Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
PRESSEMEDDELELSE
2824. samling i Rådet
Almindelige anliggender og eksterne forbindelser
Eksterne forbindelser
Luxembourg, den 15.-16. oktober 2007
Formand Luís AMADO
Ministro de Estado, udenrigsminister, Portugal
* Nogle punkter vedrørende eksterne forbindelser blev vedtaget uden debat på 2823. samling i Rådet (almindelige anliggender) (13900/07).
Vigtigste resultater af Rådets samling
Rådet fordømte på det kraftigste de brutale overgreb mod demonstranter i Burma/Myanmar. I betragtning af den nuværende situations alvor og i solidaritet med Burma/Myanmars folk fandt Rådet det nødvendigt at øge det direkte pres på styret via skærpede foranstaltninger samt yderligere restriktive foranstaltninger for eksport, import og investeringer i skov- og tømmersektoren og i forbindelse med udvinding af metaller, mineraler og ædel- og halvædelstene. Det vil derfor vedtage en serie foranstaltninger, der ikke skader den almindelige befolkning, men som er målrettet mod dem, der er ansvarlige for de voldsomme overgreb og det generelle politiske dødvande i landet. EU er rede til at overveje, ændre eller udbygge disse foranstaltninger på baggrund af udviklingen på stedet og resultaterne af FN's særlige udsending for Burma/Myanmar Ibrahim Gambaris mæglingsbestræbelser. Rådet anmodede de relevante organer om at udarbejde yderligere restriktive foranstaltninger, herunder et forbud mod nye investeringer. Rådet tilkendegav, at det er fast besluttet på at hjælpe befolkningen i Burma/Myanmar videre på vejen hen imod demokrati, sikkerhed og fremgang.
Rådet tog menneskerettighedssituationen i Usbekistan op til overvejelse og udtrykte fortsat alvorlig bekymring. Samtidig hilste det nogle positive skridt velkommen. Det besluttede at forlænge våbenembargoen og visumrestriktionerne med yderligere 12 måneder. For at tilskynde de usbekiske myndigheder til at tage positive skridt til forbedring af menneskerettighedssituationen besluttede Rådet, at visumrestriktionerne ikke skal gælde i en periode på seks måneder, hvorefter Rådet vil se på, om de usbekiske myndigheder har gjort fremskridt i retning af at opfylde en række betingelser på menneskerettighedsområdet, bl.a. give fuld, uhindret adgang til fanger, lade ngo'er arbejde uhindret og løslade menneskerettighedsforkæmpere.
Rådet besluttede, at EU skal lede en foreløbig militæroperation i det østlige Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA) inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik. Dette er en følge af vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007), som godkender deployeringen af en multidimensional tilstedeværelse i Tchad og Den Centralafrikanske Republik og bemyndiger EU til at levere det militære element. Ved at tage sigte på den regionale dimension af Darfur-krisen er deployeringen af EUFOR Tchad/RCA og en FN-politimission parallelt med UNAMID i Sudan et afgørende skridt til at bane vej for en varig løsning på konflikten i Darfur.
Rådet hilste undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen med Montenegro velkommen som et vigtigt skridt på dette lands vej hen imod EU. Aftalerne blev undertegnet den 15. oktober i tilknytning til Rådets samling.
Med hensyn til Libyen udtrykte Rådet sin tilfredshed med, at sagen vedrørende det bulgarske lægepersonale i forbindelse med hiv/aids-infektionen i Benghazi er afsluttet. I anerkendelse af det potentiale, som ligger i samarbejdet mellem EU og Libyen på mange områder af fælles interesse, var det enigt om, at EU og Libyen hurtigst muligt bør indlede drøftelser om en rammeaftale mellem EU og Libyen, der skal omfatte områder af fælles interesse, som f.eks. menneskerettigheder og migration, og opfordrede Kommissionen til at forelægge et udkast til forhandlingsdirektiver herom.

INDHOLD1

DELTAGERE 5

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

FORBINDELSERNE MED RUSLAND 7

USBEKISTAN - Rådets konklusioner 8

TCHAD, DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK OG SUDAN - Rådets konklusioner 10

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO 13

BURMA/MYANMAR - Rådets konklusioner 14

IRAN - Rådets konklusioner 17

ZIMBABWE 19

FORBINDELSERNE MED DET VESTLIGE BALKAN - Rådets konklusioner 20

LIBYEN - Rådets konklusioner 22

IRAK - Rådets konklusioner 23

MELLEMØSTEN 26

Fredsprocessen i Mellemøsten - Rådets konklusioner 26

Libanon - Rådets konklusioner 27

EVENTUELT 29

Handelsforbindelser med AVS-landene 29

ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING 30

Undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen med Montenegro 30

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

ingen

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Karel DE GUCHT Udenrigsminister

Bulgarien:

Ivailo KALFIN Vicepremierminister og udenrigsminister

Den Tjekkiske Republik:

Aleksandr VONDRA Vicepremierminister med ansvar for Europaspørgsmål

Karel SCHWARZENBERG Udenrigsminister

Danmark:

Per Stig MØLLER Udenrigsminister

Tyskland:

Frank-Walter STEINMEIER Forbundsudenrigsminister

Estland:

Urmas PAET Udenrigsminister

Irland:

Dermot AHERN Udenrigsminister

Grækenland:

Dora BAKOYANNI Udenrigsminister

Ioannis VALINAKIS Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Spanien:

Miguel Ángel MORATINOS Udenrigs- og samarbejdsminister

Frankrig:

Bernard KOUCHNER Udenrigsminister og minister med ansvar for Europaspørgsmål

Italien:

Massimo D'ALEMA Vicepremierminister, udenrigsminister

Cypern:

Erato KAZAKOU-MARCOULLIS Udenrigsminister

Letland:

Artis PABRIKS Udenrigsminister

Litauen:

Petras VAITIEKŪNAS Udenrigsminister

Luxembourg:

Jean ASSELBORN Vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister

Ungarn:

Kinga GÖNCZ Udenrigsminister

Malta:

Richard CACHIA CARUANA Fast repræsentant

Nederlandene:

Maxime VERHAGEN Udenrigsminister

Frans TIMMERMANS Europaminister

Østrig:

Ursula PLASSNIK Forbundsminister for europæiske og internationale spørgsmål

Polen:

Anna Elżbieta FOTYGA Udenrigsminister

Portugal:

Luís AMADO Ministro de Estado, udenrigsminister

Manuel LOBO ANTUNES Attacheret statssekretær for Europaspørgsmål

Rumænien:

Adrian CIOROIANU Udenrigsminister

Slovenien:

Dimitrij RUPEL Udenrigsminister

Slovakiet:

Ján KUBIŠ Udenrigsminister

Finland:

Ilkka KANERVA Udenrigsminister

Astrid THORS Migrations- og Europaminister

Sverige:

Carl BILDT Udenrigsminister

Cecilia MALMSTRÖM Europaminister

Det Forenede Kongerige:

David MILIBAND Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

Jim MURPHY Viceminister for Europaspørgsmål

Kommissionen:

Olli REHN Medlem

Louis MICHEL Medlem

Benita FERRERO-WALDNER Medlem

Generalsekretariatet for Rådet:

Javier SOLANA Generalsekretær/højtstående repræsentant for FUSP

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

FORBINDELSERNE MED RUSLAND

Rådet drøftede forberedelserne til det topmøde mellem EU og Rusland, som vil blive afholdt i Mafra, Portugal, den 26. oktober, og som er det 20. topmøde, der afholdes inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland.

Dagsordenen for topmødet forventes at indeholde punkter vedrørende situationen i EU og Rusland, fremskridtene med hensyn til EU's og Ruslands fire fælles rum[1] og fremtidsperspektiverne for forbindelserne mellem EU og Rusland samt internationale og regionale spørgsmål, herunder Kosovo, fredsprocessen i Mellemøsten, Iran, Afghanistan og Moldova.

Drøftelserne forventes også at tilskynde til en fortsat indsats for at finde en løsning på Ruslands forbud mod import fra Polen, således at der kan indledes forhandlinger om en ny rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland.

USBEKISTAN - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet er fortsat dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i Usbekistan og henviser til sin holdning hertil, sådan som den kommer til udtryk i tidligere rådskonklusioner.

2. Rådet hilser det velkommen, at de usbekiske myndigheder i stigende grad er rede til at indlede en dialog med EU, og at der er sket en positiv udvikling i forbindelserne mellem EU og Usbekistan i løbet af indeværende år: man har afholdt to runder i forhandlingerne på ekspertniveau om begivenhederne i Andijan og første runde i en menneskerettighedsdialog mellem EU og Usbekistan, de usbekiske myndigheder har givet tilsagn om at fortsætte denne dialog regelmæssigt, og menneskerettighedsforkæmperne Umida Niazova og Gulbahor Turaeva er blevet prøveløsladt. Rådet noterer sig med tilfredshed, at dødsstraffen for nylig blev afskaffet i Usbekistan, og at der i usbekisk lovgivning er blevet indført en bestemmelse om habeas corpus, og ser frem til at disse foranstaltninger bliver gennemført.

3. EU gentager sit ønske om at føre en omfattende dialog med Usbekistan på en række områder. Det ser frem til et fortsat samarbejde om gennemførelsen af EU's strategi for Centralasien, der skulle tilføre EU's forbindelser med Usbekistan fornyet dynamik. EU er rede til at udvikle en virkelig politisk dialog og til at styrke samarbejdet med Usbekistan på alle de områder, der er fastlagt i strategien, herunder menneskerettigheder, reform af rets- og fængselsvæsen, uddannelse, reform af handel og økonomi, energi, klimaændringer, vandforvaltning og sikkerhed samt vigtige internationale spørgsmål.

4. Rådet opfordrer de usbekiske myndigheder til at gøre yderligere fremskridt på menneskerettighedsområdet. Det appellerer til Usbekistan om fuldt ud at opfylde sine internationale forpligtelser vedrørende menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet og om navnlig at give relevante internationale organer fuld, uhindret adgang til fanger, at samarbejde seriøst med FN's særlige rapportører i Usbekistan, at lade alle ngo'er, herunder Human Rights Watch, arbejde uhindret i Usbekistan, at løslade menneskerettighedsforkæmpere og ophøre med at chikanere dem og at engagere sig positivt i menneskerettighedsspørgsmål som led i det kommende møde i Samarbejdsudvalget EU-Usbekistan. Man bør videreføre reformen af retsvæsenet, retshåndhævelsen og politiloven. Fremskridt hen imod disse mål vil blive evalueret på grundlag af en rapport fra missionscheferne, som også vil omfatte en vurdering af det forestående præsidentvalg.

5. Rådet besluttede at forlænge våbenembargoen i fælles holdning 2006/787/FUSP og visumrestriktionerne for de personer, der er opført i bilaget til fælles holdning 2007/338/FUSP, med yderligere 12 måneder. For at tilskynde de usbekiske myndigheder til at tage positive skridt til forbedring af menneskerettighedssituationen besluttede Rådet under hensyn til disse myndigheders tilsagn, at visumrestriktionerne ikke skal gælde i seks måneder, hvorefter Rådet på ny vil overveje, om de usbekiske myndigheder har gjort fremskridt hen mod opfyldelse af betingelserne i punkt 4 i disse konklusioner. Rådet kan om nødvendigt beslutte at anvende visumrestriktionerne tidligere på baggrund af de usbekiske myndigheders aktioner på menneskerettighedsområdet. Det er også rede til at ophæve alle restriktive foranstaltninger, så snart Usbekistan opfylder betingelserne i disse og tidligere rådskonklusioner. Rådet er rede til at bistå Usbekistan med at opfylde disse mål."

TCHAD, DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK OG SUDAN - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. EU støtter stærkt De Forenede Nationers (FN) og Den Afrikanske Unions (AU) igangværende bestræbelser på at løse konflikten i Darfur inden for en samlet og regional tilgang. Efter vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007), som godkender deployeringen af en multidimensional tilstedeværelse i Tchad og Den Centralafrikanske Republik og bemyndiger EU til at levere det militære element, vil EU lede en foreløbig militæroperation i det østlige Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA) inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik i et år fra erklæringen om den første operationelle kapacitet. Denne deployering er blevet hilst velkommen af både Tchads og Den Centralafrikanske Republiks regering. Ved at tage sigte på den regionale dimension af Darfur-krisen er deployeringen af EUFOR Tchad/RCA og en FN-politimission parallelt med UNAMID i Sudan et afgørende skridt til at bane vejen for en varig løsning på konflikten i Darfur.

