Navigation path

Left navigation

Additional toolsСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17076/09 (Presse 365)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2982-ро заседание на Съвета

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания)

Брюксел, 3-4 декември 2009 г.

Председател Г-н Tobias KRANTZ
Министър на висшето образование и научните изследвания
Г-жа Nyamco SABUNI
Министър на интеграцията и равните възможности
Г-жа Maud Olofsson
Заместник министър-председател и министър на предприятията и енергетиката
Dr Ewa Björling
Министър на търговията
на Швеция

Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно усъвършенстване на патентната система в Европа и постигна съгласие по бъдещ регламент относно патент на ЕС (преди „патент на Общността“) .

Като принос към бъдещата стратегия на ЕС за устойчиви работни места и растеж , Съветът прие заключения относно начините за постигане на конкурентоспособна, иновативна и екологично ефективна икономика, относно приоритети за вътрешния пазар и относно програмата за по-добро регулиране.

В областта на научните изследвания Съветът прие заключения относно:

- насоки за бъдещи приоритети в европейската научноизследователска дейност и иновациите, основани на научни изследвания, в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.;

- бъдещето на научните изследвания , иновациите и инфраструктурите в областта на информационните и комуникационни технологии ; както и

- съвместно планиране на научните изследвания в Европа, в т.ч. стартиране на пилотната инициатива за съвместно планиране в областта на борбата с невродегенеративните заболявания , по специално с болестта на Алцхаймер

Освен това Съветът прие резолюция относно по-добро управление на европейското изследователско пространство .

СЪДЪРЖАНИЕ 1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОРИТЕТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИТЕ, ОСНОВАНИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ — Заключения на Съвета

ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО — Резолюция на Съвета

БЪДЕЩЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИТЕ И ИНФРАСТУКТУРИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ — Заключения на Съвета

СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПА — Заключения на Съвета

директива относно правата на потребителите

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПАТЕНТНАТА СИСТЕМА В ЕВРОПА — Заключения на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАТЕНТА НА ЕС

КЪМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, ИНОВАТИВНА И ЕКОЛОГИЧНО ЕФЕКТИВНА ЕВРОПА — Заключения на Съвета

ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ — Заключения на Съвета

европейско частно дружество

ПРИОРИТЕТИ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР — Заключения на Съвета

ДРУГИ ВЪПРОСИ

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Прагове за възлагане на договори — Обществени поръчки

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Изпълнение на Договора от Лисабон — назначения

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Типово одобрение на селскостопански или горски трактори — процедура по регулиране с контрол

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:

Белгия:

Г-н Vincent VAN QUICKENBORNE Министър на икономиката и административното опростяване

Г-н Benoît CEREXHE Министър в правителството на региона Брюксел-столица, отговарящ за заетостта, икономиката, научните изследвания, противопожарната защита и спешната медицинска помощ

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на институционалната реформа, административните въпроси, външната политика, медиите, туризма, пристанищата, земеделието, морския риболов и политиката за развитие на селските райони

България:

Г-н Евгени Ангелов Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма

Чешка република:

Г-жа Miroslava KOPICOVÁ Министър на образованието, младежта и спорта

Г-н Martin TLAPA Заместник-министър на промишлеността и търговията, отговарящ за Европейския съюз

Дания:

Г-жа Lene ESPERSEN Министър на икономиката, търговията и промишлеността

Г-н Uffe TOUDAHL PEDERSEN Държавен секретар, Министерство на науката, технологията и иновациите

Германия:

Г-н Rainer BRÜDERLE Федерален министър на икономиката и технологиите

Г-жа Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER Федерален министър на правосъдието

Г-н Thomas RACHEL Парламентарен държавен секретар към федералния министър на образованието и научноизследователската дейност

Естония:

Г-н Tõnis LUKAS Министър на образованието и науката

Г-н Juhan PARTS Министър на икономиката и комуникациите

Ирландия:

Г-жа Mary COUGHLAN Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на предприемачеството, търговията и заетостта

Гърция:

Г-н Stavros ARNAOUTAKIS Държавен секретар, Министерство на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот

Испания:

Г-жа Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL Министър на науката и иновациите

Г-н Miguel SEBASTIÁN GASCÓN Министър на промишлеността, туризма и търговията

Франция:

Г-н Pierre LELLOUCHE Държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси, към министъра на външните работи и европейските въпроси

Италия:

Г-н Andrea RONCHI Министър без портфейл, отговарящ за европейските политики

Кипър:

Г-н Costas IACOVOU Директор „Планиране“, Бюро по планиране

Г-н Efstathios HAMBOULLAS Генерален директор, Министерство на търговията

Латвия:

Г-н Artis KAMPARS Министър на икономиката

Г-жа Tatjana KOĶE Министър на образованието и науката

Литва:

Г-н Rimantas ŽYLIUS Заместник-министър на икономиката

Люксембург:

Г-н Jeannot KRECKÉ Министър на икономиката и външната търговия

Унгария:

Г-жа Judit LÉVAYNÉ FAZEKAS Заместник-министър, Министерство на правосъдието и правоприлагащите органи

Г-н Zoltán MESTER Заместник-министър, Министерство на националното развитие и икономиката

Малта:

Г-н Jason AZZOPARDI Парламентарен секретар по въпросите на приходите и държавните земи в Министерството на финансите, икономиката и инвестициите

Нидерландия:

Г-жа Maria van der HOEVEN Министър на икономиката

Г-н Ronald PLASTERK Министър на образованието, културата и науката

Австрия:

Г-н Johannes HAHN Федерален министър на науката и научните изследвания

Г-н Reinhold MITTERLEHNER Федерален министър на икономическите въпроси, семейството и младежта

Полша:

Г-н Igor DZIALUK Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Г-н Marcin KOROLEC Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Г-н Jerzy SZWED Заместник държавен секретар, Министерство на науката и висшето образование

Португалия:

Г-н José MARIANO GAGO Министър на науката, технологията и висшето образование

Г-н José VIEIRA DA SILVA Министър на икономиката, иновациите и развитието

Г-н Fernando SERRASQUEIRO Държавен секретар за търговията, услугите и защитата на потребителите

Румъния:

Г-н Bogdan MANOIU Министър на икономиката

Г-н Bogdan CHIRIOIU Държавен секретар

Г-н Marian ECHANESCU Държавен секретар

Словения:

Г-н Jozsef GYÖRKÖS Държавен секретар в Министерство на висшето образование, науката и технологиите

Словакия:

Г-н Jozef HABÁNIK Държавен секретар в Министерство на образованието

Г-н Peter ŽIGA Държавен секретар в Министерство на икономиката

Финландия:

Г-жа Anni SINNEMÄKI Министър на труда

Г-жа Riina NEVAMÄKI Държавен секретар по икономическите въпроси

Швеция:

Г-жа Maud OLOFSSON Заместник министър-председател и министър на предприятията и енергетиката

Г-жа Ewa BJÖRLING Министър на търговията

Г-н Tobias KRANTZ Министър на висшето образование и научните изследвания

Г-жа Nyamko SABUNI Министър на интеграцията и равните възможности

Г-н Peter HONETH Държавен секретар към министъра на висшето образование и научните изследвания

Г-н Göran HÄGGLUND Държавен секретар към министъра на предприятията и енергетиката

Г-н Gunnar WIESLANDER Държавен секретар към министъра на търговията

Обединено кралство:

Г-н Kevin BRENNAN Заместник-министър по въпросите на допълнителното образование, професионалните умения и придобиването на квалификация и потребителските въпроси

Г-н David LAMMY Заместник-министър на висшето образование и интелектуалната собственост

Г-н Ian LUCAS Парламентарен държавен секретар по въпросите на икономиката и регулаторната реформа

Комисия:

Г-н Günter VERHEUGEN Заместник-председател

Г-н Janez POTOČNIK Член

Г-жа Neelie KROES Член

Г-жа Meglena KUNEVA Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОРИТЕТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИТЕ, ОСНОВАНИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ — Заключения на Съвета

Съветът проведе открит ориентационен дебат по бъдещите приоритети за научните изследвания като принос към Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. за създаването на растеж и работни места.

Дебатът беше съсредоточен върху три основни теми, в които се разглеждат целите на стратегията за периода след 2010 г., необходимостта да се гарантира по-добро взаимодействие между научните изследвания, иновациите, основани на научни изследвания, и образованието, както и съществено опростяване на административните процедури и правила за финансиране на научни изследвания.

След дебата Съветът прие заключенията, изложени в документ 17189/09 .

ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО — Резолюция на Съвета

Съветът прие резолюцията, изложена в документ 17159/09 .

БЪДЕЩЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИТЕ И ИНФРАСТУКТУРИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ — Заключения на Съвета

Съветът прие заключенията, изложени в документ 17190/09 .

СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПА — Заключения на Съвета

а) Стартиране на пилотната инициатива за съвместно планиране в областта на борбата с невродегенеративните заболявания, по-специално с болестта на Алцхаймер

б) Напредък в съвместното планиране и перспективи

Съветът прие заключенията, изложени в документ 17226/09 .

директива относно правата на потребителите

При открито заседание Съветът проведе ориентационен дебат относно проект за директива, която е насочена към подобряване на функционирането на вътрешния пазар и същевременно гарантира високо ниво на права на потребителите в целия ЕС, като преразглежда и допълва четирите действащи директиви 1 и въвежда нови правила за доставката и прехвърлянето на риска.

Резултатът от дебата ще осигури насоки и солидна основа за продължаване на работата през идните месеци.

След дебата председателството направи обобщение на дебата по следните основни линии:

„Изказвания, съсредоточени върху важни предизвикателства в бъдеще, в т.ч.

 • положението на потребителите и гражданите във вътрешния пазар;

 • техническото развитие и електронна търговия, която по същността си няма граници.

 • трансграничното измерение между региони, между съседни държави и в рамките на целия вътрешен пазар; както и

 • необходимостта от баланс между правата на потребителите и задълженията за търговците.

Въпреки че отправните точки на държавите-членки понякога се различават, считаме, че са необходими повече общи правила за постигането на модерна и ясна европейска политика за защита на потребителите, която да предоставя правна сигурност.

Шведското председателство ще отчете изразените от делегациите мнения при финализирането на преразгледания текст на проекта за директива.

