Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

[Graphic in PDF & Word format]


EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

C/05/251

12803/05 (Presse 251)

LEHDISTÖTIEDOTE

Neuvoston 2680. istunto
Liikenne, televiestintä ja energia
Liikenne
Luxemburg, 6. lokakuuta 2005

Puheenjohtaja Alistair Darling
Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeri

Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset
Neuvosto sai yksimielisesti aikaan yleisnäkemyksen yhteisön säännöistä, joiden tarkoituksena on lentoliikenteessä matkustavien liikkumisesteisten henkilöiden suojelu syrjinnältä ja sen varmistaminen, että heitä avustetaan asianmukaisesti.
Neuvosto hyväksyi keskustelutta
 • direktiivin satamien turvatoimien parantamisesta,
 • direktiivin moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta,
 • neuvoston yhteisen kannan entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevia lisätoimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT 5

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

MAALIIKENNE 7

– Pääsy rautateiden matkustajaliikennepalvelujen markkinoille 7

ILMAILUALA 8

– EU:n ja Yhdysvaltojen välinen ilmailu 8

– Ulkosuhdepolitiikka kolmansien maiden kanssa 8

– Vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä 8

MUUT ASIAT 10

– "Elinikäinen oppiminen liikenneturvallisuuden alalla" - Ministerikonferenssi Veronassa 10

– Polttoaineiden hinnankorotuksen vaikutus maantieliikenteeseen 10

– Lentoturvallisuus viimeaikaisten onnettomuuksien jälkeen 11

– Siviili-ilmailun turvaaminen 11

– Ilmailualalla myönnettävää valtiontukea koskevat tarkistetut suuntaviivat 11

– Galileo-ohjelma 11

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

LIIKENNE

Satamien turvallisuus * 12

ULKOSUHTEET

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin - Varojen jäädyttäminen 12

KAUPPAPOLITIIKKA

Polkumyynti – Kiina ja Intia – polyeteenitereflaatti, magnesiittitiilet 13

SISÄMARKKINAT

Ajoneuvot – kierrätettävyys ja hyödynnettävyys 13

MAATALOUS

Tupakka – yhteinen markkinajärjestely 14

KALATALOUS

Kalavaroja koskevien tietojen keruu 14

EU:n ja Komorien välinen tonnikalan kalastusta koskeva pöytäkirja* 14

YMPÄRISTÖ

Kaivannaisteollisuuden jäte 15

AVOIMUUS

Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin 15

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Renaat LANDUYT Liikenneministeri

Tšekki:

Daniela KOVALČÍKOVÁ Liikenneministerin sijainen, vastuualueenaan lainsäädäntö, strategia ja EU-asiat

Tanska:

Flemming HANSEN Liikenne- ja energiaministeri

Saksa:

Manfred STOLPE Liikenne-, rakennus- ja asuntoministeri

Viro:

Tiit NABER Pysyvän edustajan sijainen

Kreikka:

Mihail-Georgios LIAPIS Liikenne- ja viestintäministeri

Espanja:

Magdalena ÁLVAREZ ARZA Alueellisen kehityksen ministeri

Ranska:

Dominique PERBEN Liikenne-, perusrakenne-, matkailu- ja meriasiainministeri

Irlanti:

M. Martin CULLEN Liikenneministeri

Italia:

Pietro LUNARDI Infrastruktuuri- ja liikenneministeri

Kypros:

Harris THRASSOU Liikenne- ja julkisten töiden ministeri

Latvia:

Vigo LEGZDIŅŠ Valtiosihteeri, liikenne- ja viestintäministeriö

Liettua:

Petras Povilas ČĖSNA Liikenne- ja viestintäministeri

Luxemburg:

Lucien LUX Ympäristöministeri, liikenneministeri

Unkari:

Egon DIENES-OEHM Pysyvä edustaja

Malta:

Jesmond MUGLIETT Kaupunkikehitys- ja tieministeri

Alankomaat:

Henne SCHUWER Pysyvän edustajan sijainen

Itävalta:

Helmut KUKACKA Valtiosihteeri liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeriössä

Puola:

Krzysztof OPAWSKI Infrastruktuuriministeri

Portugali:

Ana Paula VITORINO Valtiosihteeri, liikenne

Slovenia:

Janez BOŽIČ Liikenneministeri

Slovakia:

Juraj NOCIAR Pysyvän edustajan sijainen

Suomi:

Susanna HUOVINEN Liikenne- ja viestintäministeri

Ruotsi:

Jonas BJELFVENSTAM Valtiosihteeri elinkeinoministeriössä

Yhdistynyt kuningaskunta:

Alistair DARLING Liikenneministeri ja Skotlannin asiain ministeri

Stephen LADYMAN Liikenneasioiden varaministeri

Komissio:

Jacques BARROT Varapuheenjohtaja

Liittyvien valtioiden hallituksia edustivat:

Bulgaria:

Peter MUTAFCHIEV Liikenneministeri

Romania:

Septimiu BUZASU Valtiosihteeri, liikenne-, rakennus- ja matkailuministeriö

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

MAALIIKENNE

 • Pääsy rautateiden matkustajaliikennepalvelujen markkinoille

Neuvosto keskusteli rautateiden kansainvälisten matkustajaliikennepalvelujen markkinoille pääsyä koskevasta direktiiviehdotuksesta (rautateiden markkinoille pääsyä koskeva ehdotus) ja sen yhteydestä rautateiden ja maanteiden julkisia henkilöliikennepalveluja koskevaan tarkistettuun asetusehdotukseen (julkisen palvelun velvoitetta koskeva ehdotus). Neuvosto antoi pysyvien edustajien komitealle tehtäväksi tarkastella neuvoston keskustelun tulosten pohjalta sekä rautateiden markkinoille pääsyä koskevaa ehdotusta että julkisen palvelun velvoitetta koskevan ehdotuksen asiaan liittyviä näkökohtia siinä tarkoituksessa, että neuvoston olisi mahdollista päästä joulukuun istunnossaan poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisestä kannastaan rautateiden markkinoille pääsyä koskevaan ehdotukseen.

Komissio toimitti rautateiden markkinoille pääsyä koskevan ehdotuksen 8.3.2004[1] tavoitteena rautateiden kansainvälisen matkustajaliikenteen markkinoiden avaaminen vuonna 2010, mukaan luettuna kabotaasiliikenne eli kansainvälisessä junassa matkustajien ottaminen ja jättäminen saman jäsenvaltion alueella.

Komissio hyväksyi julkisen palvelun velvoitetta koskevan ehdotuksen 20.7.2005 tarkoituksena kehittää yhä kilpailukykyisemmät maaliikennepalvelujen markkinat. Komissio ehdottaa uutta sääntelyjärjestelmää, jolla pyritään lisäämään avoimuutta yksinoikeuksien myöntämisessä ja korvauksien maksamisessa julkisen palvelun velvoitteista. Nykyisellä ehdotuksella tarkistetaan komission kahta aiempaa samaa asiaa koskevaa ehdotusta, alkuperäistä ehdotusta vuodelta 2000 ja muutettua ehdotusta vuodelta 2002.

Jäsenvaltioiden suuri enemmistö katsoi, että rautateiden kansainvälisen matkustajaliikenteen markkinoiden avaaminen voisi tuoda mukanaan houkuttelevampia ja kilpailukykyisempiä palveluja. Lisäksi kannatettiin laajalti periaatetta käyttöoikeuden rajoittamisesta julkisten palvelujen turvaamiseksi.

ILMAILUALA

 • EU:n ja Yhdysvaltojen välinen ilmailu

Komissio selvitti neuvostolle Yhdysvaltojen hallinnon kanssa käymien epävirallisten keskustelujen tilannetta, minkä jälkeen useat valtuuskunnat käyttivät puheenvuoron.

