Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

 

LT

16585/08 (Presse 355)

(OR. fr)

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2912-as Tarybos posėdis

Aplinka

Briuselis, 2008 m. gruodžio 4 d.

Pirmininkas           Jean-Louis BORLOO
Prancūzijos valstybės ministras, ekologijos, energetikos, tvaraus vystymosi ir regioninio planavimo ministras
Nathalie Kosciusko-Morizet
Prancūzijos valstybės sekretorė, atsakinga už ekologiją

 


Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai

Taryba priėmė išvadas dėl genetiškai modifikuotų organizmų.

Neoficialių pietų metu ministrai aptarė energetikos ir klimato kaitos teisės aktų paketą.


TURINYS 1

DALYVIAI........................................................................................................................................... 5

SVARSTYTI PUNKTAI

PASAULINĖ GYVSIDABRIO KELIAMA PROBLEMA – Tarybos išvados...................................... 7

taršos integruotA prevencijA ir MAŽINIMAS ............................................................... 11

TVARAUS VARTOJIMO BEI GAMYBOS IR TVARIOS PRAMONĖS POLITIKOS VEIKSMŲ PLANAS – Tarybos išvados.................................................................................................................................. 11

KLIMATO KAITOS TEISĖS AKTŲ PAKETAS ............................................................................... 12

MIŠKŲ NAIKINIMO IR NYKIMO PROBLEMŲ SPRENDIMAS SIEKIANT SUSTABDYTI KLIMATO KAITĄ IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS NYKIMĄ – Tarybos išvados.............................................. 12

GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI (GMO) – Tarybos išvados..................................... 12

KITI KLAUSIMAI............................................................................................................................. 13

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

APLINKA

               Viduržemio jūra. Pakrančių zonos apsaugos konvencija.................................................................................................... 15

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

               Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai............................................................................................................. 16

               Prospektuose ir reklamoje pateikiama finansinė informacija.............................................................................................. 16

ŽVEJYBA

               Juodoji jūra. Paprastasis otas................................................................................................................................................. 16

STATISTIKA

               Laisvos darbo vietos ES.......................................................................................................................................................... 17

SKAIDRUMAS

               Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais.............................................................................................................. 17

PASKYRIMAS

                Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas........................................................................................................... 18


DALYVIAI

Valstybių narių vyriausybėms ir Europos Komisijai atstovavo:

Belgijai:

Evelyne HUYTEBROECK                                                                            Briuselio sostinės regiono vyriausybės ministrė, atsakinga už aplinką, energetiką ir vandens politiką

Bulgarijai:

Čavdar GEORGIEV                                                                                       aplinkos apsaugos ir vandenų ministro pavaduotojas

Čekijai:

Martin BURSÍK                                                                                             Ministro Pirmininko pavaduotojas ir aplinkos ministras

Danijai:

Troels Lund POULSEN                                                                                 aplinkos ministras

Connie HEDEGAARD                                                                                  klimato ir energetikos ministrė

Vokietijai:

Matthias MACHNIG                                                                                    Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos valstybės sekretorius

Estijai:

Jaanus TAMKIVI                                                                                           aplinkos ministras

Airijai:

John GORMLEY                                                                                           aplinkos, paveldo ir savivaldos ministras

Graikijai:

Stavros KALOGIANNIS                                                                               aplinkos, regionų planavimo ir viešųjų darbų valstybės sekretorius

Ispanijai:

Elena ESPINOSA MANGANA                                                                    aplinkos, kaimo ir jūrų aplinkos ministrė

Francisco Martin GALLEGO                                                                        Kantabrijos autonominės bendruomenės aplinkos ministras

Prancūzijai:

Jean-Louis BORLOO                                                                                     valstybės ministras, ekologijos, energetikos, tvaraus vystymosi ir regioninio planavimo ministras

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET                                                              valstybės sekretorė prie ekologijos, energetikos, tvaraus vystymosi ir regioninio planavimo ministro, atsakinga už ekologiją

Italijai:

Stefania PRESTIGIACOMO                                                                         aplinkos, gamtinių išteklių ir jūros apsaugos ministrė

