Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK
C/08/149
9959/08 (OR. en)
TLAČOVÁ SPRÁVA
2874. zasadnutie Rady
Životné prostredie
v Luxemburgu 5. júna 2008
predseda Janez Podobnik
minister životného prostredia a územného plánovania Slovinska

Hlavné výsledky zasadnutia Rady
V kontexte boja proti zmene klímy Rada diskutovala o smerovaní v súvislosti s hlavnými aspektmi balíka opatrení pre klímu a energiu z obnoviteľných zdrojov a s návrhom zameraným na zníženie emisií CO2 z automobilov v EÚ.
Rada si tiež vymenila názory na geneticky modifikované organizmy.
Rada bez rokovaní prijala nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI 4

PREROKOVANÉ BODY

Balík opatrení pre klímu a energiu z obnoviteľných zdrojov 6

Emisie CO2 z automobilov 10

Geneticky modifikované organizmy 11

RÔZNE 12

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ŽIVOTNé PROSTREDIE

 • Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií 14
 • Veľryby 15

VNÚTORNÝ TRH

 • Typové schvaľovanie motorových vozidiel 15

ÚČASTNÍCI

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto:

Belgicko:

Hilde CREVITS flámska ministerka verejných prác, energetiky, životného prostredia a prírody

Bulharsko:

Chavdar GEORGIEV námestník ministra životného prostredia a vodohospodárstva

Česká republika:

Jan DUSÍK prvý námestník ministra životného prostredia, sekcia zahraničná, legislatívna a štátnej správy

Dánsko:

Troels Lund POULSEN minister životného prostredia

Connie HEDEGAARD minister pre otázky klímy a energetiku

Nemecko:

Sigmar GABRIEL spolkový minister životného prostredia, ochrany prírody a bezpečnosti reaktorov

Estónsko:

Jaanus TAMKIVI minister životného prostredia

Írsko:

John GORMLEY minister životného prostredia, kultúrneho dedičstva a miestnej správy

Grécko:

Stavros KALOGIANNIS štátny tajomník pre životné prostredie, územné plánovanie a verejné práce

Španielsko:

Elena ESPINOSA MANGANA ministerka životného prostredia, vidieckych záležitostí a námornej politiky

José Ramón GARCIA minister životného prostredia, vodohospodárstva, územného plánovania a bývania autonómneho spoločenstva Valencia

Francúzsko:

Jean-Louis BORLOO štátny minister, minister pre ekológiu, energetiku, trvalo udržateľný rozvoj a územné plánovanie

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET štátna tajomníčka štátneho ministra pre ekológiu, energetiku, trvalo udržateľný rozvoj a územné plánovanie miest a vidieka poverená ekológiou

Taliansko:

Stefania PRESTIGIACOMO ministerka pre životné prostredie a ochranu krajiny

Cyprus:

Panicos POUROS štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva, prírodných zdrojov a životného prostredia

Lotyšsko:

Raimonds VEJONIS minister životného prostredia

Litva:

Aleksandras SPRUOGIS zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo životného prostredia

Luxembursko:

Lucien LUX minister životného prostredia, minister dopravy

Maďarsko:

Lajos OLÁH minister životného prostredia a vodohospodárstva

Malta:

George PULLICINO minister zdrojov a vidieckych záležitostí

Holandsko:

Jacqueline CRAMER ministerka bytovej výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rakúsko:

Josef PRÖLL spolkový minister pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, životné prostredie a vodohospodárstvo

Poľsko:

Maciej NOWICKI minister životného prostredia

Portugalsko:

Humberto ROSA štátny tajomník pre životné prostredie

Rumunsko:

Silviu STOICA štátny tajomník, ministerstvo pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

Slovinsko:

Janez PODOBNIK minister životného prostredia a územného plánovania

Slovensko:

Jaroslav JADUŠ štátny tajomník ministerstva životného prostredia

Fínsko:

Paula LEHTOMÄKI ministerka životného prostredia

Švédsko:

Andreas CARLGREN minister životného prostredia

Spojené kráľovstvo:

Hilary BENN minister pre životné prostredie, výživu a vidiecke záležitosti

Komisia:

Stavros DIMAS člen

PREROKOVANÉ BODY

BALíK OPATRENí PRE KLíMU A ENERGIU Z OBNOVITEľNýCH ZDROJOV

Rada uskutočnila verejnú diskusiu o kľúčových aspektoch legislatívneho balíka o zmene klímy a energii z obnoviteľných zdrojov.

