Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

17076/09 (Presse 365)

(OR. en)

TLAČOVÁ SPRÁVA

2 982. zasadnutie Rady

Konkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel a výskum)

v Bruseli 3. a 4. decembra 2009

predseda Tobias KRANTZ
minister pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum
Nyamco SABUNI
ministerka pre integráciu a rovnosť príležitostí
Maud OLLOFSSON
podpredsedníčka vlády a ministerka pre podnikanie a energetiku
Dr. Ewa BJ Ö RLING
ministerka obchodu

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada prijala závery o posilnenom patentovom systéme v Európe a dosiahla dohodu o budúcom nariadení o patente EÚ (predtým patent „Spoločenstva“).

Ako príspevok k  budúcej stratégii EÚ pre udržateľný rast a zamestnanosť prijala Rada závery o spôsoboch ako dosiahnuť konkurencieschopné, inovatívne a environmentálne efektívne hospodárstvo, o prioritách vnútorného trhu a o programe lepšej právnej regulácie.

V oblasti výskumu prijala Rada závery o:

usmernení k  budúcim prioritám európskeho výskumu a inovácie založenej na výskume v Lisabonskej stratégii po roku 2010,

– budúcnosti výskumu , inovácie a infraštruktúr informačných a komunikačných technológií

spoločnej tvorbe výskumných programov v Európe vrátane spustenia pilotnej výskumnej iniciatívy týkajúcej sa boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe.

Rada okrem toho prijala uznesenie o posilnení riadenia Európskeho výskumného priestoru .

OBSAH 1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

USMERNENIE K BUDÚCIM PRIORITÁM EURÓPSKEHO VÝSKUMU A INOVÁCIE ZALOŽENEJ NA VÝSKUME – z ávery Rady

POSILNENIE RIADENIA EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU – závery Rady

BUDÚCNOSŤ VÝSKUMU, INOVÁCIE A INFRAŠTRUKTÚR INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ – závery Rady

SPOLOČNÁ TVORBA VÝSKUMNÝCH PROGRAMOV V EURÓPE – závery Rady

SMERNICA O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV

POSILNENÝ PATENTOVÝ SYSTÉM V EURÓPE – závery Rady

NA CESTE KU KONKURENCIESCHOPNEJ, INOVATÍVNEJ A ENVIRONMENTÁLNE EFEKTÍVNEJ EURÓPE – závery Rady

LEPŠIA PRÁVNA REGULÁCIA – závery Rady

EURÓPSKA SÚKROMNÁ SPOLOČNOSŤ

PRIORITY VNÚTORNÉHO TRHU – závery Rady

RÔZNE

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

VNÚTORNÝ TRH

 • Prahové hodnoty na zadávanie zákaziek – verejné obstarávanie

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Vykonávanie Lisabonskej zmluvy - vymenovania

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • Typové schvaľovanie poľnohospodárskych alebo lesných traktorov – regulačný postup s kontrolou

ÚČASTNÍCI

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto:

Belgicko:

Vincent VAN QUICKENBORNE minister pre podniky a reformu v oblasti efektívnosti

Benoit CEREXHE minister vlády časti Brusel – hlavné mesto zodpovedný za zamestnanosť, hospodárstvo, vedecký výskum, protipožiarnu ochranu a núdzovú zdravotnú pomoc

Kris PEETERS predseda flámskej vlády a flámsky minister pre inštitucionálnu reformu, administratívne záležitosti, vonkajšiu politiku, médiá, cestovný ruch, prístavy, poľnohospodárstvo, morské rybné hospodárstvo a vidiecke záležitosti

Bulharsko:

Evgeny AANGELOV námestník minister hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu

Česká republika:

Miroslava KOPICOVÁ ministerka školstva, mládeže a športu

Martin TLAPA námestník ministra priemyslu a obchodu

Dánsko:

Lene ESPERSEN ministerka hospodárstva, obchodu a priemyslu

Uffe TOUDAL PEDERSEN štátny tajomník ministra pre vedu, technológie a rozvoj

Nemecko:

Rainer BRÜDERLE spolkový minister hospodárstva a technológií

Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER spolková ministerka spravodlivosti

Thomas RACHEL parlamentný štátny tajomník pri spolkovom ministrovi školstva a výskumu

Estónsko:

Tõnis LUKAS minister školstva a vedy

Juhan PARTS minister hospodárstva a spojov

Írsko:

Mary COUGHLAN podpredsedkyňa vlády a ministerka pre podniky, obchod a zamestnanosť

Grécko:

Stavros ARNAOUTAKIS štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva, konkurencieschopnosti a námornej dopravy

Španielsko:

Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL ministerka pre vedu a inovácie

Miguel SEBASTIÁN GASCÓN minister priemyslu, cestovného ruchu a obchodu

Francúzsko:

Pierre LELLOUCHE štátny tajomník pri ministrovi pre zahraničné a európske veci, poverený európskymi záležitosťami

Taliansko:

Andrea RONCHI minister bez kresla zodpovedný za európske politiky

Cyprus:

Costas IACOVOU riaditeľ pre plánovanie, úrad plánovania

Efstathios CHAMBOULLAS generálny riaditeľ, ministerstvo obchodu

Lotyšsko

Artis KAMPARS minister hospodárstva

Tatjana KOĶE ministerka školstva a vedy

Litva:

Rimantas ŽYLIUS námestník ministra hospodárstva

Luxembursko:

Jeannot KRECKÉ minister hospodárstva a zahraničného obchodu

Maďarsko:

Judit LÉVAYNÉ FAZEKAS štátna podtajomníčka ministerstva spravodlivosti a polície

Zoltán MESTER štátny podtajomník ministerstva pre národný rozvoj a hospodárstvo

Malta:

Jason AZZOPARDI parlamentný štátny tajomník pre príjmy a pozemky na ministerstve financií, hospodárstva a investícií

Holandsko:

Maria van den HOEVEN ministerka hospodárstva

Ronald PLASTERK minister školstva, kultúry a vedy

Rakúsko:

Johannes HAHN spolkový minister pre vedu a výskum

Reinhold MITTERLEHNER spolkový minister pre hospodárstvo, rodinu a mládež

Poľsko:

Igor DZIALUK zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo spravodlivosti

Marcin KOROLEC zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo hospodárstva

Jerzy SZWED zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo pre vedu a vysoké školstvo

Portugalsko:

José MARIANO GAGO minister pre vedu, technológie a vyššie školstvo

José VIEIRA DA SILVA minister hospodárstva, inovácií a rozvoja

Fernando SERRASQUEIRO štátny tajomník pre obchod, služby a ochranu spotrebiteľov

Rumunsko:

Bogdan MANOIU minister pre európske záležitosti

Bogdan CHIRIOIU štátny tajomník

Marian ECHANESCU štátny tajomník

Slovinsko:

Jozsef GYÖRKÖS štátny tajomník ministerstva vysokoškolského vzdelávania, vedy a technológií

Slovensko:

Jozef HABÁNIK štátny tajomník ministerstva školstva

Peter Žiga štátny tajomník ministerstva hospodárstva

Fínsko:

Anni SINNEMÄKI ministerka práce

Riina NEVAMÄKI štátna tajomníčka pre hospodárstvo

Švédsko:

Maud OLOFSSON podpredsedníčka vlády a ministerka pre podnikanie a energetiku

Ewa BJÖRLING ministerka obchodu

Tobias KRANTZ minister pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum

Nyamco SABUNI ministerka pre integráciu a rovnosť príležitostí

Peter HONETH štátny tajomník pri ministrovi pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum

Jöran HÄGGLUND štátny tajomník pri ministerke pre podnikanie a energetiku

Gunnar WIESLANDER štátny tajomník ministerstva obchodu

Spojené kráľovstvo:

Kevin BRENNAN námestník ministra pre ďalšie vzdelávanie, odbornú prípravu, učňovské školstvo a záležitosti spotrebiteľa

David LAMMY námestník ministra pre vysokoškolské vzdelávanie a duševné vlastníctvo

Ian LUCAS tajomník ministra pre záležitosti obchodu a regulačnú reformu

Komisia:

Günter VERHEUGEN podpredseda

Janez POTOČNIK člen

Neelie KROES členka

Meglena KUNEVA členka

PREROKOVANÉ BODY

USMERNENIE K BUDÚCIM PRIORITÁM EURÓPSKEHO VÝSKUMU A INOVÁCIE ZALOŽENEJ NA VÝSKUME – z ávery Rady

Rada ako príspevok k Lisabonskej stratégii pre vytváranie rastu a zamestnanosti po roku 2010 uskutočnila verejnú diskusiu o smerovaní o budúcich prioritách výskumu.

Diskusia sa zamerala na tri hlavné oblasti zaoberajúce sa cieľmi stratégie po roku 2010, na potrebu zabezpečiť lepšiu interakciu medzi výskumom, inováciou založenou na výskume a vzdelávaním, ako aj na podstatné zjednodušenie administratívnych postupov a pravidiel na financovanie výskumu.

Po diskusii prijala Rada závery uvedené v dokumente 17189/09 .

POSILNENIE RIADENIA EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU – uznesenie Rady

Rada prijala uznesenie uvedené v dokumente 17159/09 .

BUDÚCNOSŤ VÝSKUMU, INOVÁCIE A INFRAŠTRUKTÚR INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ – závery Rady

Rada prijala závery uvedené v dokumente 17190/09 .

SPOLOČNÁ TVORBA VÝSKUMNÝCH PROGRAMOV V EURÓPE – závery Rady

a) Spustenie pilotnej iniciatívy spoločnej tvorby programov týkajúcej sa boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe

b) Pokrok v spoločnej tvorbe programov a ďalšie napredovanie

Rada prijala závery uvedené v dokumente 17226/09 .

SMERNICA O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV

Rada uskutočnila verejnú diskusiu o smerovaní o návrhu smernice, ktorá sa prostredníctvom revízie a doplnenia štyroch existujúcich smerníc 1 a zavedením nových pravidiel o dodaní a prenose rizika zameriava na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a zároveň zabezpečenie vysokej úrovne spotrebiteľských práv v celej EÚ.

Výsledok tejto diskusie poskytne usmernenie a pevný základ pre ďalšiu prácu v nadchádzajúcich mesiacoch.

Predsedníctvo zhrnulo diskusiu takto:

„Vystúpenia sa zamerali na významné výzvy v budúcnosti vrátane:

 • situácie spotrebiteľov a občanov na vnútornom trhu,

 • technického rozvoja a elektronického obchodovania, ktoré zo svojej podstaty nepozná hranice,

 • cezhraničného rozmeru medzi regiónmi, susediacimi krajinami a v rámci celého vnútorného trhu a

 • nevyhnutnosti nastolenia rovnováhy medzi právami spotrebiteľov a povinnosťami obchodníkov.

Aj keď sa východiskové postavenia členských štátov niekedy líšia, v záujme dosiahnutia modernej a prehľadnej európskej spotrebiteľskej politiky zabezpečujúcej právnu istotu vidíme potrebu pre ďalšie spoločné pravidlá.

Švédske predsedníctvo zohľadní názory delegácií počas finalizácie revidovanej verzie návrhu smernice.

Existuje všeobecná podpora širokej definície zmlúv uzatvorených na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov tak, aby sa spotrebiteľom zabezpečilo právo na osobitné informácie a právo na odstúpenie od zmluvy vo viacerých prípadoch, ako je to dnes.

Viacero delegácií podporilo spoločné pravidlá o práve na odstúpenie od zmluvy a veľká väčšina delegácií uviedla právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní pre spotrebiteľov, ktorí uzatvorili zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

V prípade pravidiel o dodaní tovaru a chybnom tovare vyjadrilo viacero účastníkov určité obavy, pričom však preukázali ochotu spolupracovať na dosiahnutí riešení.