2. Rådet hilser udpegelsen af generalløjtnant Patrick Nash (IE) som øverstbefalende for operationen og brigadegeneral Jean-Philippe Ganascia (FR) som øverstbefalende for styrken velkommen. Det operative hovedkvarter for EUFOR Tchad/RCA vil blive placeret i Mont Valérien (Frankrig). Rådet understreger, at det er fast besluttet på at give tilsagn om de nødvendige midler, for at den øverstbefalende for operationen kan opfylde sit mandat med de nødvendige styrker og kapaciteter.

3. Deployeringen af EUFOR Tchad/RCA er et konkret udtryk for EU's tilsagn om at arbejde aktivt på at forbedre sikkerhedssituationen i det østlige Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik ved at bidrage til beskyttelsen af flygtninge og internt fordrevne, lette leveringen af humanitær bistand, hjælpe med at skabe betingelserne for, at internt fordrevne kan vende tilbage til deres hjemsted frivilligt, samt bidrage til at sikre MINURCAT's sikkerhed og operationsfrihed. EUFOR Tchad/RCA vil blive ledet i konsultation med myndighederne i de berørte lande. Operationen vil blive ledet med fuld uafhængighed, upartiskhed og neutralitet. Planlægningen af operationen vil fortsat ske i fuld koordination med FN og i konsultation med de afrikanske partnere. Potentielle bidragydere blandt tredjelandene konsulteres ligeledes.

4. Oprettelsen af EUFOR Tchad/RCA er et led i en samlet EU-indsats for at styrke støtten til flygtninge og internt fordrevne i Tchad og Den Centralafrikanske Republik, herunder ved fortsat humanitær bistand til begge lande og finansiering af et betydeligt rehabiliterings- og genopbygningsarbejde i de områder, hvor de internt fordrevne vender tilbage. I denne forbindelse hilser Rådet med tilfredshed Kommissionens planer om at gennemføre overgangsprogrammer for genoprettelse og rehabilitering, der omfatter forsoningsorienterede aktiviteter, støtte til internt fordrevnes frivillige tilbagevenden og rehabilitering på deres hjemsteder og støtte til lokalregeringerne. I Tchad vil Kommissionen bidrage betydeligt til FN's program for oprettelsen af FN's politistyrke, som vil træne og udstyre tchadiske politifolk samt deployere dem i lejrene for flygtninge og internt fordrevne i det østlige Tchad.

5. Rådet anmoder indtrængende alle stater i området, især Sudan, Tchad og Den Centralafrikanske Republik, om at arbejde for at fremme regional stabilitet og skabe sikkerhed langs med deres fælles grænser og især om at overholde deres tilsagn om ikke at støtte oprørsbevægelser, der opererer fra deres område mod et af de andre lande. EU opfordrer ligeledes Sudan og Tchad til at intensivere bestræbelserne på at normalisere deres forbindelser i overensstemmelse med Tripoli- og Riyadh-aftalerne. EU hilser den konstruktive rolle velkommen, som andre regionale aktører, herunder Libyen og Saudi-Arabien, spiller, og anmoder dem indtrængende om at fortsætte. Rådet opfordrer også staterne i området til at fremme intern fred og forsoning. I denne forbindelse hilser det den nylige udvikling vedrørende den interne politiske dialog i Tchad velkommen og tilskynder alle parter til at fortsætte den demokratiske proces.

6. Rådet erindrer om, at en varig fred i Darfur først er mulig, når det er lykkedes at gennemføre en i vidt omfang acceptabel politisk løsning for Sudan. For at Sudan kan opnå fred og forblive forenet, vil den samlede fredsaftale skulle gennemføres fuldt ud. Rådet noterer sig de fremskridt, der er gjort indtil nu, men noterer sig også med bekymring, at gennemførelsen af nogle af bestemmelserne i den samlede fredsaftale gentagne gange er blevet forsinket, og anmoder indtrængende parterne om at øge bestræbelserne på at fremskynde gennemførelsen. Rådet er i denne forbindelse dybt bekymret over SPLM's meddelelse for nylig om, at den suspenderer sin deltagelse i den nationale samlingsregering, og det opfordrer alle parter til på ny at engagere sig i gennemførelsen af den samlede fredsaftale, da dette er af grundlæggende betydning for Sudans fremtid.

7. Rådet giver udtryk for sin dybe bekymring over og fordømmer kraftigt den stigende forekomst af voldshandlinger i Darfur og især det forfærdelige angreb på AU's fredsbevarende styrker i Haskanita, som efterfølgende blev brændt ned og plyndret. Rådet anmoder alle parter om at standse samtlige voldshandlinger og forpligte sig til en ubetinget, effektiv og kontrollerbar indstilling af fjendtlighederne som en nødvendig betingelse for, at den politiske proces kan lykkes. Rådet er parat til at overveje yderligere foranstaltninger, især inden for FN, for at sikre de humanitære leverancer og beskyttelsen af civilbefolkningen. Med hensyn til drabene på medlemmer af AU's fredsbevarende styrker opfordrer Rådet Våbenhvilekommissionen til at efterforske angrebet fuldt ud og stille de ansvarlige til regnskab. Denne hændelse understreger også behovet for, at FN's støttepakke til AMIS og UNAMID deployeres snarest. Idet Rådet giver udtryk for, at det værdsætter alle de bidrag, der er givet tilsagn om til UNAMID, opfordrer det til at fremskynde de igangværende bestræbelser med henblik herpå og anmoder især den sudanesiske regering om at samarbejde fuldt ud med FN og AU for at sikre, at UNAMID kan deployeres så hurtigt som muligt. Rådet gentager, at det er parat til at overveje yderligere foranstaltninger, især inden for FN, over for enhver, som hindrer gennemførelsen af FN's støttepakke og deployeringen af UNAMID.

