Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU

NÕUKOGU

ET

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

PRESSITEADE

Nõukogu erakorraline istung

Majandus- ja rahandusküsimused

9. ja 10. mail 2010 Brüsselis

Eesistuja Elena SALGADO

Teine asepeaminister ning Hispaania majandus- ja rahandusminister

Nõukogu istungi peamised tulemused

Nõukogu ja liikmesriigid jõudsid otsusele tervikliku meetmete paketi suhtes, mida on vaja Euroopas finantsstabiilsuse säilitamiseks, sealhulgas Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi suhtes kogusummas kuni 500 miljardit eurot.

SISUKORD1

OSALEJAD

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

EUROOPA STABILISEERIMISMEHHANISM FINANTSSTABIILSUSE SÄILITAMISEKS

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

puuduvad

OSALEJAD

Liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon olid esindatud järgmiselt:

Belgia:

Didier REYNDERS asepeaminister ning rahandus- ja institutsionaalsete reformide minister

Bulgaaria:

Simeon DJANKOV asepeaminister ja rahandusminister

Tšehhi Vabariik:

Eduard JANOTA rahandusminister

Tomáš ZÍDEK rahandusministri asetäitja, rahvusvaheliste suhete ja rahanduspoliitika osakond

Taani:

Claus HJORT FREDERIKSEN rahandusminister

Saksamaa:

Thomas de MAIZIÈRE siseminister

Jörg ASMUSSEN rahandusministeeriumi riigisekretär

Eesti:

Jürgen LIGI rahandusminister

Iirimaa:

Brian LENIHAN rahandusminister

Kreeka:

Georgios PAPACONSTANTINOU rahandusminister

Hispaania:

Elena SALGADO teine asepeaminister ning majandus- ja rahandusminister

José Manuel CAMPA majanduse riigisekretär

Prantsusmaa:

Christine LAGARDE majandus-, tööstus- ja tööhõiveminister

Itaalia:

Giulio TREMONTI majandus- ja rahandusminister

Küpros:

Charilaos STAVRAKIS rahandusminister

Läti:

Normunds POPENS alaline esindaja

Leedu:

Ingrida ŠIMONYTĖ rahandusminister

Luksemburg:

Luc FRIEDEN rahandusminister

Ungari:

Tamás KATONA rahandusministeeriumi riigisekretär

Malta:

Tonio FENECH rahandus-, majandus- ja investeeringute minister

Madalmaad:

Jan Kees de JAGER rahandusminister

Austria:

Josef PRÖLL asekantsler ning rahandusminister

Poola:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI rahandusminister

Portugal:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Ministro de Estado, rahandusminister

Rumeenia:

Alexandru NAZARE rahandusministeeriumi riigisekretär

Sloveenia:

Franc KRIŽANIČ rahandusminister

Slovakkia:

Peter KAŽIMÍR rahandusministeeriumi riigisekretär

Soome:

Jyrki KATAINEN asepeaminister, rahandusminister

Rootsi:

Anders BORG rahandusminister

Ühendkuningriik:

Alistar DARLING rahandusminister (Chancellor of the Exchequer)

Komisjon:

Olli REHN volinik

Teised osalejad:

Jean-Claude JUNCKER Eurorühma president

Lucas PAPADEMOS Euroopa Keskpanga asepresident

Philippe MAYSTADT Euroopa Investeerimispanga president

Thomas WIESER majandus- ja rahanduskomitee esimees

Lorenzo CODOGNO majanduspoliitika komitee esimees

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

EUROOPA STABILISEERIMISMEHHANISM FINANTSSTABIILSUSE SÄILITAMISEKS

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

„Nõukogu ja liikmesriigid jõudsid täna otsusele Euroopas finantsstabiilsuse säilitamiseks vajaliku tervikliku meetmete paketi, sealhulgas Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi suhtes kogusummas kuni 500 miljardit eurot.

Kreeka kriisi tõttu on olukord finantsturgudel ebakindel ja valitses kriisi levimise oht, mida me pidime käsitlema. Seetõttu oleme võtnud viimased meetmed seoses Kreekale antava toetuspaketiga, pannud aluse Euroopa stabiilsusmehhanismi loomisele ning seadnud endale oluliseks eesmärgiks kiirendada vastavalt vajadusele eelarve konsolideerimist.

Esiteks on pärast menetluste edukat lõpuleviimist euroala liikmesriikides ning euroala liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumist loodud võimalused Kreekale antava toetuspaketi rakendamiseks. Komisjon kirjutas täna euroala liikmesriikide nimel alla Kreekaga sõlmitavale laenulepingule ning esimene väljamakse tehakse kavakohaselt enne 19. maid. Nõukogu toetab tugevalt Kreeka valitsuse ambitsioonikat ja realistlikku konsolideerimis- ja reformiprogrammi.

