Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

 

SV

16585/08 (Presse 355)

(OR. fr)

PRESSMEDDELANDE

2912:e mötet i rådet

Miljö

Bryssel den 4 december 2008

Ordförande           Jean-Louis BORLOO
Ministre d'État för Frankrike, minister för ekologi, energi, hållbar utveckling och fysisk planering
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Frankrikes statssekreterare med ansvar för ekologi

 


De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet antog slutsatser om genetiskt modifierade organismer.

Ministrarna diskuterade lagstiftningspaketet om energi/klimat under den informella lunchen .


INNEHÅLL 1

DELTAGARE..................................................................................................................................... 5

PUNKTER SOM DISKUTERADES

PROBLEMET MED GLOBALA KVICKSILVERUTMANINGAR – Rådets slutsatser...................... 7

SAMORDNADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA FÖRORENINGAR.. 11

HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION SAMT EN HÅLLBAR INDUSTRIPOLITIK – Rådets slutsatser............................................................................................ 11

LAGSTIFTNINGSPAKETET FÖR KLIMATFRÅGOR.................................................................... 12

BEKÄMPANDE AV AVSKOGNING OCH SKOGSFÖRSTÖRELSE FÖR ATT MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH MINSKNINGEN AV DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN – Rådets slutsatser............................................................................................................................................. 12

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO) – Rådets slutsatser..................................... 12

ÖVRIGA FRÅGOR............................................................................................................................ 13

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

MILJÖ

               Medelhavet – Konventionen om skydd av kustområdena................................................................................................ 15

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

               Internationella redovisningsstandarder................................................................................................................................ 16

               Finansiell information i prospekt och annonsering............................................................................................................. 16

FISKE

               Svarta havet – piggvar............................................................................................................................................................ 16

STATISTIK

               Lediga platser inom EU............................................................................................................................................................ 17


ÖPPENHET

               Allmänhetens tillgång till handlingar.................................................................................................................................... 17

UTNÄMNINGAR

                Europeiska ekonomiska och sociala kommittén................................................................................................................... 18


DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Evelyne HUYTEBROECK                                                                            minister i huvudstadsregionen Bryssels regering, med ansvar för miljö, energi och vattenpolitik

Bulgarien:

Chavdar GEORGIEV                                                                                     Biträdande minister för miljö- och vattenfrågor

Tjeckien:

Martin BU R S Í K                                                                                             vice ministerpresident samt miljöminister

Danmark:

Troels Lund POULSEN                                                                                 Miljöminister

Connie HEDEGAARD                                                                                  klimat- och energiminister

Tyskland:

Matthias MACHNIG                                                                                    Statssekreterare vid förbundsministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet

Estland:

Jaanus TAMKIVI                                                                                          Miljöminister

Irland:

John GORMLEY                                                                                           minister för miljö, natur- och kulturarv samt lokalt självstyre

Grekland:

Stavros KALOGIANNIS                                                                               statssekreterare för miljö, fysisk planering och offentliga arbeten

Spanien:

Elena ESPINOSA MANGANA                                                                    minister för miljö, landsbygdsmiljö och marin miljö

Francisco Martin GALLEGO                                                                        Miljöminister i den självstyrande regionen Kantabrien

Frankrike:

Jean-Louis BORLOO                                                                                     Ministre d'État, minister för ekologi, energi, hållbar utveckling och fysisk planering

Nathalie KOSCIUSKO‑MORIZET                                                              Statssekreterare med ansvar för ekologi under ministern för ekologi, energi, hållbar utveckling och fysisk planering

Italien:

Stefania PRESTIGIACOMO                                                                         minister för miljö samt för skydd av naturresurser och hav

Cypern:

Michalis POLYNIKI CHARALAMBIDES                                                  minister för jordbruk, naturresurser och miljö

Lettland:

Raimonds VÉJONIS                                                                                       Miljöminister

Litauen:

Artūras PAULAUSKAS                                                                                Miljöminister

Luxemburg:

Lucien LUX                                                                                                    miljö- och transportminister

Ungern:

Lajos OLÁH                                                                                                    Statssekreterare vid ministeriet för miljö- och vattenfrågor

Malta:

George PULLICINO                                                                                      Minister för resurser och landsbygdsfrågor


Nederländerna:

Jacqueline CRAMER                                                                                     bostadsminister, minister för fysisk planering och miljöminister

Österrike:

Nikolaus BERLAKOVICH                                                                            Förbundsminister för jord- och skogsbruk, miljö samt vattenförvaltning

Polen:

Stanisław GAWŁOWSKI                                                                               Statssekreterare vid miljöministeriet

Portugal:

Francisco NUNES CORREIA                                                                       Minister för miljö, fysisk planering och regional utveckling

Rumänien:

Silviu STOICA                                                                                               statssekreterare, ministeriet för miljö och hållbar utveckling

Slovenien:

Karl Viktor ERJAVEC                                                                                   Miljöminister

Slovakien:

Ján CHRBET                                                                                                 Miljöminister

Finland:

Paula LEHTOMÄKI                                                                                     Miljöminister

Sverige:

Andreas CARLGREN                                                                                    Miljöminister

Storbritannien:

Ed MILIBAND                                                                                              minister för energi- och klimatfrågor

Lord Hunt of Kings Heath                                                                             Biträdande minister för miljö-, livsmedels- och landsbygdsfrågor samt biträdande minister för energi- och klimatfrågor

 

Kommissionen:

Stavros DIMAS                                                                                             Ledamot


PUNKTER SOM DISKUTERADES

PROBLEMET MED GLOBALA KVICKSILVERUTMANINGAR – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1.           UPPREPAR att kvicksilver är erkänt svårnedbrytbart, giftigt och bioackumulerbart samt har egenskapen att kunna spridas lång väg, BEKRÄFTAR sitt engagemang för det övergripande målet att skydda människors häls och miljön från utsläpp av kvicksilver och dess föreningar genom att minimera och, när så är görligt, slutligen globalt undanröja människans kvicksilverutsläpp till luft, vatten och mark,

2.           ERINRAR OM att rådet i sina slutsatser av den 24 juni 2005 ansåg det vara synnerligen viktigt att fortsätta och intensifiera de internationella insatserna för att globalt minska kvicksilverutsläpp och kvicksilverexponering, så att en global utfasning av primärproduktionen uppnås, överskott förhindras att åter komma ut på marknaden och användning av och handel med kvicksilver avvecklas, med beaktande av tillgången till alternativ,

3.           FRAMHÅLLER de framsteg som sedan 2005 har gjorts med genomförandet av gemenskapens kvicksilverstrategi, särskilt antagandet av rättsakter som endast avser kvicksilver, nämligen 2007 års direktiv om begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver och förordningen om exportförbud för och säker förvaring av kvicksilver från och med mars 2011, vilken antogs i år; enligt den förordningen måste metalliskt kvicksilver inom EU lagras säkert i anläggningar som garanterar en hög säkerhetsnivå,


4.           STÖDER Unepstyrelsens beslut 22/4, 23/9 och 24/3 och bekräftar att det krävs ytterligare långsiktiga internationella åtgärder för att minska de risker för människors hälsa och miljö som kvicksilver orsakar,

5.           VÄLKOMNAR det arbete som den öppna ad hoc gruppen utfört med att se över och utvärdera alternativen för stärkta frivilliga åtgärder och nya eller befintliga internationella rättsinstrument; STÄLLER SIG BAKOM arbetsgruppens resultat, där en övergripande ram föreslås för hanteringen av de globala utmaningar som kvicksilver utgör,