Kiprui:

Michalis POLYNIKI CHARALAMBIDES                                                  žemės ūkio, gamtinių išteklių ir aplinkos ministras

Latvijai;

Raimonds VÉJONIS                                                                                        aplinkos ministras

Lietuvai:

Artūras PAULAUSKAS                                                                                 aplinkos ministras

Liuksemburgui:

Lucien LUX                                                                                                     aplinkos ministras, transporto ministras

Vengrijai:

Lajos OLÁH                                                                                                   Aplinkos ir vandentvarkos ministerijos valstybės sekretorius

Maltai:

George PULLICINO                                                                                      išteklių ir kaimo reikalų ministras

Nyderlandams:

Jacqueline CRAMER                                                                                     būsto, teritorijos planavimo ir aplinkos ministrė

Austrijai:

Nikolaus BERLAKOVICH                                                                            federalinis žemės ūkio ir miškų, aplinkos ir vandentvarkos ministras

Lenkijai:

Stanisław GAWŁOWSKI                                                                              Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius

Portugalijai:

Francisco NUNES CORREIA                                                                       aplinkos, regioninio planavimo ir regioninio vystymosi ministras

Rumunijai:

Silviu STOICA                                                                                               valstybės sekretorius, Aplinkos ir tvaraus vystymosi ministerija

Slovėnijai:

Karl Viktor ERJAVEC                                                                                    aplinkos ministras

Slovakijai:

Ján CHRBET                                                                                                  aplinkos ministras

Suomijai:

Paula LEHTOMÄKI                                                                                      aplinkos ministrė

Švedijai:

Andreas CARLGREN                                                                                     aplinkos ministras

Jungtinei Karalystei:

Ed MILIBAND                                                                                              energetikos ir klimato kaitos ministras

Lord Hunt of Kings Heath                                                                              aplinkos, maisto ir kaimo reikalų ministro pavaduotojas

                                                                                                                        energetikos ir klimato kaitos ministro pavaduotojas

Komisijai:

Stavros DIMAS                                                                                             narys


SVARSTYTI PUNKTAI

PASAULINĖ GYVSIDABRIO KELIAMA PROBLEMA – Tarybos išvados

Taryba priėmė šias išvadas:

„EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

1.           PAKARTOJA, kad gyvsidabris yra pripažintas patvaria, toksiška medžiaga, kuriai būdinga bioakumuliacija ir kuri gali būti pernešama aplinkoje dideliais atstumais; PATVIRTINA savo įsipareigojimą siekti bendro tikslo – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo gyvsidabrio bei jo junginių išleidimo, kiek galima sumažinant ir, kai įmanoma, visiškai panaikinant gyvsidabrio išleidimą į orą, vandenį ir žemę iš antropogeninių šaltinių.

2.           PABRĖŽIA, 2005 m. birželio 24 d. Tarybos išvadose nurodyta, kad ES būtina tęsti ir intensyvinti tarptautines pastangas pasauliniu mastu mažinti gyvsidabrio emisijas ir jo poveikį, siekiant pasauliniu lygiu laipsniškai nutraukti pirminę gamybą, užkirsti kelią pakartotiniam pertekliaus patekimui į rinką ir palaipsniui nutraukti prekybą gyvsidabriu bei jo naudojimą, atsižvelgiant į galimas alternatyvas.

3.           AKCENTUOJA pažangą, padarytą nuo 2005 m. įgyvendinant Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio, visų pirma tai, kad buvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys tik su gyvsidabriu susijusius klausimus: 2007 m. direktyva, susijusi su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu, ir šiais metais priimtas reglamentas dėl gyvsidabrio eksporto iš Europos Sąjungos uždraudimo ir saugaus saugojimo nuo 2011 m. kovo mėn. Pagal šį reglamentą metalinis gyvsidabris turi būti saugiai laikomas Europos Sąjungoje, aukštą saugos lygį užtikrinančiose saugyklose.


4.           PRITARIA JT aplinkos programos Valdančiosios tarybos sprendimams 22/4, 23/9 bei 24/3 ir patvirtina, kad reikia imtis tarptautinių veiksmų siekiant sumažinti gyvsidabrio keliamą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.