8. Rådet hilser resultatet af mødet på højt plan om Darfur, der fandt sted i New York den 21. september, velkommen som et udtryk for det internationale samfunds fælles tilsagn om at arbejde i retning af varig fred i Darfur. Det gentager sin støtte til mæglingen i FN- og AU-regi og ser frem til starten på forhandlingerne den 27. oktober. EU bekræfter, at det er parat til at yde al mulig støtte til forhandlingerne, herunder gennem bidrag til trustfonden, og hilser også de tilsagn, som allerede er givet af medlemsstaterne og Kommissionen, velkommen. Rådet erindrer om sin holdning, der går ud på, at alle parter, som ikke engagerer sig konstruktivt i fredsprocessen, skal betragtes som en hindring for freden, og at det vil fremme relevante yderligere foranstaltninger over for disse parter, især inden for rammerne af FN i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets resolution 1591."

*

* *

Rådet vedtog en fælles aktion vedrørende operation EUFOR Tchad/RCA.

Operationen omfatter et tidsrum på ét år.

Generalløjtnant Patrick Nash (Irland) er udpeget som øverstbefalende for operationen og brigadegeneral Jean-Philippe Ganascia (Frankrig) som øverstbefalende for EU-styrken.

Det operative hovedkvarter for EUFOR Tchad/RCA vil blive placeret i Mont Valérien (Frankrig).

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Rådet drøftede udviklingen i Den Demokratiske Republik Congo på baggrund af den forringede sikkerhedssituation i den østlige del af landet, især i det nordlige Kivu.

Den 15. oktober gav formandskabet i en erklæring på EU's vegne (se dok. 13949/07) udtryk for alvorlig bekymring over den fortsatte vold og ustabilitet i landet. Det opfordrede alle de involverede parter til omgående at indstille fjendtlighederne for at forhindre en militær optrapning og afværge en yderligere forværring af den humanitære situation på stedet.

BURMA/MYANMAR - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. EU fordømmer kraftigt det brutale overgreb på demonstranter i Burma/Myanmar. EU minder om sine tidligere erklæringer, hvori de burmesiske myndigheder indtrængende opfordres til at udvise tilbageholdenhed i forbindelse med fredelige protester. EU beklager, at disse opfordringer ikke er blevet fulgt, og at anholdelserne er fortsat de seneste dage.

2. EU kræver, at myndighederne straks ophører med al voldelig undertrykkelse og intimidering, og at de løslader alle, der er blevet anholdt siden midten af august, såvel som Daw Aung San Suu Kyi og alle øvrige politiske fanger.

3. EU udtrykker tilfredshed med erklæringen af 11. oktober fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om Burma/Myanmar. EU støtter kraftigt FN’s aktioner, navnlig den særlige FN-udsending Ibrahim Gambaris mæglingsmission. EU støtter yderligere aktiv FN-medvirken, bl.a. fra Sikkerhedsrådets side. EU ser frem til, at den særlige udsending aflægger et nyt besøg i de kommende uger.

4. EU udtrykker tilfredshed med den særlige samling i FN’s Menneskerettighedsråd og med, at der med konsensus blev vedtaget en resolution, der på det kraftigste beklager den fortsatte voldelige undertrykkelse og indtrængende opfordrer myndighederne i Burma/Myanmar til at sikre fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

5. EU opfordrer også regeringen til at oplyse, hvor de personer, der er blevet anholdt siden midten af august, opholder sig, og til at give internationale organisationer adgang til dem. EU opfordrer også til, at der gennemføres en grundig og uvildig undersøgelse af demonstranters dødsfald og af andre alvorlige og fortsatte overtrædelser af menneskerettighederne samt til, at de ansvarlige stilles til regnskab. I denne forbindelse opfordrer EU indtrængende myndighederne til fuldt ud at samarbejde med FN’s særlige rapportør om menneskerettigheder i Myanmar, Sergio Pinheiro, bl.a. ved hurtigt at gøre det muligt for denne at besøge Burma/Myanmar.

6. I overensstemmelse med formandskabets erklæring af 25. september og i lyset af den nuværende situations alvor og i solidaritet med befolkningen i Burma/Myanmar anser EU det for nødvendigt at øge det direkte pres på styret ved hjælp af skærpede foranstaltninger samt følgende yderligere restriktive foranstaltninger: eksportforbud på udstyr til skov- og tømmersektoren og til udvinding af metaller, mineraler, ædel- og halvædelstene, et importforbud på varer fra ovennævnte sektorer samt et forbud mod investering i disse sektorer. EU vil derfor vedtage en serie foranstaltninger, der ikke vil skade den almindelige befolkning, men være målrettet mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og det generelle politiske dødvande i landet. EU er rede til at tage disse foranstaltninger op til revision, til at ændre eller skærpe dem på baggrund af udviklingen på stedet og resultaterne af De Forenede Nationers særlige udsending for Burma/Myanmar Ibrahim Gambaris mæglingsbestræbelser. Rådet anmoder de relevante organer om at udarbejde yderligere restriktive foranstaltninger, herunder et forbud mod nye investeringer.

7. EU bekræfter, at det vil fortsætte det omfattende humanitære hjælpeprogram rettet mod de mest udsatte befolkningsgrupper i Burma/Myanmar og burmesiske flygtninge i nabolandene. EU er parat til at øge denne bistand på baggrund af yderligere vurderinger af den humanitære situation. I denne forbindelse anmoder EU indtrængende regeringen om at holde hjælpeforsyningskanalerne åbne og opfordrer myndighederne til at samarbejde med de internationale aktører om dette.

8. EU udtrykker tilfredshed med den enstemmige fordømmelse af udviklingen og ASEAN’s og Burmas/Myanmars nabolandes bestræbelser på at øve positiv indflydelse på de burmesiske myndigheder. Situationen kræver en vedvarende indsats fra FN's side samt støtte fra det internationale samfund og alle regionale aktører, og EU opfordrer derfor alle Burmas naboer til at opretholde presset for at opnå en troværdig og fuldt ud deltagerorienteret reformproces.

9. EU opfordrer indtrængende de burmesiske myndigheder til at erkende, at en tilbagevenden til situationen før de seneste demonstrationer både er uacceptabel og uholdbar. Kun en ægte intern reform- og forsoningsproces med inddragelse af oppositionen vil give stabilitet, demokrati og fremgang for landet. EU støtter skridt hen imod en sådan proces, der er åben for alle, og som kan føre til demokrati, fuld respekt for menneskerettighederne og retsstatsforhold.

