Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
PRESSITEADE
Euroopa Liidu Nõukogu 2824. istung
Üldasjad ja välissuhted
Välissuhted
Luxembourg, 15.-16. oktoober 2007
Eesistuja Luís AMADO Portugali asepeaminister (Ministro de Estado), välisminister
* Mõned välissuhete teemalised punktid võeti 2823. üldasju käsitleval istungil vastu ilma aruteluta (13900/07).
Nõukogu istungi peamised tulemused
Nõukogu mõistis teravalt hukka meeleavalduste jõhkra mahasurumise Birmas/Myanmaris. Arvestades praeguse olukorra tõsidust ning olles solidaarne Birma/Myanmari rahvaga, pidas nõukogu vajalikuks tugevdada survet kõnealusele režiimile tugevamate meetmete abil, samuti täiendavate piiravate meetmete kaudu, mida kohaldatakse ekspordile, impordile ning ümarpalkide ja puittoodete sektorile ning metallide, mineraalide, vääris- ja poolvääriskivide kaevandamisele. Seega võtab EL vastu meetmepaketi, mis ei kahjusta elanikkonda, kuid mis on suunatud meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja riigis üldise poliitilise ummikseisu tekitamise eest vastutavate isikute vastu. EL on valmis nimetatud meetmeid üle vaatama, muutma ja tugevdama vastavalt sündmuste arengule kohapeal ning ÜRO erinõuniku Gambari heade teenete missiooni tulemustele. Nõukogu palus asjaomastel organitel töötada välja täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas piirang uute investeeringute tegemisel. Nõukogu väljendas otsustavust aidata Birma/Myanmari rahvast nende teel demokraatia, julgeoleku ja jõukuse suunas.
Nõukogu vaatas läbi inimõiguste olukorra Usbekistanis ning väljendas sellega seoses jätkuvalt tõsist muret. Samal ajal tervitas nõukogu teatavaid positiivseid arenguid. Nõukogu tegi otsuse pikendada relvaembargot ja viisapiiranguid 12 kuuks. Selleks et julgustada Usbekistani ametivõime astuma positiivseid samme inimõiguste olukorra parandamiseks, otsustas nõukogu viisapiiranguid kuue kuu jooksul mitte kohaldada. Samal ajal kontrollib nõukogu, kas Usbekistani ametivõimud on saavutanud edu rea tingimuste täitmisel inimõiguste valdkonnas, sealhulgas vangidele täieliku ja takistamatu juurdepääsu võimaldamine, valitsusväliste organisatsioonide piiranguteta tegutsemine ning inimõiguste kaitsjate vabastamine.
Nõukogu otsustas, et Euroopa Liit viib Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames läbi sõjalise üleminekuoperatsiooni Ida-Tšaadis ning Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosas (EUFOR TCHAD/RCA). Seda pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1778 (2007) vastuvõtmist, milles kiidetakse heaks mitmemõõtmeline kohalolek Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis ning volitatakse ELi tagama selle sõjaline komponent. Darfuri kriisi piirkondlike aspektidega tegelemisel on EUFOR TCHAD/RCA ning ÜRO politseimissiooni käivitamine samaaegselt Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsiooniga Darfuris (UNAMID) olulise tähtsusega samm, mis aitab kaasa Darfuri konfliktile püsiva lahenduse leidmisele.
Nõukogu tervitas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamist Montenegroga kui tähtsat sammu selle riigi teel ELi suunas. Kõnealused lepingud allkirjastati 15. oktoobril nõukogu istungi raames.
Liibüaga seoses väljendas nõukogu rahulolu Bulgaaria meditsiinitöötajate küsimuse, mis oli seotud HIVi/AIDSi viirusepuhanguga Banghazis, lahenemise üle. Tunnistades, et ELi ja Liibüa koostööl on potentsiaali paljudes ühist huvi pakkuvates valdkondades, jõudis nõukogu kokkuleppele, et EL ja Liibüa peaksid võimalikult kiiresti alustama arutelu ELi ja Liibüa vahelise raamlepingu üle, mis hõlmaks selliseid vastastikust huvi pakkuvaid valdkondi nagu inimõigused ja ränne, ning kutsus komisjoni üles esitama selleks läbirääkimissuuniste eelnõu.

SISUKORD1

OSALEJAD 5

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

SUHTED VENEMAAGA 7

USBEKISTAN – nõukogu järeldused 8

TŠAAD / KESK-AAFRIKA VABARIIK / SUDAAN – nõukogu järeldused 10

KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK 13

BIRMA/MYANMAR – nõukogu järeldused 14

IRAAN – nõukogu järeldused 17

ZIMBABWE 19

SUHTED LÄÄNE-BALKANI RIIKIDEGA – nõukogu järeldused 20

LIIBÜA – nõukogu järeldused 22

IRAAK - nõukogu järeldused 23

LÄHIS-IDA 26

Lähis-Ida rahuprotsess – nõukogu järeldused 26

Liibanon – nõukogu järeldused 17

MUUD KÜSIMUSED 29

Kaubandussuhted AKV riikidega 29

NÕUKOGU ISTUNGI RAAMES TOIMUNUD SÜNDMUSED 30

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamine Montenegroga 30

Kohtumised Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga 30

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

puudub

OSALEJAD

Liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon olid esindatud järgmiselt:

Belgia:

Karel DE GUCHT välisminister

Bulgaaria:

Ivailo KALFIN asepeaminister ja välisminister

Tšehhi Vabariik:

Alexandr VONDRA asepeaminister, vastutav Euroopa asjade eest

Karel SCHWARZENBERG välisminister

Taani:

Per Stig MØLLER välisminister

Saksamaa:

Frank-Walter STEINMEIER välisminister

Eesti:

Urmas PAET välisminister

Iirimaa:

Dermot AHERN välisminister

Kreeka:

Dora BAKOYANNI välisminister

Ioannis VALINAKIS välisasjade riigisekretär

Hispaania:

Miguel Ángel MORATINOS välisasjade- ja koostööminister

Prantsusmaa:

Bernard KOUCHNER välis- ja Euroopa asjade minister

Itaalia:

Massimo D'ALEMA asepeaminister ja välisminister

Küpros:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS välisminister

Läti:

Artis PABRIKS välisminister

Leedu:

Petras VAITIEKŪNAS välisminister

Luksemburg:

Jean ASSELBORN asepeaminister, välis- ja immigratsiooniminister

Ungari:

Kinga GÖNCZ välisminister

Malta:

Richard CACHIA CARUANA alaline esindaja

Madalmaad:

Maxime VERHAGEN välisminister

Frans TIMMERMANS Euroopa asjade minister

Austria:

Ursula PLASSNIK Euroopa asjade ja rahvusvaheliste suhete minister

Poola:

Anna Elżbieta FOTYGA välisminister

Portugal:

Luís AMADO asepeaminister (Ministro de Estado), välisminister

Manuel LOBO ANTUNES Euroopa asjade riigisekretär, välisministri abi

Rumeenia:

Adrian CIOROIANU välisminister

Sloveenia:

Dimitrij RUPEL välisminister

Slovakkia:

Ján KUBIŠ välisminister

Soome:

Ilkka KANERVA välisminister

Astrid THORS migratsiooni- ja Euroopa asjade minister

Rootsi:

Carl BILDT välisminister

Cecilia MALMSTRÖM Euroopa asjade minister

Ühendkuningriik:

David MILIBAND välis- ja Rahvaste Ühenduse asjade minister

Jim MURPHY Euroopa asjade eest vastutav riigiminister

Komisjon:

Olli REHN liige

Louis MICHEL liige

Benita FERRERO-WALDNER liige

Nõukogu peasekretariaat:

Javier SOLANA peasekretär / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

SUHTED VENEMAAGA

Nõukogus toimus arutelu ELi-Venemaa tippkohtumise ettevalmistamise üle, mis toimub 26. oktoobril 2007 Portugalis Mafras ning on kahekümnes ELi-Venemaa partnerlus- ja koostöölepingu raames peetav tippkohtumine.