6.           ANSER att ett multilateralt miljöavtal är det lämpligaste instrumentet, vilket bland annat skulle visa på ett utbrett egenansvar för det övergripande målet, omfatta långsiktiga politiska åtaganden och åtgärder som måste vidtas på många olika sätt för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande som inbegriper regeringar, organisationer för regional ekonomisk integration, mellanstatliga och icke statliga organisationer och andra intressenter, ge lagliga befogenheter, smidigt omfatta alla etapper av kvicksilvrets livscykel – från framställning och användning till (avsiktliga och oavsiktliga) utsläpp, lagring och avfall – skapa rättvisa förutsättningar för alla intressenter och därigenom incitament till miljövänliga lösningar, ge länder möjlighet att genomföra handelsrelaterade åtgärder avseende kvicksilver på ett öppet, multilateralt och icke diskriminerande sätt; slutligen visar erfarenheter av tidigare multilaterala miljöavtal att de tillhandahåller långvarigt finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna på grundval av en gemensamt överenskommen strategi,

7.           ANSER att ett nytt instrument om kvicksilver bör inkluderas i processen för samarbete och samordning mellan Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel för att bidra till varaktiga synergier på området kemikalier och avfall,


8.           ÄR ENIGT OM att Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater vid Unepstyrelsens 25:e session bör eftersträva ett avgörande beslut som leder till en snabb utveckling av ett fristående, globalt och multilateralt miljöavtal som omfattar kvicksilver,

9.           ÄR ENIGT OM att under den process som ska leda till ett sådant multilateralt avtal en mekanism bör utarbetas för att avtalet ska kunna inbegripa andra ämnen, t.ex. oorganiska ämnen, så snart det har konstaterats att de är av global betydelse,

10.         FRAMHÅLLER att ett sådant övergripande multilateralt miljöavtal bör avse kvicksilvrets hela livscykel och inkludera ett brett spektrum av särskilda åtaganden och åtgärder för att uppnå det övergripande målet; BEKRÄFTAR sitt stöd för en multilateral miljöstruktur som skulle kunna inbegripa åtgärder för att

               minska tillgången på kvicksilver,

               minska efterfrågan på kvicksilver i produkter och processer,

               minska den internationella handeln med kvicksilver,

               minska kvicksilverutsläpp i luften,

               uppnå en miljövänlig hantering av avfall som innehåller kvicksilver,

               hitta miljövänliga sätt att lagra kvicksilver,

               gripa sig an återställandet av platser som nu är kontaminerade,

               öka kunskaperna,


11.         ANSER att ett sådant multilateralt miljöavtal bör innehålla olika nivåer av skyldigheter när det gäller de särskilda åtgärderna för att hantera de globala utmaningar som kvicksilver utgör,

12.         INSER att rättsliga skyldigheter kräver kapacitetsbyggande samt tekniskt och finansiellt bistånd för att framgångsrikt genomföras av alla parter, och ANSER att Globala miljöfonden (Gef), inom ramen för dess mandat, bör användas för finansiering av kapacitetsuppbyggnad och projekt som rör kvicksilver,

13.         FÖRSTÅR ländernas särskilda utmaningar och behov, t.ex. vikten av att tillgodose sitt växande energibehov, den utmaning som medellång och långsiktig miljövänlig lagring av kvicksilver innebär och vikten av att inhämta kunskap och information vid genomförandet av ett multilateralt miljöavtal,

14.         VÄLKOMNAR det arbete som utförs och UPPMANAR till en förstärkning av Uneps kvicksilverprogram och det globala partnerskapet för kvicksilver som verktyg för omedelbara åtgärder och sätt att med fördel komplettera, förbereda eller bidra till genomförandet av ett multilateralt miljöavtal."


SAMORDNADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA FÖRORENINGAR

Ordförandeskapet gav rådet en lägesrapport om arbetet med direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, som kommissionen föreslog skulle omarbetas i december 2007 ( dok. 5088/08 ). Ordförandeskapets rapport återges i dokument 16164/08 .

Även om delegationer välkomnade kommissionens förslag som en förenkling av den befintliga lagstiftningen kvarstår dock många frågor, särskilt när det gäller stora förbränningsanläggningar. Arbetet kommer att fortsätta under det tjeckiska ordförandeskapet.

HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION SAMT EN HÅLLBAR INDUSTRIPOLITIK – Rådets slutsatser

Efter att ha diskuterat vilka prioriterade åtgärder som måste vidtas inom ramen för handlingsplanen, hur livsföringen inom EU kan göras förenlig med hållbar utveckling samt möjligheten att ange koldioxidinnehåll på produkter, antog rådet slutsatser i frågan enligt dokument 16914/08 .


LAGSTIFTNINGSPAKETET FÖR KLIMATFRÅGOR

Miljöministrarna diskuterade detta paket vid sin informella lunch. [1]

Med beaktande av de interinstitutionella förhandlingarna och förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 11–12 december, var miljöministrarna fast beslutna att lösa de sista kvarstående frågorna i syfte att inom kort nå en ambitiös, välbalanserad och solidarisk överenskommelse om hela paketet, och för att EU ska kunna behålla sitt ledarskap i kampen mot klimatförändringar på internationell nivå.

BEKÄMPANDE AV AVSKOGNING OCH SKOGSFÖRSTÖRELSE FÖR ATT MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH MINSKNINGEN AV DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN – Rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser enligt dokument 16852/08 .

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO) – Rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser enligt dokument 16882/08 .


ÖVRIGA FRÅGOR

Rådet noterade informationen om följande punkter:

Nedmontering av fartyg

Kommissionen lade fram en informerande not ( dok. 16689/08 ) på grundval av sitt meddelande En EU-strategi för bättre nedmontering av fartyg ( dok. 16220/08 ).

Hantering av biologiskt avfall

Kommissionen informerade delegationerna om sin grönbok om hantering av biologiskt avfall i Europeiska unionen ( dok. 16817/08 ).

Invaderande arter

Kommissionen lade fram en informerande not om sitt meddelande En EU-strategi mot invaderande arter ( dok. 16814/08 ).

Europeiska unionen och Arktis

Kommissionen lade fram en informerande not (dok. 16679/08 ) om sitt meddelande Europeiska unionen och Arktis (dok. 16299/08 ). Ordförandeskapet välkomnade vid detta tillfälle resultatet från en konferens om detta ärende som ägde rum i Monaco den 8–9 november.

Genomförande av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning

Kommissionen lade fram en informerande not ( dok. 16690/08 ) om sitt meddelande Genomförande av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning ( dok. 16222/08 ) som den lade fram för rådet.


Avfall: minskad efterfrågan på återvunna material

Den irländska delegationen gjorde ett inlägg på grundval av dess not om minskad efterfrågan på återvunna material ( dok. 16340/08 ) . Detta inlägg stöddes av flera delegationer. I sin not anser Irland att de europeiska målen för materialåtervinning kan ifrågasättas till följd av den minskade efterfrågan på återvunna material under den senaste tiden.

Europa–Medelhavskonferensen för ministrar med ansvar för vatten

Ordförandeskapet informerade rådet om förberedelserna inför konferensen för ministrar med ansvar för vatten i hela Medelhavsområdet som är planerad till den 22 december 2008 i Jordanien ( dok.   16808/08 ).

Möte EU–Afrika om klimatet

Ordförandeskapet informerade om resultatet av mötet som hölls i Alger den 20 november.

Global övervakning för miljö och säkerhet

Ordförandeskapet informerade rådet om programmet för GMES som handlar om den globala övervakningen för miljö och säkerhet ( dok. 16810/08 ) . De slutsatser som rådet antog den 2 december om detta ärende återfinns i dokument 16722/08.


ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

MILJÖ

Medelhavet – Konventionen om skydd av kustområdena

Rådet antog ett beslut om bemyndigande att underteckna protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet (konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion) ( 15311/08 ).

Protokollet, som ingår i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (även kallad Barcelonakonventionen), har till syfte att tillhandahålla en ram för att främja en mer samlad insats, som involverar offentliga och privata aktörer, inklusive det civila samhället och näringslivet för att mildra miljöbelastningen och förstöringen av naturresurserna i vissa kustområden kring Medelhavet.