Diskusia vychádzala zo správy predsedníctva o pokroku, ktorá obsahuje zhrnutie aktuálneho stavu rokovaní (9648/08). Táto správa sa 6. júna predložila na zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku, najmä s cieľom poskytnúť im informácie týkajúce sa využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Ministri potvrdili, že je potrebné splniť ambiciózne ciele v boji proti zmene klímy a zároveň zachovať potenciál pre európsky hospodársky rast.

Členské štáty EÚ a Komisia zdôraznili, že je dôležité dosiahnuť dohodu včas, aby sa pred medzinárodným zasadnutím, ktoré sa má konať v decembri 2009 v Kodani, uľahčilo dosiahnutie širšej zhody na celosvetovej úrovni.

Diskusie sa sústredili na kľúčové aspekty balíka, konkrétne:

preskúmanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami,

 • pravidlá prideľovania; prerozdelenie a využívanie výnosov z obchodovania formou aukcie,
 • riziko „úniku uhlíka“, premiestnenie energeticky náročného priemyslu mimo EÚ,
 • Limit platný v rámci celej EÚ: nahradenie súčasného systému národných alokačných plánov ustanovením limitu platného v celej EÚ,
 • referenčný rok alebo obdobie, ktoré sa má použiť v súvislosti s overenými údajmi o emisiách,
 • rezerva pre nových členov: množstvo kvót vyčlenených pre nových účastníkov,
 • malé zariadenia: veľkosť zariadení, ktoré sa majú potenciálne vylúčiť z rozsahu pôsobnosti ETS,

o rozdelení úsilia (medzi členskými štátmi v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje ETS),

 • rozsah pôsobnosti: sektory, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ ETS,
 • referenčný rok alebo obdobie na výpočet cieľov zníženia pre jednotlivé krajiny,
 • strednodobé ciele: účinnosť používania orientačných alebo povinných strednodobých cieľov.

prierezové otázky medzi preskúmaním systému EÚ ETS a spoločným úsilím

 • podnietenie cieľa, ktorým je 20 – 30 %: doložka o úpravách, ktorá EÚ umožňuje prejsť z nezávislého záväzku vo výške 20 % k ambicióznejšiemu cieľu, ku ktorému EÚ zaviaže budúca medzinárodná dohoda,
 • určitá flexibilita pre členské štáty, aby mohli nákladovo-efektívnym spôsobom splniť svoje záväzky.

zachytávanie a ukladanie uhlíka,

 • povolenia na ukladanie,
 • zloženie toku CO2,
 • prevod zodpovednosti po uzavretí úložiska,
 • formy poskytnutia finančnej záruky zo strany žiadateľov o povolenie na ukladanie.
 • podmienky prístupu k prepravným sieťam,
 • pripravenosť na zachytávanie,

kritériá udržateľnosti pre biopalivá.

 • požiadavka na minimálne úspory emisií skleníkových plynov,
 • environmentálne a sociálne kritériá,
 • metodika výpočtu úspor emisií skleníkových plynov. Komisia predložila 23. januára 2008 balík vykonávacích opatrení pre ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a energie z obnoviteľných zdrojov.

Balík obsahuje tieto návrhy:

 • smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/EC s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov („preskúmanie ETS“) (5862/08),
 • rozhodnutie o úsilí členských štátov EÚ znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 („spoločné úsilie mimo ETS“) (5849/08),
 • smernica o geologickom ukladaní oxidu uhličitého („smernica CCS“) (5835/08).
 • smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov („smernica o obnoviteľných zdrojoch“) (5421/08).