10. EU giver endnu engang udtryk for sin vilje til at bistå Burma/Myanmar i forbindelse med omstillingsprocessen. EU beklager, at Burmas regering indtil videre ikke har gjort dette muligt. Hvis situationen bedres, er EU parat til at revidere de restriktive foranstaltninger, til sammen med Burma at tage del i landets udvikling samt til at finde nye samarbejdsområder.

11. EU er fast besluttet på at hjælpe befolkningen i Burma/Myanmar videre på vejen hen imod demokrati, sikkerhed og fremgang."

IRAN - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet drøftede situationen med hensyn til Irans atomprogram. Rådet bekræftede på ny sin støtte til bestræbelserne på at nå frem til en langsigtet forhandlingsløsning på det iranske nukleare spørgsmål. Rådet gav sin fulde støtte til de bestræbelser, som den højtstående repræsentant udfolder på EU's og det internationale samfunds vegne, for at overtale Iran til at vende tilbage til drøftelserne om langsigtede ordninger.

2. Rådet understregede, at det fortsat vil arbejde for den samlede pakke, der blev foreslået Iran i juni 2006. Denne pakke bekræftede blandt mange elementer Irans ret til at udvikle kerneenergi i overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til NPT og omfattede aktiv støtte til opførelse af nye letvandsreaktorer under anvendelse af den nyeste teknologi. Iran har stadig mulighed for at genoptage forhandlingerne på det grundlag i overensstemmelse med den tosporede tilgang.

3. Rådet udtrykte tilfredshed med aftalen mellem Iran og IAEA om at løse alle spørgsmål vedrørende Irans hidtidige nukleare aktiviteter og noterede sig, at Irans fulde og rettidige gennemførelse af IAEA's arbejdsplan som forklaret i generaldirektørens rapport vil betyde et stort skridt fremad. Som det fremgår af rapporten fra IAEA's generaldirektør, vil der ikke kunne skabes tillid til, at Irans atomprogram udelukkende forfølger fredelige mål, medmindre agenturet kan give garantier for, at der ikke forekommer uanmeldt nukleart materiale og uanmeldte nukleare aktiviteter, ved gennemførelse af tillægsprotokollen og de nødvendige gennemsigtighedsforanstaltninger. Rådet opfordrede indtrængende Iran til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i den omfattende kontrolaftale, herunder dens subsidiære ordninger, til at gennemføre tillægsprotokollen i afventning af dens ratifikation og til at give agenturet de oplysninger, det har udbedt sig, og til at samarbejde med det i det ønskede omfang. Rådet udtrykte endvidere håb om, at IAEA's generaldirektør i novemberrapporten vil være i stand til at fremlægge et positivt resultat af sin indsats i overensstemmelse med kravene i den arbejdsplan, der er aftalt med Iran.

4. Rådet beklagede, at Iran ikke havde efterkommet det internationale samfunds enstemmige opfordring til at indstille alle berigningsaktiviteter, og at det havde afslået forhandlingstilbuddet. Rådet bekræftede på ny sin støtte til Sikkerhedsrådets resolution 1696, 1737 og 1747 og understregede, at Sikkerhedsrådet i resolution 1737 og 1747 har tilkendegivet, at det agter at vedtage yderligere relevante foranstaltninger i henhold til kapitel VII, artikel 41, i De Forenede Nationers pagt, hvis ikke Iran indstiller berigningsaktiviteterne. Rådet udtrykte tilfredshed med den erklæring, som udenrigsministrene fra Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Kina, Rusland og Amerikas Forenede Stater med støtte fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant har fremsat i deres erklæring af 28. september. Rådet besluttede, at EU vil overveje, hvilke supplerende foranstaltninger det kan træffe for at støtte FN-processen og det internationale samfunds fælles mål, og opfordrede de relevante rådsorganer til at forelægge deres anbefalinger rettidigt."

ZIMBABWE

Under frokosten drøftede ministrene situationen i Zimbabwe på grundlag af et indlæg fra minister Luís Amado efter dennes nylige besøg i Sydafrika. Ministrene udtrykte bekymring over forværringen af situationen på både det økonomiske og humanitære område.

FORBINDELSERNE MED DET VESTLIGE BALKAN - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"MONTENEGRO

Rådet hilste undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen med Montenegro velkommen som et vigtigt skridt på dette lands vej hen imod EU. Rådet så frem til at intensivere samarbejdet med Montenegro inden for den brede ramme, som disse aftaler og stabiliserings- og associeringsprocessens andre mekanismer giver.

Rådet understregede vigtigheden af, at Montenegro gennemfører disse aftaler konsekvent og effektivt. Det tilskyndede Montenegro til at gå videre med sin reformdagsorden og opfordrede alle politiske kræfter til at forene deres bestræbelser for at sætte mere fart i denne proces. Det opfordrede indtrængende Montenegro til at intensivere sine bestræbelser på de prioriterede områder, der er opstillet inden for rammerne af det europæiske partnerskab. Det fremhævede især vigtigheden af en beslutsom videre indsats og vedholdende fremskridt med hensyn til en styrkelse af den administrative kapacitet og på retsstatsområdet, herunder bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, samt oprettelse af uafhængige og ansvarlige domstole.

Rådet understregede også, at det er vigtigt på passende måde og i en ånd af konsensus at vedtage en forfatning, der er i overensstemmelse med internationale standarder og med Europarådets og dets Venedig-Kommissions anbefalinger.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Rådet udtrykte sin fulde støtte til EU's særlige repræsentant, Miroslav Lajcak, og hans bestræbelser på at fremskynde de reformer, der er nødvendige for, at Bosnien-Hercegovina kan komme videre, især politireformen. Rådet gentog, at enighed om politireformen i overensstemmelse med EU's tre principper fortsat udgør topprioriteten og er en nødvendig betingelse for yderligere fremskridt i retning af en stabiliserings- og associeringsaftale og tilnærmelse til Den Europæiske Union.

Rådet beklagede, at ikke alle lokale politiske ledere i Bosnien-Hercegovina har vist vilje til at nå til enighed på grundlag af EU's tre principper. Rådet noterede den seneste udvikling på visse punkter med hensyn til politisk engagement og opfordrede indtrængende landets politiske ledere til at vise ansvar over for det bosnisk-hercegovinske folk og dets ønske om at nærme sig EU.

Rådet noterede sig det forestående møde i Fredsimplementeringsrådet den 30.-31. oktober 2007, hvor det internationale samfund får mulighed for at gøre status over situationen i Bosnien-Hercegovina.