Teiseks on nõukogu kindlalt pühendunud riigi rahanduse jätkusuutlikkuse ja kiirema majanduskasvu tagamisele kõikides liikmesriikides ning lepib seetõttu kokku eelarve konsolideerimise ja struktuurireformide kavade rakendamise kiirendamises vastavalt vajadusele. Sellega seoses tervitame ja toetame kindlalt Portugali ja Hispaania kinnitatud kavatsust võtta 2010. ja 2011. aastal olulisi täiendavaid konsolideerimismeetmeid, mis esitatakse 18. mail toimuvale majandus- ja rahandusnõukogu istungile. Nende meetmete piisavust hindab komisjon ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kontekstis juunis. Nõukogu tervitab ka lubadust anda 18. mail toimuvaks majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungiks teada struktuurireformi meetmetest, mille eesmärk on edendada majanduskasvu ja seeläbi kaudselt ka riigi rahanduse edaspidist jätkusuutlikkust.

Kolmandaks, oleme otsustanud luua Euroopa stabiilsusmehhanismi. Mehhanism põhineb aluslepingu artikli 122 lõikel 2 ja euroala liikmesriikide valitsuste vahelisel kokkuleppel. Selle kasutusele võtmiseks peavad olema täidetud ranged kriteeriumid, see peab toimuma ELi ja IMFi ühise toetuse kontekstis ning IMFiga sarnastel tingimustel ja sarnases korras.

Aluslepingu artikli 122 lõikega 2 nähakse ette finantsabi andmine liikmesriigile, kes on raskustes, mida põhjustavad liikmesriigist olenematud erandlikud juhtumid. Meil on praegu tegemist sellise erandliku olukorraga ja mehhanismi kasutatakse nii kaua, kui on vaja finantsstabiilsuse tagamiseks. Nähakse ette kuni 60 miljardi suurune summa ning selle kasutusele võtmiseks peavad olema täidetud ranged kriteeriumid, see peab toimuma ELi ja IMFi ühise toetuse kontekstis ning IMFiga sarnastel tingimustel ja sarnases korras. Mehhanism toimib sõltumatult olemasolevast vahendist, millest antakse keskmise tähtajaga finantsabi euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide maksebilansi toetamiseks.

Lisaks on euroala liikmesriigid valmis täiendama neid ressursse kuni 440 miljardi euroga eriotstarbelise vahendi kaudu, mis on osalevate liikmesriikide poolt tagatud proportsionaalsuse põhimõttel ja koordineeritul viisil kolmeks aastaks, järgides oma põhiseadusest tulenevaid nõudeid. Rahastamiskorras osaleb ka IMF, kellelt oodatakse, et ta eraldab oma tavapäraste vahendite kaudu kooskõlas hiljutiste Euroopa programmidega vähemalt poole ELi panusest.

Samal ajal hakkab EL kiiresti välja töötama reforme, et täiendada euroalal riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks olemasolevat raamistikku, tuginedes oma töös eelkõige komisjoni 12. mai 2010. aasta teatisele. Me rõhutame, et peame tähtsaks eelarvedistsipliini tugevdamist ja püsiva kriiside lahendamise raamistiku loomist.

Me rõhutasime vajadust teha kiireid edusamme seoses finantsturu reguleerimise ja järelevalvega, eelkõige tuletisinstrumentide turgude ja reitinguagentuuride rolli osas. Peame jätkama ka tööd teiste algatustega, nagu stabiilsustasu, mille eesmärk on tagada, et finantssektor kannaks tulevikus oma osa kriisiga seotud kulude katmisel, analüüsides ühtlasi ülemaailmselt finantstehingute maksu kehtestamise võimalust. Leppisime samuti kokku tõhustada tööd kriiside ohjamise ja lahendamise valdkonnas.

Kinnitame veelkord euroala liikmesriikide toetust EKPle euroala stabiilsuse tagamisel.”

*

* *

Samuti võttis nõukogu vastu määruse, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism.

Lisaks sellele võtsid euroala liikmesriikide valitsuste esindajad vastu otsuse, millega nad kohustuvad andma abi kuni 440 miljardit eurot eriotstarbelise vahendi kaudu, mis on osalevate liikmesriikide poolt tagatud proportsionaalsuse põhimõttel ja koordineeritud viisil kolmeks aastaks, vastavalt liikmesriikide osakaalule Euroopa Keskpanga sissemakstud kapitalis ning järgides oma põhiseadusest tulenevaid nõudeid.

27 ELi liikmesriigi valitsuste esindajad võtsid vastu otsuse, millega euroala liikmesriigid annavad komisjonile volitused sellega seoses tegutseda.

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

Puuduvad.


Side Bar