Veľký počet členských štátov EÚ sa domnieva, že existujú osobitné oblasti, ako napríklad zmluvy o nehnuteľnom majetku a zmluvy o finančných službách, na ktoré by sa niektoré alebo žiadne časti smernice nemali vzťahovať.“

Predchádzajúce rokovania ukázali, že je potrebné upresniť znenie návrhu Komisie (dokument 14183/08 ), aby sa dobre vystihli podstatné prvky, ako napríklad rozsah pôsobnosti budúcej smernice, súdržnosť s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva a interakcia so všeobecným zmluvným právom členských štátov.

Návrh zahŕňa právo na informácie a právo na odstúpenie od zmluvy pri nákupe na diaľku a mimo prevádzkových priestorov, vrátenie peňazí pri ukončení zmluvy pre neskoré dodanie a opravné prostriedky v prípade chybného tovaru. Návrh obsahuje tiež zákaz neprijateľných zmluvných podmienok. Cieľom je aktualizovaný, prehľadný a jednotnejší súbor pravidiel o právach spotrebiteľov pri nákupe tovarov a služieb, aby sa tak prispelo k riadne fungujúcemu vnútornému trhu, ako aj zabezpečila vysoká úroveň ochrany pre spotrebiteľov.

Návrh, ktorý sa musí schváliť spolurozhodovacím postupom s Európskym parlamentom, sa predložil v októbri 2008 po preskúmaní spotrebiteľského acquis spusteného v roku 2004.

POSILNENÝ PATENTOVÝ SYSTÉM V EURÓPE – závery Rady

Nariadenie o patente EÚ

Rada uskutočnila diskusiu o posilnenom patentovom systéme v Európe a prijala závery o hlavných črtách budúceho patentového systému založeného na dvoch hlavných pilieroch, ktoré zahŕňajú:

1. vytvorenie jednotného systému patentového sporového konania, ktorý by mal mať výlučnú právomoc v občianskych sporových konaniach súvisiacich s porušením a platnosťou patentov EÚ a európskych patentov a mal by pozostávať zo súdu prvého stupňa (s centrálnym súdom a miestnymi a regionálnymi súdmi) a z odvolacieho súdu.

2. vytvorenie patentu EÚ ako jednotného právneho nástroja na udeľovanie patentov platných v celej EÚ. Rada sa počas verejného zasadnutia dohodla na všeobecnom smerovaní návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje patent EÚ (v zásade sa dosiahla dohoda a čaká sa na stanovisko Európskeho parlamentu).

Závery, ktoré predstavujú základ pre ďalšiu prácu, sú:

„RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1. PRIPOMÍNAJÚC, že posilnenie patentového systému v Európe je nevyhnutným predpokladom zvýšenia rastu prostredníctvom inovácie a podpory európskych podnikov, najmä MSP, v boji s hospodárskou krízou a medzinárodnou konkurenciou;

2. NAZDÁVAJÚC SA, že takýto posilnený patentový systém je kľúčovým prvkom vnútorného trhu a že by mal spočívať na dvoch pilieroch, a to na vytvorení patentu Európskej únie (ďalej len „patent EÚ“) a zriadení integrovanej špecializovanej a zjednotenej jurisdikcie pre spory súvisiace s patentmi, čím by sa zlepšilo presadzovanie patentov a zvýšila právna istota;

3. OCEŇUJÚC značné množstvo práce, ktoré doposiaľ v súvislosti s právnymi nástrojmi potrebnými na vytvorenie uvedených dvoch pilierov vykonali prípravné orgány Rady;

4. SÚHLASÍ, že tieto závery o hlavných znakoch Súdu pre európske patenty a patenty EÚ (I) by mohli byť základom, zatiaľ čo závery o patente EÚ (II) súčasťou celkovej konečnej dohody o balíku opatrení zameraných na posilnený patentový systém v Európe, ktoré zahŕňajú vytvorenie Súdu pre európske patenty a patenty EÚ (EEUPC – European and EU Patents Court), patentu EÚ vrátane samostatného nariadenia o režime prekladov uvedenom v bode 36, posilneného partnerstva medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi členských štátov pre priemyselné vlastníctvo, a v potrebnom rozsahu aj zmeny a doplnenia Európskeho patentového dohovoru;

5. ZDÔRAZŇUJE, že týmito závermi nie je dotknutá žiadosť o stanovisko Európskeho súdneho dvora ani individuálne písomné podania členských štátov a že tieto závery sú podmienené stanoviskom Európskeho súdneho dvora;

6. BERIE NA VEDOMIE návrh dohody o Súde pre európske patenty a patenty Spoločenstva, ktorý sa uvádza v dokumente 7928/09 z 23. marca 2009 (ďalej len „návrh dohody“), a oceňuje, že niektorým prvkom zamýšľanej dohody sa pri rokovaniach venuje osobitná pozornosť;

7. ZDÔRAZŇUJE, že pri vytváraní zamýšľaného systému by sa mala venovať náležitá pozornosť ústavným ustanoveniam členských štátov, že týmto systémom nie je dotknutá žiadosť o stanovisko Európskeho súdneho dvora a že pri zriaďovaní EEUPC by sa vychádzalo z dohody, ktorú by členské štáty museli ratifikovať v plnom súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami;

8. SÚHLASÍ, že rozhodnutie o sídle EEUPC by sa malo prijať v rámci celkovej konečnej dohody uvedenej v bode 4 a musí byť v súlade s príslušným acquis EÚ;

9. UZNÁVA, že niektoré členské štáty vyjadrili v súvislosti s vytvorením EEUPC a jeho zamýšľanou celkovou architektúrou opísanou v týchto záveroch zásadné právne obavy, ktoré by bolo potrebné opätovne preskúmať na základe stanoviska Európskeho súdneho dvora.

