Navigation path

Left navigation

Additional toolsRÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 7. maj 2009

8435/09 (Presse 78)

(OR. en)

Fælles erklæring fra topmødet i Prag om det østlige, partnerskab den 7. maj 2009 i Prag

I overværelse af

***

DEN EUROPÆISKE UNION repræsenteret ved

Mirek TOPOLÁNEK

Formand for Det Europæiske Råd

José Manuel BARROSO

Formand for Europa-Kommissionen

Javier SOLANA

Generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union / højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

***

ARMENIEN repræsenteret ved

Serzh SARGSYAN

Præsident for Republikken Armenien

ØSTRIG repræsenteret ved

Hans Dietmar SCHWEISGUT

Østrigs faste repræsentant ved Den Europæiske Union

ASERBAJDSJAN repræsenteret ved

Ilham ALIYEV

Præsident for Republikken Aserbajdsjan

BELARUS repræsenteret ved

Vladimir SEMASHKO

Republikken Belarus' første vicepremierminister

BELGIEN repræsenteret ved

Herman VAN ROMPUY

Kongeriget Belgiens premierminister

BULGARIEN repræsenteret ved

Sergei STANISHEV

Republikken Bulgariens premierminister

CYPERN repræsenteret ved

Markos KYPRIANOU

Republikken Cyperns udenrigsminister

DEN TJEKKISKE REPUBLIK repræsenteret ved

Mirek TOPOLÁNEK

Den Tjekkiske Republiks premierminister

DANMARK repræsenteret ved

Lars Løkke RASMUSSEN

Kongeriget Danmarks statsminister

ESTLAND repræsenteret ved

Andrus ANSIP

Republikken Estlands premierminister

FINLAND repræsenteret ved

Matti VANHANEN

Republikken Finlands statsminister

FRANKRIG repræsenteret ved

François FILLON

Den Franske Republiks premierminister

GEORGIEN repræsenteret ved

Mikheil SAAKASHVILI

Præsident for Georgien

TYSKLAND repræsenteret ved

Angela MERKEL

Forbundsrepublikken Tysklands forbundskansler

GRÆKENLAND repræsenteret ved

Konstantinos KARAMANLIS

Den Hellenske Republiks premierminister

UNGARN repræsenteret ved

Gordon BAJNAI

Republikken Ungarns premierminister

IRLAND repræsenteret ved

Brian COWEN

Irlands premierminister (Taoiseach)

ITALIEN repræsenteret ved

Maurizio SACCONI

Den Italienske Republiks velfærdsminister

LETLAND repræsenteret ved

Valdis DOMBROVSKIS

Republikken Letlands premierminister

LITAUEN repræsenteret ved

Vygaudas UŠACKAS

Republikken Litauens udenrigsminister

LUXEMBURG repræsenteret ved

Jean ASSELBORN

Storhertugdømmet Luxembourgs vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister

MALTA repræsenteret ved

Tonio BORG

Republikken Maltas vicepremierminister og udenrigsminister

POLEN repræsenteret ved

Donald TUSK

Republikken Polens premierminister

PORTUGAL repræsenteret ved

Luís AMADO

Den Portugisiske Republiks Ministro de Estado og udenrigsminister

REPUBLIKKEN MOLDOVA repræsenteret ved

Andrei STRATAN

Republikken Moldovas vicepremierminister og udenrigsminister samt minister for europæisk integration

RUMÆNIEN repræsenteret ved

Emil BOC

Rumæniens premierminister

SLOVAKIET repræsenteret ved

Robert FICO

Den Slovakiske Republiks premierminister

SLOVENIEN repræsenteret ved

Borut PAHOR

Republikken Sloveniens premierminister

SPANIEN repræsenteret ved

Miguel Angel MORATINOS

Kongeriget Spaniens udenrigsminister

SVERIGE repræsenteret ved

Fredrik REINFELDT

Kongeriget Sveriges statsminister

NEDERLANDENE repræsenteret ved

Jan Peter BALKENENDE

Kongeriget Nederlandenes premierminister

UKRAINE repræsenteret ved

Viktor YUSHCHENKO

Præsident for Ukraine

DET FORENEDE KONGERIGE repræsenteret ved

David MILIBAND

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udenrigs- og Commonwealthminister