Európska rada na jar 2007 zdôraznila potrebu integrovaného prístupu k politike v oblasti klímy a energetiky s cieľom premeniť Európu na hospodárstvo s vysokou energetickou efektívnosťou a nízkymi emisiami skleníkových plynov (7224/1/07). Na tento účel Európska rada rozhodla, že prijme tieto záväzky a ciele:

 • nezávislý cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 % v porovnaní s rokom 1990,
 • cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 30 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 ako svoj príspevok ku globálnej a komplexnej dohode pre obdobie po roku 2012 za predpokladu, že sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k tomu istému cieľu a rozvojové krajiny sa zaviažu znížiť emisie skleníkových plynov úmerne svojím povinnostiam a príslušným schopnostiam,
 • usporiť 20 % spotreby energie EÚ v porovnaní s prognózami na rok 2020,
 • do roku 2020 dosiahnuť 20 percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie EÚ,
 • minimálny cieľ dosiahnuť do roku 2020 10 percentný podiel biopalív na celkovej spotrebe benzínu a nafty v doprave EÚ,
 • vytvoriť potrebný technický, hospodársky a regulačný rámec s cieľom využiť technológie zachytávania a sekvestrácie oxidu uhličitého, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie, v nových elektrárňach na fosílne palivá, podľa možností do roku 2020.

EMISIE CO2 Z AUTOMOBILOV

Rada diskutovala o smerovaní v súvislosti s návrhom nariadenia, ktorého cieľom je stanoviť výkonové emisné normy pre nové osobné automobily ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel.

Rada ocenila pokrok, ktorý sa dosiahol v prvej polovici roka 2008, ako pevný základ pre ďalšiu prácu. Podčiarkla tiež význam tohto návrhu v kontexte boja proti zmene klímy.

Diskusia vychádzala zo správy predsedníctva o pokroku, ktorá obsahuje zhrnutie aktuálneho stavu rokovaní (9343/08).

Sústredila sa na hlavné aspekty návrhu nariadenia, ktoré obsahuje správa o pokroku predložená predsedníctvom, medzi ktoré patrí parameter úžitkovej hodnoty, sklon krivky, systém sankcií, začiatočný dátum a dlhodobé ciele.

V januári 2007 Komisia predložila oznámenie o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel.

V oznámení sa zdôrazňuje, že hoci sa pri plnení cieľa znížiť emisie CO2 z automobilov dosiahol určitý pokrok, cieľ Spoločenstva dosiahnuť do roku 2012 priemerné emisie nového vozového parku na úrovni 120g CO2/km sa nepodarí splniť, ak sa neprijmú dodatočné opatrenia. V oznámení sa preto navrhuje prijať integrovaný prístup a oznamuje sa, že Komisia na splnenie cieľa Spoločenstva predloží právny rámec, pričom sa sústredí na povinné znižovanie emisií CO2, aby sa pre priemerný nový vozový park dosiahol cieľ 130 g CO2/km, a to prostredníctvom zlepšenej technológie motorových vozidiel a zníženia CO2, a zníženie o ďalších 10 g/km prostredníctvom iných technologických zlepšení.

V záveroch prijatých v júni 2007 Rada potvrdila svoju podporu cieľu dosiahnuť do roku 2012 priemernú hodnotu 120 g CO2/km pre nové automobily predané v EÚ (130 g CO2/km sa dosiahne pomocou zlepšenej technológie vozidiel a 10 g CO2/km pomocou dodatočných opatrení), pričom sa zabráni narušeniam a zabezpečí sa hospodárska a sociálna spravodlivosť[1].

Geneticky modifikované organizmy

Rada uskutočnila výmenu názorov s cieľom prehĺbiť diskusiu o mnohých politických otázkach súvisiacich s geneticky modifikovanými organizmami (GMO).

