Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

[Graphic in PDF & Word format]


EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV
C/06/82
7454/06 (Presse 82)
PRESSMEDDELANDE
2712:a mötet i rådet
Transport, telekommunikation och energi
Bryssel den 27 mars 2006
Ordförande Hubert Gorbach
Österrikes vicekansler samt förbundsminister för transport, innovation och teknik

De viktigaste resultaten från rådet
Rådet antog ett beslut om bemyndigande för kommissionen att förhandla med Ryska federationen för att lösa frågan om avgifter för överflygning av Sibirien. Rådet antog även slutsatser om samma ärende.
Rådet nådde en politisk överenskommelse om direktivet om körkort och antog ett direktiv om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (Eurovinjett).
Dessutom enades rådet om en allmän riktlinje om ett förslag till förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten, i väntan på Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen.

INNEHÅLL1

DELTAGARE 5

PUNKTER SOM DISKUTERADES

LANDTRANSPORTER 7

– Kollektivtrafik på järnväg och väg (allmän trafikplikt) 7

– Trafiksäkerhet 8

– Inre vattenvägar 9

LUFTFART 10

– Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten 10

– Det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) 11

– Yttre förbindelser 11

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 13

– Globalt system för satellitnavigering (GNSS) 13

– Översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling 13

ÖVRIGA FRÅGOR 15

– Civil luftfart 15

– Förslag till direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster 15

– Förbättrat skydd i försörjningskedjan 15

– Främjande av rena vägtransportfordon 15

– Svartlistning av lufttrafikföretag 15

– Motorvägar till sjöss 15

– Krigsförsäkring för luftfart 16

– Ryska federationens tullpolitik för internationella godstransporter på järnväg 16

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

TRANSPORT

Körkort 17

Eurovinjett* 17

Avtal med tredjeländer om lufttrafiktjänster 18

HANDELSPOLITIK

Antidumpning – Kina – färgtelevisionsmottagare 18

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Renaat LANDUYT Minister för mobilitet

Tjeckien:

Milan ŠIMONOVSKÝ Transportminister

Danmark:

Flemming HANSEN Transport- och energiminister

Tyskland:

Wolfgang TIEFENSEE Förbundsminister för transport, byggande och stadsplanering

Estland:

Edgar SAVISAAR Ekonomi- och kommunikationsminister

Grekland:

Mihail-Georgios LIAPIS Transport- och kommunikationsminister

Spanien:

Don Fernando PALAO Generalsekretare för transportfrågor vid ministeriet för infrastruktur och transport

Frankrike:

Christian MASSET Ställföreträdande ständig representant

Irland:

Pat the Cope GALLAGHER Biträdande minister vid ministeriet för kommunikation, marina resurser och naturresurser, med särskilt ansvar för den marina sektorn

Italien:

Pietro LUNARDI Minister för infrastruktur och transport

Cypern:

Haris THRASSOU Minister för kommunikation och offentliga arbeten

Lettland:

Lelde LICE-LICITE Ställföreträdande ständig representant

Litauen:

Petras Povilas ČĖSNA Kommunikationsminister

Luxemburg:

Lucien LUX Miljö- och transportminister

Ungern:

Egon DIENES-OEHM Ställföreträdande ständig representant

Malta:

Jesmond MUGLIETT Minister för statsutveckling och vägnät

Censu GALEA Minister för konkurrenskraft och kommunikationer

Nederländerna:

Henne SCHUWER Ställföreträdande ständig representant

Österrike:

Hubert GORBACH Vicekansler samt förbundsminister för transport, innovation och teknik

Helmut KUKACKA Statssekreterare vid förbundsministeriet för transport, innovation och teknik

Eduard MAINONI Statssekreterare vid förbundsministeriet för transport, innovation och teknik

Polen:

Jerzy POLACZEK Transport- och byggnadsminister

Portugal:

Ana Paula VITORINO Statssekreterare för transportfrågor

Slovenien:

Janez BOŽIČ Transportminister

Slovakien:

Pavol PROKOPOVIČ Minister för transport, postväsen och telekommunikation

Finland:

Susanna HUOVINEN Kommunikationsminister

Sverige:

Ulrica MESSING Statsråd vid Näringsdepartementet, med ansvar för infrastruktur

Förenade kungariket:

Stephen LADYMAN Biträdande transportminister

Kommissionen:

Jacques BARROT Vice ordförande

De anslutande staternas regeringar företräddes av följande personer:

Bulgarien:

Peter MUTAFCHIEV Transportminister

Rumänien:

Septimiu BUZASU Statssekreterare vid ministeriet för tranport, konstruktion och turism

PUNKTER SOM DISKUTERADES

LANDTRANSPORTER

 • Kollektivtrafik på järnväg och väg (allmän trafikplikt)

Rådet höll en riktlinjedebatt om ett reviderat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och noterade den lägesrapport som ordförandeskapet lade fram.

Syftet med förslaget till förordning är att införa en ny lagstiftning för en allt öppnare och mer konkurrensutsatt gemenskapsmarknad för kollektivtrafik på järnväg och väg. I förslaget fastställs på vilka villkor de behöriga myndigheterna får ge transportörerna ersättning för de kostnader som de ådrar sig för att uppfylla den allmänna trafikplikten och på vilka villkor de får ge dem ensamrätt att bedriva kollektivtrafik. Om förordningen godtas, kommer den att ersätta den nu gällande lagstiftningen från 1969, som ändrades senast 1991[1].

Rådet gav Ständiga representanternas kommitté (Coreper) i uppdrag att behandla förslaget vidare mot bakgrund av rådets riktlinjedebatt i syfte att nå en politisk överenskommelse vid mötet i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 8–9 juni.

För att strukturera debatten utarbetade ordförandeskapet ett frågeformulär med inriktning på följande frågor:

1. Typer av transporttjänster för vilka behöriga myndigheter kan tillåtas bevilja kontrakt genom direkttilldelning

Mot bakgrund av uttalandet till rådets protokoll den 5 december 2005 samtyckte delegationerna till möjligheten att bevilja kontrakt genom direkttilldelning för regional transport och fjärrtransport på järnväg såsom föreslås i utkastet till förordning.

Flera delegationer, som stöddes av kommissionen, samtyckte till att utsträcka direkttilldelning av kontrakt till all järnvägstrafik, dvs. även järnvägsnät för förortstrafik och integrerade järnvägsnät.

Några delegationer ville utsträcka möjligheten till direkttilldelning till alla kollektivtrafikkontrakt, men andra delegationer, inklusive kommissionen, förkastade detta förslag med motiveringen att det till stor del skulle urholka syftet med förslaget till förordning.

Ett begränsat antal delegationer kunde stödja förslaget att tillåta medlemsstaterna att vidta åtgärder mot transportoperatörer som beviljats kontrakt genom direkttilldelning på en annan plats och som vill delta i ett anbudsförfarande.

2. Behovet av att tillåta befintliga kontrakt att fortsätta tills de löper ut, särskilt med tanke på hur dessa kontrakt har tilldelats och på deras varaktighet.

Många delegationer samtyckte till att låta kontrakt om allmänna tjänster som tilldelats på grundval av ett rättvist anbudsförfarande fortsätta tills de löper ut.

Flera delegationer föreslog dessutom att kontrakt som inte tilldelats på grundval av ett anbudsförfarande skall tillåtas fortsätta tills de löper ut, och några ansåg att man bör göra en särskild ansträngning för att finna en lösning för långsiktiga kontrakt.

 • Trafiksäkerhet
Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – lägesrapport efter halva tiden

a) Halvtidsöversyn av det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet (offentlig debatt)

Kommissionen presenterade resultaten av halvtidsöversynen av det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet "Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010" (6793/06), som lades fram 2003. Rådet debatterade denna fråga och har för avsikt att anta slutsatser om trafiksäkerhet vid mötet den 8–9 juni 2006.