5.           PALANKIAI VERTINA JT aplinkos programos ad hoc atviros darbo grupės darbą peržiūrint ir vertinant veiksmingesnių savanoriškų priemonių galimybes ir naujus ar galiojančius tarptautinius teisės aktus; ir PATVIRTINA darbo grupės rezultatus, kuriais siūloma sukurti išsamią sistemą pasaulinėms gyvsidabrio keliamoms problemoms spręsti.

6.           MANO, kad daugiašalis aplinkosaugos susitarimas yra tinkamiausia priemonė, kuria, inter alia, būtų pademonstruota plačiai prisiimta atsakomybė siekiant bendro tikslo, numatyti ilgalaikiai politiniai įsipareigojimai ir veiksmai, kurių reikia imtis įvairiais būdais siekiant užtikrinti sėkmingą įgyvendinimą, dalyvaujant vyriausybėms, regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, tarpvyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems suinteresuotiems subjektams; ar kuria būtų vadovaujamasi kaip reikšmingu teisės aktu; taip pat ja būtų lanksčiai reglamentuoti visi gyvsidabrio būvio ciklo etapai pradedant gamyba bei naudojimu ir baigiant išleidimu (tyčiniu ir netyčiniu), atsargos ir atliekos; sukurtos vienodos veiklos sąlygos visiems subjektams ir tokiu būdu nustatytos paskatos taikyti ekologiškus sprendimus; sudarytos sąlygos šalims skaidriai ir nediskriminuojant, pasiekus daugiašalį susitarimą, įgyvendinti su prekyba susijusias priemones gyvsidabrio atžvilgiu; galiausiai, su daugiašaliais aplinkos susitarimais susijusi patirtis rodo, kad šiais susitarimais užtikrinama ilgalaikė finansinė ir techninė parama besivystančioms šalis, laikantis bendrai sutarto požiūrio.

7.           MANO, kad siekiant padėti užtikrinti ilgalaikę teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų ir atliekų klausimus, sinergiją į bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo įgyvendinant Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ir Roterdamo konvenciją dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, procesą turėtų būti įtraukta nauja gyvsidabrio klausimus reglamentuojanti priemonė.


8.           PRITARIA tam, kad Europos bendrija ir jos valstybės narės JT aplinkos programos Valdančiosios tarybos 25-ajame posėdyje turėtų siekti esminio sprendimo, pagal kurį skubiai būtų pradėtas rengti nepriklausomas visuotinis daugiašalis aplinkosaugos susitarimas, reglamentuojantis gyvsidabrio klausimus.

9.           PRITARIA tam, kad proceso, kuriuo siekiama parengti tokį daugiašalį aplinkosaugos susitarimą, metu turėtų būti sukurtas mechanizmas, kurį pasitelkus šiuo susitarimu būtų galima reglamentuoti ir kitų, pavyzdžiui, neorganinių, medžiagų klausimus, kai tik bus pripažinta, kad šios medžiagos kelia visuotinį susirūpinimą.

10.         PABRĖŽIA, kad tokiame išsamiame daugiašaliame aplinkosaugos susitarime turėtų būti atsižvelgiama į visą gyvsidabrio būvio ciklą ir turėtų būti numatyta įvairių nuostatų, numatančių konkrečius įsipareigojimus bei veiksmus siekiant bendro tikslo. PATVIRTINA pritarianti daugiašalio aplinkosaugos susitarimo struktūrai, kuri galėtų apimti veiksmus, skirtus:

               mažinti gyvsidabrio pasiūlą;

               mažinti gyvsidabrio paklausą gaminant produktus ir vykdant procesus;

               mažinti tarptautinės prekybos gyvsidabriu apimtis;

               mažinti į atmosferą išmetamą gyvsidabrio kiekį;

               užtikrinti aplinkosauginiu požiūriu tinkamą atliekų, kuriose yra gyvsidabrio, tvarkymą;

               rasti aplinkosauginiu požiūriu tinkamus gyvsidabrio saugojimo būdus;

               spręsti esamų užterštų vietų išvalymo klausimus;

               plėsti žinias.