***

EUROPA-PARLAMENTET repræsenteret ved

Hans-Gert PÖTTERING

Formand for Europa-Parlamentet

REGIONSUDVALGET repræsenteret ved

Luc Van den BRANDE

Generalsekretær for Regionsudvalget

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG repræsenteret ved

Ivan VOLEŠ

Medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

***

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK repræsenteret ved

Philippe MAYSTADT

Formand for Den Europæiske Investeringsbank

DEN EUROPÆISKE BANK FOR GENOPBYGNING OG UDVIKLING repræsenteret ved

Thomas MIROW

Formand for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

***

Stats- og regeringscheferne og repræsentanterne for Republikken Armenien, Republikken Aserbajdsjan, Republikken Belarus, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine samt repræsentanterne for Den Europæiske Union og stats- og regeringscheferne og repræsentanterne for dens medlemsstater har holdt møde i Prag for at bringe deres forhold op på et nyt niveau ved oprettelse af det østlige partnerskab og har vedtaget følgende fælles erklæring:

Et mere ambitiøst partnerskab mellem Den Europæiske Union og partnerlandene

1. Det østlige partnerskab lanceres som et fælles projekt mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og deres østeuropæiske partnere (i det følgende benævnt partnerlandene) og bygger på fælles interesser og forpligtelser samt på delt ejerskab og ansvar. Det vil blive udviklet i fællesskab og i fuld åbenhed.

Deltagerne i Pragtopmødet er enige om, at det østlige partnerskab skal bygge på tilslutning til folkerettens principper og til grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, samt til markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

Det østlige partnerskab bygger på og supplerer de eksisterende bilaterale aftalemæssige forbindelser. Det vil blive udviklet, uden at dette har indflydelse på de enkelte partnerlandes ønsker med hensyn til deres fremtidige forhold til Den Europæiske Union. Det vil blive styret af principperne om differentiering og konditionalitet.

Det østlige partnerskab vil blive udviklet sideløbende med det bilaterale samarbejde mellem EU og tredjelande.

2. Hovedmålet for det østlige partnerskab er at skabe de nødvendige betingelser for at fremme politisk associering og yderligere økonomisk integration mellem Den Europæiske Union og interesserede partnerlande. Der vil ske en væsentlig styrkelse af EU's politik over for partnerlandene gennem udviklingen af en specifik østlig dimension i den europæiske naboskabspolitik. For at opnå dette vil det østlige partnerskab søge at støtte politiske og socioøkonomiske reformer i partnerlandene, der letter tilnærmelse til Den Europæiske Union. Dette vil styrke Den Europæiske Unions, partnerlandenes og hele det europæiske kontinents fælles tilslutning til stabilitet, sikkerhed og velfærd.

Det østlige partnerskab bør yderligere fremme stabilitet og multilaterale tillidsskabende foranstaltninger. Konflikter hæmmer samarbejdsaktiviteter. Deltagerne i Pragtopmødet understreger derfor, at konflikter bør løses fredeligt så hurtigt som muligt på grundlag af folkerettens principper og standarder og de afgørelser og dokumenter, der er godkendt inden for rammerne heraf.

Endvidere vil det østlige partnerskab kunne medvirke til at udvikle tættere bånd mellem partnerlandene indbyrdes.

3. Det østlige partnerskab sender et klart politisk signal om behovet for at fastholde og styrke reformkursen. Det østlige partnerskab vil sætte yderligere skub i partnerlandenes økonomiske, sociale og regionale udvikling. Det vil fremme god regeringsførelse, også i den finansielle sektor, fremme regional udvikling og social samhørighed og medvirke til at mindske partnerlandenes socioøkonomiske uligheder. Det østlige partnerskab vil derved supplere den makroøkonomiske bistand, der ydes gennem relevante internationale instrumenter.

Dybere bilateralt engagement

4. Deltagerne i Pragtopmødet deler ønsket om at uddybe og intensivere de bilaterale forbindelser mellem EU og partnerlandene, idet der tages hensyn til det enkelte partnerlands særlige situation og ambition, og eksisterende bilaterale forbindelser mellem EU og det enkelte partnerland respekteres. De er enige om, at det bilaterale samarbejde under det østlige partnerskab bør danne grundlaget for associeringsaftaler mellem EU og de partnerlande, som er rede og i stand til at opfylde de hermed forbundne forpligtelser.