Veľká väčšina delegácií EÚ a Komisia uvítali príspevky delegácií Francúzska (9615/08) a Maďarska (10254/08), ktorých zámerom bolo poskytnúť diskusii pridanú hodnotu na účely ďalšieho preskúmania nevyriešených aspektov súvisiacich s GMO, a to:

 • zlepšenie postupov vyhodnocovania posúdenia rizika a fungovania vedeckých expertíz pre GMO, najmä pokiaľ ide o ochranu životného prostredia,
 • koncepcia nových postupov zameraných na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, Komisiou a príslušnými európskymi a národnými vedeckými inštitúciami,
 • flexibilita umožňujúca krajinám EÚ v rámci spoločného prístupu lepšie vytvárať kontrolu povolených GMO.

Niekoľko delegácií pripomenulo význam zváženia spoločnej definície prahových hodnôt pre označovanie GMO v osivách na európskej úrovni.

Niektoré delegácie okrem toho zdôraznili, že si prajú, aby sa zohľadnili socio-ekonomické vplyvy GMO.

Francúzska delegácia vyjadrila zámer pokračovať v rokovaniach o tejto téme počas nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva.

Rada tiež na žiadosť francúzskej delegácie uskutočnila krátku výmenu názorov na svojom zasadnutí 3. marca (7128/08).

RÔZNE

Rada vzala na vedomie informácie týkajúce sa týchto bodov:

Návrh nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (5127/08)

Predsedníctvo poskytlo informácie týkajúce sa aktuálneho stavu tohto návrhu (10094/08).

Cieľom návrhu nariadenia, ktorý Komisia predložila minulý december, je stanoviť harmonizované pravidlá konštrukcie vysokovýkonných motorových vozidiel s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia.

V preskúmaní spisu sa bude pokračovať aj počas nadchádzajúceho predsedníctva, a to v spolupráci s Európskym parlamentom.

Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva (6297/08)

Predsedníctvo informovalo Radu o dohode dosiahnutej s Európskym parlamentom v prvom čítaní 21. mája 2008, ktorá sa týka návrhu smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva.

Po tom, ako ju formálne prijmú obe inštitúcie, smernica ustanoví minimálny súbor konaní, ktoré by sa v rámci celej EÚ mali považovať za trestné činy, pokiaľ sú protiprávne a došlo k nim úmyselne alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti. Navádzanie, pomoc a podnecovanie na takéto konanie sa tiež bude považovať za trestný čin.

Zasadnutia v rámci Dohovoru o biologickej diverzite a Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti (Bonn, 12. až 30. mája 2008)

Rada vzala na vedomie informácie, ktoré predsedníctvo (10274/08) a Komisia (10274/08 ADD 1) poskytli v súvislosti s výsledkom deviateho riadneho zasadnutia konferencie zmluvných strán (COP 9) Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a štvrtým zasadnutím konferencie zmluvných strán, ktoré je zasadnutím zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti (COP-MOP 4).

Zasadnutie v rámci dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice (Bukurešť, 19. - 21. mája 2008)

Rumunská delegácia Radu stručne informovala o 4. zasadnutí strán dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice (10218/08).

Pokrok dosiahnutý na základe „cestovnej mapy“ z Bali

Rada vzala na vedomie informácie predsedníctva a Komisie (10207/08) o aktuálnej medzinárodnej situácii, pokiaľ ide o akčný plán z Bali zameraný na inkluzívny proces rokovaní s cieľom dosiahnuť do konca roku 2009 celosvetovú komplexnú dohodu o klimatickom režime na obdobie po roku 2012.

Výsledok konferencie „Premostenie“ (Portorož, 14. – 16. mája 2008) (9930/08)

Rada vzala na vedomie výsledok tejto konferencie, na ktorej sa dosiahli závery v troch hlavých oblastiach. Po prvé, je potrebné urýchlene prijať opatrenia s cieľom obmedziť rýchle environmentálne zmeny zahŕňajúce zmeny spôsobu rozvoja a plánovania hospodárskej a sociálnej politiky. Po druhé, životné prostredie sa musí dostať do popredia pri prijímaní hospodárskych rozhodnutí, a to prostredníctvom zapojenia súkromných a verejných inštitúcií, ako aj zlepšenia integrácie a prepojení medzi jednotlivými činnosťami a odvetviami. Po tretie, zlepšenie komunikácie medzi vedcami, tvorcami politík, politikmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou je zásadne dôležité pre plné sociálne a hospodárske využitie verejných informácií a údajov, uľahčenie rozsiahleho nového hospodárstva založeného na environmentálnom obchode a na to, aby sa rozvojový svet presvedčil, že model, ktorý vytvoril bohatstvo vo vyspelom svete, nie je trvalo udržateľný a preto je do budúcnosti potrebná odlišná cesta.