Sedan 2001 har Europeiska unionen lyckats sätta trafiksäkerheten högt på den politiska agendan i medlemsstaterna, med det gemensamma målet (som föreslogs 2001 och uppdaterades efter utvidgningen 2004) att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010.

Kommissionens siffror visar att under 2001 dödades 50 000 personer på vägarna i de länder som i dag ingår i Europeiska unionen. Siffrorna för 2005 visar att antalet dödsoffer i trafiken var 41 600, en minskning med 17,5 % på fyra år. Med nuvarande takt kommer antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen troligen att vara 32 500 år 2010, vilket fortfarande är högre än målet högst 25 000 dödsoffer.

För att kunna uppnå målet anser kommissionen att det krävs ytterligare ansträngningar på nationell och europeisk nivå. Kommissionen planerar förslag till ny lagstiftning i samband med halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitik (planerad till april 2006), som särskilt kommer att gälla gränsöverskridande åtal av trafiksyndare, montering av backspeglar som täcker den döda vinkeln på lastbilar samt körljus under dagtid.

Rådet noterade den italienska delegationens förslag att inrätta en europeisk byrå för trafiksäkerhet.

b) Informellt ministermöte om trafiksäkerhet

Ordförandeskapet informerade rådet om det informella ministermötet om trafiksäkerhet, som ägde rum i Bregenz den 2–3 mars 2006.

Det informella transportministermötet inriktades på följande ämnen:

 • Säkra vägar och infrastrukturåtgärder i samband med detta.
 • Säkra fordon, med hänvisning till modern fordonsteknik och e-safety (med utbildning vid ett utbildningscentrum för trafiksäkerhet).
 • Kampanj för ökad medvetenhet i EU.

Ordförandeskapet, medlemsstaterna och kommissionen enades om att inleda en enhetlig trafiksäkerhetskampanj under 2007 med affischtavlor längs stora landsvägar och vid bensinstationer på motorvägarna och med alkohol och trötthet vid ratten som möjliga teman. Kommissionen uppgav att den övervägde att införa en europeisk trafiksäkerhetsdag.

 • Inre vattenvägar

a) Meddelande från kommissionen om främjande av transport på inre vattenvägar

Rådet noterade det integrerade europeiska åtgärdsprogrammet för transport på inre vattenvägar ("Naiades") som lagts fram av kommissionen (5583/06).

I sitt meddelande beskriver kommissionen ett åtgärdsprogram med fokus på fem strategiska områden, med rekommendationer om sådana konkreta åtgärder under perioden 2006–2013 som kommissionen anser väsentliga för en vidare utveckling av transporten på de inre vattenvägarna:

 • Marknaderna (att attrahera nya marknader, uppmuntra entreprenörskap och förbättra den administrativa och rättsliga ramen).
 • Flottan (att förbättra den logistiska effektiviteten och inlandssjöfartens prestanda när det gäller miljö och säkerhet).
 • Arbetstillfällen och yrkesfärdigheter (att locka till sig kvalificerad arbetskraft och investera i mänskligt kapital).
 • Anseende (att främja sektorns anseende).
 • Infrastruktur (att förbättra det multimodala nätet genom att lansera en europeisk utvecklingsplan).

Kommissionens meddelande innehåller också överväganden om moderniseringen av den institutionella strukturern för inlandssjöfarten i Europa. Eftersom flera institutioner (Europeiska gemenskapen, Donaukommissionen, Rhenkommissionen, FN:s ekonomiska kommission för Europa) har ansvar för dessa frågor är strukturen rätt splittrad.

Rådet uppmanade Coreper att utan dröjsmål inleda behandlingen av åtgärdsprogrammet, så att slutsatserna om främjande av transport på inre vattenvägar kan antas vid rådets möte den 8–9 juni. Slutsatserna från högnivåmötet i Wien kommer också att vara av betydelse för dessa slutsatser (se nedan).

b) Högnivåmötet om inlandssjöfart

Ordförandeskapet rapporterade för rådet om högnivåmötet om inlandssjöfart som hölls i Wien den 14–15 februari och där medlemsstater, icke-EU-medlemmar, kommissionen och näringslivet deltog. Främjande av transport på de inre vattenvägarna är en prioritering för det österrikiska ordförandeskapet, men även för flera av medlemsstaterna. Mötet resulterade i ett dokument med slutsatser där man understryker betydelsen av inlandssjöfarten som ett ur kommersiell synpunkt attraktivt transportsätt som även är förenligt med miljöhänsyn.