Rådet gentog, at det er nødvendigt for afslutningen af forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale, at Bosnien-Hercegovina opfylder alle fire betingelser, jf. Rådets konklusioner af 12. december 2005.

Rådet bekræftede sin fulde støtte til Bosnien-Hercegovinas europæiske perspektiv. Under henvisning til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2006 bekræftede det, at tempoet i tilnærmelsen til EU afhænger af landets egne resultater.

KOSOVO

Rådet udtrykte sin fulde støtte til trojkaprocessen og til EU's repræsentant i denne proces, ambassadør Wolfgang Ischinger. Rådet påskønnede det intense aktivitetstempo og den konstruktive atmosfære, der har kendetegnet første runde af samtalerne. Rådet noterede sig, at trojkaprocessen vil blive afsluttet af Kontaktgruppen, der skal aflægge rapport til FN's generalsekretær inden den 10. december, og det opfordrede indtrængende begge parter til under de resterende forhandlinger at udvise kreativitet, mod og kompromisvilje og til at gøre deres yderste for at sikre en forhandlingsløsning i spørgsmålet om Kosovos status."

*

* *

Ministrene mødte også Carla del Ponte, chefanklager ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), for at drøfte samarbejdet med ICTY.

LIBYEN - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet udtrykte sin tilfredshed med, at sagen vedrørende det bulgarske lægepersonale i forbindelse med hiv/aids-infektionen i Benghazi er afsluttet.

2. Rådet udtrykte sin oprigtige påskønnelse af den indsats, der er gjort af alle, som har medvirket til at bringe denne sag til afslutning, og anerkendte de libyske myndigheders konstruktive indstilling.

3. Rådet udtrykte på ny sin solidaritet med de libyske børn, der er ofre for hiv/aids-infektionen i Benghazi, og bekræftede, at EU er rede til at bistå med lægehjælp og pleje til dem via hiv-handlingsplanen og den internationale Benghazi-fond på grundlag af frivillige bidrag.

4. Rådet anerkendte Libyens betydning i Middelhavsregionen og i Afrika samt det potentiale, som samarbejdet mellem EU og Libyen har på mange områder af fælles interesse.

5. Rådet var enigt om, at engagementspolitikken over for Libyen, som det vedtog i 2004, bør udbygges med henblik på at styrke forbindelserne mellem EU og Libyen. Formålet med denne engagementspolitik vil være at skabe hensigtsmæssige, konsekvente og langsigtede rammer for forbindelserne mellem EU og Libyen, hvor der tages hensyn til Libyens samt EU's og dets medlemsstaters interesser.

6. Rådet var enigt om, at EU og Libyen hurtigst muligt bør indlede drøftelser om en rammeaftale mellem EU og Libyen, der skal omfatte områder af fælles interesse, som f.eks. menneskerettigheder og migration, og opfordrer Kommissionen til at forelægge et udkast til forhandlingsdirektiver herom i overensstemmelse med de grundlæggende principper, der er udgangspunkt for EU's udenrigspolitik."

IRAK - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Irak er fortsat en meget stor udfordring for det internationale samfund. Rådet bekræfter, at EU som en vigtig aktør på verdensplan støtter et sikkert, stabilt, demokratisk, velstående og forenet Irak, og gentager, at EU vil arbejde for Iraks uafhængighed, suverænitet, enhed og territoriale integritet.

2. EU vil fortsat spille en vigtig rolle i støtten til den irakiske regering i dens arbejde for at skabe stabilitet, sikkerhed og velstand for alle dens borgere, bl.a. ved praktisk bistand. EU er fast besluttet på at styrke sit politiske engagement i Irak og nabolandene og at støtte FN's og andre internationale aktørers indsats.

3. Rådet noterer sig med stor tilfredshed den enstemmige vedtagelse den 10. august 2007 af FN's Sikkerhedsråds resolution 1770, der fornyer og udvider UNAMI's mandat. Rådet bekræfter sin stærke støtte til FN's centrale rolle i Irak. Det lykønsker i den forbindelse Staffan de Mistura med hans udnævnelse til generalsekretærens særlige repræsentant for Irak og chef for UNAMI og forsikrer ham om EU's støtte i opgaven med at lede UNAMI's arbejde i Irak og gennemføre det nye mandat. Dette mandat er af største vigtighed for stabiliseringen af Irak. Ud over de områder, som UNAMI's eksisterende mandat omfatter, dvs. politisk dialog, national forsoning, økonomiske reformer, menneskerettigheder og retsstatsprincipper, er der kommet nye vigtige områder til med UNSCR 1770: især rådgivning, støtte og bistand til den irakiske regering på områder som fremme af den regionale dialog inden for rammerne af processen med nabolandene, gennemførelse af den internationale aftale med Irak og styrkelse af donorkoordineringen, bl.a. med Faciliteten for Den Internationale Genopbygningsfond for Irak (IRFFI). EU er aktivt engageret på mange af disse områder og vil fortsat arbejde tæt sammen med FN. En yderligere forbedring af sikkerhedssituationen vil dog være et væsentligt element i en effektiv gennemførelse af UNAMI's mandat.

4. Rådet har tillid til, at UNAMI med dette mandat fortsat vil bidrage til at få alle medlemmer af de demokratiske institutioner i Irak til på en aktiv og ansvarlig måde at deltage i en inklusiv politisk proces. Det opfordrer de relevante irakiske institutioner til at fremme udnævnelsen af valgtilforordnede på provinsniveau på grundlag af regler, der er i overensstemmelse med bedste internationale praksis for en gennemsigtig, inklusiv, uafhængig og upartisk proces. De grundlæggende afgørelser, der må træffes med henblik på national forsoning, må træffes i en ånd af oprigtig dialog og et ønske om opbygning af konsensus, hvis de skal tjene som grundlag for en fredelig og fremgangsrig fremtid for Irak.

5. Rådet noterer sig med tilfredshed, at deltagerne i mødet på højt plan den 22. september 2007 i New York støttede en bredere FN-rolle og den internationale aftale med Irak.