I. HLAVNÉ ZNAKY SÚDU PRE EURÓPSKE PATENTY A PATENTY EÚ

SÚD PRE EURÓPSKE PATENTY A PATENTY EÚ

10. EEUPC by mal mať výlučnú právomoc v občianskych sporových konaniach súvisiacich s porušením a platnosťou patentov EÚ a európskych patentov.

11. Ako sa uvádza v návrhu dohody, EEUPC by mal pozostávať zo súdu prvého stupňa, odvolacieho súdu a kancelárie. Súd prvého stupňa by mal pozostávať z ústredného súdu, ako aj miestnych a regionálnych súdov.

12. Európsky súdny dvor zabezpečuje zásadu prednosti práva EÚ a jej jednotný výklad.

ZLOŽENIE SENÁTOV

13. V záujme budovania dôvery a istoty u používateľov patentového systému a zaručenia vysokej kvality a efektívnosti práce EEUPC je nevyhnutné, aby sa pri organizovaní zloženia senátov prostredníctvom združovania zdrojov čo najlepšie využívali skúsenosti sudcov a právnikov z oblasti patentového sporového konania na vnútroštátnej úrovni. Skúsenosti možno získať aj prostredníctvom teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorá by sa mala poskytovať s cieľom zlepšiť odborné znalosti v oblasti patentového sporového konania, zvýšiť ich dostupnosť a zabezpečiť všestranné geografické rozšírenie týchto špecifických znalostí a skúseností.

14. Všetky senáty miestnych a regionálnych súdov a ústredného súdu v rámci súdu prvého stupňa by mali zaručovať rovnakú vysokú kvalitu práce a rovnakú vysokú úroveň právnej a technickej odbornosti.

15. Súdy v zmluvnom štáte, v ktorom sa počas troch po sebe nasledujúcich rokov začalo konanie v menej ako päťdesiatich veciach za rok, by sa mali buď pripojiť k regionálnemu súdu s potrebným minimálnym počtom päťdesiatich konaní ročne, alebo zasadať v zložení, v ktorom je jeden z právnicky kvalifikovaných sudcov štátnym príslušníkom dotknutého zmluvného štátu a dvaja právnicky kvalifikovaní sudcovia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi dotknutého zmluvného štátu, pochádzajú z registra sudcov a pridelia sa súdu podľa individuálneho prípadu.

16. Súdy v zmluvnom štáte, v ktorom sa počas obdobia troch po sebe nasledujúcich rokov začalo za kalendárny rok konanie vo viac ako päťdesiatich veciach, by mali zasadať v zložení, v ktorom sú dvaja z právnicky kvalifikovaných sudcov štátnymi príslušníkmi daného zmluvného štátu. Tretí právnicky kvalifikovaný sudca, ktorý by mal inú štátnu príslušnosť, by sa pridelil z registra sudcov. Právnicky kvalifikovaní sudcovia z registra by sa mali prideľovať dlhodobo, ak je to potrebné na účinné fungovanie súdov s vysokým objemom práce.

17. Všetky senáty miestnych a regionálnych súdov by mali mať dodatočného technického sudcu v prípade protinároku týkajúceho sa zrušenia, alebo ak o to v prípade konania o porušení požiada jedna zo strán. Všetky senáty ústredného súdu by mali zasadať v zložení dvoch právnicky kvalifikovaných sudcov a jedného technicky kvalifikovaného sudcu. Technicky kvalifikovaný sudca by mal mať kvalifikáciu z dotknutej technickej oblasti a mal by sa prideľovať senátu z registra sudcov podľa individuálneho prípadu. Za istých podmienok, ktoré sa vymedzia v rokovacom poriadku, a po dohode s účastníkmi konania môže veci pre súdom prvého stupňa prejednávať jeden právnicky kvalifikovaný sudca.

18. Pri prideľovaní sudcov by sa malo vychádzať z ich právnickej a technickej odbornosti, jazykových zručností a príslušných skúseností.

19. Ustanoveniami o zložení senátov a prideľovaní sudcov by sa malo zabezpečiť, aby bol EEUPC nezávislým a nestranným súdom v zmysle článku 47 Charty základných práv Európskej únie.

SÚDNA PRÁVOMOC V SÚVISLOSTI SO ŽALOBAMI A PROTINÁROKMI TÝKAJÚCIMI SA ZRUŠENIA

20. V záujme zabezpečenia toho, aby miestne a regionálne súdy pracovali rýchlo a vysoko efektívne, musia mať súdy v konaní o protinárokoch týkajúcich sa zrušenia určitú flexibilitu.

a) Priame žaloby o zrušenie patentov by sa mali predkladať ústrednému súdu.

b) Protinárok týkajúci sa zrušenia sa môže v prípade konania o porušení predložiť miestnemu alebo regionálnemu súdu. Dotknutý miestny alebo regionálny súd môže:

i) konať v súvislosti s daným protinárokom týkajúcim sa zrušenia alebo

ii) postúpiť protinárok ústrednému súdu a vo veci porušenia buď pokračovať alebo konanie pozastaviť, alebo

iii) so súhlasom účastníkov konania postúpiť celú vec na rozhodnutie ústrednému súdu.

JAZYKY KONANIA

21. V návrhu dohody, štatúte a rokovacom poriadku by sa mali ustanoviť postupy, ktorými by sa zabezpečila pre účastníkov konania spravodlivosť a predvídateľnosť jazykového režimu. Okrem toho by mal každý súd EEUPC zabezpečovať preklad a tlmočenie počas ústnej časti konania na pomoc dotknutým účastníkom a v rozsahu, ktorý sa považuje za vhodný, a to najmä keď je jedným z účastníkov MSP alebo súkromná osoba.