LUFTFART

 • Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

Rådet godkände enhälligt – i väntan på Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen – en allmän riktlinje om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten.

Förslaget är avsett att ersätta förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (EGT L 355, 30.12.2002, s. 1), som antogs efter terroristangreppen den 11 september 2001 och har varit i kraft sedan januari 2003. Kommissionen lade fram ett förslag till översyn i september 2005 (12588/05).

Den nya förordningen är avsedd att ytterligare klargöra, förenkla och harmonisera de rättsliga kraven i syftet att förbättra den övergripande säkerheten inom den civila luftfarten. Genom förordningen införs gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten så att olagliga handlingar riktade mot den civila luftfartyg förhindras. Det föreskrivs också en grund för en gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen från 1944 angående internationell civil luftfart.

Den nya förordningen kommer i synnerhet att ge gemenskapen utökad behörighet beträffande säkerhetsåtgärder under flygning. Dessutom behandlar den situationer där ett tredjeland vill att det vid flygningar från en flygplats i en medlemsstat skall tillämpas säkerhetsåtgärder som skiljer sig från de åtgärder som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

 • Det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

Rådet noterade en lägesrapport från ordförandeskapet om förordningen om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR – Single European Sky Air Traffic Management and Research). Rådet uppmanade Coreper att förbereda ärendet, så att en allmän riktlinje kan fastställas vid mötet i juni.

Syftet med den föreslagna förordningen är att bilda ett gemensamt företag för att garantera programmets konsekvens och enhetlighet och samtidigt främja partnerskap mellan gemenskapen och andra berörda offentliga och privata organ.

SESAR är den tekniska delen av initiativet "ett gemensamt europeiskt luftrum", som lanserades 2004 för att reformera organisationen av flygkontrolltjänsten. Ny kommunikations-, kontroll- och datateknik kommer att införas för kontakten mellan marken och luftfartygen, vilket kommer att optimera flygtrafikledarnas och piloternas arbete. SESAR syftar till att förbättra luftfartens prestationer i fråga om säkerhet och miljö och att garantera att Europa behåller sin plats i täten på den internationella luftfartsmarknaden.

Kommissionen antog sitt meddelande och ett förslag till förordning i november 2005 (15143/05).

 • Yttre förbindelser

a) Förhandlingar mellan EU och USA om ett luftfartsavtal

Rådet noterade informationen från kommissionen om det aktuella läget i förhandlingarna mellan EU och USA om ett luftfartsavtal.

I december 2005 välkomnade rådet (14636/1/05 s. 42) de betydande framsteg som gjorts i förhandlingarna om ett luftfartsavtal mellan EU och USA. Rådet inväntar fortfarande resultatet av den amerikanska regeringens interna förfaranden, som bör leda till slutligt fastställande av ändrade bestämmelser om utländsk kontroll av amerikanska flygbolag, vilket EU betraktar som en väsentlig del av det utkast till avtal som förhandlades fram med USA i november 2005.

Kommissionen bekräftade att den amerikanska regeringen fortfarande är inriktad på att hålla sin egen tidsplan, vilket skulle innebära att bestämmelserna slutgiltigt fastställts före utgången av april. Detta skulle göra det möjligt för rådet att vid mötet i rådet (transport, telekommunikation och energi) i juni fatta sitt avgörande politiska beslut om huruvida utkastet till avtal skall godtas.

b) EU-Ryssland – överflygning av Sibirien – Rådets slutsatser

Rådet antog ett beslut om bemyndigande för kommissionen att förhandla med Ryska federationen för att lösa frågan om avgifter för överflygning av Sibirien. Rådet antog även följande slutsatser som av rådets ordförande skall överlämnas till Rysslands president.

