Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
PRESSMEDDELANDE
2824:e mötet i rådet
Allmänna frågor och yttre förbindelser
Yttre förbindelser
Bryssel den 15–16 oktober 2007
Ordförande Luís AMADO
Portugals ministro de estado, utrikesminister
* Ett antal punkter som rör yttre förbindelser antogs utan debatt vid det 2823:e mötet om allmänna frågor (13900/07).
De viktigaste resultaten från rådet
EU fördömde starkt det brutala angreppet mot demonstranterna i Burma/Myanmar. Med tanke på den allvarliga situation som nu råder och i solidaritet med folket i Burma/Myanmar ansåg rådet att det är nödvändigt att öka de direkta påtryckningarna på regimen genom kraftfullare åtgärder och följande kompletterande restriktiva åtgärder när det gäller export, import och investeringar i sektorerna för timmer och virke samt för brytning av metaller, mineraler, ädelstenar och halvädelstenar. Rådet kommer därför att anta ett paket med åtgärder som inte skadar befolkningen i stort, utan inriktas på de ansvariga för den våldsamma repressionen och det allmänna politiska dödläget i landet. EU är berett att se över, ändra eller förstärka dessa åtgärder mot bakgrund av utvecklingen i landet och resultaten av det medlingsuppdrag som utförs av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Burma/Myanmar, Ibrahim Gambari. Rådet uppmanade berörda organ att utarbeta ytterligare restriktiva åtgärder inbegripet förbud mot nya investeringar. Rådet är fast beslutet att hjälpa folket i Burma/Myanmar vidare på vägen mot demokrati, säkerhet och välstånd.
Rådet granskade situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan och uttryckte sin fortsatt djupa oro. Samtidigt välkomnade rådet vissa positiva steg. Det beslutade att förlänga vapenembargot och viseringsrestriktionerna med en tolvmånadersperiod. För att stimulera de uzbekiska myndigheterna till positiva åtgärder för att förbättra situationen i fråga om mänskliga rättigheter, beslutade rådet att viseringsrestriktionerna inte skulle tillämpas under en period på sex månader och rådet kommer vid den tidpunkten att undersöka om de uzbekiska myndigheterna har gjort några framsteg när det gäller att uppfylla ett antal villkor i fråga om mänskliga rättigheter inbegripet obehindrat tillträde till fångar, möjlighet för icke-statliga organisationer att fungera utan restriktioner i Uzbekistan samt frigivande av förkämpar för mänskliga rättigheter.
Rådet beslutade att EU inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken ska leda en överbryggande militär insats i östra Tchad och den nordöstra delen av Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) Detta följer på bl.a. antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007) som godkänner en flerdimensionell närvaro i Tchad och Centralafrikanska republiken och bemyndigar EU att tillhandahålla dess militära komponent. Genom att den regionala dimensionen av Darfurkrisen beaktas är utplaceringen av Eufor Tchad/RCA och ett polisuppdrag från FN, parallellt med Unamid i Sudan, ett avgörande steg för att underlätta en långsiktig lösning på konflikten i Darfur.
Rådet välkomnade undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet med Montenegro som ett viktigt steg på landets väg mot EU. Avtalen undertecknades den 15 oktober i anslutning till rådets möte.
När det gäller Libyen uttryckte rådet sin tillfredsställelse över att fallet med den bulgariska sjukvårdspersonalen i samband med hiv/aids-infektionen i Benghazi har avslutats. Rådet erkände potentialen för samarbetet mellan EU och Libyen på många områden av gemensamt intresse, enades om att EU och Libyen så snart som möjligt ska inleda diskussioner om ett ramavtal mellan EU och Libyen som kommer att omfatta områden av gemensamt intresse, exempelvis mänskliga rättigheter och migration och uppmanade därför kommissionen att lägga fram utkast till förhandlingsdirektiv i detta ärende.

INNEHÅLL1

DELTAGARE 5

PUNKTER SOM DISKUTERADES

FÖRBINDELSERNA MED RYSSLAND 7

UZBEKISTAN – Rådets slutsatser 8

TCHAD, CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN OCH SUDAN – Rådets slutsatser 10

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO 13

BURMA/MYANMAR – Rådets slutsatser 14

IRAN – Rådets Slutsatser 17

ZIMBABWE 19

FÖRBINDELSERNA MED VÄSTRA BALKAN – Rådets slutsatser 20

LIBYEN – Rådets slutsatser 22

IRAK – Rådets slutsatser 23

MELLANÖSTERN 26

Fredsprocessen i Mellanöstern – Rådets slutsatser 26

Libanon – Rådets slutsatser 27

ÖVRIGA FRÅGOR 29

Handelsförbindelser med AVS-länderna 29

I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE 30

Undertecknande av ett stabiliserings- och associeringsavtal samt ett interimsavtal med Montenegro 30

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

none

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Karel DE GUCHT Utrikesminister

Bulgarien:

Ivailo KALFIN Vice premiärminister och utrikesminister

Tjeckien:

Alexandr VONDRA Vice ministerpresident med ansvar för Europafrågor

Karel SCHWARZENBERG Utrikesminister

Danmark:

Per Stig MØLLER Utrikesminister

Tyskland:

Frank-Walter STEINMEIER Förbundsutrikesminister

Estland:

Urmas PAET Utrikesminister

Irland:

Dermot AHERN Utrikesminister

Grekland:

Ionnais VALINAKIS Statssekreterare för utrikesfrågor

Dora BAKOYANNI Utrikesminister

Spanien:

Miguel Ángel MORATINOS Utrikes- och samarbetsminister

Frankrike:

Bernard KOUCHNER Utrikes- och Europaminister

Italien:

Massimo D'ALEMA Vice ministerpresident, utrikesminister

Cypern:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Utrikesminister

Lettland:

Artis PABRIKS Utrikesminister

Litauen:

Petras VAITIEKÜNAS Utrikesminister

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Vice premiärminister samt utrikes- och invandringsminister

Ungern:

Kinga GÖNCZ Utrikesminister

Malta:

Richard CACHA CARUANA Ständig representant

Nederländerna:

Maxime VERHAGEN Utrikesminister

Frans TIMMERMANS Minister för Europafrågor

Österrike:

Ursula PLASSNIK Förbundsminister för Europafrågor och internationella frågor

Polen:

Anna Elżbieta FOTYGA Utrikesminister

Portugal:

Luís AMADO Minstro de estado, utrikesminister

Manuel LOBO ANTUNES Statssekreterare åt utrikesministern, med ansvar för Europafrågor

Rumänien:

Adrian CIOROIANU Utrikesminister

Slovenien:

Dimitrij RUPEL Utrikesminister

Slovakien:

Ján KUBIŠ Utrikesminister

Finland:

Ilkka KANERVA Utrikesminister

Astrid THORS Migrations- och Europaminister

Sverige:

Carl BILDT Utrikesminister

Cecilia MALMSTRÖM EU-minister

Storbritannien:

David MILIBAND Utrikes- och samväldesminister

Jim MURPHY Biträdande minister för Europafrågor

Kommissionen:

Olli REHN Kommissionsledamot

Louis MICHEL Kommissionsledamot

Benita FERRERO-WALDNER Kommissionsledamot

Rådets generalsekretariat:

Javier SOLANA Generalsekreterare/hög representant för Gusp

PUNKTER SOM DISKUTERADES

FÖRBINDELSERNA MED RYSSLAND

Rådet diskuterade förberedelserna inför toppmötet EU–Ryssland som kommer att äga rum i Mafra i Portugal den 26 oktober och som är det tjugonde toppmötet under partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland.

Dagordningen för toppmötet förväntas omfatta situationen i EU och Ryssland, framsteg inom de fyra s.k. gemensamma områdena[1] mellan EU och Ryssland och framtida perspektiv för förbindelserna mellan EU och Ryssland samt internationella och regionala frågor, inklusive Kosovo, fredsprocessen i Mellanöstern, Iran, Afghanistan och Moldavien.

Diskussionerna förväntas också uppmuntra fortsatta ansträngningar för att hitta en lösning på problemet med Rysslands förbud mot import från Polen så att det blir möjligt att inleda förhandlingar om ett nytt ramavtal för förbindelserna mellan EU och Ryssland.

UZBEKISTAN – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet är fortfarande djupt oroat över situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan, och påminner om sin ståndpunkt med denna innebörd som redovisats i tidigare slutsatser från rådet.

2. Rådet välkomnar de uzbekiska myndigheternas ökade vilja att föra dialog med EU, och den positiva vändningen i relationerna EU–Uzbekistan under årets gång: att det har hållits tvåomgångar expertsamtal om händelserna i Andijan och en första omgång i en dialog om mänskliga rättigheter mellan EU och Uzbekistan, att de uzbekiska myndigheterna har lovat att fortsätta hålla en regelbunden dialog, samt att Ms Niazova och Ms Turaeva som är förkämpar för mänskliga rättigheter har frigivits villkorligt. Rådet välkomnar att dödsstraffet nyligen avskaffats i Uzbekistan och att habeas corpus införts i uzbekisk lag, och ser fram emot att dessa bestämmelser genomförs.

3. Rådet upprepar sin önskan att fortsätta en övergripande dialog med Uzbekistan på ett antal områden. Det ser fram emot ytterligare samarbete om genomförandet av EU-strategin för Centralasien, som bör ge ny fart åt EU-relationerna med Uzbekistan. EU är redo att utveckla en verklig politisk dialog och stärka samarbetet med Uzbekistan på alla områden som pekas ut i strategin, inklusive mänskliga rättigheter, reformering av rättsväsendet och fängelserna, utbildning, handel och ekonomisk reform, energi, klimatförändring och vattenförvaltning, säkerhet, samt viktiga internationella frågor.

4. Rådet manar de uzbekiska myndigheterna till vidare framsteg inom området för mänskliga rättigheter. Uzbekistan uppmanas att fullständigt uppfylla sina internationella skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen, och uppmanas särskilt att låta relevanta internationella organ ha fullständigt, obehindrat tillträde till fångar, att på ett meningsfullt sätt ägna tid åt FN:s särskilda rapportörer till Uzbekistan, att låta alla icke-statliga organisationer, inklusive Human Rights Watch, fungera utan restriktioner i Uzbekistan, att frige häktade förkämpar för mänskliga rättigheter och sluta upp med trakasserier, att ta upp frågor om mänskliga rättigheter i en positiv anda inom ramen för den förestående samarbetskommittén EU–Uzbekistan. Reformeringen av rättsväsendet, brottsbekämpningen och polislagstiftningen bör fortsätta. Framstegen mot dessa mål kommer att utvärderas utifrån en rapport från beskickningscheferna som kommer att inkludera en bedömning av det förestående presidentvalet.

5. Rådet beslutade att med en tolvmånadersperiod förlänga vapenembargot i gemensam ståndpunkt 2006/787/GUSP och viseringsrestriktionerna för personer som är förtecknade i bilagan till gemensam ståndpunkt 2006/338/GUSP. För att stimulera de uzbekiska myndigheterna till positiva åtgärder för att förbättra situationen i fråga om mänskliga rättigheter och som ett erkännande av deras åtaganden beslutade rådet att viseringsrestriktionerna inte skulle tillämpas under en period på sex månader och att det därefter kommer att undersöka om de uzbekiska myndigheterna har gjort några framsteg i fråga om att uppfylla villkoren i punkt 4. Rådet kan besluta att tillämpa viseringsrestriktionerna tidigare om så krävs, beroende på de uzbekiska myndigheternas åtgärder på området för mänskliga rättigheter. Rådet är också redo att avskaffa alla restriktioner så snart Uzbekistan uppfyller villkoren i dessa slutsatser och i rådets tidigare slutsatser. Rådet är berett att bistå Uzbekistan med att uppnå dessa mål."

TCHAD, CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN OCH SUDAN – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. EU stöder starkt Förenta nationernas (FN) och Afrikanska unionens (AU) pågående insatser för att inom en övergripande och regional strategi lösa konflikten i Darfur. Efter antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1778(2007) som godkänner en flerdimensionell närvaro i Tchad och Centralafrikanska republiken och bemyndigar EU att tillhandahålla dess militära komponent, kommer EU att inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken leda en överbryggande militär insats i östra Tchad och den nordöstra delen av Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) under ett år från och med den dag då dess inledande operativa förmåga tillkännages. Utplaceringen har välkomnats av såväl Tchads som Centralafrikanska republikens regering. Genom att den regionala dimensionen av Darfurkrisen beaktas är utplaceringen av Eufor Tchad/RCA och ett polisuppdrag från FN, parallellt med Unamid i Sudan, ett avgörande steg för att underlätta en långsiktig lösning på konflikten i Darfur.