Съществува широка подкрепа за по-общи определения на договорите от разстояние и договорите извън търговския обект, така че да се гарантира, че потребителите имат право на конкретна информация и право на отказ в повече случаи отколкото понастоящем.

Редица делегации изразиха подкрепа за общи правила за правото на отказ, голямо мнозинство от делегациите споменаха право на отказ в 14-дневен срок за потребителите както при договори от разстояние, така и при договори извън търговския обект.

Няколко участника изразиха опасения по отношение на правилата относно доставката и дефектните стоки, но същевременно показаха желание да се намери път за постигане на решения.

Голям брой държави-членки на ЕС считат, че съществуват специфични области, които не следва да бъдат обхванати от някои или всички части на директивата, като договорите за недвижимо имущество и за финансови услуги.“.

Предишни преговори показаха, че в текста на предложението на Комисията ( 14183/08 ) е необходимо изясняване, с оглед подходящо отразяване на важни елементи като обхвата на бъдещата директива, съгласуваността с други законодателни актове на Общността и взаимодействие с общото договорно право на държавите-членки.

Предложението обхваща правото на информация и отказ при покупка от разстояние или извън търговския обект, възстановяване на платената сума при прекратяване на договор поради забавяне на доставката и средства за правна защита при дефектни стоки. Налице е и забрана за неравноправни договорни клаузи. Целта е набор от актуализирани, ясни и по-единни правила относно правата на потребителите при закупуване на стоки и услуги, с цел да се допринесе за добро функциониране на вътрешния пазар и високо ниво на защита на потребителите.

Предложението, изискващо процедура за съвместно вземане на решение с Европейския парламент, беше представено през октомври 2008 г. вследствие на стартиралия през 2004 г. преглед на достиженията на правото на ЕС относно потребителите.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПАТЕНТНАТА СИСТЕМА В ЕВРОПА — Заключения на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАТЕНТА НА ЕС

Съветът проведе дебат по усъвършенстване на патентната система в Европа и прие заключения по основните характеристики на бъдещата патентна система на основата на два главни стълба, включващи:

1. създаване на единна система за уреждане на спорове в областта на патентите, която ще има изключителна компетентност изключителна компетентност по отношение на граждански спорове, свързани с нарушаването и валидността на патентите на ЕС и европейските патенти, и ще се състои от първоинстанционен съд (централно подразделение, както и местни и регионални подразделения) и апелативен съд.

2. създаване на патент на ЕС като единен правен инструмент за предоставяне на патенти, валидни в ЕС като цяло. При открито заседание Съветът постигна съгласие и по общ подход (т.е. принципно съгласие и в очакване на становището на Европейския парламент) по проект за регламент за създаване на патента на ЕС.

Заключенията, които ще представляват основа за по-нататъшната работа, са възпроизведени по-долу:

„СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

1. КАТО ПРИПОМНЯ, че усъвършенстването на патентната система в Европа е необходимо условие за стимулиране на растежа чрез иновации и за подпомагане на европейския бизнес, по-специално на малките и средни предприятия (МСП), да се справи с икономическата криза и международната конкуренция;

2. КАТО ИМА ПРЕДВИД, че тази усъвършенствана патентна система има решаващо значение за вътрешния пазар и че тя следва да се основава на два стълба, а именно създаването на патент на Европейския съюз (наричан по‑нататък „патент на ЕС“) и установяването на интегрирана, специализирана и единна юрисдикция за патентните спорове, което да подобри прилагането на патентите и да засили правната сигурност;

3. КАТО ОТЧИТА извършената до този момент значителна работа в рамките на подготвителните органи на Съвета във връзка с правните инструменти, необходими за създаването на посочените по‑горе два стълба;

4. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че заключенията по‑долу относно основните елементи на Съда за европейски патенти и патенти на ЕС (І) биха могли да послужат като основа за цялостно окончателно споразумение относно пакета от мерки за усъвършенстване на патентната система в Европа, а заключенията относно патента на ЕС (ІІ) следва да бъдат част от това споразумение, което да обхваща създаването на Съда за европейски патенти и патенти на ЕС (СЕППЕС), патента на ЕС, включително отделната разпоредба относно договореностите за превод, посочена в точка 36 по‑долу, засилването на партньорството между Европейското патентно ведомство и централните служби за индустриална собственост на държавите‑членки и, доколкото това е необходимо, изменения на Европейската патентна конвенция;

5. ИЗТЪКВА, че заключенията по‑долу не засягат искането за становище на Съда на Европейските общности, нито отделните писмени защити на държавите‑членки и зависят от становището на Съда на Европейските общности;

6. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ проекта за споразумение относно Съда за европейски и общностни патенти, поместен в док. 7928/09 от 23 март 2009 г. (наричан по‑нататък проекта за споразумение), признава, че някои елементи на предвижданото споразумение се обсъждат оживено;

7. ИЗТЪКВА, че така предвижданата система следва да бъде установена при надлежно зачитане на конституционните разпоредби на държавите‑членки и да не засяга искането за становище на Съда на Европейските общности; както и че създаването на СЕППЕС ще бъде основано на споразумение, чието ратифициране от държавите‑членки следва да се осъществи при пълно зачитане на съответните им конституционни изисквания;

8. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че решението за разпоредбите относно седалището на СЕППЕС следва да се приема като част от цялостното окончателно споразумение, посочено в точка 4 по‑горе, и зачита съответните достижения на правото на ЕС;

9. ОТЧИТА, че някои държави‑членки имат принципни опасения от правен характер относно създаването на СЕППЕС и неговата цялостна структура, предвидена в настоящите заключения, като тези опасения трябва да бъдат разгледани отново, в светлината на становището на Съдът на Европейските общности;

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЪДА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ И ПАТЕНТИ НА ЕС

СЪД ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ И ПАТЕНТИ НА ЕС

10. СЕППЕС следва да има изключителна компетентност по отношение на граждански спорове, свързани с нарушаването и валидността на патентите на ЕС и европейските патенти.