Tippkohtumise päevakorras on eeldatavasti olukord ELis ja Venemaal; edusammud seoses ELi-Venemaa nelja "ühise ruumiga"[1] ja ELi-Venemaa tulevikuväljavaated; ning rahvusvahelised ja piirkondlikud küsimused, sealhulgas Kosovo, Lähis-Ida rahuprotsess, Iraan, Afganistan ja Moldova.

Loodetakse, et arutelud julgustavad tegema jätkuvaid jõupingutusi leidmaks lahendust Venemaa keelule Poola toodete impordi suhtes, et oleks võimalik alustada läbirääkimisi ELi-Venemaa suhete uue raamlepingu üle.

USBEKISTAN – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Nõukogu on tõsiselt mures inimõiguste olukorra pärast Usbekistanis ning tuletab meelde oma eelmistes järeldustes esitatud sellealast seisukohta.

2. Nõukogu tervitab Usbekistani ametivõimude kasvavat soovi astuda ELiga dialoogi ning positiivseid arenguid, mis on ilmnenud ELi ja Usbekistani suhetes käesoleval aastal: Andijani sündmusi käsitlevate ekspertkõneluste kahe vooru ning inimõigusi käsitleva dialoogi esimese vooru läbiviimine ELi ja Usbekistani vahel; Usbekistani ametivõimude võetud kohustus regulaarselt seda dialoogi jätkata; ning inimõiguste kaitsjate Umida Niazova ja Gulbahor Turaeva tingimisi vabastamine. Nõukogu tervitab hiljutist surmanuhtluse kaotamist Usbekistanis ja habeas corpuse põhimõtte sisseviimist Usbekistani õigusesse ning jääb ootama nimetatud meetmete rakendamist.

3. Nõukogu kinnitab veel kord oma soovi jätkata Usbekistaniga laiaulatuslikku dialoogi mitmes valdkonnas. Ta jääb ootama edasist koostööd ELi strateegia elluviimisel Kesk-Aasias, mis peaks andma uue hoo ELi ja Usbekistani suhetele. EL on valmis arendama põhjalikku poliitilist dialoogi ja tugevdama koostööd Usbekistaniga kõigis strateegias kindlaksmääratud valdkondades, sealhulgas inimõiguste, kohtusüsteemi ja vanglate reformi, hariduse, kaubanduse ja kaubandusreformi, energia, kliimamuutuste ning veemajanduse ja veega kindlustatuse ning samuti tähtsates rahvusvahelistes küsimustes.

4. Nõukogu kutsub Usbekistani ametivõime üles tegema jätkuvaid edusamme inimõiguste valdkonnas. Ta kutsub Usbekistani tungivalt üles täielikult täitma inimõiguste ja põhivabaduste ning õigusriigi valdkonnaga seotud rahvusvahelisi kohustusi ning eelkõige võimaldama asjaomastele rahvusvahelistele organitele täielikku ja takistamatut juurdepääsu vangidele; tegema tõhusat koostööd ÜRO Usbekistani eriraportööridega; lubama kõigil valitsusvälistel organisatsioonidel, sealhulgas Human Rights Watch'il Usbekistanis piiranguteta tegutseda; vabastama inimõiguste kaitsjad kinnipidamiskohtadest ning lõpetama nende tagakiusamine; positiivselt tegelema inimõiguste valdkonda kuuluvate probleemidega eelseisva ELi-Usbekistani koostöökomitee raames. Jätkata tuleks kohtusüsteemi, õiguskaitse ja politseisüsteemi reformi. Edu nimetatud eesmärkide saavutamisel hinnatakse missiooni juhi aruande alusel, mis hõlmab hinnangut eelseisvate presidendivalimiste läbiviimise kohta.

5. Nõukogu tegi otsuse pikendada 12 kuuks ühises seisukohas 2006/787/ÜVJP kehtestatud relvaembargot ning ühise seisukoha 2007/338/ÜVJP lisas loetletud isikutele kehtestatud viisapiiranguid. Selleks, et julgustada Usbekistani ametivõime astuma positiivseid samme inimõiguste olukorra parandamiseks ning võttes arvesse nende võetud kohustusi, otsustas nõukogu viisapiiranguid kuue kuu jooksul mitte kohaldada. Samal ajal nõukogu kontrollib, kas Usbekistani ametivõimud on saavutanud edu käesolevate järelduste lõikes 4 nimetatud tingimuste täitmisel. Sõltuvalt Usbekistani ametivõimude tegevusest inimõiguste valdkonnas võib nõukogu vajadusel otsustada kohaldada viisapiiranguid varem. Samuti on nõukogu valmis tühistama kõik piiravad meetmed, kui Usbekistan täidab käesolevates ja varasemates nõukogu järeldustes kehtestatud tingimused. Nõukogu on valmis abistama Usbekistani nende eesmärkide täitmisel."

TŠAAD / KESK-AAFRIKA VABARIIK / SUDAAN – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. EL toetab kindlalt ÜRO ja Aafrika Liidu käimasolevaid jõupingutusi, mille eesmärk on lahendada Darfuri konflikt tervikliku ja piirkondliku lähenemise raames. Pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1778 (2007) vastuvõtmist, millega kiidetakse heaks ÜRO mitmemõõtmelise kohaloleku kehtestamine Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis ning volitatakse ELi tagama selle sõjaline komponent, viib EL Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdepiirkonnas ühe aasta jooksul alates esialgse tegevusvalmiduse saavutamisest Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames läbi sõjalise üleminekuoperatsiooni (EUFOR TCHAD/RCA). Nimetatud lähetamist tervitavad nii Tšaadi kui Kesk-Aafrika Vabariigi valitsus. Darfuri kriisi piirkondlike aspektidega tegelemisel on EUFOR TCHAD/RCA ning ÜRO politseimissiooni käivitamine samaaegselt Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsiooniga Darfuris (UNAMID) olulise tähtsusega samm, mis aitab kaasa Darfuri konfliktile püsiva lahenduse leidmisele.