"Europeiska unionens råd

 • understryker vikten av att utveckla ett konstruktivt förhållande mellan EU och Ryssland på lufttransportområdet, till gagn för båda parter,
 • beklagar att frågan om avgifter för överflygning av Sibirien fortfarande är ett hinder för att ett sådant förhållande skall kunna utvecklas,
 • upprepar sin stora oro över systemet med de avgifter för överflygning av Sibirien som EG-flygbolag erlägger för rätten att flyga över ryskt territorium och anser att denna praxis inte står i överensstämmelse med Rysslands förpliktelser enligt Chicagokonventionen, särskilt artikel 15,
 • bekräftar bland annat sina slutsatser av den 27–28 juni 2005, i vilka rådet betonade att det är av yttersta vikt att nå en tillfredsställande lösning av frågan om avvecklingen av dessa avgifter,
 • anser att en sådan lösning är en förutsättning för Rysslands anslutning till WTO,
 • erinrar om den ryska regeringens åtagande i detta avseende från maj 2004,
 • ger kommissionen i uppdrag att med den ryska regeringen förhandla om ett avtal som säkerställer
 • ett fullständigt avskaffande av avgifterna senast den 31 december 2013,
 • en successiv minskning av avgifterna under övergångsperioden från och med 2006,
 • att bindande handelsavtal som rör överflygning av Ryska federationens territorium upphör senast 2013,
 • ett gradvis avskaffande av begränsningar av överflygningar av ryskt territorium mellan Europa och Asien och ett fullständigt avskaffande av alla icke tekniska begränsningar senast 2013,
 • anser att ett sådant avtal kommer att ersätta de tillämpliga bestämmelserna i bilaterala luftfartsavtal, inklusive i andra dokument på detta område, mellan medlemsstater och Ryska federationen,
 • uttrycker sin önskan att med utgångspunkt i en lyckad lösning av frågan om överflygning tillsammans med Ryska federationen undersöka möjligheterna att ytterligare utveckla samarbetet på transportområdet."

Flygbolag i EU måste betala avsevärda belopp till Ryssland för rätten att flyga över Sibirien. Dessa avgifter för överflygning ingår i "handelsavtal" mellan EU-flygbolag och Ryssland, men i själva verket gör de bilaterala tjänsteavtalen mellan medlemsstaterna och Ryska federationen dessa avtal obligatoriska.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

 • Globalt system för satellitnavigering (GNSS)

Kommissionen informerade rådet om förhandlingarna med innehavaren av koncessionen för det globala systemet för satellitnavigering, som leds av det gemensamma företaget Galileo.

En första förhandlingsrunda mellan det gemensamma företaget Galileo och det sammanslagna konsortiumet slutade den 17 februari med att en principöverenskommelse undertecknades. En andra förhandlingsrunda inleddes den 20 februari och pågår fortfarande.

Förhandlingarna koncentreras på nio huvudfrågor: risker förknippade med formgivning, resultat, fullgörande, kostnadsöverskridande, inkomst, utplacering, projekttäckning samt ersättning vid avslutning och komplettering.

Rådet framhöll behovet av en balanserad riskfördelning mellan den privata och den offentliga sektorn och bad kommissionen att lägga fram information om hur man skall gå vidare med de tredjeländer som deltar i Galileo för att få en fördjupad diskussion vid rådet (transport, telekommunikation och energi) i juni.

Rådet uppmanade dessutom kommissionen att bedöma resultatet av förhandlingarna med koncessionshavaren och att lägga fram förslag till det finansiella instrument som behövs för utvecklingen av Galileo.

 • Översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling

Rådet höll en riktlinjedebatt om de utmaningar som hållbar utveckling medför inom transportområdet på grundval av ordförandeskapets frågor som skall behandlas av alla berörda rådssammansättningar.