5. Nye associeringsaftaler vil ud over de nuværende muligheder for handel og investering indeholde bestemmelser om eller en målsætning om oprettelse af vidtgående og omfattende frihandelsområder, hvor de positive virkninger af liberalisering af handel og investeringer vil blive styrket ved lovgivningsmæssig tilnærmelse, der fører til konvergens med EU's lovgivning og standarder. Åbne markeder og økonomisk integration er afgørende for en holdbar økonomisk udvikling i partnerlandene og for at understøtte politisk stabilisering. Oprettelsen af vidtgående og omfattende bilaterale frihandelsområder mellem EU og partnerlandene vil på længere sigt kunne udvikle sig til et netværk af vidtgående og omfattende bilaterale frihandelsområder.

6. Den Europæiske Union vil udvikle omfattende programmer for institutionsopbygning med de enkelte partnerlande for at forbedre deres administrative kapacitet, bl.a. gennem uddannelse, teknisk bistand og relevante innovative foranstaltninger.

7. Støtte til borgernes mobilitet og visumliberalisering i et sikkert miljø er et andet vigtigt aspekt af det østlige partnerskab. Det vil fremme mobilitet for partnerlandenes borgere gennem aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse. EU vil i overensstemmelse med den samlede migrationsstrategi også tage gradvise skridt hen imod en fuldstændig visumliberalisering som et langsigtet mål for de enkelte partnerlande og på individuelt grundlag, forudsat at betingelserne for at forvalte mobiliteten på en god og sikker måde er til stede.

8. Det østlige partnerskab tager sigte på at styrke energisikkerheden gennem samarbejde om stabil og sikker energiforsyning og transit på lang sigt, herunder gennem bedre regulering, energieffektivitet og bedre udnyttelse af vedvarende energikilder. Bestemmelser om gensidig energiafhængighed vil kunne indarbejdes i de nye associeringsaftaler eller andre bilaterale ordninger mellem EU og partnerlandene. Energisamarbejdet bør tage hensyn til EU's anden strategiske energiredegørelse og hvert partnerlands energipolitik.

Fokus på multilateralt samarbejde

9. Det østlige partnerskabs multilaterale ramme vil omfatte samarbejdsaktiviteter og åben og fri dialog, der tjener partnerskabets formål. Den vil fungere på grundlag af fælles afgørelser truffet af Den Europæiske Union og partnerlandene. Den vil skabe et forum for udveksling af oplysninger og erfaringer om partnerlandenes fremskridt i omstillings-, reform- og moderniseringsprocessen og vil give EU et ekstra værktøj til at støtte disse processer. Den vil gøre det nemmere at nå frem til fælles holdninger og fælles aktiviteter. Den multilaterale ramme tager sigte på at skabe grobund for partnerlandenes indbyrdes forbindelser og vil være et forum for drøftelser om den videre udvikling af det østlige partnerskab.

Lovgivningsmæssig og forskriftsmæssig tilnærmelse er afgørende for de partnerlande, der er rede til at tilnærme sig EU. Den multilaterale ramme vil muliggøre en systematisk indsats i denne forbindelse, bl.a. gennem særlige møder, hvor Den Europæiske Union præsenterer og redegør for EU's lovgivning og standarder og sammenholder den med national politik og lovgivning.

10. Der vil i princippet blive afholdt møder mellem det østlige partnerskabs stats- og regeringschefer hvert andet år. Møderne bør finde sted i EU og i partnerlandene. Udenrigsministrene holder møde hvert år. Disse møder på højt plan vil forme det østlige partnerskab og føre det fremad.

11. Fire tematiske platforme, der for øjeblikket tilrettelægges af Europa-Kommissionen, vil give mulighed for målrettede møder og åbne og frie drøftelser på grundlag af de vigtigste samarbejdsområder, nemlig demokrati, god regeringsførelse og stabilitet; økonomisk integration og konvergens med EU's sektorpolitikker, energisikkerhed samt mellemfolkelig kontakt.

12. De indledende møder under de fire tematiske platforme finder sted i juni 2009. Hver platform fastsætter en række realistiske hovedmål, som bør ajourføres løbende – med et tilhørende arbejdsprogram – og gør status over de fremskridt, der er gjort. Der holdes møder mindst to gange om året mellem de højtstående embedsmænd, der deltager i reformarbejdet inden for de relevante politikområder. Platformene aflægger rapport til udenrigsministrenes årlige møder. Platformenes arbejde kan lejlighedsvis fremmes ved hjælp af sektorspecifikke ministermøder. Der vil også blive nedsat paneler til støtte for de tematiske platformes arbejde på bestemte områder.