Akčný plán na vykonávanie územnej agendy EÚ

Rada vzala na vedomie informácie, ktoré poskytlo slovinské predsedníctvo a ktoré sa týkajú začatia vykonávania územnej agendy EÚ a jej prvého akčného plánu (9932/1/08).

Trvalo udržateľná výroba a spotreba

Komisia informovala o pokračujúcej príprave akčného plánu o trvalo udržateľnej výrobe a spotrebe.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ŽIVOTNé PROSTREDIE

Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií

Rada prijala nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií na účely zlepšenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia na medzinárodnej úrovni, a najmä v rozvojových krajinách (3604/08).

V nariadení sa ustanovujú podmienky pre vývoz určitých chemikálií z EÚ a ich dovoz do nej. Zároveň sa ním vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

V nariadení sa ustanovujú tri rozličné postupy, ktoré musia vývozcovia a vnútroštátne orgány podľa štatútu príslušnej chemikálie uplatňovať:

 • postup oznámenia o vývoze sa musí uplatňovať pri nebezpečných chemikáliách, ktoré sú v EÚ zakázané alebo prísne obmedzené, ale nevyžadujú si zaslanie oznámenia stranám dohovoru,
 • požiadavka výslovného súhlasu dovážajúcej krajiny pred akýmkoľvek dovozom sa vzťahuje na nebezpečné chemikálie, ktoré si vyžadujú zaslanie oznámenia, ale ešte nepodliehajú dohovoru a
 • plný postup predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa dohovoru sa musí uplatňovať pri nebezpečných chemikáliách, ktoré podliehajú dohovoru. Zatiaľ sa vzťahuje na 39 chemikálií, ich počet sa však má zvýšiť.

Nariadenie sa prijalo v prvom čítaní v rámci postupu spolurozhodovania Parlamentu a Rady.

Veľryby

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje pozícia Spoločenstva na účely zachovania ochranných opatrení týkajúcich sa veľrýb, o ktorej sa má rozhodnúť na najbližšom zasadnutí Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb (IWC).

IWC je príslušnou medzinárodnou organizáciou, pokiaľ ide o ochranu a riadenie populácií veľrýb na celosvetovej úrovni. Bola zriadená Medzinárodným dohovorom o regulácii lovu veľrýb podpísaným v roku 1946.

V súčasnosti je zmluvnou stranou IWC dvadsaťjeden členských štátov EÚ[2]. Európske spoločenstvo má v IWC štatút pozorovateľa.

Šesťdesiate zasadnutie IWC sa uskutoční v čílskom Santiagu v júni 2008.

Komerčný lov veľrýb sa v roku 1986 pozastavil v dôsledku moratória, na ktorom sa dohodla väčšina krajín zastúpených v IWC.

VNÚTORNÝ TRH

Typové schvaľovanie motorových vozidiel

Rada sa rozhodla, že nebude namietať proti tomu, aby Komisia prijala nariadenie a smernicu, ktorými sa vykonávajú, menia a dopĺňajú pravidlá typového schvaľovania motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

V súlade s regulačným postupom s kontrolou EÚ môže Rada namietať proti prijatiu právnych aktov zo strany Komisie, ak svoje namietnutie založí na tom, že:

 • navrhované opatrenia presahujú vykonávacie právomoci ustanovené pre základný právny nástroj alebo
 • nie sú v súlade s cieľom alebo obsahom základného nástroja alebo
 • nedodržiavajú zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

Znamená to, že pokiaľ Európsky parlament nebude mať námietky, Komisia môže navrhované právne akty prijať.


[1] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11483.en07.pdf

[2] Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.


Side Bar