22. Jazykom konania na miestnych a regionálnych súdoch by mal byť vo všeobecnosti jazyk zmluvného štátu, v ktorom tieto súdy sídlia. Zmluvné štáty však môžu určiť za jazyk konania svojho miestneho alebo regionálneho súdu jeden alebo viaceré úradné jazyky Európskeho patentového úradu. Jazykom konania na ústrednom súde by mal byť jazyk patentu. Jazykom konania na odvolacom súde by mal byť jazyk konania pred súdom prvého stupňa.

23. Každé následné rozhodnutie, ktoré by akokoľvek ovplyvnilo postupy týkajúce sa jazyka konania podľa dohody o EEUPC, by sa malo prijať jednomyseľne.

PRECHODNÉ OBDOBIE

24. Prechodné obdobie by nemalo trvať dlhšie ako päť rokov od nadobudnutia platnosti dohody o EEUPC.

25. Počas prechodného obdobia sa môžu konania o porušení alebo zrušení európskeho patentu naďalej začínať pred vnútroštátnymi súdmi alebo inými príslušnými orgánmi zmluvného štátu so súdnou právomocou podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Každé konanie, ktoré prebieha pred vnútroštátnym súdom na konci prechodného obdobia, by malo naďalej podliehať prechodnému režimu.

26. Pokiaľ sa konanie pred EEUPC ešte nezačalo, mali by mať držitelia európskych patentov alebo prihlášok patentov udelených alebo podaných pred nadobudnutím platnosti dohody o EEUPC možnosť rozhodnúť sa pre neuplatňovanie výlučnej právomoci EEUPC, ak toto rozhodnutie oznámia kancelárii najneskôr jeden mesiac pred skončením prechodného obdobia.

REVÍZNA DOLOŽKA O ZLOŽENÍ SENÁTOV A PROTINÁROKOCH TÝKAJÚCICH SA ZRUŠENIA

27. Komisia by mala pozorne monitorovať fungovanie, efektívnosť a vplyv ustanovení o zložení senátov prvého stupňa a o právomoci v súvislosti so žalobami a protinárokmi týkajúcimi sa zrušenia, ako sa uvádza v bodoch 15, 16 a 20. Buď šesť rokov po nadobudnutí platnosti dohody o EEUPC, alebo potom, ako EEUPC rozhodne v dostatočnom počte konaní vo veci porušenia (približne 2 000), podľa toho, ktoré sa dosiahne neskôr, a neskôr v prípade potreby v pravidelných intervaloch by mala Komisia na základe rozsiahlej konzultácie s používateľmi a stanoviska EEUPC vypracovať správu s odporúčaniami týkajúcimi sa pokračovania, ukončenia alebo úpravy príslušných ustanovení, o ktorých by mal rozhodnúť zmiešaný výbor.

28. Komisia by mala zvážiť najmä alternatívne riešenia, ktoré by posilnili multinárodné zloženie senátov miestnych a regionálnych súdov a na základe ktorých by sa postupovali ústrednému súdu protinároky týkajúce sa zrušenia alebo v prípade dohody oboch účastníkov celá vec.

ZÁSADY FINANCOVANIA EEUPC

29. EEUPC by sa mal financovať z vlastných finančných príjmov EEUPC, ktoré pozostávajú zo súdnych poplatkov, a aspoň v prechodnom období uvedenom v bode 24 podľa potreby z príspevkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a zmluvných štátov, ktoré nie sú členskými štátmi.

30. Zmluvný štát, ktorý zriaďuje miestny súd, by mal poskytnúť materiálne zabezpečenie, ktoré je na tento účel potrebné.

31. Súdne poplatky by mal stanovovať zmiešaný výbor na návrh Komisie, ktorého súčasťou by malo byť posúdenie očakávaných nákladov EEUPC vypracované Komisiou. Súdne poplatky by sa mali stanovovať na takej úrovni, ktorá zabezpečí správnu rovnováhu medzi zásadou rovnakého prístupu k spravodlivosti, najmä pokiaľ ide o MSP a mikrosubjekty, a primeraným príspevkom účastníkov konania na náklady, ktoré EEUPC vzniknú, pričom sa zohľadnia hospodárske zisky účastníkov konania a cieľ, ktorým je samofinancovanie súdu a jeho finančná rovnováha. Zvážiť možno aj cielené opatrenia na podporu MSP a mikrosubjektov.

32. EEUPC by sa mal zorganizovať čo najúčinnejšie a najhospodárnejšie a mal by zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti s ohľadom na potreby MSP a mikrosubjektov.

33. Náklady a financovanie EEUPC by mal pravidelne monitorovať zmiešaný výbor a úroveň súdnych poplatkov by sa mala pravidelne preskúmavať v súlade s bodom 31.

34. Po skončení prechodného obdobia by mal zmiešaný výbor na základe správy Komisie o nákladoch a financovaní EEUPC zvážiť prijatie opatrení zameraných na cieľ, ktorým je samofinancovanie.

PRISTÚPENIE

35. Na úvod by mala byť možnosť pristúpenia zmluvných štátov Európskeho patentového dohovoru, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, otvorená pre zmluvné strany Európskej dohody o voľnom obchode. Po prechodnom období by zmiešaný výbor mohol jednomyseľne rozhodnúť o pozvaní zmluvných štátov Európskeho patentového dohovoru k pristúpeniu, ak v celom rozsahu vykonali všetky relevantné ustanovenia práva EÚ a zaviedli účinné štruktúry na ochranu patentov.

II. PATENT EÚ

REŽIM PREKLADOV

36. Nariadenie o patente EÚ by sa malo doplniť samostatným nariadením, ktorým by sa upravoval režim prekladov pre patent EÚ a ktoré by prijala jednomyseľne Rada v súlade s článkom 118 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nariadenie o patente EÚ by malo nadobudnúť účinnosť spoločne s týmto samostatným nariadením o režime prekladov pre patent EÚ.