I juni 2005 antog Europeiska rådet ett uttalande om huvudprinciperna för hållbar utveckling. I december 2005 noterade Europeiska rådet föredragningen av kommissionens meddelande om en förnyad EU-strategi för hållbar utveckling för de kommande fem åren.

Kommissionens paket för översynen av strategin för hållbar utveckling består av

 • själva meddelandet, med förslag om sex prioriterade områden, införlivande av den yttre dimensionen i EU:s utformning av den interna politiken, ett effektivt övervakningsförfarande och en effektiv uppföljningsprocess,
 • huvudprinciperna för hållbar utveckling, som antogs av Europeiska rådet i juni 2005,
 • mål, strategier och åtgärder,
 • ett meddelande från kommissionen, som antogs i februari 2005, med en inventering av gjorda framsteg samt förslag till riktlinjer för framtiden.

I de inlägg och skriftliga bidrag som hade lämnats in i förväg framhöll ministrarna betydelsen av en enhetlig EU-strategi för hållbar utveckling och ansåg att kommissionens paket var en lämplig utgångspunkt för rådets arbete med en hållbar transportpolitik. Syftet med arbetet är att europeiska transportsystem skall kunna uppfylla samhällets ekonomiska och sociala behov och samtidigt minimera de oönskade effekterna på ekonomi, samhälle och miljö. Ytterligare diskussioner om de framtida riktlinjerna för en europeisk transportpolitik och dess bidrag till EU-strategin för hållbar utveckling kommer att äga rum i samband med halvtidsöversynen av 2001 års vitbok "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden", som kommissionen förväntas anta snart.

För att uppnå en effektiv politik för hållbar utveckling framhöll rådet dessutom behovet av att arbeta övergripande och att ytterligare stärka synergier och enhetlighet i all gemenskapspolitik och gemenskapsprocesser. Det oupplösliga sambandet mellan strategin för hållbar utveckling och Lissabonstrategin framhölls också, eftersom båda strategierna rör de avgörande långsiktiga utmaningar som EU står inför.

Med tanke på transporternas globala karaktär insåg rådet betydelsen av en nära koppling mellan unionens interna politik och dess internationella åtaganden. I EU:s transportpolitik måste införlivas de miljömässiga och sociala mål som har överenskommits internationellt. Gemenskapen och medlemsstaterna bör dessutom se till att hållbar utveckling beaktas i internationella transportorgan som Internationella sjöfartsorganisationen och Internationella civila luftfartsorganisationen.

Resultatet av debatten och riktlinjedebatterna i de olika rådskonstellationer som är direkt berörda av strategin för hållbar utveckling kommer att användas som underlag för utkastet till en reviderad strategi för hållbar utveckling, som skall antas av rådet i juni 2006.

Rådet (miljö) höll en riktlinjedebatt om denna fråga den 9 mars (6762/06) och rådet (jordbruk) den 20 mars 2006 (7049/06).

ÖVRIGA FRÅGOR

 • Civil luftfart

Rådet noterade ordförandeskapets information om konferensen i Montreal den 20–22 mars 2006 med generaldirektörerna för de civila luftfartsmyndigheterna om en övergripande strategi för luftfartssäkerhet (7639/06).

 • Förslag till direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster

Rådet noterade att kommissionen hade dragit tillbaka sitt lagförslag om tillträde till marknaden för hamntjänster (13681/04 och 7565/06). Kommissionen sade att det planerade att inleda en debattrunda med alla intressenter efter halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken, som skall antas i april.

förbättrat skydd i försörjningskedjan
 • Förbättrat skydd i försörjningskedjan

Rådet noterade den information kommissionen lämnade om sitt meddelande om förbättrat skydd i försörjningskedjan samt om det därtill hörande förslaget till förordning (6935/06). Syftet med den föreslagna förordningen är att förbättra skyddet i försörjningskedjan för att ge Europas alla godstransporter bättre skydd mot terroristattacker.

 • Främjande av rena vägtransportfordon

Rådet noterade information om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena vägtransportfordon (5130/06). Syftet med förslaget är att minska utsläppen i transportsektorn och bidra till upprättande av en marknad för rena fordon. Det behandlas för närvarande av arbetsgruppen för miljön och kommer slutligen att antas av rådet (miljö).