6. Rådet opfordrer stærkt den irakiske regering til sammen med alle parter at gøre væsentlige politiske fremskridt i arbejdet for at fremme national forsoning, som er nøglen til vedvarende forbedringer af sikkerheden, og at bremse forværringen af den humanitære situation i Irak, der har ført til omkring 2,2 mio. internt fordrevne personer. Rådet er klar over, at nabolandene, især Jordan og Syrien, må bære en stor byrde, henstiller indtrængende til den irakiske regering, at den træffer passende foranstaltninger for at hjælpe de irakiske flygtninge og fordrevne i landet, og forsikrer om, at EU fortsat vil spille den rolle, der tilkommer det. Der er behov for en hurtig humanitær indsats fra det internationale samfunds og den irakiske regerings side, hvis udviklingen i den humanitære krise skal kunne kontrolleres. EU minder om den vigtige rolle, som UNHCR, ICRC og IOM spiller med støtte fra medlemsstater og fællesskabsinstrumenter (bl.a. ECHO), og behovet for stærk støtte til OCHA's strategiske ramme for en humanitær indsats i Irak (FN).

7. Rådet opfordrer de irakiske myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af civilbefolkningen. I den sammenhæng bør menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder beskyttes og fremmes for alle irakere, herunder kvinder og personer, der tilhører religiøse og etniske minoriteter. EU er rede til fortsat at støtte de irakiske myndigheder på områderne menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

8. Rådet noterer sig med tilfredshed, at Iraks nabolande vil afholde en ministerkonference i Istanbul i begyndelsen af november. Rådet understreger, at dialogen og samarbejdet mellem Irak og dets nabolande er meget vigtige for at opnå en stabilisering af regionen og en fredelig og fremgangsrig fremtid for Irak. Det opfordrer Irak og dets nabolande til at bygge videre på de fremskridt, som arbejdsgrupperne vedrørende energi, flygtninge og sikkerhed har gjort. EU gentager sit tilbud om bistand og ekspertise i denne proces. Det noterer sig i den forbindelse med tilfredshed forslaget fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon på mødet om Irak den 22. september 2007 i New York om at oprette en støttemekanisme i Bagdad med henblik på at styrke den regionale dialog. EU opfordrer alle nabolandene til at spille en konstruktiv rolle i den regionale proces og i de bilaterale forbindelser ved at bidrage til fred og stabilitet i Irak.

9. Rådet gentager sin stærke støtte til den internationale aftale med Irak. Det mener, at gennemførelsen af det ambitiøse program i aftalen med Irak forudsætter et stærkt irakisk lederskab og ejerskab og kræver, at aftaleprocessen bliver inklusiv, at det internationale samfund involveres bredt, og at Iraks naboer og partnere i regionen deltager aktivt. Det er meget vigtigt med en effektiv koordinering af donorindsatsen. Rådet bekræfter, at EU er rede til at fortsætte med at udvikle et tæt samarbejde og partnerskab med Irak - også gennem IRFFI - i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastlagt i den internationale aftale og Iraks nationale udviklingsstrategi.

10. Rådet ser frem til, at arbejdet med denne dagsorden bliver ført videre med fornyet energi og styrke, og til yderligere drøftelser.

11. Rådet fordømmer på det kraftigste angrebet den 3. oktober 2007 på den polske ambassadør i Irak, Edward Pietrzyk, hvor mindst to personer blev dræbt og den polske ambassadør, der repræsenterer EU-formandskabet i Irak, blev alvorligt såret."

MELLEMØSTEN

Fredsprocessen i Mellemøsten - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet noterer sig med glæde den nuværende mulighed for fremskridt med hensyn til fred mellem Israel og Palæstina. Det påskønner de bestræbelser, der er udfoldet af den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas og Israels premierminister Ehud Olmert, og tilskynder dem til at tage modige skridt i deres politiske dialog. Denne dialog skal opnå konkrete resultater, der fører til meningsfulde forhandlinger om den endelige status og til en fælles målsætning om en tostatsløsning med oprettelse af en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der eksisterer side om side med Israel og sine andre naboer i fred og sikkerhed.

2. Rådet udtrykker sin fulde støtte til det kommende internationale møde som fastlagt i Mellemøstkvartettens erklæring af 23. september 2007. Rådet forventer, at man på dette møde støtter parterne i deres bilaterale drøftelser og forhandlinger for hurtigt at komme videre i retning af en vellykket oprettelse af en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza, som vil forene alle palæstinensere. Det er en afgørende lejlighed for regionale og internationale partnere til effektivt at støtte en omfattende fredsproces i Mellemøsten. Rådet fremhæver Mellemøstkvartettens ledende rolle i forberedelsen af mødet og i gennemførelsen af dets konklusioner. Det er altafgørende med en omfattende og konstruktiv inddragelse af arabiske stater. I denne forbindelse støtter EU den indsats, der er gjort i forbindelse med det arabiske fredsinitiativ. Rådet opfordrer EU's højtstående repræsentant til i fuldt samarbejde med Kommissionen at gennemgå og om nødvendigt ændre fokus for EU's aktiviteter med henblik på at udvikle en EU-handlingsplan for yderligere at støtte parterne i deres igangværende forhandlinger og den efterfølgende gennemførelsesperiode.

3. For at konsolidere de hidtidige fremskridt og udnytte mulighederne i den nuværende proces opfordrer Rådet parterne til at afstå fra enhver handling, der kan true holdbarheden af en omfattende, retfærdig og varig ordning i overensstemmelse med folkeretten. Fremskridt i forhandlingerne, øget praktisk samarbejde og opbygningen af palæstinensiske institutioner bør ske sideløbende i gensidigt styrkende processer og føre til forbedringer i den palæstinensiske befolknings dagligdag. EU opfordrer indtrængende parterne til at tage yderligere skridt for at opfylde tidligere tilsagn, herunder også tilsagnene i henhold til køreplanen og aftalen om bevægelse og adgang.

4. Rådet fremfører på ny sin fulde støtte til præsident Mahmoud Abbas og premierminister Salam Fayyad. Rådet bifalder, at den midlertidige internationale mekanisme er blevet forlænget indtil den 31. december 2007, er rede til at bibeholde sit høje niveau for økonomisk og humanitær bistand til palæstinenserne, og fremhæver, at denne bistand bør gå hånd i hånd med en troværdig politisk proces, hvis den skal kunne fremme den økonomiske udvikling effektivt. EU fremfører på ny Mellemøstkvartettens opfordring til alle lande, der er i stand til det, til hurtigt at yde Den Palæstinensiske Myndighed finansiel støtte og lover at arbejde med partnere for at lette overgangen til direkte international bistand hurtigst muligt. Rådet understreger betydningen af donorlandenes møde i december og hilser Frankrigs tilbud om at være vært for mødet velkommen.

