Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Lucemburk 23. dubna 2009

8954/09 (Presse 95)

(OR. en)

Rada se rozhodla posílit evropské rady zaměstnanců

Rada dnes přijala v návaznosti na dohodu dosaženou s Evropským parlamentem v prvním čtení revidovanou směrnici o evropských radách zaměstnanců ( 3731/08 ). Hlavním cílem nové směrnice je umožnit, aby evropské rady zaměstnanců zcela plnily svou úlohu při předjímání a řízení změn a rozvíjely skutečný nadnárodní sociální dialog.

Konkrétněji řečeno, jejím cílem je zajistit, aby práva zaměstnanců na nadnárodní informování a projednání byla účinná, zejména v případě restrukturalizací, zlepšit právní jistotu, především pokud jde o fúze a převzetí podniků, objasnit souvislosti mezi různými úrovněmi zastoupení zaměstnanců a zvýšit podíl zřízených evropských rad zaměstnanců.

Nová směrnice, která je součástí obnovené sociální agendy [1] a obnovené Lisabonské strategie [2] , zahrnuje tato ustanovení:

·       je vložena definice informací a je objasněn význam projednávání;

·       dojde-li k podstatným změnám ve struktuře podniku nebo skupiny podniků
(tj. z důvodu fúze, akvizice nebo rozdělení), postupy stávající evropské rady zaměstnanců musí být přizpůsobeny;

·       pravomoc a oblast působnosti evropské rady zaměstnanců jsou omezeny na nadnárodní otázky; za nadnárodní se považují otázky, které se týkají celého podniku nebo skupiny podniků nebo alespoň dvou členských států; patří mezi ně i otázky, které bez ohledu na počet zúčastněných členských států mají význam pro evropské zaměstnance, pokud jde o rozsah případných účinků, nebo které se týkají převodu činností mezi členskými státy;

·       dohody o zřízení evropských rad zaměstnanců musí rovněž obsahovat způsoby propojení mezi informováním evropské rady zaměstnanců a projednání s ní a informováním vnitrostátních subjektů zastupujících zaměstnance a projednáním s nimi; pokud tyto způsoby propojení neexistují, musí členské státy zajistit, aby postupy informování a projednání probíhaly v rámci evropské rady zaměstnanců i vnitrostátních subjektů zastupujících zaměstnance;

·       je-li to nezbytné k výkonu jejich povinností souvisejících se zastoupením v mezinárodním prostředí, mají členové evropské rady zaměstnanců právo absolvovat školení, aniž by jim byl pozastaven plat.

Nová směrnice nahrazuje a aktualizuje směrnici Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.

V současné době existuje v EU přibližně 820 evropských rad zaměstnanců, které zastupují 14,5 milionu pracujících na nadnárodní úrovni. Evropské rady zaměstnanců však byly dosud zřízeny pouze v 36 % podniků, které spadají do oblasti působnosti směrnice. Stejně jako stávající směrnice se i nová směrnice vztahuje na veškeré podniky zaměstnávající alespoň 1000 zaměstnanců v Evropském hospodářském prostoru (EHP) [3] a alespoň ve dvou různých členských státech přinejmenším 150 zaměstnanců v každém z nich.

Členské státy musí provést tuto novou směrnici do vnitrostátních právních předpisů do dvou let.

 [1]                Obnovená sociální agenda je balíček iniciativ, které zveřejnila Komise v roce 2008 s cílem posílit závazky EU v oblasti sociální politiky. Kromě směrnice o evropských radách zaměstnanců tento balíček zahrnuje mimo jiné i návrh na ochranu proti diskriminaci z důvodu náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace mimo oblast zaměstnání a návrh na usnadnění přístupu pacientů ke zdravotní péči v jiných členských státech.

[2]                Cílem obnovené Lisabonské strategie je vytvořit více kvalitnějších pracovních míst v dynamičtější a konkurenceschopnější Evropě.

[3]                EHP zahrnuje všech 27 členských států EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.


Side Bar