2. Nõukogu tervitab kindralleitnant (IE) Patrick Nashi nimetamist operatsiooni ülemaks ning brigaadikindral (FR) Jean-Philippe Ganascia nimetamist relvajõudude juhatajaks. EUFOR TCHAD/RCA operatsioonide peakorteri asukohaks on Mont Valérien (Prantsusmaa). Nõukogu rõhutab oma kindlat kavatsust eraldada vajalikud vahendid, et tagada operatsiooni ülemale tema ülesannete täitmiseks vajalikud relvajõud ja vajalik võimsus.

3. EUFOR TCHAD/RCA käivitamine väljendab ELi selget pühendumust julgeolekuolukorra aktiivsele parandamisele Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdepiirkonnas, aidates kaasa pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud isikute kaitsmisele, hõlbustades humanitaarabi kohaletoimetamist, aidates luua tingimusi ümberasustatud isikute vabatahtlikuks tagasipöördumiseks nende päritolukohta ning aidates tagada MINURCATi missiooni julgeolekut ja tegevusvabadust. EUFOR TCHAD/RCA viiakse läbi, konsulteerides asjaomaste riikide ametiasutustega. Operatsioon viiakse läbi täiesti sõltumatult, erapooletult ja neutraalselt. Operatsiooni kavandamist koordineeritakse jätkuvalt ÜROga ning selle osas konsulteeritakse Aafrika partneritega. Konsulteeritakse ka potentsiaalsete kolmandate riikidega, kes võivad operatsiooni toetada.

4. EUFOR TCHAD/RCA käivitamine on osa ELi ulatuslikust jõupingutusest toetada põgenike ja ümberasustatud isikute kaitsmist Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis muu hulgas jätkuva humanitaarabi andmise kaudu mõlemale riigile ning ulatuslike taastus- ja ülesehitustööde rahastamise kaudu piirkondades, kuhu ümberasustatud isikud tagasi pöörduvad. Sellega seoses tervitab nõukogu komisjoni kavatsust rakendada taastamise ja ülesehituse valdkonnas üleminekuprogramme, mis hõlmaksid lepitustegevust, riigisiseselt ümberasustatud isikute vabatahtliku tagasipöördumise ja nende päritolukohtades läbiviidavate taastustööde toetamist ning kohaliku juhtimise toetamist. Tšaadis annab komisjon olulise panuse ÜRO programmi, millega luuakse ÜRO politseiteenistus, kus koolitatakse ja valmistatakse ette Tšaadi politseinikke, kes lähetatakse Ida-Tšaadi põgenike- ja riigisiseselt ümberasustatud isikute laagritesse.

5. Nõukogu kutsub kõiki piirkonna riike, eelkõige Sudaani, Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariiki, tungivalt üles võtma meetmeid piirkondliku stabiilsuse edendamiseks ning julgeoleku tagamiseks ühispiiridel ning eelkõige pidama kinni oma kohustusest mitte toetada mässulisi rühmitusi, kes tegutsevad nende territooriumil ning kelle tegevus on suunatud mõne kõnealuse riigi vastu. Samuti kutsub EL Sudaani ja Tšaadi üles suurendama jõupingutusi oma suhete normaliseerimiseks kooskõlas Tripoli ja Riyadhi kokkulepetega. EL tervitab teiste piirkondlike osapoolte, sealhulgas Liibüa ja Saudi Araabia konstruktiivset rolli ning kutsub neid üles oma tegevust jätkama. Samuti kutsub nõukogu nimetatud piirkonna riike üles edendama riigisisest rahu ja leppimist. Sellega seoses tervitab nõukogu siseriikliku poliitilise dialoogiga seotud hiljutisi arenguid Tšaadis ning julgustab kõiki osapooli demokraatlikku protsessi jätkama.

6. Nõukogu tuletab meelde, et kestvat rahu Darfuris on võimalik saavutada üksnes pärast Sudaani puudutava üldiselt tunnustatud poliitilise lahenduse osas kokkuleppele jõudmist. Selleks, et Sudaanis valitseks rahu ning ühtsus, tuleb täielikult rakendada üldist rahukokkulepet. Võttes arvesse siiani saavutatud edu, märgib nõukogu murega, et üldise rahukokkuleppe mõningate sätete rakendamist on korduvalt edasi lükatud, ning kutsub osapooli tungivalt üles tegema jõupingutusi nende rakendamise kiirendamiseks. Seoses sellega on nõukogu tõsiselt mures Sudaani Rahvavabastusliikumise (SPLM) hiljutise teate pärast peatada oma osalemine Rahvusliku Ühtsuse Valitsuses ning kutsub kõiki osapooli taas osalema üldise rahukokkuleppe rakendamises, mis on olulise tähtsusega Sudaani tuleviku jaoks.

7. Nõukogu väljendab oma äärmist muret kasvava vägivalla üle Darfuris, eelkõige kohutava rünnaku üle Aafrika Liidu rahuvalvajate vastu Haskanitas asuvas laagris, mis selle tulemusena põletati ja rüüstati, ning mõistab selle kindlalt hukka. Nõukogu nõuab, et kõik osapooled peataksid vägivalla ning pühenduksid vaenutegevuse tingimusteta, tõhusale ja kontrollitavale lõpetamisele, mis on vajalik poliitilise protsessi edu tagamiseks. Nõukogu on valmis kaaluma täiendavaid humanitaarabi andmise ja tsiviilelanike kaitsmise tagamise meetmeid, eelkõige ÜRO raames. Seoses Aafrika Liidu rahuvalvajate tapmisega kutsub nõukogu relvarahukomisjoni üles rünnakut põhjalikult uurima ning võtma süüdlased vastutusele. Nimetatud intsident rõhutab kiiret vajadust saata ÜRO toetuspakett Aafrika Liidu missioonile Sudaani Darfuri piirkonnas (AMIS) ning Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsioonile Darfuris (UNAMID). Avaldades tänu kõikidele UNAMIDi toetajatele, kutsub nõukogu üles kiirendama sellealaseid käimasolevaid jõupingutusi ning kutsub eelkõige Sudaani valitsust üles täielikule koostööle ÜRO ja Aafrika Liiduga, eesmärgiga käivitada UNAMID niipea kui võimalik. Nõukogu on jätkuvalt valmis kaaluma lisameetmete võtmist - eelkõige ÜRO raames - mis tahes osapoole vastu, kes takistab ÜRO toetuspaketi rakendamist ja UNAMIDi käivitamist.

8. Nõukogu tervitab 21. septembril New Yorgis Darfuri teemal toimunud kõrgetasemelise kohtumise tulemusi, mis väljendasid rahvusvahelise üldsuse ühist pühendumust kestva rahu saavutamisele Darfuris. Nõukogu kinnitab veel kord oma toetust ÜRO ja Aafrika Liidu egiidi all toimuvale vahendustegevusele ning ootab läbirääkimiste alustamist 27. oktoobril. EL kinnitab oma valmisolekut läbirääkimisi täielikult toetada (muu hulgas sihtfondi toetamisega) ning tervitab samuti liikmesriikide ja komisjoni poolt juba võetud kohustusi. Nõukogu tuletab meelde oma seisukohta, et iga osapoolt, kes ei nõustu rahuprotsessis konstruktiivselt osalema, loetakse selle protsessi takistajaks ning et nõukogu on valmis tegema ettepaneku võtta tema suhtes asjakohaseid lisameetmeid kooskõlas julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1591, eelkõige ÜRO raames."