11.         MANO, kad tokiame išsamiame daugiašaliame aplinkosaugos susitarime būtų nustatyti įvairaus laipsnio įpareigojimai dėl konkrečių veiksmų pasaulinėms gyvsidabrio keliamoms problemoms spręsti.

12.         PRIPAŽĮSTA, jog tam, kad visos Šalys galėtų sėkmingai vykdyti teisinius įpareigojimus, reikia stiprinti gebėjimus ir užtikrinti techninę bei finansinę pagalbą, ir MANO, kad siekiant finansuoti gebėjimų stiprinimą ir projektus, susijusius su gyvsidabriu, turėtų būti naudojamasi Pasaulio aplinkos fondu pagal jo įgaliojimus.

13.         SUPRANTA šalių specifines problemas ir poreikius, pavyzdžiui, vis didėjančio energijos poreikio patenkinimo svarbą, su aplinkosauginiu požiūriu tinkamu gyvsidabrio saugojimu vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu susijusias problemas ir žinių bei informacijos rinkimo svarbą įgyvendinant daugiašalį aplinkosaugos susitarimą.

14.         PALANKIAI VERTINA pradėtą darbą ir PRIMYGTINAI RAGINA stiprinti JT aplinkos programos gyvsidabrio programą bei Pasaulinę partnerystę gyvsidabrio klausimais, tokiu būdu sudarant galimybę nedelsiant imtis veiksmų ir priemonių siekiant naudingai papildyti daugiašalio aplinkosaugos susitarimo įgyvendinimą, jam pasirengti ar prie jo prisidėti.“


taršos integruotA prevencijA ir MAŽINIMAS

Pirmininkaujanti valstybė narė informavo Tarybą apie dabartinę padėtį, susijusią su Direktyva dėl taršos integruotos prevencijos ir mažinimo, kurios naują redakciją Komisija pasiūlė 2007 m. gruodžio mėn. (dok. 5088/08 ). Pirmininkaujančios valstybės narės pranešimas pateikiamas dokumente 16164/08 .

Nors delegacijos palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą atsižvelgdamos į tai, kad būtų supaprastinti galiojantys teisės aktai, dėl jo vis dar kyla nemažai klausimų, visų pirma susijusių su stambiais kurą deginančiais įrenginiais. Darbas šioje srityje bus tęsiamas pirmininkaujant Čekijai.

TVARAUS VARTOJIMO BEI GAMYBOS IR TVARIOS PRAMONĖS POLITIKOS VEIKSMŲ PLANAS – Tarybos išvados

Aptarusi prioritetines priemones, kurių reikės imtis įgyvendinant veiksmų planą, gyvenimo būdo ES suderinimo su tvariu vystymusi klausimą ir galimybę ant produktų nurodyti išmesto CO 2 kiekį, Taryba priėmė išvadas šiais klausimais. Jos pateiktos dokumente 16914/08.


KLIMATO KAITOS TEISĖS AKTŲ PAKETAS

Aplinkos ministrai šį paketą aptarė neoficialių pietų metu  [1] .

Atsižvelgdami į institucijų derybas ir rengimąsi gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, jie pareiškė esą pasirengę išspręsti paskutinius likusius neišspręstus klausimus, kad netrukus būtų pasiektas plataus užmojo, suderintas ir vieningas susitarimas dėl viso teisės aktų paketo, kad ES galėtų tęsti iniciatyvą tarptautiniu lygiu kovojant su klimato kaita.

MIŠKŲ NAIKINIMO IR NYKIMO PROBLEMŲ SPRENDIMAS SIEKIANT SUSTABDYTI KLIMATO KAITĄ IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS NYKIMĄ – Tarybos išvados

Taryba priėmė išvadas, kurios pateiktos dokumente 16852/08 .

GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI (GMO) – Tarybos išvados

Taryba priėmė išvadas, kurios pateiktos dokumente 16882/08 .


KITI KLAUSIMAI

Taryba susipažino su informacija šiais klausimais:

Laivų išmontavimas

Komisija pateikė pranešimą (dok. 16689/08 ) dėl komunikato „Europos Sąjungos geresnio laivų išmontavimo strategija“ (dok. 16220/08 ).