11. Както се посочва в проекта за споразумение, СЕППЕС следва да се състои от първоинстанционен съд, апелативен съд и регистър. Първоинстанционният съд следва да се състои от централно подразделение, както и от местни и регионални подразделения.

12. Съдът на Европейските общности гарантира спазването на принципа на върховенство на правото на ЕС и еднаквото му тълкуване.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЪСТАВИ

13. За изграждането на доверие сред ползвателите на патентната система и за гарантиране на високото качество и ефикасност в работата на СЕППЕС, е от решаващо значение определянето на съдебните състави да бъде организирано така, че да се използва максимално опитът в областта на патентните спорове сред съдиите и практикуващите юристи на национално равнище чрез обединяване на ресурси. Опитът може да бъде придобит и чрез теоретично и практическо обучение, които следва да се осигурят с цел подобряване и увеличаване на наличната професионална компетентност в областта на патентните спорове и гарантиране на широко географско разпространение на тези специфични знания и опит.

14. Всички съдебни състави на местните и регионалните подразделения и централното подразделение на първоинстанционния съд следва да гарантират еднакво високо качество на работата и еднакво високо равнище на правни и технически експертни знания.

15. Подразделения в договаряща държава, в които в продължение на три последователни години, са били заведени по-малко от петдесет дела, следва или да се присъединят към регионално подразделение с критичен брой от поне петдесет дела годишно или да заседават в състав, в който един от правно квалифицираните съдии е гражданин на въпросната договаряща държава, а двама от правно квалифицираните съдии, които не са граждани на въпросната договаряща държава, се избират от група от съдии, които се разпределят в това подразделение за всяко отделно дело.

16. Подразделения в договаряща държава, в които в продължение на три последователни години са били заведени повече от петдесет дела на календарна година, следва да заседават в състав, в който двама от правно квалифицираните съдии са граждани на договарящата държава. Третият правно квалифициран съдия, който е с друго гражданство, се избира от група от съдии. Правно квалифицираните съдии следва да се избират от групата съдии на дългосрочен принцип, когато това е необходимо за ефикасната работа на подразделенията с голям брой заведени дела.

17. Всички състави на местните и регионалните подразделения следва да включват един допълнителен съдия с техническа подготовка в случай на насрещен иск за прекратяване на действието или, в случай на иск за нарушение, когато една от страните поиска това. Всички съдебни състави на централното подразделение следва да включват двама правно квалифицирани съдии и един технически квалифициран съдия. Технически квалифицираният съдия следва да има квалификации в областта на разглежданата технология и да бъде разпределен в съдебния състав от групата съдии за всяко отделно дело. При определени условия, които следва да бъдат установени в процедурния правилник и със съгласието на страните, първоинстанционните дела могат да бъдат гледани от един правно квалифициран съдия.

18. Разпределянето на съдиите става въз основа на тяхната правна или техническа професионална компетентност, езикови умения и съответен опит.

19. Разпоредбите относно определянето на съдебните състави и разпределянето на съдиите следва да гарантират, че СЕППЕС е независим и безпристрастен съд по смисъла на член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз.

ЮРИСДИКЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСКОВЕ И НАСРЕЩНИ ИСКОВЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО

20. За да се гарантира експедитивната и високо ефикасна работа на местните и регионалните подразделения, е от решаващо значение подразделенията да разполагат с известна гъвкавост по отношение на процедурите при насрещни искове за прекратяване на действието.

а) Преки искове за прекратяване на действието на патент да се завеждат пред централното подразделение.

б) В случай на иск за нарушение, насрещен иск за прекратяване на действието може да бъде заведен пред местно или регионално подразделение. Местното или регионалното подразделение може:

i) да разгледа насрещния иск за прекратяване на действието; или

ii) да отнесе насрещния иск към централното подразделение, след което или да разгледа иска за нарушение, или да спре производството; или

iii) със съгласието на страните, да отнесе цялото дело за разглеждане пред централното подразделение.

ЕЗИКОВ РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

21. В проекта за споразумение, устава и процедурния правилник следва да се предвидят механизми за гарантиране, че езиковият режим е справедлив и предвидим за страните по делото. Освен това, всяко подразделение на СЕППЕС следва да осигури съоръжения за писмен и устен превод при устните производства в помощ на засегнатите страни и доколкото това бъде счетено за необходимо, особено когато една от страните е МСП или частно лице.