*

* *

Nõukogu võttis vastu ühismeetme operatsiooni EUFOR TCHAD/RCA kohta.

Operatsiooni kestus on üks aasta.

ELi operatsiooni ülemaks nimetati kindralleitnant Patrick NASH (Iirimaa). ELi relvajõudude juhatajaks nimetati brigaadikindral Jean-Philippe GANASCIA.

ELi operatsiooni peakorteri asukohaks on Mont Valérien (Prantsusmaa).

KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK

Nõukogus toimus arutelu Kongo Demokraatlikus Vabariigis aset leidnud arengute üle seoses julgeolekuolukorra halvenemisega riigi idaosas, eelkõige Põhja-Kivus.

Eesistujariik väljendas 15. oktoobril oma ELi nimel tehtud avalduses (vt dok 13949/07) sügavat muret seal jätkuva vägivalla ja ebastabiilsuse pärast. Ta kutsus kõiki seotud osapooli vaenutegevust koheselt lõpetama, et hoida ära mis tahes sõjalise tegevuse eskaleerumine ja riigis valitseva humanitaarolukorra edasine halvenemine.

BIRMA/MYANMAR – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. EL mõistab teravalt hukka meeleavalduste jõhkra mahasurumise Birmas/Myanmaris. EL meenutab oma varasemaid avaldusi, milles ta kutsus Birma ametivõime üles tegutsema vaoshoitult rahumeelsete protestide suhtes. EL avaldab kahetsust, et need üleskutsed on jäänud tähelepanuta ning et viimastel päevadel on jätkunud vahistamised.

2. EL nõuab, et ametivõimud lõpetaks viivitamatult igasuguse vägivaldse meeleavalduste mahasurumise ja hirmutamise ning vabastaks kõik alates augusti keskpaigast vahistatud isikud, samuti Daw Aung San Suu Kyi ja kõik teised poliitvangid.

3. EL tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 11. oktoobri avaldust Birma/Myanmari kohta. EL toetab igati ÜRO meetmeid, eriti ÜRO eriesindaja Ibrahim Gambari heade teenete missiooni. EL toetab ÜRO edasist aktiivset tegevust, sealhulgas julgeolekunõukogu kaudu. EL ootab eriesindaja uue visiidi toimumist lähinädalatel.

4. EL tervitab ÜRO Inimõiguste Nõukogu eriistungi toimumist ja resolutsiooni üksmeelset vastuvõtmist, milles taunitakse teravalt protestide jätkuvat vägivaldset mahasurumist ja kutsutakse Birma/Myanmari ametivõime tungivalt üles austama täiel määral inimõigusi ja põhivabadusi.

5. EL kutsub samuti valitsust üles teatama kõigi alates augusti keskpaigast vahistatud isikute asukoha ja võimaldama rahvusvahelistel asutustel vangide juurde pääseda. EL kutsub samuti üles uurima põhjalikult ja erapooletult meeleavaldajate surma ning muid inimõiguste tõsiseid ja jätkuvaid rikkumisi ning taotleb süüdlaste vastutuselevõtmist. Sellega seoses kutsub EL ametivõime tungivalt üles tegema täielikku koostööd ÜRO Myanmari inimõiguste eriraportööri Sergio Pinheiroga, sealhulgas hõlbustama kiirelt tema külaskäiku Birmasse/Myanmari.

6. Kooskõlas eesistujariigi 25. septembri avaldusega ja seoses praeguse olukorra tõsidusega ning olles solidaarne Birma/Myanmari rahvaga, peab EL vajalikuks suurendada otsest survet kõnealusele režiimile tugevamate meetmete abil ja järgnevate täiendavate piiravate meetmete kaudu: ümarpalkide ja puittoodete valdkonna ning metallide, mineraalide ja vääris- või poolvääriskivide kaevandamise valdkonna seadmete ekspordikeeld, nimetatud valdkondade toodangu impordikeeld ja nimetatud valdkondadesse investeerimise keeld. Seega võtab EL vastu meetmepaketi, mis ei kahjusta elanikkonda, kuid mis on suunatud meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja riigis üldise poliitilise ummikseisu tekitamise eest vastutavate isikute vastu. Kohapeal toimunud arengute ja ÜRO Birma/Myanmari erinõuniku Ibrahim Gambari heade teenete missiooni tulemuste alusel on EL valmis nimetatud meetmeid üle vaatama, muutma ja tugevdama. Nõukogu palub asjaomastel organitel töötada välja täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas piirang uute investeeringute tegemisel.

7. EL kinnitab Birma/Myanmari kõige rohkem haavatavatele elanikkonnarühmadele ja naaberriikides asuvatele Birma põgenikele suunatud humanitaarabiprogrammide jätkumist. EL on valmis suurendama oma toetust sõltuvalt humanitaarolukorra täiendavast hindamisest. Seoses sellega kutsub EL valitsust tungivalt üles hoidma abi kohaletoimetamise kanalid avatud ja kutsub ametivõime üles tegema selleks koostööd rahvusvaheliste osalejatega.

8. EL tervitab sündmuste üksmeelset hukkamõistu ASEANi riikide ja Birma/Myanmari naabrite poolt ja nende püüdeid mõjutada positiivselt Birma ametivõime. Kuna olukord nõuab ÜRO püsivat tööd ning rahvusvahelise üldsuse ja kõigi piirkondlike osalejate toetust, julgustab EL Birma naabreid avaldama jätkuvalt survet usaldusväärse ja kõigi poolte osalemist tagava reformiprotsessi alustamiseks.

9. EL kutsub Birma ametivõime tungivalt üles tunnistama, et tagasipöördumine enne hiljutisi meeleavaldusi valitsenud olukorra juurde ei ole vastuvõetav ega ka püsiv. Vaid tõeline sisemine reformiprotsess ja leppimine, millesse kaasatakse ka opositsioon, annab riigile stabiilsuse, demokraatia ja jõukuse. EL toetab samme sellise kaasamisprotsessi suunas, mille tulemuseks oleks demokraatia, inimõiguste igakülgne austamine ja õigusriik.

10. EL väljendab veel kord oma valmisolekut aidata Birmat/Myanmari selles üleminekuprotsessis. EL avaldab kahetsust, et Birma valitsus pole seda seni võimaldanud. Kui olukord paraneb, on EL valmis piiravad meetmed üle vaatama, tegutsema koos Birmaga riigi arendamisel ja otsima uusi koostöövaldkondi.

11. EL on täis otsustavust aidata Birma/Myanmari rahvast nende teel demokraatia, julgeoleku ja jõukuse suunas."

IRAAN – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Nõukogu arutas Iraani tuumaprogrammiga seotud olukorda. Nõukogu kinnitas veel kord, et toetab jõupingutusi, mis on suunatud Iraani tuumaküsimusele pikaajalise lahenduse leidmisele läbirääkimiste teel. Nõukogu andis oma täieliku toetuse kõrge esindaja poolt ELi ja rahvusvahelise üldsuse nimel tehtud jõupingutustele julgustada Iraani alustama uuesti pikaajalisi kokkuleppeid käsitlevaid läbirääkimisi.