Puheenjohtaja tiivisti neuvoston keskustelujen tulokset seuraavasti:

"Neuvosto oli tyytyväinen edistykseen, jota komission Yhdysvaltojen kanssa käymissä epävirallisissa keskusteluissa oli saavutettu. Vaikka ministerit olivat tietoisia, ettei onnistumista voitu taata, he kannattivat yksimielisesti virallisten neuvottelujen käynnistämistä uudelleen nopeasti katsoen, että edellytykset olivat tällä hetkellä suotuisat edistymiselle molempia maita hyödyttävän sopimuksen tekemisessä Yhdysvaltojen kanssa. Tällainen sopimus voitaisiin panna täytäntöön vaiheittain edellyttäen, että sitouduttaisiin sen saattamiseen päätökseen ja että se tarjoaisi todellista hyötyä molemmille osapuolille. Neuvosto antoi komissiolle täyden tukensa. Puheenjohtajavaltio aikoo työskennellä tiiviisti ja hellittämättä komission kanssa tulokseen pääsemiseksi."

 • Ulkosuhdepolitiikka kolmansien maiden kanssa

Neuvosto pani merkille komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n toimittamat tiedot viimeisimmästä kehityksestä yhteisen ulkoisen ilmailupolitiikan alalla, erityisesti edistymisestä Kiinan ja Venäjän, mutta myös naapurimaiden, osalta ja käynnissä olevasta prosessista jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten saattamiseksi yhteisön lainsäädännön mukaiseksi.

 • Vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä

Neuvosto sai julkisessa keskustelussa jo ennen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon saamista yksimielisesti aikaan yleisnäkemyksen asetusehdotuksesta, joka koskee vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä.

Ehdotus, jonka komissio hyväksyi helmikuussa 2005, on osa yleistä politiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan matkustajien oikeuksia Euroopan unionissa. Ehdotuksen mukaan lentoliikenteen harjoittaja, sen edustaja tai matkanjärjestäjä ei saa vamman tai liikkumisesteisyyden perusteella kieltäytyä hyväksymästä varausta lennolle tai ottamasta vammaista tai liikkumisesteistä henkilöä ilma-alukseen lentoasemalta. Ehdotuksessa myönnetään lisäksi vammaisille ja liikkumisesteisille henkilöille oikeus erityiseen apuun lentoasemilla ja ilma-aluksessa ilman lisäkustannuksia.

Neuvosto muuttaman asetusehdotuksen keskeiset kohdat ovat:

 • Vammaisilta tai liikkumisesteisiltä henkilöiltä ei saa kieltää pääsyä lennolle vamman tai puutteellisen liikkumiskyvyn perusteella lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on perusteltua turvallisuussyiden takia, tai koska vammaisen tai liikkumisesteisen henkilön nousu ilma-alukseen on ilma-aluksen ovien koon takia mahdotonta. Jos nousu ilma-alukseen on evätty, kyseiselle henkilölle on annettava tilaisuus varata ilman lisäkustannuksia toinen lento, tai jos tämä ei ole mahdollista, kyseiselle henkilölle on korvattava lipun kustannukset.
 • Vammaisia tai liikkumisesteisiä henkilöitä avustetaan lentoasemilla ja ilma-aluksissa, jos he ilmoittavat lentoliikenteen harjoittajalle erityisistä tarpeistaan kohtuullisissa ajoin etukäteen. Jos annettu ilmoitus on riittämätön, lentoaseman on silti tehtävä parhaansa avun antamiseksi.
 • Vaikeinta oli päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuka on vastuussa vammaisten tai liikkumisesteisten henkilöiden avustamisesta lentoasemilla. Neuvosto sopi lopulta, että kyseinen avustaminen olisi annettava kokonaisuudessaan lentoaseman pitäjien vastuulle; lentoaseman pitäjät voivat antaa tällaista apua itse tai ne voivat vastuunsa säilyttäen tehdä yhden tai useamman muun osapuolen, kuten lentoliikenteen harjoittajien, kanssa sopimuksen avun tarjoamisesta. Lentoaseman pitäjät voivat periä avustuksesta aiheutuneet kulut lentoyhtiöiltä. Ilma-aluksissa annettu apu säilyy lentoyhtiöiden vastuulla.
 • Lentoasemilla, joiden vuotuinen liikennemäärä on vähintään 150 000 kaupallisen lentoliikenteen matkustajaa, lentoaseman pitäjä vahvistaa laatuvaatimukset asetuksessa määritellylle avulle ja määrittää niiden noudattamiseksi tarvittavat voimavarat yhdessä lentoyhtiöiden sekä vammaisia ja liikkumisesteisiä matkustajia edustavien järjestöjen kanssa. Näissä vaatimuksissa otetaan huomioon kansainvälisesti tunnustetut toimintatavat ja käytännesäännöt, jotka koskevat vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden kuljettamisen helpottamista.
 • Vammaisen tai liikkumisesteisen henkilön, joka katsoo, että tätä asetusta on rikottu, olisi saatettava asia tilanteen mukaan lentoaseman pitäjän tai asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan tietoon. Jos tällä tavoin ei päästä kyseistä henkilöä tyydyttävään ratkaisuun, hän voi valittaa asiasta asianomaisen jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten nimeämälle elimelle.