22. По правило езиковият режим на производството в местни и регионални подразделения следва да бъде езикът или езиците на договарящата държава(и), в която са установени тези подразделения. Въпреки това договарящите държави могат да посочат един или повече от официалните езици на Европейското патентно ведомство като език на производството на местните или регионалните подразделения, установени на територията им. Езикът на производството на централното подразделение следва да бъде езикът на патента. Езикът на производството в апелативния съд е езикът на производството в първоинстанционния съд.

23. Всякакви последващи разпоредби, които по какъвто и да е начин засягат уреждането на езиковия режим на производството съгласно споразумението за СЕППЕС, следва да се приемат с единодушие.

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД

24. Преходният период не следва да е по-дълъг от пет години след влизането в сила на споразумението за СЕППЕС.

25. По време на преходния период дела за нарушение или за прекратяване на действието на европейски патент могат все още да бъдат заведени в национални съдилища или други компетентни органи на договаряща държава с юрисдикция съгласно националното право. Всички текущи производства в национален съд в края на преходния период следва да продължат да се подчиняват на преходния режим.

26. С изключение на случаите, при които делата вече са били заведени в СЕППЕС, притежателите на европейски патенти или патентни приложения, предоставени или прилагани преди влизането в сила на споразумението за СЕППЕС, следва да разполагат с възможността да се откажат от изключителната юрисдикция на СЕППЕС, ако отказът им постъпи в регистъра не по‑късно от един месец преди изтичането на преходния период.

КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СЪСТАВИТЕ И НАСРЕЩНИТЕ ИСКОВЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО

27. Комисията следва да наблюдава отблизо работата, ефикасността и резултатите от разпоредбите за определянето на съдебните състави на първоинстанционния съд, както и юрисдикцията по отношение на исковете и насрещните искове за прекратяване на действието, вж. точки 15, 16 и 20 по‑горе. Шест години след влизането в сила на споразумението за СЕППЕС или в момент, в който СЕППЕС е разгледал достатъчен брой дела за нарушения (приблизително 2000) – избира се по‑късния момент във времето – и, ако е необходимо, периодично след това, Комисията следва, въз основа на широки консултации с ползвателите и на становището на СЕППЕС, да изготви доклад с препоръки относно продължаването, прекратяването или изменението на съответните разпоредби, решение за което следва да вземе смесения комитет.

28. Комисията следва по‑специално да разгледа алтернативни решения, които биха засилили многонационалното участие в съдебните състави на местните и регионалните подразделения, и които биха препратили към централното подразделение на насрещните искове за прекратяване на действието или на цели дела, при условие че двете страни са съгласни.

ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА СЕППЕС

29. СЕППЕС следва да се финансира от собствени приходи, които се състоят от съдебни такси, и поне в преходния период, посочен в точка 24, доколкото това е необходимо, от вноски от Европейския съюз (по‑нататък „ЕС“) и от договарящите държави, които не са държави‑членки.

30. Договаряща държава, която създава местно подразделение, следва да предостави необходимите помещения за неговата работа.

31. Съдебните такси следва да бъдат определяни от смесения комитет по предложение на Комисията, което следва да съдържа оценка на Комисията за очакваните разходи на СЕППЕС. Съдебните такси следва да бъдат в размер, който да осигурява подходящ баланс между принципа за равен достъп до правосъдие, по‑специално за МСП и микропредприятията, и съответно адекватно участие на страните във финансирането на разходите на СЕППЕС, като се отчитат икономическите ползи за участващите страни, както и целта за самофинансиране на съда чрез балансирани финанси. Могат да бъдат обмислени и целеви мерки в подкрепа на МСП и микропредприятията.

32. СЕППЕС следва да бъде организиран по най‑ефикасен и ефективен начин и следва да осигурява равен достъп до правосъдие, като се отчитат потребностите на МСП и микропредприятията.

33. Разходите и финансирането на СЕППЕС следва да бъдат редовно контролирани от смесения комитет, а размерът на съдебните такси да се преразглежда периодично в съответствие с точка 31 по‑горе.

34. При изтичане на преходния период и въз основа на доклада на Комисията относно разходите и финансирането на СЕППЕС, смесеният комитет следва да обмисли приемането на мерки, насочени към постигане на целта за самофинансиране.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

35. В началните етапи присъединяването на договарящи държави по Европейската патентна конвенция, които не са държави‑членки на Европейския съюз, следва да бъде отворено за договарящите страни по Европейското споразумение за свободна търговия. След изтичане на преходния период смесеният комитет би могъл с единодушие да реши да отправи покана за присъединяване към договарящи държави по Европейската патентна конвенция, при условие че те са въвели изцяло съответните разпоредби от правото на ЕС и са създали ефективни структури за патентна закрила.

II. ПАТЕНТ НА ОБЩНОСТТА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕВОДИТЕ

36. Регламентът за патент на ЕС следва да бъде придружен от отделен регламент, в който да се уреждат разпоредбите относно преводите на патента на ЕС и който се приема от Съвета с единодушие в съответствие с член 118, алинея втора от Договора за функционирането на Европейския съюз. Регламентът за патент на ЕС следва да влезе в сила заедно с отделния регламент за разпоредбите относно преводите на патента на ЕС.

ТАКСИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ

37. Таксите за подновяване на патентите на ЕС следва да се увеличават прогресивно за времето на действие на патента на ЕС и заедно с дължимите такси във фазата на прилагане следва да покриват всички разходи, свързани с предоставянето и управлението на патентите на ЕС. Таксите за подновяване се изплащат на Европейското патентно ведомство, което задържа 50 % от тях и разпределя оставащата сума между държавите‑членки в съответствие със схемата за разпределение, която се прилага в областта на патентите.

38. След влизането в сила на регламента за патента на ЕС специален комитет към административния съвет на Европейската патентна организация определя точния размер на таксите за подновяване и схемата за разпределението им. Специалният комитет следва да бъде съставен единствено от представители на ЕС и на всички държави‑членки. Позицията, която ЕС и държавите‑членки следва да заемат в специалния комитет, трябва да бъде определена в рамките на Съвета, едновременно с приемането на Регламента за патента на ЕС. Наред с посочените по‑горе принципи размерът на таксите за подновяване следва да бъде определян така, че да улеснява иновациите и да стимулира конкурентоспособността на европейския бизнес. Той следва също да отразява пазарния дял, обхванат от патента на ЕС, и да бъде сходен с размера на таксите за подновяване на считания за средностатистически европейски патент към момента на първото решение на специалния комитет.

39. Схемата за разпределение следва да бъде определена съобразно набор от честни, справедливи и актуални критерии, като например равнището на патентна дейност и пазарния дял. Наред с останалото схемата за разпределение следва да предоставя компенсации за наличие на официален език, различен от официалните езици на Европейското патентно ведомство, за непропорционално ниско равнище на патентна дейност и за скорошно членство в ЕПК.

40. Специалният комитет следва редовно да прави преглед на своите решения.

ЗАСИЛЕНО ПАРТНЬОРСТВО

41. Целта на засиленото партньорство е да насърчава иновациите чрез подобряване на ефикасността в процеса на предоставяне на патенти чрез избягване на дублиране на дейността с цел по‑бързо предоставяне на патенти, което ще позволи по‑бърз достъп до пазара за новаторските продукти и услуги и ще намали разходите за заявителите. Засиленото партньорство следва да използва съществуващия експертен опит на централните служби за индустриална собственост и едновременно с това да увеличи техния капацитет за подобряване на цялостното качество на патентната система в бъдеще.

42. Засиленото партньорство следва да даде възможност Европейското патентно ведомство да използва редовно, когато това е необходимо, резултатите от всички справки на централните служби за индустриална собственост на държавите‑членки на Европейската патентна организация във връзка със заявка за национален патент, което се ползва с приоритет при последващо подаване на заявка за европейски патент. Тези резултати следва да са на разположение на Европейското патентно ведомство в съответствие със Схемата за ползване на Европейското патентно ведомство.

43. Централните служби за индустриална собственост могат да играят решаваща роля за насърчаване на иновациите. Всички централни служби за индустриална собственост, включително тези които не извършват справки в хода на процедурата по предоставяне на национални патенти, могат да играят съществена роля в рамките на засиленото партньорство като консултират потенциалните заявители, в т.ч. МСП, разпространяват информация относно патентите и приемат заявки.

44. Засиленото партньорство следва да зачита изцяло водещата роля на Европейското патентно ведомство при разглеждането и предоставянето на европейски патенти. Съгласно засиленото партньорство от Европейското патентно ведомство се очаква да вземе под внимание, но да не бъде задължено да използва резултатите от дейността на участващите служби. Европейското патентно ведомство следва да запази правото си да провежда допълнителни справки. Засиленото партньорство не следва да ограничава възможността заявителите да подават заявката си директно в Европейското патентно ведомство.

45. Засиленото партньорство следва да бъде подлагано на периодичен преглед, като се вземат предвид по подходящ начин становищата на ползвателите на патентната система. Освен това, обратната връзка на Европейското патентно ведомство с участващите служби по въпроса как се използват резултатите от справките в Европейското патентно ведомство е от съществено значение, за да се даде възможност за усъвършенстване на процеса на справки с оглед на оптималното използване на ресурсите.

46. Засиленото партньорство следва да се основава на европейски стандарт за справки (ЕСС), в който да се съдържат критерии за осигуряване на качество. Освен справките ЕСС следва да обхваща наред с останалото стандарти за обучение, инструменти, обратна връзка и оценка.

47. Едновременно с приемането на Регламента за патента на ЕС в рамките на Съвета следва да се определи позицията, която да се заеме от ЕС и държавите‑членки относно прилагането на засиленото партньорство, включително на ЕСС, и която да се следва по‑нататък в контекста на Европейската патентна мрежа (ЕПМ), по‑специално схемата за ползване и европейската система за качество, в рамките на политиката на Европейската патентна организация.

48. Участието на централните служби за индустриална собственост в засиленото партньорство следва да бъде доброволно, но отворено за всички. С оглед улесняване на използването и обединяването на всички налични ресурси следва да се насърчава регионалното сътрудничество. Освен това, възможността за ограничаване на участието на централните служби за индустриална собственост до една или повече специфични технически области следва да бъде допълнително анализирана, изпитана и оценена.