2. Nõukogu rõhutas, et toetab jätkuvalt Iraanile 2006. aasta juunis esitatud ulatuslikku paketti. Kõnealuses paketis kinnitati muu hulgas taas, et Iraanil on õigus arendada tuumaenergiat kooskõlas tema poolt tuumarelva leviku tõkestamise lepingu alusel võetud kohustustega, ning see hõlmas aktiivset toetust uute kergvee tuumareaktorite ehitamiseks kõige kaasaegsemat tehnoloogiat kasutades. Iraanil on veel võimalus läbirääkimiste taasalustamiseks selle põhjal, kooskõlas kahesuunalise lähenemisviisiga.

3. Nõukogu tervitas Iraani ja Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri (IAEA) vahel sõlmitud kokkulepet lahendada kõik Iraani varasema tuumaenergiaalase tegevusega seotud küsimused ning märkis, et IAEA tööplaani täielik ja õigeaegne rakendamine Iraani poolt oleks märkimisväärne samm edasi, nagu on märgitud peadirektori aruandes. Vastavalt IAEA peadirektori aruandele nõuab usk Iraani tuumaprogrammi täielikult rahumeelsesse olemusse, et agentuur saab lisaprotokolli ja nõutavate läbipaistvusmeetmete rakendamise kaudu anda tagatisi selle kohta, et ei toimu sellist tuumaenergiaalast tegevust ning ei kasutata selliseid tuumamaterjale, millest ei ole teatatud. Nõukogu kutsus Iraani tungivalt üles rakendama täielikult üldise kaitsemeetmete lepingu sätteid, sealhulgas selle allkokkuleppeid, rakendama lisaprotokolli, mis ootab ratifitseerimist, ning pakkuma agentuurile kogu vajalikku teavet ja koostööd. Lisaks sellele väljendas nõukogu lootust, et IAEA peadirektor saab oma novembri aruandes näidata, et tema jõupingutustel on positiivne tulemus, mis vastab Iraaniga kokku lepitud tööplaani nõuetele.

4. Nõukogu väljendas kahetsust, et Iraan ei olnud täitnud rahvusvahelise üldsuse ühehäälset soovi peatada kõik rikastamisega seotud tegevused ega olnud võtnud vastu ettepanekut alustada läbirääkimisi. Nõukogu kinnitas veel kord, et toetab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1696, 1737 ja 1747, ning rõhutas, et Julgeolekunõukogu on oma resolutsioonides 1737 ja 1747 väljendanud kavatsust võtta ÜRO põhikirja VII peatüki artikli 41 kohased täiendavad asjakohased meetmed, kui Iraan ka edaspidi ei peata oma rikastamisega seotud tegevusi. Nõukogu tervitas Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi, Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide välisministrite 28. septembri avaldust, mida toetas ka Euroopa Liidu kõrge esindaja. Nõukogu leppis kokku, et EL kaalub, milliseid täiendavaid meetmeid ta võiks võtta ÜRO protsessi ja rahvusvahelise üldsuse ühiste eesmärkide toetamiseks, ning kutsus nõukogu asjaomaseid organeid õigeaegset nõu andma."

ZIMBABWE

Lõunalauas arutasid ministrid olukorda Zimbabwes minister Luís Amado ettekande põhjal, mille ta esitas pärast oma hiljutist visiiti Lõuna-Aafrikasse. Ministrid väljendasid muret olukorra halvenemise pärast nii majanduse kui ka humanitaarsest seisukohast.

SUHTED LÄÄNE-BALKANI RIIKIDEGA – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"MONTENEGRO

Nõukogu tervitas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamist Montenegroga kui tähtsat sammu selle riigi teel ELi suunas. Nõukogu väljendas lootust, et selles üldises raamistikus, mida nimetatud lepingud ja teised stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi mehhanismid pakuvad, õnnestub koostööd Montenegroga tugevdada.

Nõukogu rõhutas selle tähtsust, et Montenegro saavutaks püsivaid ja tõhusaid tulemusi kõnealuste lepingute rakendamisel. Nõukogu innustas Montenegrot jätkama oma reformikava elluviimist ja kutsus kõiki poliitilisi jõude ühendama oma jõupingutused selle protsessi kiirendamiseks. Ta kutsus Montenegrot tungivalt üles tugevdama jõupingutusi Euroopa partnerluse raames seatud prioriteetide ellurakendamisel. Nõukogu rõhutas eelkõige edasise sihikindla tegevuse ja pideva arengu tähtsust haldussuutlikkuse ning õigusriigi tugevdamisel, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases võitluses ning sõltumatu ja vastutusvõimelise kohtusüsteemi loomisel.

Nõukogu rõhutas samuti vajadust võtta õigeaegselt ning konsensuse vaimus vastu põhiseadus, mis on täielikult kooskõlas rahvusvaheliste standardite ning Euroopa Nõukogu ja selle Veneetsia komisjoni soovitustega.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

Nõukogu teatas, et toetab täielikult kõrget esindajat / ELi eriesindajat Miroslav Lajcakit ja tema jõupingutusi Bosnia ja Hertsegoviina edasiliikumiseks oluliste reformide, eelkõige politseireformi edendamisel. Nõukogu kinnitas taas, et kokkuleppele jõudmine politseireformi suhtes kooskõlas ELi kolme põhimõttega on endiselt peamiseks prioriteediks ning üheks vajalikuks tingimuseks edasise edu saavutamisel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise ning ELi liikmesuse suunas.

Nõukogu avaldas kahetsust selle üle, et mõned Bosnia ja Hertsegoviina poliitilised liidrid ei ole näidanud üles tahet jõuda kokkuleppele kõnealuse kolme ELi põhimõtte alusel. Nõukogu märkis, et on toimunud mõningane areng poliitilise koostöö suunas, ning kutsus riigi poliitilisi liidreid tungivalt üles ilmutama vastutust Bosnia ja Hertsegoviina rahva ning tema soovi ees liikuda ELi liikmesuse suunas.

Nõukogu võttis teadmiseks, et peatselt (30.–31. oktoober 2007) toimub rahu tagamise nõukogu koosolek, mis on rahvusvahelise üldsuse jaoks järgmine võimalus anda hinnang olukorrale Bosnias ja Hertsegoviinas.

Nõukogu kordas veel kord, et stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimiseks toimuvate läbirääkimiste lõpuleviimiseks tuleb Bosnial ja Hertsegoviinal täita kõik neli nõukogu 12. detsembri 2005. aasta järeldustes toodud nõuet.

Nõukogu kinnitas veel kord oma täielikku toetust Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa-suunalistele püüdlustele. Meenutades Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri järeldusi, kinnitas nõukogu veel kord, et edu saavutamine teel ELi liikmesuse suunas sõltub kõnealuse riigi enda teenetest.

