Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE

NL

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Buitengewone zitting van de Raad

Economische en Financiële Zaken

Brussel, 9/10 mei 2010

Voorzitter Mevrouw Elena SALGADO

tweede viceminister-president en minster van Economische Zaken en Financiën van Spanje

Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad en de lidstaten hebben vandaag een besluit genomen over een alomvattend pakket maatregelen om de financiële stabiliteit in Europa te vrijwaren, met onder meer een Europees financieel stabilisatiemechanisme voor een totaalbedrag van maximaal 500 miljard euro.

INHOUD1

DEELNEMERS

BESPROKEN PUNTEN

EUROPEES FINANCIEEL STABILISATIEMECHANISME OM DE FINANCIËLE STABILITEIT IN EUROPA TE VRIJWAREN

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

geen

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België:

de heer Didier REYNDERS vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Bulgarije:

de heer Simeon DJANKOV viceminister-president en minister van Financiën

Tsjechië:

de heer Eduard JANOTA minister van Financiën

de heer Tomáš ZĺDEK viceminister van Financiën, sectie internationale betrekkingen en financieel beleid

Denemarken:

de heer Claus HJORT FREDERIKSEN minister van Financiën

Duitsland:

de heer Thomas de MAIZIÈRE minister van Binnenlandse Zaken

de heer Jörg ASMUSSEN staatssecretaris, ministerie van Financiën

Estland:

de heer Jürgen LIGI minister van Financiën

Ierland:

de heer Brian LENIHAN minister van Financiën

Griekenland:

de heer Giorgos PAPAKONSTANTINOU minister van Financiën

Spanje:

Mevrouw Elena SALGADO tweede viceminister-president en minister van Economische Zaken en Financiën

de heer José Manuel CAMPA staatssecretaris van Economische Zaken

Frankrijk:

mevrouw Christine LAGARDE minister van Economische Zaken, Industrie en Werkgelegenheid

Italië:

de heer Giulio TREMONTI minister van Economische Zaken en Financiën

Cyprus:

de heer Charilaos STAVRAKIS minister van Financiën

Letland:

de heer Normunds POPENS permanent vertegenwoordiger

Litouwen:

mevrouw Ingrida ŠIMONYTĖ minister van Financiėn

Luxemburg:

de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën

Hongarije:

de heer Tamás KATONA staatssecretaris, ministerie van Financiën

Malta:

de heer Tonio FENECH minister van Financiën, Economie en Investeringen

Nederland:

de heer Jan Kees de JAGER minister van Financiën

Oostenrijk:

de heer Josef PRÖLL vicekanselier en minister van Financiën

Polen:

de heer Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister van Financiën

Portugal:

de heer Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister van staat, minister van Financiën

Roemenië:

de heer Alexandru NAZARE staatssecretaris, ministerie van Financiën

Slovenië:

de heer Franc KRIŽANIČ minister van Financiën

Slowakije:

de heer Peter KAŽIMÍR staatssecretaris, ministerie van Financiën

Finland:

de heer Jyrki KATAINEN viceminister-president, minister van Financiën

Zweden:

de heer Anders BORG minister van Financiën

Verenigd Koninkrijk:

de heer Alistair DARLING minister van Financiën

Commissie:

de heer Olli REHN lid

Overige deelnemers:

de heer Jean-Claude JUNCKER voorzitter van de Eurogroep

de heer Lucas PAPADEMOS vicepresident van de Europese Centrale Bank

de heer Philippe MAYSTADT president van de Europese Investeringsbank

de heer Thomas WIESER voorzitter van het Economisch en Financieel Comité

de heer Lorenzo CODOGNO voorzitter van het Comité voor de economische politiek

BESPROKEN PUNTEN

EUROPEES FINANCIEEL STABILISATIEMECHANISME OM DE FINANCIËLE STABILITEIT IN EUROPA TE VRIJWAREN

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:

"De Raad en de lidstaten hebben vandaag een besluit genomen over een alomvattend pakket maatregelen om de financiële stabiliteit in Europa te vrijwaren, met onder meer een Europees financieel stabilisatiemechanisme voor een totaalbedrag van maximaal 500 miljard euro.

In de nasleep van de crisis in Griekenland is de situatie op de financiële markten kwetsbaar, met een risico van besmetting waarop wij moeten reageren. Wij hebben dan ook de laatste stappen genomen inzake het steunpakket voor Griekenland, het creëren van een Europees stabilisatiemechanisme en een sterk engagement voor versnelde budgettaire consolidatie, wanneer dat gewettigd is.

Ten eerste is, ingevolge de succesvolle afronding van de procedures in de lidstaten van het eurogebied en de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied, het pad geëffend voor de uitvoering van het steunpakket voor Griekenland. De Commissie heeft vandaag, namens de lidstaten van het eurogebied, de leningsovereenkomst met Griekenland ondertekend, en de eerste uitbetaling zal zoals gepland vóór 19 mei plaatsvinden. De Raad steunt krachtig het ambitieuze en realistische consolidatie- en hervormingsprogramma van de Griekse regering.