MUUT ASIAT

 • "Elinikäinen oppiminen liikenneturvallisuuden alalla" - Ministerikonferenssi Veronassa

Neuvosto pani merkille Italian valtuuskunnan toimittamat tiedot EU:n liikenneministerien seuraavasta konferenssista "Elinikäinen oppiminen liikenneturvallisuuden alalla", joka pidetään Veronassa 4.–5.11.2005. Kolmannessa Veronan konferenssissa käsitellään elinikäistä oppimista liikenneturvallisuuden alalla tapana parantaa ihmisten käytöstä, ohjelmia, kampanjoita ja ennen kaikkea tuloksia. Ministerit käsittelevät neljää aihetta: seuraavan sukupolven, nykyisten tienkäyttäjien sekä epäedullisessa asemassa olevien tienkäyttäjien elinikäinen oppiminen liikenneturvallisuuden alalla ja liikenneturvallisuuden merkityksen lisäämisen edellyttämien tehtävien jako.

 • Polttoaineiden hinnankorotuksen vaikutus maantieliikenteeseen

Neuvosto pani merkille Ranskan valtuuskunnan toimittaman asiakirjan polttoaineiden hinnankorotuksen vaikutuksesta maantieliikenteeseen. Euroopan markkinoihin kohdistuvien haittavaikutusten tai kilpailun vääristymisen välttämiseksi Ranska kehotti komissiota tekemään ehdotuksia seuraavista aiheista:

 • yhdenmukaisempi lähestymistapa kabotaasiin sen estämiseksi, että jäsenvaltiot tulkitsevat eri tavoin neuvoston asetusta (ETY) N:o 3118/93;
 • mahdollisuus sisällyttää hinnan tarkistamista koskeva lauseke kuljetussopimuksiin polttoaineiden hinnan vaihtelun huomioimiseksi; ja
 • ammattikäyttöön tarkoitettuun dieselöljyyn sovellettavan valmisteveron määrän yhdenmukaistaminen oikeudenmukaisten ja tasa-arvoisten olosuhteiden luomiseksi yhteisön kuljetusyrityksille.

Komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi vastauksessaan seuraavaa:

 • komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta dieselpolttoöljyn ammattimaisiin käyttäjiin sovellettavasta valmisteverosta; ehdotuksessa asetetaan verotukselle vähimmäis- ja enimmäisrajat;
 • komission yksiköissä harkitaan parhaillaan mahdollista asetusehdotusta, joka koskisi vähimmäishinnan tarkistamista koskevia lausekkeita, jotka voitaisiin sisällyttää kuljetussopimuksiin polttoaineiden hinnan vaihtelun huomioimiseksi;
 • parhaillaan on meneillään kuuleminen siitä, miten Euroopan unioniin voitaisiin luoda puhtaiden ajoneuvojen markkinat.
 • Lentoturvallisuus viimeaikaisten onnettomuuksien jälkeen

Komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot antoi neuvostolle selvityksen uusimmista toimista lentoturvallisuuden parantamiseksi viime kesän onnettomuuksien jälkeen.

