Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

Извънредно заседание на Съвета

Икономически и финансови въпроси

Брюксел, 9—10 май 2010 г.

Председател Г‑жа Elena SALGADO

Втори заместник министър-председател и министър на икономиката и финансите на Испания

Основни резултати от заседанието на Съвета

Днес Съветът и държавите-членки взеха решение относно всеобхватен пакет от мерки за запазване на финансовата стабилност в Европа, включително относно Европейски механизъм за финансова стабилизация с общ обем до 500 млрд. евро.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

няма

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:

Белгия:

Г‑н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на финансите и институционалните реформи

България:

Г‑н Симеон ДЯНКОВ Заместник министър-председател и министър на финансите

Чешка република:

Г‑н Eduard JANOTA Министър на финансите

Г-н Tomáš ZÍDEK Заместник-министър на финансите, отговарящ за международните отношения и финансовата политика

Дания:

Г‑н Claus HJORT FREDERIKSEN Министър на финансите

Германия:

Г-н Thomas de MAIZIERE Федерален министър на вътрешните работи

Г‑н Jörg ASMUSSEN Държавен секретар, Министерство на финансите

Естония:

Г‑н Jürgen LIGI Министър на финансите

Ирландия:

Г-н Brian LENIHAN Министър на финансите

Гърция:

Г‑н George PAPACONSTANTINOU Министър на финансите

Испания:

Г‑жа Elena SALGADO Втори заместник министър-председател и министър на икономиката и финансите

Г‑н José Manuel CAMPA Заместник-министър на икономиката

Франция:

Г‑жа Christine LAGARDE Министър на икономиката, промишлеността и заетостта

Италия:

Г‑н Giulio TREMONTI Министър на икономиката и финансите

Кипър:

Г‑н Charilaos STAVRAKIS Министър на финансите

Латвия:

Г-н Normunds POPENS Постоянен представител

Литва:

Г‑жа Ingrida ŠIMONYTĖ Министър на финансите

Люксембург

Г‑н Luc FRIEDEN Министър на финансите

Унгария:

Г‑н Tamás KATONA Държавен секретар, Министерство на финансите

Малта:

Г‑н Tonio FENECH Министър на финансите, икономиката и инвестициите

Нидерландия:

Г‑н Jan Kees de JAGER Министър на финансите

Австрия:

Г‑н Josef PRÖLL Вицеканцлер и федерален министър на финансите

Полша:

Г‑н Jan VINCENT-ROSTOWSKI Министър на финансите

Португалия:

Г‑н Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Държавен министър, министър на финансите

Румъния:

Г-н Alexandru NAZARE Държавен секретар, Министерство на финансите

Словения:

Г‑н Franc KRIŽANIČ Министър на финансите

Словакия:

Г-н Peter KAŽIMÍR Държавен секретар в Министерство на финансите

Финландия:

Г‑н Jyrki KATAINEN Заместник министър-председател, министър на финансите

Швеция:

Г‑н Anders BORG Министър на финансите

Обединено кралство:

Г‑н Alistair DARLING Министър на финансите

Комисия:

Г‑н Olli REHN Член

Други участници:

Г-н Jean-Claude JUNCKER Председател на Еврогрупата

Г-н Lucas PAPADEMOS Заместник-председател на Европейската централна банка

Г‑н Philippe MAYSTADT Председател на Европейската инвестиционна банка

Г‑н Thomas WIESER Председател на Икономическия и финансов комитет

Г‑н Lorenzo CODOGNO Председател на Комитета за икономическа политика

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ

Съветът прие следните заключения:

„Днес Съветът и държавите-членки взеха решение относно всеобхватен пакет от мерки за запазване на финансовата стабилност в Европа, включително относно Европейски механизъм за финансова стабилизация с общ обем до 500 млрд. евро.

Като последица от кризата в Гърция положението на финансовите пазари е нестабилно и имаше опасност от разпространение на кризата, за което трябваше да вземем мерки. Поради тази причина пристъпихме към окончателни действия във връзка с пакета за подкрепа на Гърция, създаването на Европейски механизъм за стабилизация и силен ангажимент за ускоряване на фискалната консолидация, където е необходимо.