2. Rådet välkomnar att generallöjtnant Patrick Nash (IE) har utsetts till operationschef och brigadgeneral Jean-Philippe Ganascia (FR) till styrkechef. Operationshögkvarteret för EuforTchad/RCA kommer att förläggas till Mont Valérien (Frankrike). Rådet betonar sinbeslutsamhet att anslå erforderliga medel så att operationschefen kan fullgöra sitt uppdrag med de styrkor och resurser som krävs.

3. Utplaceringen av Eufor Tchad/RCA är ett konkret uttryck för EU:s engagemang att aktivt verka för att säkerheten i östra Tchad och den nordöstra delen av Centralafrikanska republiken förbättras genom att bidra till skyddet av flyktingar och internflyktingar, underlätta humanitära hjälpsändningar, hjälpa till att skapa förutsättningar för fördrivna personer att frivilligt återvända till sina ursprungsorter och bidra till att garantera Minurcats säkerhet och möjlighet att fritt bedriva sin verksamhet. Eufor Tchad/RCA kommer att ledas i samråd med de berörda ländernas myndigheter. Insatsen kommer att genomföras helt oberoende, opartiskt och neutralt. Planeringen av insatsen kommer även i fortsättningen att ske i full samordning med FN och i samråd med de afrikanska partnerna. Eventuella bidragsgivare från tredjestater kommer också att höras.

4. Inrättandet av Eufor Tchad/RCA ingår i en övergripande EU-insats för att stärka stödet till flyktingar och fördrivna personer i Tchad och Centralfrikanska republiken, bland annat genom fortsatt humanitärt bistånd till de båda länderna och finansiering av ett konkret rehabiliterings- och återuppbyggnadsarbete i de områden som de fördrivna personerna återvänder till. I detta sammanhang välkomnar rådet att kommissionen avser att genomföra övergångsprogram för återhämtning och rehabilitering med försoningsinriktad verksamhet, stöd till internflyktingarnas frivilliga återvändande och rehabilitering på sina ursprungsorter samt stöd till det lokala styret. I Tchad kommer kommissionen att i stor utsträckning bidra till FN:s program för att bygga upp FN:s polisstyrka, som kommer att utbilda och utrusta tchadiska poliser samt utplacera dem i flyktinglägren och lägren för fördrivna personer i östra Tchad.

5. Rådet uppmanar enträget samtliga länder i regionen, särskilt Sudan, Tchad och Centralafrikanska republiken, att arbeta för att främja stabiliteten i regionen och garantera säkerheten längs deras gemensamma gränser, och särskilt respektera deras åtaganden att inte stödja rebellrörelser som från deras territorium utför operationer riktade mot något av de andra länderna. På samma sätt uppmanar EU Sudan och Tchad att intensifiera sina ansträngningar för att normalisera sina förbindelser enligt avtalen undertecknade i Tripoli och Riyadh. EU välkomnar den konstruktiva roll som andra aktörer i regionen spelat, bland annat Libyen och Saudiarabien, och uppmanar dem enträget att fortsätta på detta sätt. Rådet uppmanar också staterna i regionen att främja fred och försoning i sina länder. I detta hänseende välkomnar rådet den senaste tidens utveckling avseende den interna politiska dialogen i Tchad och uppmuntrar alla parter att fortsätta den demokratiska processen.

6. Rådet erinrar om att en varaktig fred i Darfur endast kan nås när en brett accepterad politisk uppgörelse om Sudan framgångsrikt uppnåtts. För att det ska råda fredliga förhållanden i Sudan och landet ska kunna förbli enat, måste det övergripande fredsavtalet genomföras till fullo. Samtidigt som rådet noterar de framsteg som hittills uppnåtts, noteras dock med oro att genomförandet av några av bestämmelserna i det övergripande fredsavtalet har försenats upprepade gånger och rådet uppmanar enträget parterna att öka ansträngningarna för att påskynda genomförandet av dessa bestämmelser. Rådet är i detta avseende djupt oroat över SPLM:s tillkännagivande nyligen om att upphöra med sitt deltagande i den nationella enhetsregeringen och uppmanar alla parter att återuppta genomförandet av det övergripande fredsavtalet som är av fundamental betydelse för Sudans framtid.

7. Rådet uttrycker en mycket stark oro och fördömer med kraft det ökande våldet i Darfur, och särskilt det fruktansvärda angreppet på AU:s fredsbevarares bas i Haskanita, som sedan brändes ned och plundrades. Rådet uppmanar alla parter att sluta med alla våldshandlingar och förbinda sig att villkorslöst, effektivt och på ett kontrollerbart sätt upphöra med fientligheterna vilket är en nödvändig förutsättning för att den politiska processen ska kunna nå framgång. Rådet står berett att överväga ytterligare åtgärder, särskilt inom ramen för FN, för att säkerställa humanitära hjälpsändningar och skydd av civila. När det gäller morden på AU:s fredsbevarare uppmanar rådet vapenstilleståndskommissionen att grundligt undersöka attentatet och ställa de ansvariga till svars. Denna incident understryker också behovet av en brådskande utplacering av FN:s stödpaket för Amis och Unamid. Rådet uttrycker sin erkänsla för alla bidrag som har utlovats till Unamid och uppmanar till ett påskyndande av de pågående ansträngningarna i detta syfte, och uppmanar särskilt den sudanesiska regeringen till ett fullständigt samarbete med FN och AU för att säkerställa att utplaceringen av Unamid kan ske så snabbt som möjligt. Rådet upprepar att man står berett att överväga ytterligare åtgärder, särskilt inom ramen för FN, mot varje part som ställer upp hinder för genomförandet av FN:s stödpaket och utplaceringen av Unamid.