 • Svartlistning av lufttrafikföretag

Rådet noterade kommissionens information om upprättandet av en svart lista över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14) efter antagandet av förordning (EG) nr 2111/2005 i december förra året (se pressmeddelande 15360/05).

 • Motorvägar till sjöss

Rådet noterade den slovenska delegationens information om uppföljningen av ministerkonferensen i Ljubljana den 24 januari 2006 om motorvägar till sjöss (7668/06).

 • Krigsförsäkring för luftfart

Rådet noterade Luxemburgs information om landets särskilda situation beträffande krigsförsäkring för luftfart.

 • Ryska federationens tullpolitik för internationella godstransporter på järnväg

Rådet noterade den lettiska delegationens information om Ryska federationens tullpolitik för internationella godstransporter på järnväg.

* * *

*

Kommissionen informerade om läget i medlemsstaternas förberedelser av införandet av digital färdskrivare, som kommer att bli obligatorisk att använda i nya fordon i maj 2006. Kommissionen uppmanade medlemsstaterna att se till att det finns förarkort tillgängliga i tid för att undvika eventuella störningar inom åkeribranschen.

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

TRANSPORT

Körkort

Rådet nådde en politisk överenskommelse om ett utkast till direktiv om körkort vars syfte är att förbättra den fria rörligheten för medborgarna genom att säkerställa att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner körkort.

Förenade kungariket sade sig ha för avsikt att avstå från att rösta när direktivet antas.

Till följd av att en överenskommelse har nåtts med Europaparlamentet väntas direktivet antas vid den andra behandlingen utan ytterligare ändringar.

Syftet med utkastet till direktiv är att öka trafiksäkerheten genom att miniminormer fastställs för läkarkontroller för yrkesförare samt för yrkesutbildning och fortbildning för förarprövare.

Syftet är också att minska riskerna för bedrägeri genom användning av en plastkortsmodell med frivillig användning av en mikroprocessor under förutsättning att detta inte inverkar menligt på allmänt tillgängliga uppgifter.

Det kommer att vara obligatoriskt att utfärda nya körkort från och med 2012, eftersom det nya direktivet kommer att tillämpas två år efter det att det har trätt i kraft och medlemsstaterna därefter skall följa bestämmelserna inom fyra år. Enligt utkastet till direktiv krävs också att alla körkort som utfärdas eller är gällande uppfyller alla krav i direktivet senast 20 år efter tillämpningsdatumet (dvs. 2032).

Se pressmeddelande 7794/06.

Eurovinjett*

Rådet antog med kvalificerad majoritet ett direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (Eurovinjett), med godkännande av samtliga ändringar som röstats igenom av Europaparlament vid andra behandlingen (PE-CONS 3682/05, 6992/06 ADD 1 REV 1).

Den portugisiska och den maltesiska delegationen röstade mot och den estniska, finländska och grekiska delegationen avstod från att rösta.

Direktivet innehåller bestämmelser för beräkning av vägtullar och vägavgifter för användning av vägar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

Se pressmeddelande 7793/06.

Avtal med tredjeländer om lufttrafiktjänster

Rådet antog beslut om godkännande av undertecknande och provisorisk tillämpning av avtal om lufttrafiktjänster mellan EU och Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Marocko, Australien, Rumänien, Moldavien samt Serbien och Montenegro.

De sju avtalen är resultatet av förhandlingar under ett mandat enligt vilket kommissionen kan förhandla med varje tredjeland för att se till att medlemsstaternas befintliga bilaterala luftfartsavtal med landet i fråga följer gemenskapslagstiftningen.

HANDELSPOLITIK

Antidumpning – Kina – färgtelevisionsmottagare

Rådet antog en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med ursprung bland annat i Kina (7129/06).


[1] Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 156, 28.6.1969, s. 1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1893/91 (EGT L 169, 29.6.1991, s.1).


Side Bar