49. Предприеманите понастоящем стъпки не следва да засягат бъдещото развитие на засиленото партньорство, включително бъдещите модели за подобряване на партньорството между Европейското патентно ведомство и централните служби за индустриална собственост. Във връзка с това Европейското патентно ведомство и държавите‑членки следва да направят една цялостна оценка на функционирането и по‑нататъшното развитие на засиленото партньорство, основана на придобития опит при прилагането и постигнатите резултати от централните служби за индустриална собственост при изпълнението на ЕСС.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ

50. За да стане патентът на ЕС действащ, Европейската патентна конвенция (ЕПК) ще бъде изменена, доколкото това е необходимо. ЕС и неговите държави‑членки следва да вземат всички необходими мерки и да ги приведат в действие, включително мерките за присъединяване на ЕС към ЕПК. Измененията на ЕПК, които бъдат счетени за необходими в това отношение, не следва да предполагат преразглеждане на материалното патентно право, което не е свързано със създаването на патента на ЕС.“

КЪМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, ИНОВАТИВНА И ЕКОЛОГИЧНО ЕФЕКТИВНА ЕВРОПА — Заключения на Съвета

След проведен дебат Съветът прие заключенията, изложени в документ 17179/09 .

ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ — Заключения на Съвета

Съветът прие прие заключенията, изложени в документ 16111/09 .

европейско частно дружество

Тъй като нямаше единодушие, необходимо за постигане на съгласие, Съветът отбеляза, че е необходима по-нататъшна работа по предложението, което има за цел създаването на правна форма на европейско частно дружество (наречено също така „ Societas Privata Europaea“ или „SPE“).

Проектът за регламент беше представен от Комисията на 27 юни 2008 г. ( 11252/08 ) като част от поредица от мерки в рамките на „Small Business Act“ за Европа (SBA). Той беше разгледан на няколко пъти в рамките на подготвителните органи на Съвета, а през миналия месец май Съветът взе под внимание доклад за напредъка ( 9658/09 ) по време на обсъжданията относно изпълнението на SBA.

Целта на предложението е да се създаде нов правен инструмент, който да подобри конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) с ограничена отговорност, като улесни учредяването и дейността им на единния пазар чрез осигуряване на гъвкав режим на дружественото право на равнище ЕС и понижаване на разходите за привеждане в съответствие, възникващи в началния етап на създаването и работата на МСП.

ПРИОРИТЕТИ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР — Заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения с оглед на подготовката на Лисабонска програма за устойчиви работни места и растеж за периода след 2010 г.: ( 16112/09 ) .

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Обсъждания на автомобилната промишленост на работен обяд

Председателството прикани представителите на General Motors (GM) да представят плановете си за преструктуриране на дейността си в Европа по време на неофициален работен обяд във връзка със заседанието на Съвета. След представянето министрите обсъдиха състоянието на автомобилната промишленост. Председателството отбеляза сходни становища по следните принципи:

 • Преструктурираната европейска автомобилна промишленост трябва да се основава на уникални и силни европейски области, на първо място вътрешния пазар и целите за създаване на по-екологичен европейски автомобилен парк, който ще допринесе за постигането на нашите цели в областта на климата.

 • Цялата автомобилна промишленост може да процъфтява на основата на ефикасните стопански процеси, обхващащи Европа, без държавни помощи, които водят до нарушения на пазара.

 • Разбиране на необходимостта производителите да адаптират производствения си капацитет към пазарното развитие.

 • Държавите-членки и Комисията играят важна роля в насърчаването на научните изследвания, развитието и иновациите и не на последно място мерките за технологично развитие, предприемани като част от Европейския план за икономическо възстановяване.

 • Всяка финансова помощ, отпусната на промишлеността, следва да се основава на стриктни обективни и икономически критерии, под непрекъснат строг мониторинг и одобрение от Комисията.

 • Съществува необходимост от по-голяма степен на прозрачност, споделяне на информация и да не се позволява нетърговски условия да влияят на географското разпределение на мерките за преструктуриране, предприемани от GM или други предприятия в автомобилната промишленост.

 • Практиките на предоставяне на информация и на консултиране трябва да бъдат спазвани, като следва да се използва социално отговорен подход.

 • Остава от съществено значение да се избегне надпревара между държавите-членки при предоставяне на помощи, както и каквато и да е фрагментация на вътрешния пазар.

Въз основа на тези принципи Комисията беше приканена да продължи да координира политиките на ЕС в това отношение, включително да направи предварителна оценка на бизнес плана, както и проверка на неговото съответствие с правилата за държавна помощ и за вътрешния пазар.

Делегацията на Белгия допринесе за обсъжданията с информационна бележка ( 16693/09 ).

Научноизследователски проект за Балтийско море (BONUS-169)

Комисията представи накратко предложението ( 15234/09 ) за борба с отрицателното въздействие на замърсяването, изменението на климата, повишаването на киселинното съдържание, прекомерната експлоатация и обедняването на биоразнобразието в Балтийско море, чрез съвместен научноизследователски и развоен проект (програмата „BONUS-169“), предприет от държавите-членки на ЕС от региона на Балтийско море ( 16768/09 ).

Проект „ITER“ за експериментален термоядрен реактор

Съветът взе под внимание информацията от Комисията за резултатите от заседанието на Съвета на Международната организация по термоядрена енергия (ITER), която се състоя на 18 и 19 ноември в Кадараш, Франция.