8. Rådet välkomnar resultatet av mötet på hög nivå om Darfur som hölls i New York den 21 september, som gav uttryck för det internationella samfundets gemensamma åtagande att arbeta för en varaktig fred i Darfur. Rådet upprepar sitt stöd för medlingen under FN:s och AU:s överinseende och rådet ser fram emot öppningen av samtalen den 27 oktober. EU bekräftar att man är beredd att ge alla tänkbara former av stöd till samtalen, inklusive bidrag till förvaltningsfonden, och välkomnar också de åtaganden som redan gjorts av medlemsstater och kommissionen. Rådet erinrar om sin ståndpunkt att varje part som brister i att på ett konstruktivt sätt engagera sig i fredsprocessen kommer att anses vara ett hinder för freden och rådet kommer att främja lämpliga ytterligare åtgärder mot denna part, särskilt inom ramen för FN, i linje med säkerhetsrådets resolution 1591."

*

* *

Rådet antog en gemensam åtgärd om insatsen Eufor Tchad/RCA.

Insatsen kommer att omfatta en period på ett år.

Generallöjtnant Patrick Nash (Irland) har utsetts till EU:s operationschef för insatsen.
Brigadgeneral Jean-Philippe Ganascia har utsetts till befälhavare över EU-styrkan.

EU:s operationshögkvarter kommer att förläggas till Mont Valérien (Frankrike).

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Rådet diskuterade utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo mot bakgrund av den försämrade säkerhetssituationen i den östra delen av landet, särskilt i Nord-Kivu.

Den 15 oktober uttryckte ordförandeskapet i ett uttalande på EU:s vägnar (se dokument 13949/07) sin djupa oro över det våld och den instabilitet som består i landet. Ordförandeskapet uppmanade alla berörda parter att omedelbart upphöra med striderna för att förhindra en militär upptrappning och undvika en ytterligare försämring av den humanitära situationen i området..

BURMA/MYANMAR – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. EU fördömer starkt det brutala angreppet mot demonstranterna i Burma/Myanmar. Det erinrar om sina tidigare uttalanden där de burmesiska myndigheterna uppmanas att visa återhållsamhet i samband med fredliga protester. EU beklagar att uppmaningarna inte har hörsammats.

2. EU kräver att myndigheterna omedelbart upphör med alla våldsdåd och trakasserier och att de friger såväl alla de personer som hålls fängslade sedan mitten av augusti som Daw Aung San Suu Kyi och alla övriga politiska fångar.

3. EU stöder starkt FN:s insatser, i synnerhet det medlingsuppdrag som utförs av FN:s särskilda sändebud Ibrahim Gambari. Vidare stöder EU andra aktiva FN-åtaganden, bland annat från säkerhetsrådet. EU ser fram mot ett nytt besök av det särskilda sändebudet under de kommande veckorna.

4. EU välkomnar det särskilda mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och den enhälligt antagna resolutionen där man djupt beklagar de fortsatta våldsdåden och uppmanar myndigheterna i Burma/Myanmar att se till att de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna respekteras fullt ut.

5. EU uppmanar även regeringen att uppge var de personer som hålls fängslade sedan mitten av augusti befinner sig någonstans och tillåta internationella organ att besöka dem. Vidare efterlyser EU en grundlig och opartisk utredning av vissa demonstranters död och andra allvarliga och fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt en utredning av vilka som bör ställas till ansvar. I detta avseende uppmanar EU myndigheterna att samarbeta fullt ut med FN:s särskilda rapportör om de mänskliga rättigheterna Sergio Pinheiro, bland annat genom att snarast underlätta hans besök till Burma/Myanmar.

6. Med tanke på den allvarliga situation som nu råder och i solidaritet med folket i Burma/Myanmar anser EU, i linje med ordförandeskapets uttalande av den 25 september, att det är nödvändigt att öka de direkta påtryckningarna på regimen genom kraftfullare åtgärder och följande kompletterande restriktiva åtgärder: ett exportförbud för utrustning till sektorerna för timmer och virke samt för brytning av metaller, mineraler, ädelstenar och halvädelstenar, liksom ett importförbud för produkter från de nämnda sektorerna samt ett förbud mot investeringar i dessa sektorer. EU kommer därför att anta ett paket med åtgärder som inte skadar befolkningen i stort, utan inriktas på de ansvariga för den våldsamma repressionen och det allmänna politiska dödläget i landet. EU är berett att se över, ändra eller förstärka dessa åtgärder mot bakgrund av det medlingsuppdrag som utförs av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Burma/Myanmar, Ibrahim Gambari. Rådet uppmanar berörda organ att utarbeta ytterligare restriktiva åtgärder inbegripet förbud mot nya investeringar.

7. EU bekräftar att man avser att fortsätta med sina omfattande humanitära biståndsprogram som inriktas på de mest sårbara befolkningsgrupperna i Burma/Myanmar och de burmesiska flyktingarna i grannländerna. EU är berett att öka sin hjälp efter ytterligare bedömningar av den humanitära situationen. Vidare uppmanar EU regeringen att hålla kanalerna öppna så att hjälpsändningarna kan levereras och anmodar myndigheterna att samtidigt samarbeta med internationella aktörer.

8. EU välkomnar att det enhälliga fördömandet av händelseutvecklingen och de insatser som har gjorts av Asean och Burma/Myanmars grannländer för att påverka de burmesiska myndigheterna i positiv riktning. Eftersom situationen kräver ett oförminskat engagemang från FN och stöd från det internationella samfundet och samtliga regionala aktörer, uppmanar EU Burmas alla grannländer att fortsatt försöka driva fram en trovärdig reformprocess där alla deltar.

9. EU uppmanar de burmesiska myndigheterna att inse att en återgång till situationen före de senaste demonstrationerna inte är en godtagbar eller hållbar lösning. Endast en verklig process med inre reformer och försoning med oppositionens medverkan kommer att få till stånd stabilitet, demokrati och välstånd i landet. EU stöder åtgärder mot en sådan allomfattande process som leder till demokrati, full respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

10. EU uttrycker återigen sin beredvillighet att bistå Burma/Myanmar i denna övergångsprocess. EU beklagar att detta hittills har omöjliggjorts av den burmesiska regeringen. Om situationen förbättras, är EU berett att se över de restriktiva åtgärderna, att tillsammans med Burma engagera sig i landets utveckling och att finna nya samarbetsområden.

