrzebne jest poczynienie szybkich postępów w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru nad nimi, w szczególności jeśli chodzi o rynki instrumentów pochodnych oraz rolę agencji ratingowych. Musimy również kontynuować prace nad innymi inicjatywami, takimi jak opłata na rzecz stabilności, które mają doprowadzić do tego, by w przyszłości sektor finansowy ponosił część obciążeń w razie kryzysu, a także inicjatywami służącymi zbadaniu możliwości wprowadzenia globalnego podatku od transakcji. Uzgodniliśmy także, że przyspieszone zostaną prace nad zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywaniem kryzysów.

Potwierdzamy także poparcie państw członkowskich strefy euro dla działań EBC zmierzających do zapewnienia stabilności w strefie euro”.

*

* *

Rada przyjęła również rozporządzenie ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej.

Dodatkowo przedstawiciele rządów państw członkowskich strefy euro przyjęli decyzję o zobowiązaniu się – odpowiednio do swojego udziału w kapitale wniesionym do Europejskiego Banku Centralnego i zgodnie ze swoimi krajowymi wymogami konstytucyjnymi – do udzielenia pomocy w kwocie nieprzekraczającej 440 mld EUR, którą – w sposób skoordynowany i proporcjonalny – gwarantują uczestniczące państwa członkowskie za pośrednictwem spółki celowej; mechanizm ten wygaśnie po trzech latach.

Przedstawiciele rządów 27 państw członkowskich UE przyjęli decyzję, która pozwala państwom członkowskim strefy euro wyznaczać zadania Komisji w tym kontekście.

POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

Brak


Side Bar