UDRŽIAVACIE POPLATKY

37. Udržiavacie poplatky za patenty EÚ by sa mali počas trvania patentu postupne zvyšovať a spoločne s poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť v etape podávania prihlášky, by mali pokrývať všetky náklady súvisiace s udeľovaním a správou patentu EÚ. Udržiavacie poplatky by sa uhrádzali Európskemu patentovému úradu, ktorý by si ponechal 50 % z nich a zvyšok by rozdelil medzi členské štáty na základe distribučného kľúča určeného na účely súvisiace s patentmi.

38. Keď nariadenie o patente EÚ nadobudne účinnosť, výberový výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie by mal stanoviť presnú výšku udržiavacích poplatkov, ako aj distribučný kľúč na ich rozdelenie. Výberový výbor by sa mal skladať iba zo zástupcov EÚ a všetkých členských štátov. Pozícia, ktorú má EÚ a členské štáty zaujať v rámci výberového výboru, by sa musela stanoviť v rámci Rady súčasne s prijatím nariadenia o patente EÚ. Pri stanovovaní úrovne udržiavacích poplatkov by sa okrem uvedených zásad mal zohľadniť aj cieľ uľahčenia inovácie a podpory konkurencieschopnosti európskych podnikov. Táto úroveň by mala odrážať aj veľkosť trhu, na ktorý sa vzťahuje patent EÚ, a mala by byť podobná úrovni udržiavacích poplatkov za predpokladaný priemerný európsky patent v čase prvého rozhodnutia výberového výboru.

39. Pri stanovovaní distribučného kľúča by sa mal zohľadniť súbor spravodlivých, nestranných a relevantných kritérií, ako je napríklad úroveň patentovej činnosti a veľkosť trhu. Distribučný kľúč by mohol poskytovať kompenzáciu okrem iného za úradný jazyk, ktorý nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, za neprimerane nízku úroveň patentovej činnosti a za novšie členstvo v EPD.

40. Výberový výbor by mal svoje rozhodnutia pravidelne preskúmavať.

POSILNENÉ PARTNERSTVO

41. Cieľom posilneného partnerstva je presadzovať inováciu zvyšovaním efektívnosti procesu udeľovania patentov tým, že sa zabráni zdvojovaniu práce s cieľom urýchliť udeľovanie patentov, čím sa urýchli prístup na trh pre inovačné výrobky a služby a znížia sa náklady prihlasovateľov. V posilnenom partnerstve by sa mala využívať existujúca odbornosť ústredných úradov priemyselného vlastníctva, ako aj posilňovať ich schopnosť zlepšovať celkovú kvalitu patentového systému v budúcnosti.

42. Posilnené partnerstvo by malo umožniť Európskemu patentovému úradu podľa potreby pravidelne využívať výsledky vyhľadávaní, ktoré vykonali ústredné úrady priemyselného vlastníctva z členských štátov Európskej patentovej organizácie v súvislosti s prihláškou národného patentu, ak sa pri následnom podaní prihlášky európskeho patentu uplatňuje právo prednosti. Tieto výsledky by mal mať Európsky patentový úrad k dispozícii v súlade s projektom využívania v rámci Európskeho patentového úradu.

43. Ústredné úrady priemyselného vlastníctva môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore inovácie. Všetky ústredné úrady priemyselného vlastníctva vrátane tých, ktoré v priebehu procesu udeľovania národného patentu neuskutočňujú vyhľadávania, môžu zohrávať v rámci posilneného partnerstva dôležitú úlohu poskytovaním poradenstva potenciálnym prihlasovateľom vrátane MSP, šírením informácií o patentoch a prijímaním prihlášok.

44. Posilnené partnerstvo by malo v plnej miere rešpektovať ústrednú úlohu Európskeho patentového úradu pri skúmaní a udeľovaní európskych patentov. V rámci posilneného partnerstva by sa od Európskeho patentového úradu očakávalo, že zváži možnosť, ale nebude povinný využívať výsledky práce vykonanej zúčastnenými úradmi. Európsky patentový úrad by mal mať naďalej možnosť uskutočňovať ďalšie vyhľadávania. Posilnené partnerstvo by nemalo obmedzovať možnosť prihlasovateľov podávať prihlášky priamo Európskemu patentovému úradu.

45. Posilnené partnerstvo by podliehalo pravidelnému preskúmaniu, pri ktorom by sa zohľadnili názory používateľov patentového systému. Okrem toho by na doladenie procesu vyhľadávania v záujme optimálneho využitia zdrojov bola nevyhnutná pravidelná spätná väzba od Európskeho patentového úradu určená zúčastneným úradom a zameraná na to, ako sa správy o vyhľadávania v Európskom patentovom úrade využívajú.

46. Posilnené partnerstvo by malo vychádzať z európskych noriem pre vyhľadávanie
(ESS – European Standard for Searches), ktoré obsahujú kritériá na zabezpečenie kvality. ESS by sa okrem vyhľadávaní mali vzťahovať aj na odbornú prípravu, nástroje, spätnú väzbu a posudzovanie.

47. Súčasne s prijatím nariadenia o patente EÚ by sa mala v rámci Rady stanoviť pozícia, ktorú majú EÚ a členské štáty zaujať k vykonávaniu posilneného partnerstva vrátane ESS, a táto pozícia by sa potom mala uplatňovať v kontexte európskej patentovej siete, najmä projektu využívania a európskeho systému kvality, a to v rámci politiky Európskej patentovej organizácie.

48. Účasť ústredných orgánov priemyselného vlastníctva na posilnenom partnerstve by mala byť dobrovoľná, ale otvorená pre všetkých. V duchu uľahčenia využívania a združovania všetkých dostupných zdrojov by sa mala podnecovať regionálna spolupráca. Okrem toho by sa mala ďalej analyzovať, testovať a hodnotiť možnosť obmedzenia účasti ústredného úradu priemyselného vlastníctva na jednu alebo viacero špecifických technických oblastí.