Ten tweede is de Raad er nadrukkelijk aan gecommitteerd de houdbaarheid van de begrotingsposities en een krachtiger economische groei in alle lidstaten te garanderen, en is hij derhalve overeengekomen dat de plannen voor begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen zullen worden versneld, wanneer dat gewettigd is. Wij verwelkomen en steunen derhalve met kracht de toezeggingen van Portugal en Spanje om significante extra consolidatiemaatregelen te nemen in 2010 en 2011, die door deze landen zullen worden gepresenteerd in de zitting van de Raad (Ecofin) op 18 mei. De Commissie zal in juni de adequaatheid van deze maatregelen beoordelen in het kader van de buitensporigtekortprocedure. De Raad verwelkomt eveneens de toezegging dat vóór de zitting van de Raad (Ecofin) op 18 mei structurele hervormingsmaatregelen zullen worden aangekondigd die gericht zijn op betere groeiprestaties en derhalve indirect ook op de houdbaarheid van de begrotingsposities in de toekomst.

Ten derde hebben wij besloten een Europees stabilisatiemechanisme in het leven te roepen. Het mechanisme is gebaseerd op artikel 122, lid 2, van het Verdrag en op een intergouvernementeel akkoord tussen de lidstaten van het eurogebied. De activering van dit mechanisme is gebonden aan strenge voorwaarden, in de context van een gezamenlijke EU/IMF-ondersteuning, en zal geschieden op voorwaarden welke gelijkenis vertonen met die van het IMF.

Krachtens artikel 122, lid 2, van het Verdrag kan financiële bijstand worden verleend in geval van moeilijkheden in een lidstaat, die worden veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaat niet kan beheersen. Wij worden momenteel met dergelijke buitengewone gebeurtenissen geconfronteerd, en het mechanisme zal van toepassing blijven zolang als noodzakelijk is om de financiële stabiliteit te vrijwaren. Er is voorzien in een bedrag van maximaal 60 miljard euro. De activering van dit bedrag is gebonden aan strenge voorwaarden, in de context van een gezamenlijke EU/IMF-ondersteuning, en zal geschieden op voorwaarden welke gelijkenis vertonen met die van het IMF. Dit mechanisme zal het bestaande mechanisme voor financiële ondersteuning op middel­lange termijn van de betalingsbalansen van niet aan de euro deelnemende lidstaten onverlet laten.

De lidstaten van het eurogebied staan voorts klaar om deze middelen aan te vullen met een 'special purpose vehicle' ten bedrage van maximaal 440 miljard euro en met een looptijd van drie jaar, waarvoor de deelnemende lidstaten zich op proportionele basis en op gecoördineerde wijze garant zullen stellen, met inachtneming van de nationale constitutionele regels. Het IMF zal participeren in de financiering ervan en zal via zijn gewone faciliteiten naar verwachting een bedrag gelijk aan ten minste de helft van de EU-bijdrage ter beschikking stellen, in overeenstemming met de recente Europese programma's.

Tegelijk zal de EU met spoed werk maken van de noodzakelijke hervormingen ter aanvulling van het bestaande kader, teneinde de houdbaarheid van de begrotingsposities in het eurogebied te verzekeren, met name op basis van de mededeling van de Commissie die op 12 mei 2010 zal worden aangenomen. Wij hechten groot belang aan het versterken van de begrotingsdiscipline en het creëren van een permanent kader voor crisisbeheersing.

Wij hebben de noodzaak onderstreept van snelle vooruitgang inzake regulering van en toezicht op de financiële markten, met name ten aanzien van de derivatenmarkten en de rol van ratingbureaus. Er moet ook verder werk worden gemaakt van andere initiatieven, zoals de stabiliteitsbijdrage, die ervoor moeten zorgen dat de financiële sector in de toekomst zijn deel van de lasten draagt in het geval van een crisis. In dit verband zal tevens de mogelijkheid van een mondiale transactieheffing worden onderzocht. Wij zijn het er ook over eens dat de werkzaamheden op het stuk van crisis­management en crisisbeheersing moeten worden opgevoerd.

Wij herhalen tevens dat de lidstaten van het eurogebied de ECB steunen in haar optreden om stabiliteit te verzekeren voor het eurogebied. "

*

* *

De Raad heeft voorts een verordening houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme aangenomen.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van het eurogebied een besluit aangenomen waarin zij zich committeren aan bijstandverlening door middel van een 'special purpose vehicle' ten bedrage van maximaal 440 miljard euro en met een looptijd van drie jaar, waarvoor de deelnemende lidstaten zich op proportionele basis en op gecoördineerde wijze garant zullen stellen volgens hun aandeel in het gestorte kapitaal van de Europese Centrale Bank.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de 27 lidstaten van de Europese Unie hebben een besluit aangenomen waardoor de lidstaten van het eurogebied de Commissie in dit verband met opdrachten kunnen belasten.

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

geen


Side Bar