Protokollet innehåller en rad bestämmelser som måste tillämpas med beaktande av den gränsöverskridande aspekten av de flesta miljöproblem.

I egenskap av avtalsslutande part i Barcelonakonventionen ska EU främja en integrerad förvaltning av kustområdena med beaktande av skyddet av ekologiskt och landskapligt värdefulla områden och säkra en rationell användning av naturresurserna. De nationella myndigheterna har dock ansvaret för att utforma och tillämpa vissa detaljerade åtgärder som fastställs i protokollet, såsom fastställande av områden med byggförbud.

I EU är det viktigaste instrumentet för att främja en integrerad förvaltning av kustområdena Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa ( EGT L 148, 6.6.2002). I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att genomföra en integrerad förvaltning av kustområdena inom ramen för gällande konventioner med grannländerna, inklusive icke-medlemsstater som är belägna vid samma regionala hav.

Förvaltningen av kustområdena är en del av EU:s integrerade havspolitik som godkändes av Europeiska rådet i december 2007.


EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

Internationella redovisningsstandarder

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar ett beslut om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar. Genom denna rättsakt ska vissa nationella och internationella standarder anses vara likvärdiga med internationella redovisningsstandarder när det gäller års- och halvårsredovisningar för koncerner.

Finansiell information i prospekt och annonsering

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar en förordning om ändring av de befintliga gemenskapsreglerna när det gäller den historiska finansiella informationen i prospekt och annonsering.

FISKE

Svarta havet – piggvar

Rådet antog en förordning i syfte att för 2008 tillåta ett överskridande av den årliga fångstkvoten av piggvar i Svarta havet med upp till 10 %, eftersom den nuvarande situationen i beståndet tillåter detta. Den överskjutande kvantiteten kommer att dras av från kvoten för 2009 ( dok. 16508/08 ).

Denna förordning följer av den politiska överenskommelsen i rådet (fiske) den 27 oktober 2008 om fiskemöjligheterna i Svarta havet för 2009.

Avtalet innehåller för 2009 en total tillåten fångstmängd (TAC) på 100 ton för piggvar ( Psetta maxima) som fördelas lika mellan Bulgarien och Rumänien.


STATISTIK

Lediga platser inom EU

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar en tillämpningsförordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen.

Genom den nya rättsakten fastställs det en definition av en ledig plats, de referensdatum för vilka uppgifterna ska överföras, formatet och tidsfristerna för överföring av de begärda uppgifterna och ramar för en rad genomförbarhetsstudier som ska utföras av medlemsstaterna.

ÖPPENHET

Allmänhetens tillgång till handlingar

Rådet antog

                         svaret på bekräftande ansökan 18/c/01/08 från Mark Johnston, varvid den svenska delegationen röstade mot ( dok. 14814/08 ),

                         svaret på bekräftande ansökan 19/c/01/08 från Ante Wessels ( dok. 15476/08 ),

                         svaret på bekräftande ansökan 20/c/01/08 ( dok. 15705/08 ),

                         svaret på bekräftande ansökan 21/c/02/08 från Olivier Remien ( dok. 15717/08 ).


UTNÄMNINGAR

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Rådet antog ett beslut om utnämning av Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ som ledamot för återstoden av den nuvarande mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010, som ersättare för María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ.

 [1]            Detta åtgärdspaket innehåller följande förslag:

–          Ett direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
(översyn av systemet för utsläppshandel) ( dok. 5862/08).

–          Ett beslut om EU-medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet
med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020
(fördelning av insatser inom de sektorer som inte omfattas av systemet för utsläppshandel) ( dok. 5849/08).

–          Ett direktiv om främjande av användning av förnybara energikällor
("direktivet om förnybara energikällor") ( dok. 5421/08).

–          Ett direktiv om geologisk lagring av koldioxid
("direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid") ( dok. 5835/08 ).


Side Bar