Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS

PADOME

LV

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

PAZIŅOJUMS PRESEI

Padomes ārkārtas sanāksme

Ekonomika un finanses

Briselē, 2010. gada 9. un 10. maijā

Priekšsēdētāja Elena SALGADO kundze

Spānijas ministru prezidenta otrā vietniece un ekonomikas un finanšu ministre

Galvenie Padomes sanāksmes rezultāti

Padome un dalībvalstis pieņēma lēmumu par visaptverošu pasākumu kopumu finansiālās stabilitātes saglabāšanai Eiropā, tostarp par Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānismu, kura kopējais finansējuma apjoms būs līdz EUR 500 miljardiem.

SATURS1

DALĪBNIEKI

IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

EIROPAS STABILIZĀCIJAS MEHĀNISMS FINANSIĀLĀS STABILITĀTES SAGLABĀŠANAI

CITI APSTIPRINĀTI JAUTĀJUMI

nav

DALĪBNIEKI

Dalībvalstu valdības un Eiropas Komisiju pārstāvēja:

Beļģija

Didier REYNDERS kungs ministru prezidenta vietnieks un finanšu un iestāžu reformu ministrs

Bulgārija

Simeon DJANKOV kungs ministru prezidenta vietnieks un finanšu ministrs

Čehijas Republika

Eduard JANOTA kungs finanšu ministrs

Tomáš ZÍDEK kungs finanšu ministra vietnieks, Starptautisko attiecību un finanšu politikas nodaļa

Dānija

Claus HJORT FREDERIKSEN kungs finanšu ministrs

Vācija

Thomas de MAIZIÈRE kungs federālais iekšlietu ministrs

Jörg ASMUSSEN kungs valsts sekretārs, Finanšu ministrija

Igaunija

Jürgen LIGI kungs finanšu ministrs

Īrija

Brian LENIHAN kungs finanšu ministrs

Grieķija

George PAPACONSTANTINOU kungs finanšu ministrs

Spānija

Elena SALGADO kundze ministru prezidenta otrā vietniece un ekonomikas un finanšu ministre

José Manuel CAMPA kungs ekonomikas lietu valsts sekretārs

Francija

Christine LAGARDE kundze ekonomikas, rūpniecības un nodarbinātības ministre

Itālija

Giulio TREMONTI kungs ekonomikas un finanšu ministrs

Kipra

Charilaos STAVRAKIS kungs finanšu ministrs

Latvija

Normunds POPENA kungs pastāvīgais pārstāvis

Lietuva:

Ingrida ŠIMONYTĖ kundze finanšu ministre

Luksemburga

Luc FRIEDEN kungs finanšu ministrs

Ungārija

Tamás KATONA kungs valsts sekretārs, Finanšu ministrija

Malta

Tonio FENECH kungs finanšu, ekonomikas un investīciju ministrs

Nīderlande

Jan Kees de JAGER kungs finanšu ministrs

Austrija

Josef PRÖLL kungs vicekanclers un federālais finanšu ministrs

Polija

Jan VINCENT-ROSTOWSKI kungs finanšu ministrs

Portugāle

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS kungs ministru prezidenta vietnieks (Ministro de Estado), finanšu ministrs

Rumānija

Alexandru NAZARE kungs valsts sekretārs, Finanšu ministrija

Slovēnija

Franc KRIŽANIČ kungs finanšu ministrs

Slovākija

Peter KAŽIMÍR kungs Finanšu ministrijas valsts sekretārs

Somija

Jyrki KATAINEN kungs ministru prezidenta vietnieks, finanšu ministrs

Zviedrija

Anders BORG kungs finanšu ministrs

Apvienotā Karaliste

Alistair DARLING kungs finanšu ministrs (Chancellor of the Exchequer)

Komisija

Olli REHN kungs loceklis

Citi dalībnieki

Jean-Claude JUNCKER kungs Eurogrupas priekšsēdētājs

Lucas PAPADEMOS kungs Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks

Philippe MAYSTADT kungs Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs

Thomas WIESER kungs Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lorenzo CODOGNO kungs Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājs

APSPRIESTIE JAUTĀJUMI

EIROPAS STABILIZĀCIJAS MEHĀNISMS FINANSIĀLĀS STABILITĀTES SAGLABĀŠANAI

Padome pieņēma šādus secinājumus:

Padome un dalībvalstis šodien pieņēma lēmumu par visaptverošu pasākumu kopumu finansiālās stabilitātes saglabāšanai Eiropā, tostarp par Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānismu, kura kopējais finansējuma apjoms būs līdz EUR 500 miljardiem.

Grieķijas krīze ir izraisījusi finanšu tirgu nestabilitāti, un pastāvēja arī krīzes izplešanās draudi, kas mums bija jānovērš. Tādēļ mēs pieņēmām galīgos pasākumus saistībā ar atbalsta pasākumu kopumu Grieķijai, Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi un esam stingri apņēmušies paātrināt fiskālo konsolidāciju, ja tas ir pamatoti.

Pirmkārt, pēc procedūru veiksmīgas pabeigšanas euro zonas dalībvalstīs un euro zonas valstu un valdību vadītāju sanāksmes var sākt īstenot atbalsta pasākumu kopumu Grieķijai. Komisija šodien euro zonas dalībvalstu vārdā ir parakstījusi aizdevuma vienošanos ar Grieķiju, un pirmā izmaksa notiks, kā plānots, vēl pirms 19. maija. Padome pauž stingru atbalstu Grieķijas valdības vērienīgajai un reālistiskajai konsolidācijas un reformu programmai.