Biologinių atliekų valdymas

Komisija pateikė delegacijoms informaciją dėl savo žaliosios knygos dėl biologinių atliekų valdymo Europos Sąjungoje (dok. 16817/08 ).

Invazinės rūšys

Komisija pateikė pranešimą dėl komunikato „Europos Sąjungos kovos su invazinėmis rūšimis strategijos kūrimas“ (dok. 16814/08 ).

Europos Sąjunga ir Arkties regionas

Komisija pateikė pranešimą (dok. 16679/08 ) dėl savo komunikato dėl Europos Sąjungos ir Arkties regiono (dok. 16299/08 ). Šia proga pirmininkaujanti valstybė narė pasidžiaugė šiuo klausimu surengtos konferencijos, vykusios lapkričio 8–9 d. Monake, rezultatais.

Bendrijos aplinkos teisės įgyvendinimas

Komisija pateikė pranešimą (dok. 16690/08 ) dėl savo komunikato dėl bendrijos aplinkos teisės taikymo (dok. 16222/08 ), kurį ji pateikė Tarybai.


Atliekos: sumažėjusi perdirbtų medžiagų paklausa

Airijos delegacija pasisakė dėl savo pranešimo dėl sumažėjusios perdirbtų medžiagų paklausos (dok. 16340/08 ). Kai kurios delegacijos pritarė Airijos pasisakymui. Pranešime Airija teigia, kad dėl pastaruoju metu sumažėjusios perdirbtų medžiagų paklausos kyla pavojus Europos perdirbimo tikslams.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vandens reikalų ministrų konferencija

Pirmininkaujanti valstybė narė informavo Tarybą apie pasirengimą Viduržemio jūros pakrantės valstybių vandens reikalų ministrų konferencijai, numatytai surengti gruodžio 22 d. Jordanijoje (dok. 16808/08 ).

ES ir Afrikos susitikimas klimato kaitos klausimais

Pirmininkaujanti valstybė narė pranešė apie susitikimo, kuris įvyko lapkričio 20 d. Alžyre, rezultatus.

Pasaulinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema

Pirmininkaujanti valstybė narė informavo Tarybą apie GMES programą, susijusią su pasauline aplinkos ir saugumo stebėsenos programa (dok. 16810/08 ). Tarybos šia tema gruodžio 2 d. priimtos išvados pateikiamos dokumente 16722/08.


KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

APLINKA

Viduržemio jūra. Pakrančių zonos apsaugos konvencija

Taryba priėmė sprendimą dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos Protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo pasirašymo Europos bendrijos vardu (dok. 15311/08 ).    

Protokolo, kuris yra Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (vadinamosios Barselonos konvencijos) dalis tikslas yra sukurti pagrindą skatinti suderintą metodą, apjungiant viešuosius ir privačiuosius subjektus, įskaitant pilietinę visuomenę ir ūkio subjektus, siekiant sušvelninti poveikį aplinkai ir spręsti mažėjančių išteklių problemas, iškylančias kai kuriose Viduržemio jūros pakrančių srityse.

Protokolas apima priemonių spektrą, kurias reikės įgyvendinti atsižvelgiant į tarpvalstybinį daugelio aplinkos problemų pobūdį.

Kaip viena iš Barselonos konvenciją pasirašiusių šalių, ES yra įsipareigojusi skatinti integruotą pakrantės zonų valdymą, atsižvelgdama į ekologiškai ir kraštovaizdžio požiūriu svarbių zonų apsaugą ir racionalų gamtinių išteklių panaudojimą. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos tebėra atsakingos už tam tikrų protokole išdėstytų išsamių priemonių įgyvendinimą, pavyzdžiui, zonų, kuriose draudžiamos statybos, nustatymą.