KOSOVO

Nõukogu väljendas täielikku toetust troika protsessile ning selles osalevale ELi esindajale suursaadik Wolfgang Ischingerile. Nõukogu tervitas esimeste läbirääkimisvoorude tõhusat edenemist ning konstruktiivset atmosfääri. Märkides, et troika protsessi lõpus esitab kontaktrühm 10. detsembriks aruande ÜRO peasekretärile, kutsus nõukogu mõlemaid osapooli tungivalt üles läbirääkimiste ülejäänud voorudes loovalt, julgelt ja kompromissi vaimus osalema ning tegema kõik jõupingutused selleks, et tagada Kosovo staatust käsitleva kokkuleppe saavutamine läbirääkimiste teel."

*

* *

Ministrid kohtusid samuti endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) peaprokuröri Carla del Pontega, et arutada koostööd EJRKga.

LIIBÜA – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Nõukogu väljendas rahulolu Bulgaaria meditsiinitöötajate küsimuse, mis oli seotud HIVi/AIDSi viirusepuhanguga Banghazis, lahenemise üle.

2. Nõukogu andis kõrge hinnangu kõikide küsimuse lahendamises osalenute jõupingutustele ning tunnustas Liibüa ametivõimude konstruktiivset suhtumist.

3. Nõukogu väljendas taas oma solidaarsust Banghazi HIVi/AIDSi viirusepuhangu lapsohvritega ning kinnitas ELi lubadust anda neile meditsiinilist abi ja kanda nende eest hoolt HIVi tegevuskava ja Banghazi rahvusvahelise sihtasutuse kaudu vabatahtlike annetuste alusel.

4. Nõukogu tunnistas Liibüa tähtsust Vahemere piirkonnas ja Aafrikas ning samuti ELi ja Liibüa koostöövõimalusi paljudes ühist huvi pakkuvates valdkondades.

5. Nõukogu jõudis kokkuleppele, et 2004. aastal vastu võetud Liibüaga lähenemise poliitikat tuleks tugevdada, edendamaks ELi ja Liibüa vahelisi suhteid. Nimetatud lähenemise poliitika eesmärgiks on seada ELi ja Liibüa vahelised suhted asjakohasesse ja sidusasse pikaajalisse raamistikku, mis võtaks arvesse Liibüa ning ELi ja selle liikmesriikide huvisid.

6. Nõukogu jõudis kokkuleppele, et EL ja Liibüa peaksid niipea kui võimalik alustama arutelu ELi–Liibüa raamlepingu üle, mis hõlmaks muu hulgas selliseid vastastikust huvi pakkuvaid valdkondi nagu inimõigused ja ränne, ning kutsub komisjoni üles esitama selleks läbirääkimissuuniste eelnõu kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitika aluspõhimõtetega."

IRAAK - nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Iraagi küsimus on endiselt väga oluline väljakutse rahvusvahelise üldsuse jaoks. Nõukogu kinnitab taas ELi kui olulise globaalse osaleja toetust turvalisele, stabiilsele, demokraatlikule, jõukale ja ühendatud Iraagile ning kordab oma pühendumust Iraagi sõltumatusele, suveräänsusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

2. ELil on ka edaspidi oluline roll Iraagi valitsuse töö toetamisel, mille eesmärk on luua kõikide Iraagi kodanike jaoks stabiilsus, turvalisus ja heaolu, pakkudes muu hulgas praktilist abi. EL on võtnud endale ülesande süvendada oma poliitilist koostööd Iraagiga ja selle naaberriikidega ning toetada ÜRO ning teiste rahvusvaheliste osapoolte jõupingutusi.

3. Nõukogu tervitab soojalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1770, millega uuendatakse ja pikendatakse Iraagi abistamise missiooni (UNAMI) volitusi, ühehäälset vastuvõtmist 10. augustil 2007. Nõukogu kinnitab oma tugevat toetust ÜRO kesksele rollile Iraagis. Sellega seoses õnnitleb nõukogu Staffan de Misturat peasekretäri Iraagi eriesindajaks ja UNAMI juhiks nimetamise puhul ning kinnitab, et EL toetab teda UNAMI juhatamises Iraagis ning uute volituste elluviimises. Kõnealused volitused on Iraagi stabiliseerimise seisukohalt äärmiselt olulised. Lisaks UNAMI senistele volitustele poliitilise dialoogi, rahvusliku leppimise, majandusreformi, inimõiguste ja õigusriigi valdkonnas laiendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1770 volitusi järgmistele uutele valdkondadele: Iraagi valitsuse nõustamine, toetamine ja abistamine piirkondliku dialoogi hõlbustamises naaberriikidega, Iraagiga sõlmitava rahvusvahelise kokkuleppe rakendamises ning rahastajate tegevuse kooskõlastamise tõhustamises muu hulgas Iraagi ülesehituse rahvusvahelise fondi (IRFFI) kaudu. EL tegutseb aktiivselt mitmetes nimetatud valdkondades ning jätkab tihedat koostööd ÜROga. Siiski on julgeolekuolukorra edasine parandamine UNAMI volituste tõhusa rakendamise seisukohalt väga oluline.

4. Nõukogu usub, et UNAMI aitab oma volituste kohaselt ka edaspidi kaasa kõikide Iraagi demokraatlike institutsioonide liikmete aktiivsele ja vastutustundlikule osalemisele kõiki osapooli hõlmavas poliitilises protsessis. Nõukogu kutsub asjaomaseid Iraagi institutsioone üles tõhustama provintsivalimiste valimiskomisjoni liikmete nimetamist, tuginedes eeskirjadele, mis on kooskõlas läbipaistva, kõikehõlmava, sõltumatu ja erapooletu valimisprotsessi parimate rahvusvaheliste tavadega. Rahvusliku leppimise saavutamise seisukohast olulised otsused tuleb vastu võtta siira dialoogi ja konsensuse leidmise vaimus, et need saaksid olla aluseks Iraagi rahumeelsele ja jõukale tulevikule.

5. Nõukogu tervitab 22. septembril New Yorgis Iraagi teemal toimunud kõrgetasemelise kohtumisel osalejate toetust ÜRO laiemale rollile ja Iraagiga sõlmitavale rahvusvahelisele kokkuleppele.

6. Nõukogu kutsub Iraagi valitsust ning kõiki osapooli tungivalt üles tegema märkimisväärseid poliitilisi edusamme rahvusliku leppimise edendamisel, mis on oluline julgeolekuolukorra püsivaks parandamiseks, ning takistama humanitaarolukorra halvenemist Iraagis, mille tulemusena on ligikaudu 2,2 miljonit inimest riigisiseselt ümber asustatud. Nõukogu tunnistab naaberriikide, eelkõige Jordaania ja Süüria suurt koormust, kutsub Iraagi valitsust üles võtma asjakohased meetmed Iraagi põgenike ning riigisiseselt ümberasustatud isikute abistamiseks ning tagab, et EL täidab jätkuvalt oma osa. Jätkuva humanitaarkriisi peatamiseks peavad rahvusvaheline üldsus ning Iraagi valitsus võtma kiiresti humanitaarabi meetmeid. EL meenutab ÜRO pagulaste ülemkomissari, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ning liikmesriikide toetuse ja ühenduse vahendite olulist rolli ning vajadust toetada ÜRO humanitaarabiküsimuste koordineerimisbüroo (UN OCHA) strateegilist humanitaarmeetmete raamistikku Iraagis.