Първо, след успешното приключване на процедурите в държавите-членки от еврозоната и срещата на държавните и правителствените ръководители от еврозоната бяха създадени условия за изпълнението на пакета за подкрепа на Гърция. Днес Комисията подписа с Гърция от името на държавите-членки от еврозоната споразумението за отпускане на заем, като първото плащане ще бъде осъществено преди 19 май, както бе планирано. Съветът изцяло подкрепя амбициозната и реалистична програма за консолидация и реформи на гръцкото правителство.

Второ, Съветът е напълно решен да осигури фискална устойчивост и засилен икономически растеж във всички държави-членки и следователно постигна съгласие, че плановете за фискална консолидация и структурни реформи ще бъдат ускорени, където е необходимо. Затова ние приветстваме и изцяло подкрепяме ангажимента на Португалия и Испания да предприемат значителни допълнителни мерки за консолидация през 2010 г. и 2011 г., които ще бъдат представени на Съвета по икономически и финансови въпроси на 18 май. През юни и в рамките на процедурата при прекомерен дефицит Комисията ще оцени адекватността на тези мерки. Съветът също приветства ангажимента до заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 18 май да се обявят мерки за структурни реформи, насочени към укрепване на показателите на растежа и по този начин към непряко укрепване на фискалната устойчивост.

Трето, ние решихме да създадем Европейски механизъм за стабилизация. Механизмът се основава на член 122, параграф 2 от Договора и на междуправителствено споразумение на държавите-членки от еврозоната. Неговото активиране зависи от строги условия в контекста на съвместна подкрепа от ЕС и МВФ и при ред и условия, подобни на тези на МВФ.

Член 122, параграф 2 от Договора предвижда финансова подкрепа за държави-членки, изпаднали в затруднение, причинено от извънредни обстоятелства извън техния контрол. Днес ние сме изправени пред такива изключителни обстоятелства и механизмът ще продължи да действа, докато е необходимо, за запазване на финансовата стабилност. Предвижда се сума до 60 млрд. евро, като активирането зависи от строги условия в контекста на съвместна подкрепа от ЕС и МВФ и при ред и условия, подобни на тези на МВФ. Механизмът ще функционира, без да засяга действащия инструмент за предоставяне на средносрочно финансово подпомагане за платежния баланс на държавите-членки извън еврозоната.

В допълнение държавите-членки от еврозоната са готови да допълнят тези ресурси чрез инструмент със специално предназначение в размер до 440 млрд. евро, гарантиран на пропорционален принцип и по координиран начин от участващите държави-членки, който ще изтече след три години, като се зачитат националните конституционни изисквания. МВФ ще участва във финансовите договорености, като се очаква да предостави средства в размер поне на половината от приноса на ЕС чрез обичайните си инструменти в съответствие с неотдавнашните европейски програми.

Същевременно ЕС ще започне незабавно работа по необходимите реформи за допълване на съществуващата рамка за осигуряване на фискална устойчивост в еврозоната, по-конкретно въз основа на съобщението на Комисията, което ще бъде прието на 12 май 2010 г. Изтъкваме значението, което придаваме на укрепването на фискалната дисциплина и създаването на постоянна рамка за разрешаване на кризи.

Ние подчертахме необходимостта от бърз напредък по регулирането и надзора на финансовите пазари, по-специално по отношение на пазарите на деривати и ролята на агенциите за кредитен рейтинг. Освен това ще продължим работа по други инициативи като таксата за стабилност, чиято цел е да гарантира, че в бъдеще финансовият сектор ще поеме своя дял при криза, като се проучи също възможността за всеобща такса върху финансовите транзакции. Ние постигнахме съгласие и за ускоряване на работата по управление и разрешаване на кризи.

Отново потвърждаваме подкрепата на държавите-членки от еврозоната за ЕЦБ в действията ѝ за осигуряване на стабилността на еврозоната.“

*

* *

Съветът прие също регламент за създаване на Европейски механизъм за финансова стабилизация.

Освен това представителите на правителствата на държавите-членки от еврозоната приеха решение, което ги ангажира да предоставят помощ чрез инструмент със специално предназначение в размер до 440 млрд. евро, гарантиран на пропорционален принцип и по координиран начин от участващите държави-членки, който ще изтече след три години, в съответствие с техния дял във внесения капитал на Европейската централна банка и като се зачитат националните конституционни изисквания.

Представителите на правителствата на 27-те държави-членки на ЕС приеха решение, с което на държавите-членки от еврозоната се предоставя право да възлагат на Комисията задачи в този контекст.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Няма


Side Bar