 • Siviili-ilmailun turvaaminen

Neuvosto pani merkille komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n esittämät tiedot 11.9.2001 tapahtumien jälkeen hyväksytyn, siviili-ilmailun turvaamista koskevan asetuksen (EY) 2320/02 tehokkuudesta. Asetuksen täytäntöönpanosta annetun vuosikertomuksen jälkeen komissio ehdotti 22.9. asetuksen tarkistamista. Uuden asetuksen tarkoituksena on selventää, yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa uusia laillisia vaatimuksia siviili-ilmailun kokonaisturvallisuuden tehostamiseksi. Uudessa asetuksessa yhteisön toimivalta ulotettaisiin kattamaan lennon aikaiset turvatoimet ja kolmansista maista tuleva lentoliikenne.

 • Ilmailualalla myönnettävää valtiontukea koskevat tarkistetut suuntaviivat

Neuvosto pani merkille komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n esittämät tiedot komission 6.9.2005 hyväksymistä, ilmailualalla myönnettävää valtiontukea koskevista tarkistetuista suuntaviivoista. Laajan julkisen kuulemisen perusteella komissio päätti uusista säännöistä, joissa asetetaan ehdot käynnistystuen myöntämiselle lentoyhtiöille uusien reittien operoimiseksi alueellisilta lentokentiltä. Komissio on ilmoittanut, että sen tavoitteena on taata julkisten ja yksityisten lentokenttien tasapuolinen kohtelu sekä varmistaa, että tukea saavia lentoyhtiöitä ei suosita aiheettomasti. Suuntaviivoissa annetaan myös lentokentille ja jäsenvaltioille ohjeita lentokenttien julkiseen rahoitukseen.

 • Galileo-ohjelma

Neuvosto pani merkille komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n selvityksen kyseisen ohjelman viimeisistä kehitysvaiheista.

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

LIIKENNE

Satamien turvallisuus *

Neuvosto hyväksyi direktiivin satamaturvallisuuden parantamisesta turvallisuusvälikohtausten uhkien varalta (3629/05, 11461/1/05 ADD 1).

Direktiivillä täydennetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 725/2004[2] mukaisia turvatoimia varmistamalla, että laaditaan koko satamaa koskeva satamaturvallisuussuunnitelma. Merenkulku- ja satama-alan parhaan mahdollisen suojelun saavuttamiseksi olisi otettava käyttöön satamien turvatoimia, jotka koskisivat jokaista kyseisen jäsenvaltion määrittelemien rajojen sisällä olevaa satamaa ja joilla varmistettaisiin, että asetuksen 725/2004 soveltamiseksi toteutettavissa turvatoimissa hyödynnetään viereisten satamatoiminnan alueiden parempaa turvallisuutta. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin satamiin, joissa sijaitsee yksi tai useampi asetuksen soveltamisalaan kuuluva satamarakenne.

Direktiivin tultua voimaan jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa saattaa satamansa direktiivin säännösten mukaisiksi.

ULKOSUHTEET

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin - Varojen jäädyttäminen

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta vielä 12 kuukaudella ja niitä henkilöitä koskevan luettelon tarkistamisesta, joihin taloudellisia seuraamuksia olisi sovellettava, koska entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut heidät syytteeseen (12130/05).

Koska Sredoje Lukic on siirretty entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen huostaan, hänen nimensä poistettiin luettelosta.

KAUPPAPOLITIIKKA

Polkumyynti – Kiina ja Intia – polyeteenitereflaatti, magnesiittitiilet

Neuvosto antoi asetukset:

 • lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2603/2000 muuttamisesta (12110/05)
 • lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta (12184/05)
 • lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (12246/05).