Tredjelande vil på individuelt grundlag kunne deltage i konkrete projekter, aktiviteter og møder under de tematiske platforme, hvor det bidrager til målene for særlige aktiviteter og det østlige partnerskabs generelle mål. Aktiviteterne inden for det østlige partnerskabs multilaterale ramme bør være frivillige og bygge på principperne om en samarbejdsorienteret tilgang.

13. Deltagerne i Pragtopmødet støtter iværksættelsen af flagskibsinitiativer, der vil tilføre det østlige partnerskab yderligere dynamik, konkret indhold og synlighed, og de ser frem til en snarlig drøftelse af platformene i denne henseende.

14. Komplementariteten med regionale initiativer mellem Den Europæiske Union og relevante partnerlande, navnlig Sortehavssynergien, vil blive sikret. Interaktion med andre regionale initiativer bør overvejes på individuelt grundlag.

15. Højtstående repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har deltaget i Pragtopmødet. Det østlige partnerskab vil inddrage en bred vifte af aktører, bl.a. ministerier og agenturer, parlamenter, civilsamfundet, internationale organisationer (såsom OSCE, Europarådet og OECD), internationale finansielle institutioner, den private sektor, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer, inden for rammerne af de multilaterale platforme.

Deltagerne i Pragtopmødet opfordrer derfor parlamentarikerne fra Den Europæiske Union og partnerlandene til at komme med idéer vedrørende Europa-Parlamentets forslag om at oprette en parlamentarisk forsamling for EU og dets østlige naboer (Euro-Nest PA) og opfordrer Europa-Kommissionen til at udarbejde og foreslå nærmere bestemmelser for oprettelsen af et civilsamfundsforum under det østlige partnerskab.

Deltagerne opfordrer også Den Europæiske Investeringsbank til at arbejde med investeringsstøtte til små og mellemstore virksomheder inden for rammerne af dens mandat under naboskabspolitikkens østlige dimension. De opfordrer Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og andre internationale finansielle institutioner til at oprette en passende fælles facilitet for små og mellemstore virksomheder.

Finansiering

16. I overensstemmelse med erklæringen om det østlige partnerskab fra marts 20 09, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd, vil der blive stillet øget finansiel støtte til rådighed fra Den Europæiske Union til opfyldelse af målene for det østlige partnerskab under hensyntagen til de fremskridt, de enkelte partnerlande har gjort. Deltagerne i Pragtopmødet er enige om, at gennemførelsen af det østlige partnerskab vil kræve yderligere finansielle midler ud over Fællesskabets gavebistand og national samfinansiering, og de opfordrer derfor andre donorlande, de internationale finansielle institutioner og den private sektor til at stille yderligere finansiering til rådighed til støtte for reformer, flagskibsinitiativer og projekter.

17. Det østlige partnerskab bør indeholde en innovativ tilgang til at fremme fælles ejerskab og et udbygget samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. En proaktiv politisk støtte og EU-incitamenter og -garantier til den private sektor bør skabe betingelserne for, at den private sektor motiveres til at investere i de konkrete projekter i partnerlandene, og derved bidrage til at nå målene for det østlige partnerskab.

18. Deltagerne i Pragtopmødet opfordrer EIB, EBRD og andre internationale finansielle institutioner til at optrappe deres indsats for at bistå alle partnerlande med reform- og moderniseringsprocessen og indkredse egnede investeringsprojekter.

Konklusion

19. Deltagerne i Pragtopmødet er enige om, at det er nødvendigt at gøre offentligheden mere opmærksom på det østlige partnerskabs centrale principper og formål og at mobilisere støtte til og øge bevidstheden om partnerskabet. Større synlighed omkring konkrete projekter og aktiviteter vil bringe initiativet tættere på borgerne.

20. Deltagerne i Pragtopmødet opfordrer det nuværende og det kommende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen til sammen med partnerlandene at intensivere deres fælles indsats for at fastlægge tidsplanen for møder på ministerplan og højtstående embedsmandsplan inden for rammerne af det østlige partnerskabs multilaterale dimension, til at definere prioriteterne for aktiviteterne under de tematiske platforme for perioden 2009-2010 og til at udarbejde forslag til en hurtig gennemførelse af flagskibsinitiativerne.

21. Deltagerne i Pragtopmødet er overbevist om, at resultaterne af topmødet og oprettelsen af det østlige partnerskab vil fremme demokratiet, styrke stabiliteten og velstanden og give borgerne i alle deltagende lande varige og håndgribelige fordele. Deltagerne i Pragtopmødet vil arbejde tæt sammen for at nå de mål, der er fastlagt i denne fælles erklæring.


Side Bar