ES pagrindinis pakrantės zonų valdymo mechanizmas yra Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl integruoto pakrantės zonų valdymo Europoje (Oficialus leidinys L 148, 2002 6 6). Rekomendacijoje valstybės narės skatinamos įgyvendinti integruotą pakrantės zonų valdymą remiantis esamomis konvencijomis su kaimyninėmis šalimis, įskaitant valstybėmis, kurios nėra ES valstybės narės, kurios yra to paties jūros regiono kaimyninės šalys.

Pakrantės zonų valdymas yra ES integruotos jūrų politikos, kuri buvo patvirtina 2007 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime, sudėtinė dalis.


EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

Taryba nusprendė neprieštarauti, kad Komisija priimtų sprendimą dėl trečiųjų šalių vertybinių popierių emitentų tam tikrų trečiųjų šalių apskaitos standartų taikymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo rengiant jų konsoliduotas finansines ataskaitas. Šiuo teisės aktu nustatoma, kad tam tikros nacionalinės ir tarptautinės normos laikomos lygiavertėmis tarptautinėms finansinės atskaitomybės normoms metinių ir pusmečio finansinių ataskaitų srityje.

Prospektuose ir reklamoje pateikiama finansinė informacija

Taryba nusprendė neprieštarauti, kad Komisija priimtų reglamentą, iš dalies keičiantį galiojančias Bendrijos nuostatas dėl tam tikros istorinės finansinės informacijos, pateikiamos prospektuose ir reklamoje.

ŽVEJYBA

Juodoji jūra. Paprastasis otas

Taryba priėmė reglamentą, kuriuo siekiama 2008 m. leisti 10 % viršyti metinę paprastųjų otų sugavimo kvotą Juodojoje jūroje, kadangi tai pateisinama atsižvelgiant į esamą paprastųjų otų išteklių padėtį. Perviršis bus atimtas iš 2009 m. kvotos (dok. 16508/08 ).

Reglamentas priimtas 2008 m. spalio 27 d. Žuvininkystės tarybos posėdyje sudarius politinį susitarimą dėl 2009 m. žvejybos galimybių Juodojoje jūroje.

Susitarime 2009 m. numatomas 100 tonų paprastųjų otų ( Psetta maxima) bendras sugauti leidžiamas kiekis (BSLK), kurį po lygiai pasidalina Bulgarija ir Rumunija.


STATISTIKA

Laisvos darbo vietos ES

Taryba nusprendė neprieštarauti tam, kad Komisija priimtų įgyvendinimo reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų dėl laisvų darbo vietų Bendrijoje.

Naujame teisės akte nustatoma laisvos darbo vietos sąvokos apibrėžtis ir orientacinės datos, kada reikia pateikti informaciją, taip pat informacijos perdavimo formatas ir terminai bei tam tikro skaičiaus galimybių studijų, kurias turi atlikti valstybės narės, pagrindas.

SKAIDRUMAS

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Taryba priėmė:

-           atsakymą į Mark JOHNSTON pateiktą kartotinę paraišką 18/c/01/08, Švedijos delegacija balsavo prieš (dok. 14814/08 );

-           atsakymą į Ante WESSELS pateiktą kartotinę paraišką 19/c/01/08 (dok. 15476/08 );

-           atsakymą į kartotinę paraišką 20/c/01/08 (dok. 15705/08 ); ir

-           atsakymą į Oliver REMIEN pateiktą kartotinę paraišką 21/c/02/08 (dok. 15717/08 ).


PASKYRIMAS

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Taryba priėmė sprendimą, kuriuo Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ pakeičia María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ ir skiriamas nariu likusiam kadencijos laikotarpiui iki 2010 m. sausio 25 d.

 [1]           Šį priemonių paketą sudaro šie pasiūlymai:

– pasiūlymas dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ES šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį
(šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos peržiūra) (dok. 5862/08);

– pasiūlymas dėl sprendimo dėl ES valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius,
Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
(pastangų dujų išmetimo leidimų prekybos sistemai nepriklausančiose srityse paskirstymas) (dok. 5849/08 );

– pasiūlymas dėl direktyvos dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių
(direktyva dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių) (dok. 5421/08 );

– pasiūlymas dėl direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo
(direktyva dėl CO 2 surinkimo ir saugojimo) (dok.  5835/08 ).


Side Bar