7. Nõukogu kutsub Iraagi ametivõime üles võtma vajalikud meetmed tsiviilelanikkonna kaitse tagamiseks. Sellega seoses tuleks kaitsta ja edendada kõikide Iraagi kodanike, sealhulgas naiste ning etnilistesse ja usulistesse vähemustesse kuuluvate isikute inimõigusi ja põhivabadusi. EL on valmis jätkuvalt toetama Iraagi ametivõime inimõiguste ja põhivabaduste valdkonnas.

8. EL tervitab Iraagi naaberriikide ministrite konverentsi, mis toimub Istanbulis novembri alguses. Nõukogu rõhutab, et dialoog ja koostöö Iraagi ja selle naaberriikide vahel on äärmiselt oluline piirkonna stabiliseerimise ning Iraagi rahumeelse ja jõuka tuleviku seisukohalt. Nõukogu julgustab Iraaki ning selle naaberriike tuginema julgeoleku-, põgenike- ja energeetikaküsimustega tegelevate töörühmade poolt tehtud edusammudele. Euroopa Liit kordab oma valmisolekut anda selles protsessis abi ja ekspertnõu. Sellega seoses tervitab Euroopa Liit ÜRO peasekretär Ban Ki-mooni 22. septembril 2007 New Yorgis toimunud kohtumisel tehtud ettepanekut luua piirkondliku dialoogi edendamiseks Bagdadis toetusmehhanism. EL kutsub nii piirkondlikus protsessis kui kahepoolsetes suhetes kõiki naaberriike üles konstruktiivselt osalema rahu ja stabiilsuse edendamises Iraagis.

9. Nõukogu kinnitab oma tugevat toetust Iraagiga sõlmitavale rahvusvahelisele kokkuleppele. Nõukogu usub, et Iraagiga sõlmitava rahvusvahelise kokkuleppe ambitsioonika programmi rakendamiseks on vaja Iraagi tugevat juhtrolli ja vastutust, osapoolte kaasamist kokkuleppe sõlmimise protsessi, rahvusvahelise üldsuse laialdast osalemist ning Iraagi naabrite ja antud piirkonna partnerite aktiivset osalemist. Rahastajate tegevuse tõhus koordineerimine on samuti äärmiselt oluline. Nõukogu kinnitab, et Euroopa Liit on valmis jätkama tiheda koostöö ja partnerluse arendamist Iraagiga (muu hulgas Iraagi ülesehituse rahvusvahelise fondi kaudu) vastavalt rahvusvahelises kokkuleppes ja Iraagi riiklikus arengustrateegias nimetatud prioriteetidele.

10. Nõukogu jääb ootama, et nimetatud valdkonnas jätkub töö uue hooga ja viiakse läbi täiendavaid arutelusid.

11. Nõukogu mõistab teravalt hukka Poola suursaadiku Iraagis, Edward Pietrzyki ründamise 3. oktoobril, mille tulemusena hukkus vähemalt kaks inimest ning sai tõsiselt vigastada suursaadik, kes esindab Iraagis Euroopa Liidu eesistujariiki."

LÄHIS-IDA

Lähis-Ida rahuprotsess – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Nõukogu tervitab soojalt praegust võimalust edasiliikumiseks Palestiina ja Iisraeli vahelise rahu saavutamise suunas. Nõukogu tunnustab Palestiina president Abbasi ja Iisraeli peaministri Olmerti jõupingutusi ning innustab neid võtma julgeid meetmeid poliitilise dialoogi raames. Kõnealuse dialoogiga tuleb saavutada konkreetseid tulemusi, mis peaksid viima sisukate läbirääkimisteni lõpliku staatuse üle ja ühise eesmärgini leida kahe riigi olemasolul põhinev lahendus ning luua iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik, mis eksisteeriks rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli ja oma teiste naabritega.

2. Nõukogu väljendab oma kindlat toetust eelseisvale rahvusvahelisele kohtumisele, mida käsitleti neliku 23. septembri 2007. aasta avalduses. Nõukogu loodab, et nimetatud kohtumine aitab kaasa osapoolte vaheliste kahepoolsete arutelude ja läbirääkimiste läbiviimisele, eesmärgiga saavutada kiireid edusamme kõiki palestiinlasi ühendava Palestiina riigi loomisel Jordani Läänekaldal ja Gaza sektoris. Piirkondlike ja rahvusvaheliste osapoolte jaoks on see oluline võimalus toetada terviklikku Lähis-Ida rahuprotsessi. Nõukogu rõhutab neliku juhtivat rolli kohtumise ettevalmistamisel ning selle raames tehtavate järelduste rakendamisel. Araabia riikide laialdane ja konstruktiivne osalemine on äärmiselt oluline. Sellega seoses toetab EL Araabia rahualgatuse osas võetud meetmeid. Nõukogu kutsub ELi kõrget esindajat üles tihedas koostöös komisjoniga kontrollima ELi tegevust ja vajadusel muutma selle rõhuasetust, eesmärgiga töötada välja ELi tegevusplaan, et jätkata osapoolte toetamist käimasolevate läbirääkimiste jooksul ja sellele järgneval rakendamisperioodil.

3. Selleks, et tagada saavutatud edusammude kinnistamine ja kasutada ära toimuva protsessi potentsiaal, kutsub nõukogu osapooli üles lõpetama igasugune tegevus, mis ohustab kõikehõlmava, õiglase ja püsiva lahenduse saavutamist kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Edu saavutamine läbirääkimistel, tõhustatud koostöö konflikti osapoolte vahel ja Palestiina institutsioonide rajamine peaksid toimuma üheaegselt ja vastastikku täiendaval viisil ning viima Palestiina rahva igapäevase elu parandamiseni. EL kutsub osapooli tungivalt üles võtma täiendavaid meetmeid oma eelnevalt võetud kohustuste, sealhulgas teekaardis ning liikumist ja juurdepääsu käsitlevas lepingus kindlaksmääratud kohustuste täitmiseks.

4. Nõukogu väljendab taas oma kindlat toetust president Abbasile ja peaminister Fayyadile. Nõukogu kiidab heaks ajutise rahvusvahelise mehhanismi pikendamise kuni 31. detsembrini 2007 ning on valmis säilitama palestiinlastele antava majandusliku ja humanitaarabi kõrge taseme ning rõhutab, et abi tõhususeks majandusliku arengu edendamisel peab sellega kaasnema usaldusväärne poliitiline protsess. EL kordab neliku üleskutset kõikidele riikidele, kellel on vastavad võimalused, kiiresti toetada rahaliselt Palestiina Omavalitsust ning võtab kohustuse teha koostööd partneritega, eesmärgiga hõlbustada üleminekut otsesele rahvusvahelisele toetusele nii kiiresti kui võimalik. Nõukogu rõhutab detsembris toimuva rahastajate kohtumise tähtsust ning tervitab Prantsusmaa nõusolekut seda korraldada.

