Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

PRESSEMEDDELELSE

Ekstraordinær samling i Rådet

Økonomi og finans

Bruxelles, den 9.-10. maj 2010

Formand Elena SALGADO

Spaniens anden viceministerpræsident

samt økonomi- og finansminister

De vigtigste resultater af Rådets samling

Rådet og medlemsstaterne besluttede at iværksætte en omfattende pakke med foranstaltninger, der skal opretholde den finansielle stabilitet i Europa, herunder en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme til et samlet beløb på op til 500 mia. EUR.

INDHOLD1

DELTAGERE

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

EN EUROPÆISK STABILISERINGSMEKANISME, DER SKAL OPRETHOLDE DEN FINANSIELLE STABILITET

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

ingen

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa‑Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Didier REYNDERS Vicepremierminister samt finansminister og minister for institutionelle reformer

Bulgarien:

Simeon DJANKOV Vicepremierminister samt finansminister

Den Tjekkiske Republik:

Eduard JANOTA Finansminister

Tomáš ZÍDEK Vicefinansminister, afdelingen for internationale forbindelser og finanspolitik

Danmark:

Claus HJORT FREDERIKSEN Finansminister

Tyskland:

Thomas de MAIZIÈRE Forbundsindenrigsminister

Jörg ASMUSSEN Statssekretær, Finansministeriet

Estland:

Jürgen LIGI Finansminister

Irland:

Brian LENIHAN Finansminister

Grækenland:

George PAPACONSTANTINOU Finansminister

Spanien:

Elena SALGADO Anden viceministerpræsident samt økonomi- og finansminister

José Manuel CAMPA Statssekretær for økonomi

Frankrig:

Christine LAGARDE Økonomi-, industri- og beskæftigelsesminister

Italien:

Giulio TREMONTI Økonomi- og finansminister

Cypern:

Charilaos STAVRAKIS Finansminister

Letland:

Normunds POPENS Fast repræsentant

Litauen:

Ingrida ŠIMONYTĖ Finansminister

Luxembourg:

Luc FRIEDEN Finansminister

Ungarn:

Tamás KATONA Statssekretær, Finansministeriet

Malta:

Tonio FENECH Finans-, økonomi- og investeringsminister

Nederlandene:

Jan Kees de JAGER Finansminister

Østrig:

Josef PRÖLL Vicekansler og forbundsfinansminister

Polen:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Finansminister

Portugal:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Ministro de Estado, finansminister

Rumænien:

Alexandru NAZARE Statssekretær, Finansministeriet

Slovenien:

Franc KRIŽANIČ Finansminister

Slovakiet:

Peter KAŽIMÍR Statssekretær, Finansministeriet

Finland:

Jyrki KATAINEN Vicestatsminister, finansminister

Sverige:

Anders BORG Finansminister

Det Forenede Kongerige:

Alistar DARLING Finansminister

Kommissionen:

Olli REHN Medlem

Endvidere deltog:

Jean-Claude JUNCKER

Lucas PAPADEMOS Formand for Eurogruppen

Philippe MAYSTADT Formand for Den Europæiske Investeringsbank

Thomas WIESER Formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

Lorenzo CODOGNO Formand for Udvalget for Økonomisk Politik

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

EN EUROPÆISK STABILISERINGSMEKANISME, DER SKAL OPRETHOLDE DEN FINANSIELLE STABILITET

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"Rådet og medlemsstaterne har i dag besluttet at iværksætte en omfattende pakke med foranstaltninger, der skal opretholde den finansielle stabilitet i Europa, herunder en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme til et samlet beløb på op til 500 mia. EUR.

I kølvandet på krisen i Grækenland er situationen på de finansielle markeder skrøbelig, og der var fare for en smittevirkning, som vi var nødt til at gribe ind over for. Vi har derfor taget de endelige skridt til støttepakken til Grækenland, etablering af en europæisk stabiliseringsmekanisme og et stærkt engagement i en fremskyndet finanspolitisk konsolidering, hvor det er påkrævet.

For det første er vejen efter den vellykkede afslutning af procedurerne i euroområdets medlemsstater og mødet mellem euroområdets stats- og regeringschefer banet for at gennemføre støttepakken for Grækenland. Kommissionen har i dag på vegne af euroområdets medlemsstater undertegnet låneaftalen med Grækenland, og den første udbetaling vil som planlagt finde sted inden den 19. maj. Rådet støtter kraftigt den græske regerings ambitiøse og realistiske konsoliderings- og reformprogram.