Разработването на нисковъглеродни технологии (Стратегически план за енергийни технологии — SET)

Комисията предостави на Съвета информация относно своето съобщение „Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (във връзка със Стратегическия план за енергийни технологии — SET Plan)“. Началото на стратегическия план за енергийни технологии (SET Plan) беше положено със заключенията на Съвета от 28 февруари 2008 г. Целта му е ускорено развитие и широко разпространение на чисти, устойчиви и ефективни енергийни технологии, като по този начин се допринесе за постигането на целите на ЕС за 2020 г. в областта на енергетиката и изменението на климата, както и за прехода в световен мащаб към икономика с ниски нива на въглеродни емисии до 2050 г.

Научноизледователски проект „ELI“ (инфраструктура „Екстремна светлина“/Extreme Light Infrastructure)

Министрите на Чешката република, Унгария и Румъния, отговарящи за научните изследвания, обявиха желанието и готовността си да изградят научноизледователския проект „ELI“ и приканиха всички държави-членки да участват в инициативата ( 16197/09 ).

Трансгранична електронна търговия между търговци и потребители в ЕС

Комисията представи накратко съобщение ( 15058/09 ), в което се анализира въздействието на настоящата рамка на политиката, засягаща трансграничната продажба на стоки в интернет. В съобщението се посочва също, че електронната търговия е все още в голяма степен фрагментирана по национален признак. В различни области на политиката са набелязани редица регулаторни бариери.

Конференция на тема „Права на потребителите при закупуване на цифрово съдържание“ (Стокхолм, 4 ноември 2009 г.)

Председателството представи накратко пред Съвета резултатите от конференцията 1 .

Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)

Комисията представи информационна бележка ( 16546/09 ) по своето съобщение „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент“ ( 15496/09 ).

Хазартни игри и залагания в Европейския съюз

Съветът взе под внимание доклад на председателството ( 16571/09 ) относно правната рамка за хазартните игри и залаганията в държавите-членки на Европейския съюз. Шведското председателство проведе редица експертни заседания относно обмен на най-добри практики с особен фокус върху социално-икономическите разходи от хазартните игри, мерки по отношение на отговорността при хазартните игри и забрани за насърчаване и подбуждане към престъпления.

Пускане на строителни продукти на вътрешния пазар

Съветът взе под внимание изготвен от председателството доклад за напредъка по отношение на актуалното състояние на преговорите по проект за регламент за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти ( 16570/09 ).

По‑добро регулиране: упражнение за обмен на добри примери

Председателството представи накратко резултатът от проучването, като прикани държавите-членки да съставят списък с примери за мерки за по-добро регулиране и последиците от тях ( 16596/09 ).

„Google Books“ (Книги в Гугъл)

Комисията представи на министрите по конкурентоспособност писмен доклад относно проекта за уреждане на нерешения колективен иск по отношение на проекта „Google Library“ (Библиотека Гугъл). Докладът беше представен и на Съвета по образование, младеж и култура на 26—27 ноември ( 15109/09 ).

Работна програма на встъпващото председателство

Делегацията на Испания информира накратко Съвета за работната програма в областта на политиките по конкурентоспособността в рамките на нейното председателство през първата половина на 2010 г. Програмата е в съответствие с комбинираната програма на испанското, белгийското и унгарското председателства, която обхваща периода януари 2010 г.—юни 2011 г. ( 16771/09 ).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Прагове за възлагане на договори — Обществени поръчки

Съветът взе решение за непротивопоставяне на приемането от Комисията на регламент, който има за цел адаптиране на праговете за процедурите за възлагане на обществени поръчки съгласно:

 • Директива 2004/17/ЕО относно възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;

 • Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; както и

 • Директива 2009/81/ЕО относно възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Изпълнение на Договора от Лисабон — назначения

По общо съгласие с избрания председател на следващата Комисията Жозе Мануел Дурао Барозо и в съответствие с член 17, параграфи 3, 4 и 7 от Договора от Лисабон Съветът прие списък на другите лица, които предлага за назначаване за членове на Комисията за периода от края на текущия мандат на Комисията до 31 октомври 2014 г. ( 16937/09 ).

Отделно от това, със съгласието на председателя на Комисията и в съответствие с член 18, параграф 1 от Договора от Лисабон, Европейският съвет назначи Катрин Аштън за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от края на текущия мандат на Комисията до 31 октомври 2014 г. ( 1/09 ).

В съответствие с член 17, параграф 7, трета алинея от Договора от Лисабон, председателят, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Комисията ще бъдат колективно подложени на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Типово одобрение на селскостопански или горски трактори — процедура по регулиране с контрол

Съветът взе решение за непротивопоставяне на решение на Комисията за привеждане в съответствие с техническия прогрес на редица директиви относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори. В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на приемането от Комисията на акт, който надхвърля изпълнителните ѝ правомощия, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е подкрепил предложените мерки.

1 :

Директива 85/577/ЕИО относно договорите, сключени извън търговския обект, Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 97/7/ЕО относно договорите от разстояние, Директива 1999/44/ЕО относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

1 :

Права на потребителите при закупуване на цифрово съдържание


Side Bar