5. Nõukogu toetab neliku esindaja Tony Blairi tööd, sealhulgas mitmeaastase tegevuskava väljatöötamist, avaliku korra loomise toetamist ja majandusliku arengu edendamist koostöös Palestiina Omavalitsusega ning jääb ootama tema järgmist eduaruannet.

6. Palestiina aladel läbi viidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) jätkamine ja laiendamine on julgeoleku parandamise seisukohalt väga oluline. Seetõttu ootab nõukogu Iisraelilt missiooni viivitamatut akrediteerimist.

7. Nõukogu väljendab taas oma tõsist muret humanitaarolukorra pärast Gaza sektoris. Nõukogu rõhutab katkematu ja takistusteta häda- ja humanitaariabi osutamise tähtsust ning kutsub üles jätkuvalt osutama esmatähtsaid teenuseid. Nõukogu kordab oma üleskutset kõikidele osapooltele töötada selles suunas, et avada Gaza piiriületuspunktid nii humanitaarabiks kui kaubavoogudeks. See on vajalik, et tagada Palestiina majanduse elujõulisus ning parandada Palestiina elanike elamistingimusi."

Liibanon – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused:

"1. Nõukogu mõistab kõige teravamal moel hukka 19. septembril Beirutis toimunud autopommirünnaku, mis nõudis kuue inimese, nende hulgas parlamendiliikme Antoine Ghanemi elu. Nõukogu tervitab Julgeolekunõukogu otsust lubada ÜRO rahvusvahelisel uurimiskomisjonil abistada Liibanoni ametivõimusid Ghanemi juhtumi uurimisel.

2. Nõukogu rõhutab, et presidendivalimiste eelõhtul aset leidnud järjekordsel destabiliseerimiskatsel ei tohi lasta nõrgestada Liibanoni rahva otsustavust seista kindlalt vägivalla vastu. Nõukogu soovitab tungivalt kõigil Liibanoni erakondadel ja piirkonnas tegutsevatel osapooltel hoiduda mis tahes tegevusest, mis seaks stabiilsuse Liibanonis veelgi suuremasse ohtu.

3. Nõukogu jälgib tähelepanelikult Liibanoni valimisprotsessi ja on võtnud teadmiseks, et uue vabariigi presidendi valimisele pühendatud parlamendiistung on edasi lükatud 23. oktoobrile. Nõukogu kutsub üles viima läbi vabad ja õiglased presidendivalimised ilma välise sekkumiseta ja pidades kinni konstitutsioonis kehtestatud tähtajast. Nõukogu loodab, et Liibanoni erakonnad jõuavad lähinädalatel dialoogi abil lahenduseni, tehes seda konsensuse saavutamise vaimus ja austades täiel määral Liibanoni demokraatlikke institutsioone ja konstitutsioonilisi norme, tuues seeläbi riigi välja poliitilisest ummikseisust.

4. Nõukogu tervitab selle kriisiolukorra lõppu, mille põhjustasid Nahr el Baredi Palestiina pagulaslaagris kanda kinnitanud ekstremistlikud vastupanuliikujad, ning kinnitab veel kord oma täielikku toetust Liibanoni valitsusele ja relvajõududele. Nõukogu tervitab samuti Liibanoni valitsuse võetud ametlikku kohustust laager uuesti üles ehitada ning rõhutab seoses sellega, kui tähtis on peaminister Siniora juhitav ja 10. septembril toimuv laagri abistamise, taastamise ja rekonstrueerimise projekti käivitamise teemaline konverents; nõukogu rõhutab oma valmisolekut neid jõupingutusi toetada ja innustab Liibanoni-Palestiina dialoogikomitee töö jätkamist. Nõukogu tuletab meelde ELi pikaajalist toetust Palestiina pagulastele Liibanonis.

5. Nõukogu tuletab meelde varasemaid avaldusi ja on endiselt pühendunud Liibanoni suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse, ühtsuse ja iseseisvuse tugevdamisele eelkõige vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele nr 1559, 1680, 1701 ja 1757. EL kiidab heaks eelmise aasta augustis toimunud UNIFILi pikendamise; ELi liikmesriigid annavad UNIFILi ühe olulisima panuse. Lisaks sellele tervitab EL rahvusvahelise erikohtu ettevalmistavat tööd."

MUUD KÜSIMUSED

Kaubandussuhted AKV riikidega

Komisjon esitas nõukogule ülevaate läbirääkimiste seisust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani rühma kuuluvate riikide (AKV riigid) ning piirkondadega majanduspartnerluslepingute teemal.

Nimetatud lepingutega kavatsetakse asendada ELi poolt AKV riikidele antud madalamaid tollitariife hõlmavad kaubandussoodustused. Kõnealused kaubandussoodustused on vastuolus WTO eeskirjadega, kuid neid kohaldatakse erandina, mille kehtivusaeg lõpeb 2007. aasta lõpus. 2002. aastal alanud läbirääkimised majanduspartnerluslepingute üle tuleb seega lõpule viia selle aasta lõpuks.

NÕUKOGU ISTUNGI RAAMES TOIMUNUD SÜNDMUSED

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamine Montenegroga

15. oktoobri nõukogu istungi raames toimus ELi-Montenegro stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allkirjastamine. Nõukogu tervitas nimetatud lepingute allkirjastamist kui olulist sammu Montenegro teel ELi liikmesuse suunas (vt nõukogu järeldused Lääne-Balkani riikide kohta, lk 20). See sai võimalikuks pärast konsultatsioone, mis toimusid probleemide lahendamiseks seoses euro kirjapildiga slaavi tähestikus (kirillitsa). Nõukogu võttis selles küsimuses vastu järgmise avalduse:

"Võttes arvesse Montenegro ja Euroopa Liidu vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamise kiireloomulisust, teatab nõukogu, et Montenegro ja Euroopa Liidu vahelise lepingu bulgaariakeelses versioonis on kasutatud tähist "EUR", kuna ollakse endiselt erimeelsusel sõna "EURO" (ladina tähestikus) slaavi tähestikku translitereerimise küsimuses. See ei loo mingil juhul pretsedenti Euroopa Liidu mis tahes teiste õigusaktide suhtes. Selle tehnilise ja keelelise probleemi lahendamiseks tuleb võimalikult kiiresti teha otsus kooskõlas Euroopa Ülemkogu 1995. aasta detsembri Madridi kohtumise järeldustega".

Kohtumised Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga

Toimusid järgmised kohtumised:

  • ELi-Armeenia koostöönõukogu kaheksas kohtumine
  • ELi-Aserbaidžaani koostöönõukogu kaheksas kohtumine
  • ELi-Gruusia koostöönõukogu kaheksas kohtumine

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

Vt pressiteade 13900/07.


[1] Ühine majandusruum, ühine vabadus-, julgeoleku- ja õigusruum, ühine välisjulgeoleku alane ruum, ühine teadus- ja haridusruum, sealhulgas kultuuriaspektid.


Side Bar