49. V súčasnosti prijímanými opatreniami by nemal byť dotknutý ďalší rozvoj posilneného partnerstva vrátane budúcich modelov zlepšovania partnerstva medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva. Za týchto podmienok by Európsky patentový úrad a členské štáty mali poskytnúť komplexné hodnotenie fungovania a ďalšieho rozvoja posilneného partnerstva na základe skúseností získaných pri jeho uplatňovaní, ako aj výsledkov dosiahnutých ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva pri plnení ESS.

ZMENY A DOPLNENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU A PRISTÚPENIE EURÓPSKEJ ÚNIE K EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU

50. V záujme zavedenia patentu EÚ do praxe by sa v potrebnom rozsahu zmenil a doplnil Európsky patentový dohovor (EPD). EÚ a jej členské štáty by mali prijať a zaviesť všetky potrebné opatrenia vrátane tých, ktoré si vyžaduje pristúpenie EÚ k EPD. Zmeny a doplnenia EPD, ktoré sa v tejto súvislosti považujú za potrebné, by nemali mať za následok žiadnu revíziu zásadných ustanovení patentového práva, ktoré nesúvisia s vytvorením patentu EÚ“.

NA CESTE KU KONKURENCIESCHOPNEJ, INOVATÍVNEJ A ENVIRONMENTÁLNE EFEKTÍVNEJ EURÓPE – závery Rady

V nadväznosti na diskusiu prijala Rada závery uvedené v dokumente 17179/09 .

LEPŠIA PRÁVNA REGULÁCIA – závery Rady

Rada prijala závery uvedené v dokumente 16111/09 .

EURÓPSKA SÚKROMNÁ SPOLOČNOSŤ

Vzhľadom na to, že jednomyseľnosť potrebná na dohodu sa nedosiahla, Rada konštatovala, že na návrhu, ktorého cieľom je stanovenie právnej formy európskej súkromnej spoločnosti (nazývanej tiež „ Societas Privata Europea“ alebo „SPE“), je potrebné ďalej pracovať.

Komisia predložila návrh nariadenia 27. júna 2008 (dokument 11252/08 ) ako časť série opatrení v rámci iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (SBA). Prípravné orgány Rady ho viackrát preskúmali a v máji minulého roka, počas rokovaní o vykonávaní SBA, Rada vzala na vedomie správu o pokroku (dokument 9658/09 ).

Cieľom návrhu je vytvoriť nový nástroj, ktorým sa má zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov s ručením obmedzeným (MSP) tak, že sa uľahčí ich zakladanie a činnosť na jednotnom trhu, poskytne pružný režim obchodného práva v celej EÚ a znížia náklady na dosiahnutie súladu s predpismi pri zakladaní a činnosti MSP.

PRIORITY VNÚTORNÉHO TRHU – závery Rady

Rada so zreteľom na prípravu lisabonského programu pre rast a zamestnanosť po roku 2010 prijala tieto závery: (dokument 16112/09 ).

RÔZNE

Rokovania o automobilovom priemysle počas pracovného obeda

V súvislosti so zasadnutím Rady pozvalo predsedníctvo zástupcov General Motors (GM), aby počas neformálneho obeda predstavili plány na reštrukturalizáciu svojich európskych aktivít. Po tejto prezentácii rokovali ministri o situácii v automobilovom priemysle. Predsedníctvo konštatovalo zbližovanie názorov na týchto zásadách:

 • Reštrukturalizovaný európsky automobilový priemysel musí nadviazať na silné jedinečné európske oblasti, hlavne na jednotný trh, a musí mať za cieľ vytvoriť ekologickejší európsky vozový park, ktorý prispeje k splneniu našich cieľov v oblasti klímy,

 • Vďaka efektívnym obchodným postupom spájajúcim Európu môže celý automobilový priemysel prosperovať bez štátnej pomoci, ktorá narúša trh,

 • Uvedomenie si skutočnosti, že výrobcovia musia prispôsobiť výrobné kapacity vývoju na trhoch,

 • Členské štáty a Komisia zohrávajú pri podpore výskumu, rozvoja a inovácií významnú úlohu, v neposlednom rade aj prostredníctvom opatrení na technologický rozvoj prijatých ako časť európskeho plánu na oživenie hospodárstva,

 • Akákoľvek finančná podpora pridelená tomuto odvetviu by sa mala zakladať na striktne objektívnych a ekonomických kritériách a mala by podliehať trvalému striktnému monitorovaniu a schvaľovaniu Komisiou,

 • Je potrebné dosiahnuť vysoký stupeň transparentnosti, vymieňať si informácie a zabrániť tomu, aby na geografické rozdelenie reštrukturalizačných opatrení prijatých zo strany GM alebo iných spoločností v automobilovom priemysle mali vplyv iné ako obchodné podmienky,

 • Informačné a konzultačné postupy sa musia rešpektovať a mal by sa používať spoločensky zodpovedný prístup,

 • Je stále dôležité, aby sme sa vyhli pretekom medzi členskými štátmi v poskytovaní dotácií a akejkoľvek fragmentácii vnútorného trhu.

Komisia sa na základe týchto zásad vyzvala, aby naďalej koordinovala politiky EÚ v tejto veci aj prostredníctvom predbežného hodnotenia obchodného plánu a overila súlad s pravidlami o štátnej pomoci a pravidlami vnútorného trhu.

Belgická delegácia prispela informačnou poznámkou (dokument 16693/09 ).

Projekt výskumu v oblasti Baltského mora (BONUS – 169)

Komisia stručne predstavila návrh boja proti negatívnemu vplyvu znečisťovania, zmene klímy, acidifikácii, nadmernému využívaniu a strate biodiverzity v Baltskom mori (dokument 15234/09 ) vykonávaného štátmi EÚ z oblasti Baltského mora prostredníctvom spoločného projektu výskumu a vývoja (program BONUS – 169) (dokument 16768/09 ).

Projekt experimentálneho reaktora jadrovej syntézy organizácie ITER

Rada vzala na vedomie správu Komisie o výsledku zasadnutia rady Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy, ktorá sa uskutočnila vo francúzskom meste Cadarache 18. a 19. novembra.