5. Rådet støtter det arbejde, der udføres af Mellemøstkvartettens repræsentant Tony Blair, for sammen med Den Palæstinensiske Myndighed at udarbejde en flerårig dagsorden til styrkelse af institutionerne, bistå med at skabe et klima præget af lov og orden og fremme den økonomiske udvikling, og ser frem til hans næste fremskridtsrapport.

6. Den fornyede indsats og udvidelsen af EUPOL COPPS er et vigtigt element i forbedringen af sikkerheden. Med henblik herpå forventer Rådet, at Israel akkrediterer missionen uden yderligere forsinkelse.

7. Rådet tilkendegiver på ny sin dybe bekymring over den humanitære situation i Gaza. Det fremhæver betydningen af en uafbrudt nødhjælp og humanitær bistand uden hindringer og opfordrer til, at væsentlige tjenester fortsat leveres. Rådet appellerer på ny til alle parter om intenst at arbejde for at åbne overgangssteder ind i og ud af Gaza af hensyn til både humanitære forhold og handelsstrømmene. Dette er væsentligt for at sikre den palæstinensiske økonomis levedygtighed og for at forbedre det palæstinensiske folks levevilkår."

Libanon - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet fordømmer på det skarpeste bilbombeangrebet den 19. september i Beirut, der kostede seks personer livet, heriblandt parlamentsmedlem Antoine Ghanem. Rådet udtrykker tilfredshed med Sikkerhedsrådets beslutning om at give FN's Internationale Uafhængige Undersøgelseskommission lov til at bistå de libanesiske myndigheder med undersøgelsen af Ghanem-sagen.

2. Rådet understreger, at dette yderligere forsøg på destabilisering umiddelbart før præsidentvalget ikke skal få lov til at svække det libanesiske folks vilje til klart at tage afstand fra vold. Det appellerer til alle parter og aktører i regionen om at afholde sig fra aktiviteter, der bringer den politiske stabilitet i Libanon yderligere i fare.

3. Rådet følger nøje valgprocessen i Libanon og har noteret sig, at parlamentssamlingen med henblik på valg af en ny præsident for republikken er udskudt til den 23. oktober. Rådet opfordrer til afholdelse af et frit og retfærdigt præsidentvalg uden indblanding fra udlandet og i overensstemmelse med den frist, der er fastsat i forfatningen. Rådet håber, at de libanesiske partier i de kommende uger gennem dialog og konsensusvilje vil nå frem til en løsning, der fuldt ud respekterer de libanesiske demokratiske institutioner og forfatningsmæssige normer, for således at bringe landet ud af det politiske dødvande.

4. Rådet hilser afslutningen af krisen forårsaget af militante ekstremister, der havde forskanset sig i den palæstinensiske flygtningelejr Nahr el Bared, velkommen, og gentager sin fulde støtte til den libanesiske regering og de væbnede styrker. Rådet udtrykker også tilfredshed med, at den libanesiske regering formelt har forpligtet sig til at genopbygge lejren, og fremhæver i den forbindelse betydningen af den konference, der blev afholdt den 10. september under forsæde af premierminister Fuad Siniora, om indledningen af projektet for hjælp til, genopretning og genopbygning af lejren, understreger, at det er villigt til at støtte denne indsats, og tilskynder til en fortsættelse af arbejdet i det libanesisk-palæstinensiske dialogudvalg. Rådets minder om EU's langvarige støtte til palæstinensiske flygtninge i Libanon.

5. Rådet minder om tidligere erklæringer og er fortsat fast besluttet på at styrke Libanons suverænitet, territoriale integritet, enhed og uafhængighed, især i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1559, 1680, 1701 og 1757. EU støtter forlængelsen af mandatet for FN's fredsbevarende styrke i Libanon, der fandt sted i august, og i forbindelse med hvilken EU-medlemsstaterne yder et vigtigt bidrag. EU hilser endvidere det forberedende arbejde til det særlige internationale tribunal velkommen."

EVENTUELT

Handelsforbindelser med AVS-landene

Rådet blev af Kommissionen orienteret om forhandlingerne med gruppen af stater og regioner i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) om økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA).

Aftalerne skal træde i stedet for handelspræferencer, der indebærer, at EU indrømmer AVS lavere toldtariffer. Handelspræferencerne er i modstrid med WTO-reglerne, men accepteres i henhold til en undtagelse, der udløber med udgangen af 2007. Forhandlingerne om ØPA, der indledtes i 2002, skal derfor afsluttes inden årets udgang.

ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING

Undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen med Montenegro

Der blev den 15. oktober i tilknytning til Rådets samling undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) og en interimsaftale mellem EU og Montenegro. Rådet hilste undertegnelsen velkommen som et vigtigt skridt på Montenegros vej hen imod EU (se Rådets konklusioner om det vestlige Balkan, s. 20). Dette skridt blev muligt efter konsultationer for at løse problemerne vedrørende stavning af ordet euro med det kyrilliske alfabet. Rådet vedtog følgende erklæring med hensyn hertil:

"I betragtning af tidspresset med hensyn til undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Montenegro og Den Europæiske Union erklærer Rådet, at der skrives "EUR" i den bulgarske udgave af aftalen mellem Montenegro og Den Europæiske Union, da der stadig ikke er enighed om translitterationen af ordet "EURO" (med latinske bogstaver) til det kyrilliske alfabet. Dette danner på ingen måde præcedens for andre EU-retsakter. Der skal snarest muligt træffes en afgørelse for at løse dette teknisk-sproglige problem i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Madrid i december 1995."

Møde med Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Følgende møder blev afholdt:

  • 8. møde i Samarbejdsrådet EU-Armenien
  • 8. møde i Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan
  • 8. møde i Samarbejdsrådet EU-Georgien

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

Se pressemeddelelse 13900/07.


[1] Fælles økonomisk rum, fælles rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed, fælles rum for ekstern sikkerhed og fælles rum for forskning, uddannelse og kultur.


Side Bar