SISÄMARKKINAT

Ajoneuvot – kierrätettävyys ja hyödynnettävyys

Neuvosto antoi direktiivin moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta (3634/2/05 REV 2).

Direktiivissä vahvistetaan tiettyjen ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset ja tekniset säännökset, joilla pyritään varmistamaan, että näiden ajoneuvojen osat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja hyödyntää direktiivissä esitettyjen vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti.

Direktiivin säännöksillä velvoitetaan valmistajat toimittamaan tyyppihyväksyntää koskevat uudet tiedot. Direktiivi 70/156/ETY, jossa vahvistetaan tyyppihyväksyntää varten toimitettava tietojen luettelo, muutetaan tämän mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on annettava uuden direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.

MAATALOUS

Tupakka – yhteinen markkinajärjestely

Neuvosto antoi asetuksen raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta (10646/05).

Asetuksessa (EY) N:o 2075/92 säädettyjen tupakantuotannon palkkiojärjestelmän ja tuotannon rajoittamista koskevan järjestelmän voimassaolo päättyy vuoden 2005 satovuoden lopussa. Monet asetuksen säännökset muuttuvat tämän vuoksi vanhentuneiksi, ja ne poistetaan oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden vuoksi.

KALATALOUS

Kalavaroja koskevien tietojen keruu

Neuvosto teki päätöksen yhteisön osallistumisesta tietojen keruusta jäsenvaltioille aiheutuvien menojen sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa tukevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitukseen tehdyn päätöksen 2000/439/EY muuttamisesta (11527/05).

Viitejakso kattaa vuosien 2001–2006 toteuttamisjakson ja rahoitusohje on 164,5 miljoonaa euroa.

EU:n ja Komorien välinen tonnikalan kalastusta koskeva pöytäkirja*

Neuvosto antoi asetuksen Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista vuosiksi 2005–2010 koskevan pöytäkirjan tekemisestä (11448/05, 11449/1/05 ADD 1).

Pöytäkirja parafoitiin marraskuussa 2004, jotta varmistettiin yhteisön kalastusalusten keskeytyksetön kalastustoiminta Komorien kalastusvyöhykkeellä. Pöytäkirjaa sovelletaan taannehtivasti 1. tammikuuta 2005 alkaen.

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten (40 alusta Espanjasta, Ranskasta ja Italiasta) ja pintasiima-alusten (17 alusta Espanjasta ja Portugalista) osalta. Sopimus kattaa 6000 tonnin vuotuiset tonnikalasaaliit Komorien vesillä.

EU maksaa koko kuusivuotiskaudelta taloudellisena korvauksena 2 340 000 euroa.

YMPÄRISTÖ

Kaivannaisteollisuuden jäte

Neuvosto päätti olla hyväksymättä kaikkia Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevaan direktiiviehdotukseen tekemiä tarkistuksia ja päätti sen vuoksi kutsua koolle sovittelukomitean.

AVOIMUUS

Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin

Neuvosto hyväksyi:

 • vastauksen uudistettuun pyyntöön 37/c/02/05 (12021/05)
 • vastauksen Béatrice Gorezin uudistettuun pyyntöön 38/c/01/05; Suomen valtuuskunta äänesti vastausehdotusta vastaan (12029/1/05 REV 1).


[1] Tämä ehdotus on osa kolmatta rautatiepakettia, johon kuuluu kolme muuta ehdotusta, nimittäin ehdotus asetukseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista, ehdotus asetukseksi rautateiden tavaraliikennepalveluja koskevista laatuvaatimuksista ja ehdotus direktiiviksi veturien ja junien kuljettamisesta vastaavan junahenkilökunnan eurooppalaisesta lupajärjestelmästä. Euroopan parlamentti antoi 28.9.2005 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa rautateiden markkinoille pääsyä koskevasta ehdotuksesta ja myös kolmannen rautatiepaketin kolmesta muusta osasta.

[2] EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6.


Side Bar