Vývoj nízkoúhlíkových technológií (Plán SET)

Komisia poskytla Rade informácie o svojom oznámení o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (Plán SET). Impulz na začatie európskeho strategického plánu energetických technológií dali závery Rady z 28. februára 2008. Je zameraný na urýchlený rozvoj a rozsiahle uplatňovanie čistých, trvalo udržateľných a účinných energetických technológií, čím prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2020, ako aj k celosvetovému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050.

Výskumný projekt Extreme Light Infrastructure (ELI)

Ministri Českej republiky, Maďarska a Rumunska zodpovední za výskum vyjadrili svoju vôľu a pripravenosť vybudovať výskumný projekt ELI, a vyzvali všetky členské štáty, aby sa zúčastnili na tejto iniciatíve (dokument ( 16197/09 ).

Cezhraničné elektronické obchodovanie v EÚ medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi

Komisia stručne predstavila oznámenie (dokument 15058/09 ), ktoré analyzuje vplyv súčasného politického rámca na cezhraničný predaj tovarov prostredníctvom internetu. Poukazuje tiež na skutočnosť, že napriek značnému potenciálu pre väčší objem cezhraničného obchodovania je elektronické obchodovanie stále prevažne fragmentované na jednotlivé krajiny. V rozdielnych politických oblastiach sa identifikovalo viacero regulačných prekážok.

Konferencia na tému spotrebiteľských práv pri nákupe digitálneho obsahu (Štokholm 4. novembra 2009)

Predsedníctvo informovalo Radu o výsledku konferencie. 1

Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti (GMES)

Komisia poskytla informačnú poznámku (dokument 16546/09 ) o svojom oznámení o GMES: Výzvy a ďalšie kroky v oblasti zložky „vesmír“ (dokument 15496/09 ).

Hazardné a stávkové hry v EÚ

Rada vzala na vedomie správu predsedníctva (dokument 16571/09 ) o právnom rámci pre hazardné a stávkové hry v členských štátoch EÚ. Švédske predsedníctvo uskutočnilo viacero zasadnutí expertov zameraných na výmenu najlepších postupov s osobitným dôrazom na spoločensko-ekonomické náklady hazardných hier, opatrenia na zvýšenie zodpovednosti v súvislosti s hazardnými hrami a zákaz podpory a navádzania na trestnú činnosť.

Uvádzanie stavebných výrobkov na vnútorný trh

Rada vzala na vedomie správu predsedníctva o pokroku týkajúcu sa súčasného stavu rokovaní o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (dokument 16570/09 ).

Lepšia právna regulácia: skúsenosti z výmeny dobrých príkladov

Predsedníctvo stručne informovalo o výsledku prieskumu a vyzvalo členské štáty, aby uviedli vhodné príklady opatrení na lepšiu právnu reguláciu a ich účinok (dokument 16596/09 ).

Knihy na Google

Komisia predstavila ministrom pre konkurencieschopnosť písomnú správu o návrhu urovnania nevyriešenej skupinovej žaloby týkajúcej sa projektu „Knižnica Google“. Správa bola tiež predložená Rade pre vzdelávanie, mládež a kultúru 26. a 27. novembra (dokument 15109/09 ).

Pracovný program nadchádzajúceho predsedníctva

Španielska delegácia informovala Radu o pracovnom programe v oblasti politík pre konkurencieschopnosť počas svojho predsedníctva v prvej polovici roku 2010. Program je v súlade so spoločným programom pripraveným španielskym, belgickým a maďarským predsedníctvom a zahŕňa obdobie od januára 2010 do júna 2011 (dokument 16771/09 ).

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

VNÚTORNÝ TRH

Prahové hodnoty na zadávanie zákaziek – verejné obstarávanie

Rada rozhodla nevzniesť námietku proti prijatiu nariadenia Komisie zameraného na prispôsobenie prahových hodnôt pre postupy na zadávanie zákaziek podľa:

 • smernice 2004/17/ES o subjektoch pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb,

 • smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek, a 

 • smernice 2009/81/ES o zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Vykonávanie Lisabonskej zmluvy - vymenovania

Rada po vzájomnej dohode s vymenovaným predsedom nasledujúcej Komisie José Manuelom Durãom Barrosom a v súlade s článkom 17 ods. 3, 4 a 7 Lisabonskej zmluvy prijala zoznam ďalších osôb, ktoré navrhuje na vymenovanie ako členov Komisie na obdobie od konca súčasného funkčného obdobia Komisie do 31. októbra 2014 (dokument 16937/09 ).

Osobitne Európska rada po dohode s predsedom Komisie a v súlade s článkom 18 ods. 1 Lisabonskej zmluvy vymenovala Catherine Ashtonovú za vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na obdobie od konca súčasného funkčného obdobia Komisie do 31. októbra 2014 (dokument 1/09 ).

Predsedu, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatných členov Komisie v súlade s článkom 17 ods. 7 tretím pododsekom Lisabonskej zmluvy schvaľuje ako celok Európsky parlament.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Typové schvaľovanie poľnohospodárskych alebo lesných traktorov – regulačný postup s kontrolou

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti prijatiu rozhodnutia Komisie, ktorým sa prispôsobuje viacero smerníc o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych alebo lesných traktorov podľa technického pokroku. Rada môže v súlade s regulačným postupom s kontrolou vzniesť námietku proti prijatiu aktu Komisie, ktorý presahuje vykonávaciu právomoc Komisie, nie je v súlade s cieľom alebo obsahom základného nástroja alebo nerešpektuje zásadu subsidiarity alebo proporcionality, ak predtým regulačný výbor podporil navrhované opatrenia.

1 :

Smernica 85/577/EHS o zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov, smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernica 97/7/ES o zmluvách na diaľku a smernica 1999/44/ES o predaji spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar.

1 :

Spotrebiteľské práva pri nákupe digitálneho obsahu .


Side Bar