Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

 

 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

 

CS

Brusel 7. dubna 2009

8585/09 (Presse 87)

Rada rozhodla urychlit poskytování prostředků ze strukturálních fondů EU

Rada dnes [1] přijala nařízení, jehož účelem je rychlejší a cílenější využívání strukturálních fondů EU s cílem čelit hospodářské krizi.

Hlavním cílem tohoto nařízení je usnadnit mobilizaci Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a urychlit tak účinky investic na ekonomiku. Členské státy tudíž získají přístup k dodatečným zálohovým platbám v celkové výši 6,3 miliard EUR. Zálohové platby z ESF ve výši až 1,8 miliardy EUR umožní členským státům posílit jejich politiky trhu práce, přesměrovat podporu na nejohroženější skupiny obyvatel a posílit činnost za účelem podpory dovedností. V rámci ERDF se prostředky ve výši až 4,5 miliard EUR přesunují z let 2010 a 2011 do roku 2009 za účelem financování produktivních investic, investic do infrastruktury a regionálního a místního rozvoje.

Prostřednictvím nového nařízení se navíc navýší poskytování pomoci členským státům ze strany Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF) při provádění operačních programů. V praxi bude možné zadat zakázku přímo EIB a EIF jakožto finančním subjektům uznávaným Smlouvou, jsou-li operace finančního inženýrství uskutečňovány jejich prostřednictvím jakožto podílových fondů. Aby se urychlilo provádění nejvýznamnějších projektů, bude možné nahradit výdaje na tyto projekty, přestože dosud nebyly schváleny Komisí.

Nové nařízení, jímž se mění nařízení č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, stanoví rovněž zjednodušení pravidel. Věcné příspěvky, například půdu pro obnovu měst, lze v budoucnu vykázat jako způsobilé výdaje ve všech případech, kdy vytvářejí nástroj finančního inženýrství nebo k němu přispívají. Zálohy státní podpory budou moci být příjemcům vypláceny až do výše 100 % podpory, a nikoliv 35 %, jak tomu bylo podle stávajících pravidel. Na základě doporučení Evropského účetního dvora se způsobilost nákladů u ERDF a ESF rozšiřuje o jednorázové částky, paušální a nepřímé náklady.

Nová ustanovení o věcných příspěvcích a o způsobilosti jednorázových částek, paušálních a nepřímých nákladů se použijí se zpětnou platností od 1. srpna 2006. Ostatní změny vstupují v platnost prvním dnem po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, k němuž by mělo dojít dne 8. dubna 2009.

Dvě další části balíčku na oživení v oblasti politiky soudržnosti (jejichž cílem je další zjednodušení operací v rámci ESF a větší podpora investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v oblasti bydlení) budou pravděpodobně přijaty v nadcházejících týdnech.

 [1]            Písemným postupem


Side Bar