11. EU är fast beslutet att hjälpa folket i Burma/Myanmar vidare på vägen mot demokrati, säkerhet och välstånd."

IRAN – Rådets Slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet diskuterade situationen när det gäller Irans kärnenergiprogram. Rådet bekräftade sitt stöd för insatserna för att finna en framförhandlad, långsiktig lösning på den iranska kärnenergifrågan. Rådet gav sitt fulla stöd till den höge representantens insatser på EU:s och det internationella samfundets vägnar för att uppmana Iran att återvända till samtalen om långsiktiga överenskommelser.

2. Rådet underströk sitt fortsatta engagemang för det övergripande paket som föreslogs Iran i juni 2006. I detta paket bekräftades bland mycket annat Irans rätt att utveckla kärnenergi i överensstämmelse med landets förpliktelser enligt icke-spridningsfördraget, och paketet inkluderade aktivt stöd för byggandet av nya lättvattenreaktorer med användning av modernaste teknik. Iran har fortfarande kvar alternativet att återinträda i förhandlingarna på den grundvalen, i linje med den parallella strategin.

3. Rådet välkomnade överenskommelsen mellan Iran och IAEA om att lösa alla frågor som rör Irans tidigare kärnenergiverksamhet, och noterade att om Iran fullständigt och snabbt genomför IAEA:s arbetsplan så som den tolkas i generaldirektörens rapport, skulle detta utgöra ett betydande steg framåt. Som framgår av generaldirektörens rapport krävs det, för att skapa förtroende för att Irans kärnenergiprogram är av uteslutande fredlig art, att organet kan intyga att det inte finns något kärnmaterial eller några kärnkraftsanläggningar som inte deklarerats genom att tilläggsprotokollet och nödvändiga åtgärder som rör insyn har genomförts. Rådet uppmanade Iran att fullständigt genomföra bestämmelserna i det övergripande avtalet om skyddsåtgärder, inbegripet dess tilläggsavtal, genomföra tilläggsprotokollet i avvaktan på dess ratificering samt att ge atomenergiorganet all den information och det samarbete som krävs. Vidare uttryckte rådet sin förhoppning om att IAEA:s generaldirektör i sin novemberrapport kommer att kunna påvisa ett positivt resultat av sina insatser i överensstämmelse med kraven i den arbetsplan som överenskommits med Iran.

4. Rådet beklagade att Iran inte hade efterkommit det internationella samfundets enhälliga uppmaning att avbryta all anrikningsrelaterad verksamhet och inte hade accepterat förhandlingserbjudandet. Rådet bekräftade sitt stöd för säkerhetsrådets resolutioner 1696, 1737 och 1747 samt betonade att säkerhetsrådet i resolutionerna 1737 och 1747 hade uttryckt sin avsikt att vidta andra lämpliga åtgärder enligt artikel 41, kapitel VII i FN-stadgan, om Iran skulle framhärda med att inte avbryta sin anrikningsverksamhet. Rådet välkomnade uttalandet av den 28 september från utrikesministrarna i Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket, Kina, Ryssland och Förenta staterna, med stöd av den höge representanten för Europeiska unionen. Rådet godkände att EU kommer att överväga vilka ytterligare åtgärder unionen kan tänkas vidta för att stödja FN-processen och det internationella samfundets gemensamma mål samt uppmanade de relevanta rådsorganen att bistå med lämpliga råd. "

ZIMBABWE

Under lunchen diskuterade ministrarna situationen i Zimbabwe på grundval av en föredragning av Luís Amado om det besök han nyligen gjort i Sydafrika. Ministrarna uttryckte sin oro över den försämrade situationen både i ekonomiska och humanitära termer.

FÖRBINDELSERNA MED VÄSTRA BALKAN – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"MONTENEGRO

Rådet välkomnade undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet med Montenegro som ett viktigt steg på landets väg mot EU. Rådet såg fram emot ett intensifierat samarbete med Montenegro genom den övergripande ram som skapats genom dessa båda avtal och de andra mekanismerna i stabiliserings- och associeringsprocessen.

Rådet framhävde betydelsen av att Montenegro åstadkommer hållbara och verkningsfulla resultat när det gäller genomförandet av dessa avtal. Rådet uppmuntrade Montenegro att gå vidare med sin reformagenda och uppmanade alla politiska krafter att förena sina ansträngningar för att påskynda den processen. Rådet uppmanade enträget Montenegro att intensifiera sina ansträngningar beträffande de prioriteringar som anges i det europeiska partnerskapet. I synnerhet betonade rådet vikten av ytterligare beslutsamma åtgärder och kontinuerliga framsteg när det gäller att förstärka den administrativa kapaciteten och tillämpningen av rättsstatsprincipen, bland annat kampen mot organiserad brottslighet och korruption, samt upprättandet av ett oberoende och redovisningsskyldigt rättsväsende.

Rådet underströk också vikten av att så snart som möjligt och i en anda av samförstånd anta en konstitution som följer internationella normer och rekommendationerna från Europarådet och dess Venedigkommission.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Rådet uttryckte sitt fulla stöd till den höge representanten/EU:s särskilde representant Miroslav Lajcak och hans strävanden att främja reformer som är väsentliga för att Bosnien och Hercegovina ska kunna göra framsteg, särskilt polisreformen. Rådet upprepade att en överenskommelse om polisreformen i enlighet med EU:s tre principer förblir den viktigaste prioriteringen och en av de nödvändiga förutsättningarna för ytterligare framsteg mot ett stabiliserings- och associeringsavtal och Europeiska unionen.

Rådet beklagade att inte alla lokala politiska ledare i Bosnien och Hercegovina har visat tillräcklig beredvillighet att nå en överenskommelse på grundval av de tre EU-principerna. Rådet noterade viss utveckling under senare tid vad beträffar politiskt engagemang och uppmanade landets politiska ledare att visa ansvar gentemot Bosnien och Hercegovinas folk och dess önskan att närma sig EU.

Rådet noterade att det kommande mötet i det fredsgenomförande rådet den 30 oktober 2007 kommer att bli nästa tillfälle för det internationella samfundet att bedöma situationen i Bosnien och Hercegovina.