For det andet er Rådet stærkt engageret i at sikre den finanspolitiske holdbarhed og en øget økonomisk vækst i samtlige medlemsstater og har derfor besluttet, at planerne for den finanspolitiske konsolidering og strukturreformerne skal fremskyndes, hvor det er påkrævet. Vi ser derfor med tilfredshed på og udtrykker vores stærke støtte til Portugals og Spaniens tilsagn om at træffe betydelige yderligere konsolideringsforanstaltninger i 2010 og 2011 og forelægge dem på Økofinrådets samling den 18. maj. Kommissionen vil i juni som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud vurdere, om disse foranstaltninger er tilstrækkelige. Rådet udtrykker også tilfredshed med tilsagnet om senest på Økofinrådets samling den 18. maj at fremlægge oplysninger om strukturreformforanstaltninger, der skal forbedre væksten og således indirekte den finanspolitiske holdbarhed fremover.

For det tredje har vi besluttet at etablere en europæisk stabiliseringsmekanisme. Mekanismen er baseret på traktatens artikel 122, stk. 2, og en mellemstatslig aftale mellem euroområdets medlemsstater. Aktiveringen er betinget af stærk konditionalitet, inden for rammerne af en fælles støtte fra EU og IMF og på vilkår og betingelser, der svarer til IMF's.

Traktatens artikel 122, stk. 2, indeholder bestemmelser om finansiel støtte til medlemsstater, der er i vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som medlemsstaterne ikke selv er herre over. Vi står i dag over for sådanne usædvanlige omstændigheder, og mekanismen vil blive opretholdt, så længe det er nødvendigt for at sikre den finansielle stabilitet. Der er afsat et beløb på op til 60 mia. EUR, og aktiveringen er betinget af stærk konditionalitet, inden for rammerne af en fælles støtte fra EU og IMF og på vilkår og betingelser, der svarer til IMF's. Anvendelsen af mekanismen berører ikke den eksisterende mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til ikke-euro-medlemsstater.

Derudover er euroområdets medlemsstater parate til at supplere disse ressourcer med en special purpose vehicle, der garanteres pro rata af de deltagende medlemsstater på en koordineret måde, og som udløber efter tre år, under overholdelse af de nationale forfatningsmæssige krav, med et beløb på op til 440 mia. EUR. IMF vil deltage i finansieringsordningerne og forventes at yde et bidrag, der er mindst halvt så stort som EU's bidrag, gennem sine sædvanlige faciliteter på linje med de seneste europæiske programmer.

Samtidig vil EU som en hastesag indlede arbejdet med de nødvendige reformer for at supplere de eksisterende rammer til sikring af finanspolitisk holdbarhed i euroområdet, navnlig på grundlag af den meddelelse fra Kommissionen, der skal vedtages den 12. maj 2010. Vi understreger den betydning, vi tillægger en styrkelse af finanspolitisk disciplin og etableringen af en permanent ramme til kriseløsning.

Vi understreger behovet for hurtige fremskridt med hensyn til regulering af og tilsyn med finansmarkederne, navnlig for så vidt angår derivatmarkederne og den rolle, kreditvurderingsselskaberne spiller. Desuden er vi nødt til at fortsætte arbejdet med andre initiativer såsom stabilitetsafgiften, der tager sigte på at sikre, at finanssektoren i fremtiden kommer til at bære sin del af byrden i tilfælde af en krise, og også undersøge muligheden for en global afgift på transaktioner. Vi nåede også til enighed om at fremskynde arbejdet med krisestyring og -løsning.

Vi giver på ny udtryk for euroområdets medlemsstaters støtte til ECB i dens indsats for at sikre stabilitet i euroområdet."

*

* *

Rådet vedtog ligeledes en forordning om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme.

Endvidere vedtog repræsentanterne for regeringerne for euroområdets medlemsstater en afgørelse, hvori de forpligter sig til at yde støtte gennem et special purpose vehicle, der garanteres pro rata af de deltagende medlemsstater på en koordineret måde, og som udløber efter tre år, på op til 440 mia. EUR, i forhold til deres andel i Den Europæiske Centralbanks indbetalte kapital og i overensstemmelse med deres nationale forfatningsmæssige krav.

Repræsentanterne for regeringerne for de 27 EU-medlemsstater vedtog en afgørelse, hvormed Kommissionen kan pålægges opgaver af euroområdets medlemsstater i denne forbindelse.

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

Ingen.


Side Bar