Otrkārt, Padome ir stingri apņēmusies nodrošināt visu dalībvalstu fiskālo stabilitāti un straujāku ekonomisko izaugsmi un tādēļ vienojas, ka tiks paātrināti fiskālās konsolidācijas un strukturālo reformu plāni, kad tas būs pamatoti. Tāpēc mēs paužam gandarījumu un stingri atbalstām Portugāles un Spānijas apņēmību 2010. un 2011. gadā veikt svarīgus papildu konsolidācijas pasākumus un iepazīstināt ar tiem 18. maija Ecofin padomi. Šo pasākumu piemērotību Komisija izskatīs pārmērīga deficīta procedūras sakarā jūnijā. Padome turklāt pauž gandarījumu par apņemšanos līdz 18. maija Ecofin sanāksmei nākt klajā ar strukturālu reformu pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot izaugsmes rādītājus un attiecīgi arī netieši fiskālo stabilitāti nākotnē.

Treškārt, mēs esam apņēmušies izveidot Eiropas Stabilizācijas mehānismu. Mehānisma pamatā ir Līguma 122. panta 2. punkts un euro zonas dalībvalstu valdību vienošanās. Tā aktivizēšanai ir paredzēti stingri noteikumi saistībā ar ES un SVF kopīgo atbalstu, un tā būs pakļauta nosacījumiem, kas ir līdzīgi SVF nosacījumiem.

Līguma 122. panta 2. punktā ir noteikts finansiāls atbalsts dalībvalstīm, kuras nonākušas grūtības, ko izraisījuši ārkārtēji apstākļi, kurus dalībvalstis nespēj ietekmēt. Pašlaik mēs esam saskārušies ar ārkārtējiem apstākļiem, un šis mehānisms būs spēkā tik ilgi, cik būs vajadzīgs finanšu stabilitātes saglabāšanai. Paredzētais finansējuma apjoms būs līdz EUR 60 miljardiem; tā aktivizēšanai ir paredzēti stingri noteikumi saistībā ar ES un SVF kopīgo atbalstu un tā būs pakļauta nosacījumiem, kas ir līdzīgi SVF nosacījumiem. Mehānisms darbosies, neierobežojot esošo mehānismu, ar ko paredz sniegt vidēja termiņa finansiālu palīdzību saistībā ar tādu dalībvalstu maksājumu bilanci, kas nav euro zonā.

Euro zonas dalībvalstis ir gatavas arī papildināt šos resursus, izmantojot īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, ko nodrošina proporcionāli – ar dalībvalstu piešķirtu koordinētu finansējumu, kura apjoms ir līdz EUR 440 miljardiem un kura termiņš beigsies pēc trim gadiem, ievērojot valstu konstitucionālās prasības. SVF piedalīsies finansēšanas kārtībā, un ir gaidāms, ka tas sniegs palīdzību tādā apjomā, kas ir vismaz puse no ES ieguldījuma, izmantojot tā parastos mehānismus atbilstīgi jaunākajām Eiropas programmām.

Vienlaikus ES nekavējoties sāks darbu pie reformām, kas vajadzīgas esošās sistēmas papildināšanai, lai nodrošinātu euro zonas fiskālo stabilitāti, – jo īpaši pamatojoties uz Komisijas paziņojumu, ko paredzēts pieņemt 2010. gada 12. maijā. Mēs uzsveram, cik lielu nozīmi mēs piešķiram finanšu disciplīnas pastiprināšanai un pastāvīgas krīžu risināšanas sistēmas izveidei.

Mēs uzsvērām, ka ātri jāgūst panākumi finanšu tirgus regulēšanas un pārraudzības jomā, it īpaši attiecībā uz atvasināto instrumentu tirgiem un kredītreitingu aģentūru lomu. Turklāt mums ir jāturpina strādāt pie citām ierosmēm, piemēram, stabilitātes nodevas, kuras mērķis ir nodrošināt, ka finanšu sektors turpmāk krīzes gadījumā uzņemtos savu daļu sloga, vienlaikus izpētot iespēju ieviest pasaules mēroga finanšu darījumu nodevu. Mēs vienojāmies arī paātrināt darbu pie krīžu pārvarēšanas un atrisināšanas.

Mēs atkārtoti paužam euro zonas dalībvalstu atbalstu ECB centieniem nodrošināt euro zonas stabilitāti. "

*

* *

Padome pieņēma arī regulu, ar ko izveido Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānismu.

Turklāt euro zonas dalībvalstu valdību pārstāvji pieņēma lēmumu sniegt palīdzību, izmantojot īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, ko nodrošina proporcionāli — ar dalībvalstu piešķirtu koordinētu finansējumu, kura apjoms ir līdz EUR 440 miljardiem un kura termiņš beigsies pēc trim gadiem, atbilstoši to apmaksātajām Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļām un ievērojot to konstitucionālās prasības.

27 dalībvalstu valdību pārstāvji pieņēma lēmumu, pamatojoties uz kuru euro zonas dalībvalstis varēs uzticēt uzdevumus Komisijai šajā sakarā.

CITI APSTIPRINĀTI JAUTĀJUMI

Nav


Side Bar