Rådet upprepade att det är nödvändigt att Bosnien och Hercegovina uppfyller alla fyra villkor för slutförandet av förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal i enlighet med rådets slutsatser av den 12 december 2005.

Rådet bekräftade sitt fulla stöd till Bosnien och Hercegovinas europeiska perspektiv. Rådet erinrade om slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006 och bekräftade att framstegstakten på vägen mot EU är beroende av landet egna förtjänster.

KOSOVO

Rådet uttryckte sitt fulla stöd för trojkaprocessen och för EU:s representant i denna, ambassadör Wolfgang Ischinger. Rådet välkomnade processens intensiva tempo och den konstruktiva atmosfären vid den första samtalsrundan. Rådet noterade att trojkaprocessen kommer att avslutas med en rapport från kontaktgruppen till FN:s generalsekreterare senast den 10 december och uppmanade båda parterna att föra de återstående förhandlingarna med kreativitet, djärvhet och kompromissvilja och att göra alla tänkbara ansträngningar för att förhandla fram en överenskommelse om Kosovos status."

*

* *

Ministrarna träffade också Carla del Ponte, chefsåklagare vid Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) för att diskutera samarbete med Icty.

LIBYEN – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet uttryckte sin tillfredsställelse över att fallet med den bulgariska sjukvårdspersonalen i samband med hiv/aids-infektionen i Benghazi har avslutats.

2. Rådet uttryckte sin uppriktiga uppskattning av de insatser som gjorts av alla dem som varit engagerade i att avsluta detta fall och värdesatte de libyska myndigheternas konstruktiva inställning.

3. Rådet upprepade sin solidaritet med de libyska barn som drabbats av hiv/aids-smittan i Benghazi och bekräftade EU:s åtagande att ge dem medicinsk hjälp och vård genom handlingsplanen mot hiv och den internationella Benghazi-fonden, på grundval av frivilliga bidrag.

4. Rådet erkände Libyens betydelse i Medelhavsområdet och i Afrika samt potentialen hos samarbetet mellan EU och Libyen på många områden av gemensamt intresse.

5. Rådet var enigt om att den politik för närmare förbindelser med Libyen som rådet fattade beslut om 2004 bör förstärkas för att förbättra förbindelserna mellan EU och Libyen. Målet för denna politik för närmare förbindelser kommer att vara att ge förbindelserna mellan EU och Libyen en lämplig, enhetlig och långsiktig ram, där hänsyn kommer att tas till Libyens och EU:s och dess medlemsstaters intressen.

6. Rådet enades om att EU och Libyen så snart som möjligt ska inleda diskussioner om ett ramavtal mellan EU och Libyen som kommer att omfatta områden av gemensamt intresse, exempelvis mänskliga rättigheter, migration m.m., och rådet uppmanar kommissionen att lägga fram utkast till förhandlingsdirektiv enligt de grundläggande principerna för Europeiska unionens utrikespolitik."

IRAK – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Irak utgör alltjämt en central utmaning för det internationella samfundet. Rådet bekräftar i sin egenskap av viktig internationell aktör EU:s stöd för ett säkert, stabilt, demokratiskt, välmående och enat Irak och upprepar sitt engagemang för Iraks oberoende, suveränitet, enhet och territoriella integritet.

2. EU kommer att fortsätta att spela en viktig roll i stödet till den irakiska regeringen i dess arbete för att skapa stabilitet, säkerhet och välstånd för samtliga medborgare i landet, bland annat genom praktiskt bistånd. EU har föresatt sig att öka sitt politiska engagemang i Irak och i dess grannländer och att stödja FN och andra internationella aktörer i deras insatser.

3. Rådet välkomnar varmt att Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1770 om förlängning och utvidgning av mandatet för FN:s biståndsmission i Irak (Unami) antogs den 10 augusti 2007. Rådet bekräftar sitt starka stöd för FN:s centrala roll i Irak. I detta sammanhang gratulerar rådet Staffan de Mistura till utnämningen till generalsekreterarens särskilda representant i Irak och chef för Unami och försäkrar honom om EU:s stöd när han ska leda Unamis arbete i Irak för at genomföra det nya mandatet. Detta mandat är av högsta vikt för stabiliseringen av Irak. Unamis nuvarande mandat på områden som politisk dialog, nationell försoning, ekonomisk reform, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen kompletteras genom resolution 1770 med viktiga nya områden: framför allt att ge råd, stöd och hjälp till Iraks regering som till exempel när det gäller att underlätta den regionala dialogen i processen med grannländerna, genomföra den internationella överenskommelsen med Irak och stärka samordningen mellan givarna och med den internationella fonden för Iraks återuppbyggnad . EU deltar aktivt på många av dessa områden och kommer att fortsätta sitt nära samarbete med FN. Ytterligare förbättringar av säkerhetsläget måste emellertid bli ett väsentligt inslag i det faktiska genomförandet av Unamis mandat.

4. Rådet är förvissat om att Unami med utgångspunkt i sitt mandat kommer att fortsätta att bidra till att få alla medlemmar av de demokratiska institutionerna i Irak att delta aktivt och ansvarsfullt i en inkluderande politisk process, Det uppmanar berörda irakiska institutioner att göra framsteg i utnämningen av valförrättare för guvernörsvalet på grundval av regler som motsvarar bästa internationella praxis för en öppen, inkluderande, oberoende och opartisk process. Grundläggande beslut om hur den nationella försoningen ska komma till stånd måste fattas i en anda av uppriktig dialog och samförståndsskapande om de ska kunna tjäna som utgångspunkt för en fredlig och blomstrande framtid för Irak.

5. Rådet välkomnar det stöd som deltagarna i högnivåmötet om Irak i New York den 22 september uttryckte för en utökad roll för FN och för den internationella överenskommelsen med Irak.

6. Rådet uppmanar med kraft Iraks regering att tillsammans med alla parter göra påtagliga politiska framsteg när det gäller att främja nationell försoning, som är en förutsättning för bestående förbättringar av säkerheten, och att hejda försämringen av det humanitära läget i Irak som har medfört att det finns uppskattningsvis 2,2 miljoner internflyktingar. Rådet inser att grannländerna, särskilt Jordanien och Syrien, belastats med en tung börda, uppmanar den irakiska regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att bistå irakiska flyktingar och internflyktingar inom landet och försäkrar att EU kommer att fortsätta att utföra sin uppgift. Om den framväxande humanitära krisen ska kunna begränsas krävs snabba humanitära insatser av det internationella samfundet och den irakiska regeringen. EU erinrar om den viktiga roll som FN:s flyktingkommissariat UNHCR, Internationella rödakorskommittén ICRC och Internationella organisationen för migration IOM har med stöd av medlemsstaterna och gemenskapsinstrument (bland annat generaldirektoratet för humanitärt bistånd – Echo), samt om behovet av beslutsamt stöd till den strategiska ram för humanitära insatser i Irak som utarbetats vid FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (UN/OCHA).

7. Rådet uppmanar de irakiska myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för skyddet av civilbefolkningen. I detta avseende bör de mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter som alla irakier har, även kvinnor och de som tillhör religiösa eller etniska minoriteter, skyddas och främjas. EU står berett att fortsätta med sitt stöd till de irakiska myndigheterna på området för mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter.

8. Rådet välkomnar den konferens mellan ministrarna från Iraks grannländer som ska äga rum i Istanbul i början av november. Rådet understryker att dialogen och samarbetet mellan Irak och dess grannar är avgörande för stabiliseringen av regionen och en fredlig och blomstrande framtid för Irak. Det uppmanar Irak och dess grannar att bygga vidare på de framsteg som gjorts av arbetsgrupperna för energi, flyktingar och säkerhet. Europeiska unionen upprepar sitt erbjudande om bistånd och sakkunskap under denna process. Det välkomnar här det förslag från FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon vid mötet om Irak i New York den 22 september 2007 om att en stödmekanism med säte i Bagdad bör skapas för att förbättra den regionala dialogen. EU uppmanar, såväl i den regionala processen som i de bilaterala förbindelserna, alla grannländer att verka konstruktivt för att bidra till fred och stabilitet i Irak.

9. Rådet upprepar sitt starka stöd för den internationella överenskommelsen med Irak. Det anser att genomförandet av det ambitiösa program som överenskommelsen innehåller kräver ett starkt irakiskt ledarskap och egenansvar liksom en inkluderande inriktning på den process som överenskommelsen avser, bred medverkan från det internationella samfundets sida och ett aktivt deltagande av Iraks grannar och partner i regionen. Det är ytterst viktigt med en effektiv samordning av givarinsatserna. Rådet bekräftar att EU är berett att fortsätta att utveckla ett nära samarbete och partnerskap med Irak – också genom den internationella fonden för Iraks återuppbyggnad – i enlighet med prioriteringarna i den internationella överenskommelsen och Iraks nationella utvecklingsstrategi.

10. Rådet ser fram mot att arbetet med denna agenda kommer vidare med förnyad energi och kraft och mot fortsatta diskussioner.

11. Rådet fördömer kraftigt attacken den 3 oktober mot Polens ambassadör i Irak, Edward Pietrzyk, då minst två personer dödades och då ambassadören, som företräder EU:s ordförandeskap i Irak, skadades allvarligt."

MELLANÖSTERN

Fredsprocessen i Mellanöstern – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet välkomnar varmt den möjlighet som nu erbjuds till framsteg på vägen mot fred mellan Israel och Palestina. Rådet lovordar den palestinske presidenten Abbas och den israeliske premiärministern Olmerts insatser och uppmanar dem till djärva steg i sin politiska dialog. Genom denna dialog måste konkreta resultat uppnås som leder till meningsfulla förhandlingar om definitiv status och till deras gemensamma mål, en tvåstatslösning med upprättandet av en oberoende, demokratisk och livskraftig palestinsk stat som i fred och säkerhet lever sida vid sida med Israel och sina övriga grannar.

2. Rådet uttrycker sitt fulla stöd för det kommande internationella möte som anges i kvartettens uttalande av den 23 september 2007. Rådet förväntar sig att detta möte skall stödja parterna i deras bilaterala överläggningar och förhandlingar så att framsteg skyndsamt kan göras med att framgångsrikt skapa en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza som förenar alla palestinier. Mötet innebär ett avgörande tillfälle för regionala och internationella partner att effektivt stödja en övergripande fredsprocess i Mellanöstern. Rådet framhåller kvartettens ledande roll i förberedandet av mötet och genomförandet av slutsatserna från detta. Ett brett och konstruktivt deltagande av Arabstaterna kommer att vara synnerligen viktigt. I detta sammanhang stöder EU de åtgärder som vidtagits för att arbeta vidare med det arabiska fredsinitiativet. Rådet uppmanar EU:s höge representant att i full samordning med kommissionen undersöka EU:s verksamhet och, vid behov, ge den en ny inriktning så att en EU-handlingsplan utformas som ytterligare stöder parterna i deras pågående förhandlingar och under den därpå följande genomförandeperioden.

3. För att konsolidera de framsteg som hittills gjorts och utnyttja den nuvarande processens potential uppmanar rådet parterna att avstå från alla åtgärder som kan hota hållbarheten i en övergripande, rättvis och varaktig lösning i överensstämmelse med folkrätten. Framsteg i förhandlingarna, stärkt samarbete på plats och byggandet av palestinska institutioner bör ske samtidigt och förstärka varandra samt leda till att den palestinska befolkningens vardag förbättras. EU vädjar till parterna att vidta ytterligare åtgärder för att uppfylla tidigare åtaganden, bland annat de som ingår i färdplanen och avtalet om rörlighet och tillträde.

4. Rådet upprepar sitt fulla stöd för president Abbas och premiärminister Fayyad. Rådet tillstyrker att den tillfälliga internationella mekanismen förlängs till och med den 31 december 2007 och är berett att upprätthålla sina höga nivåer av ekonomiskt och humanitärt bistånd till palestinierna samt framhåller att detta bistånd, för att bli effektivt när det gäller att främja ekonomisk utveckling, bör åtföljas av en trovärdig politisk process. EU upprepar kvartettens uppmaning till alla länder som kan att skyndsamt lämna finansiellt stöd till den palestinska myndigheten och åtar sig att samarbeta med partnerna för att underlätta en snabb övergång till direkt internationell bistånd. Rådet framhåller vikten av givarmötet i december och välkomnar Frankrikes erbjudande att stå värd för detta.

5. Rådet stöder det arbete som kvartettens företrädare Tony Blair utför med att tillsammans med den palestinska myndighetens regering utforma en flerårig handlingsplan för att stärka institutionerna, bidra till att skapa lag och ordning samt främja ekonomisk utveckling och ser fram mot hans nästa lägesrapport.

6. Återupptagandet och utvidgningen av Eupol Copps är ett viktigt inslag för förbättrad säkerhet. Rådet förväntar sig därför att Israel utan dröjsmål ackrediterar uppdraget.

7. Rådet upprepar sin djupa oro över den humanitära situationen i Gaza. Det betonar vikten av oavbrutet och obehindrat katastrofbistånd och humanitärt bistånd samt begär fortsatt tillhandahållande av grundläggande tjänster. Rådet upprepar sin uppmaning till alla parter att skyndsamt verka för att gränsövergångarna till och från Gaza öppnas av såväl humanitära som handelsmässiga skäl. Detta är av avgörande betydelse för att säkerställa en hållbar palestinsk ekonomi och förbättra det palestinska folkets levnadsvillkor."

Libanon – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet fördömer i starka ordalag det bilbombsattentat som förövades den 19 september i Beirut och som kostade sex människor livet, däribland parlamentsledamoten Antoine Ghanem. Rådet välkomnar säkerhetsrådets beslut att tillåta att FN:s oberoende internationella undersökningskommission (UNIIIC) bistår de libanesiska myndigheterna i samband med utredningen av Antoine Ghanems död.

2. Rådet understryker att detta nya destabiliseringsförsök kort före presidentvalet inte bör tillåtas att försvaga det libanesiska folkets beslutsamma ställningstagande mot våld. Rådet uppmanar enträget alla libanesiska parter och alla aktörer i regionen att avstå från all aktivitet som ytterligare skulle kunna äventyra den politiska stabiliteten i Libanon.

3. Rådet följer noga valprocessen i Libanon och har noterat att parlamentssessionen för att välja en ny president för republiken har uppskjutits till den 23 oktober. Rådet uppmanar till ett fritt och rättvist presidentval, utan utländsk inblandning och i överensstämmelse med den tidsfrist som fastställs i konstitutionen. Rådet hoppas att de libanesiska parterna under de kommande veckorna kommer att nå en lösning genom dialog och i en anda av samförstånd samt med full respekt för de libanesiska demokratiska institutionerna och konstitutionella normerna, och därigenom bryta det politiska dödläget i landet.

4. Rådet välkomnar slutet på den kris som utlöstes av militanta extremister som förskansat sig i det palestinska flyktinglägret Nahr el Bared och upprepar att det fullt ut stöder den libanesiska regeringen och de libanesiska väpnade styrkorna. Rådet välkomnar också den libanesiska regeringens formella åtagande att återuppbygga lägret, och betonar i detta sammanhang betydelsen av den konferens som hölls den 10 september, under ordförandeskap av premiärminister Siniora, om inledningen av hjälp-, återhämtnings- och återuppbyggnadsprojektet för lägret, understryker sin beredvillighet att stödja dessa insatser och uppmanar till fortsatt arbete i kommittén för libanesisk-palestinsk dialog. Rådet erinrar om EU:s långvariga stöd till palestinska flyktingar i Libanon.

5. Rådet erinrar om tidigare uttalanden och förblir fast beslutet att stärka Libanons suveränitet, territoriella integritet, enhet och oberoende, särskilt i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1559, 1680, 1701 och 1757. EU välkomnar förlängningen av uppdraget för FN:s interimsstyrka i Libanon som beslutades i augusti 2007, en styrka där EU:s medlemsstater är viktiga bidragsgivare. EU välkomnar vidare förberedelsearbetet för inrättandet av den särskilda internationella tribunalen."

ÖVRIGA FRÅGOR

Handelsförbindelser med AVS-länderna

Rådet informerades av kommissionen om förhandlingar med gruppen av stater och regioner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet om avtal om ekonomiskt partnerskap.

Syftet med avtalen är att ersätta handelsförmåner som inbegriper lägre tullsatser som beviljats av EU till AVS-länderna. Handelsförmånerna är emot WTO:s regler men godtas enligt ett undantag som löper ut i slutet av 2007. Förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap som inleddes 2002 måste därför avslutas senast i slutet av året.

I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE

Undertecknande av ett stabiliserings- och associeringsavtal samt ett interimsavtal med Montenegro

Ett stabiliserings- och associeringsavtal och ett interimsavtal mellan EU och Montenegro undertecknades den 15 oktober i anslutning till rådets möte. Rådet välkomnade undertecknandet som ett viktigt steg på Montenegros väg mot EU (se rådets slutsatser om Västra Balkan, s. 20). Detta steg var möjligt efter samråd för att lösa problemen i fråga om stavningen av "euro" i det kyrilliska alfabetet. I denna fråga antog rådet följande uttalande:

"Med tanke på att det brådskar med undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Montenegro och Europeiska unionen meddelar rådet att EUR har använts i den bulgariska versionen av avtalet mellan Montenegro och Europeiska unionen, eftersom meningsskiljaktigheterna om hur termen (med latinska bokstäver) ska translittereras till det kyrilliska alfabetet kvarstår. Detta ska inte skapa något prejudikat för andra EU-rättsakter. Så snart som möjligt måste det fattas ett beslut för att lösa detta teknisk-lingvistiska problem i linje med slutsatserna från Europeiska rådet i Madrid i december 1995.".

Möten med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien

Följande möten ägde rum:

  • Åttonde mötet i samarbetsrådet EU–Armenien.
  • Åttonde mötet i samarbetsrådet EU–Azerbajdzjan
  • Åttonde mötet i samarbetsrådet EU–Georgien

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

Se pressmeddelande 13900/07.


[1] Gemensamt ekonomiskt område, gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, gemensamt område med yttre säkerhet, gemensamt område för forskning och utbildning, inbegripet kulturaspekter.


Side Bar