Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

[Graphic in PDF & Word format]


EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

C/05/241

Luxemburg den 3 oktober 2005

12514/05 (Presse 241)

PRESSMEDDELANDE

2678:e mötet i rådet
Allmänna frågor och yttre förbindelser
Allmänna frågor
Luxemburg den 3 oktober 2005

Ordförande Jack Straw
Förenade kungarikets utrikes- och samväldesminister

* 2679:e mötet i rådet (yttre förbindelser) är föremål för ett separat pressmeddelande (12515/05).

De viktigaste resultaten från rådet
Rådet godkände en ram för förhandlingarna med Turkiet om dess anslutning till EU, i enlighet med mandatet från Europeiska rådet i december förra året varigenom förhandlingarna kunde inledas omedelbart efter mötet.
Rådet gav också klartecken till anslutningsförhandlingar med Kroatien på grundval av en positiv bedömning av landets samarbete med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien varigenom förhandlingarna kunde inledas omedelbart efter mötet.

INNEHÅLL1

DELTAGARE 5

PUNKTER SOM DISKUTERADES

UTVIDGNINGEN 7

– Turkiet: förhandlingsram och inledning av diskussionerna 7

– Kroatien: inledning av förhandlingarna – Rådets slutsatser 7

I ANSLUTNING TILL RÅDSMÖTET 8

– Anslutningskonferens med Turkiet 8

– Anslutningskonferens med Kroatien 8

– Undertecknande av ett avtal mellan EU och Kanada om överföring av uppgifter om flygpassagerare 8

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

YTTRE FÖRBINDELSER/GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Colombia – Rådets slutsatser 9

EU:s årsrapport om de mänskliga rättigheterna 10

EU:s stöd till internationell fred och säkerhet – Rådets slutsatser 10

Internationellt fördrag om vapenhandel – Rådets slutsatser 12

Indonesien – EU:s övervakningsuppdrag i Aceh 13

Förbindelserna med Republiken Korea – EU:s utvidgning 13

Förbindelserna med Uzbekistan – EU:s utvidgning 13

UTVECKLINGSSAMARBETE

AVS-stater – Finansiering av åtgärder 13

HANDELSPOLITIK

Antidumpning – Kina och USA – triklorisocyanursyra 13

INSTITUTIONELLA FRÅGOR

Omprövning av förstainstansrättens domar 14

Domstolen – Rättegångsregler 14

ÖPPENHET

Allmänhetens tillgång till handlingar 14

UTNÄMNINGAR

Regionkommittén 14

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Karel DE GUCHT Utrikesminister

Didier DONFUT Statssekreterare åt utrikesministern, med ansvar för Europafrågor

Tjeckien:

Cyril SVOBODA Utrikesminister

Danmark:

Per Stig MØLLER Utrikesminister

Tyskland:

Joschka FISCHER Förbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler

Estland:

Urmas PAET Utrikesminister

Grekland:

Petros MOLYVIATIS Utrikesminister

Spanien:

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Statssekreterare för Europeiska unionen

Frankrike:

Philippe DOUSTE-BLAZY Utrikesminister

Catherine COLONNA Biträdande minister med ansvar för Europafrågor

Irland:

Dermot AHERN Utrikesminister

Italien:

Gianfranco FINI Vice ministerpresident och utrikesminister

Cypern:

George IACOVOU Utrikesminister

Lettland:

Artis PABRIKS Utrikesminister

Litauen:

Antanas VALIONIS Utrikesminister

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Vice premiärminister samt utrikes- och invandringsminister

Nicolas SCHMIT Minister med ansvar för utrikesfrågor och invandring

Ungern:

Ferenc SOMOGYI Utrikesminister

Malta:

Richard CACHIA-CARUANA Ständig representant

Nederländerna:

Bernard BOT Utrikesminister

Österrike:

Ursula PLASSNIK Förbundsutrikesminister

Polen:

Adam Daniel ROTFELD Utrikesminister

Portugal:

Diogo FREITAS DO AMARAL Utrikesminister

Fernando DE OLIVEIRA NEVES Statssekreterare för Europafrågor

Slovenien:

Dimitrij RUPEL Utrikesminister

Slovakien:

Eduard KUKAN Utrikesminister

Finland:

Erkki TUOMIOJA Utrikesminister

Sverige:

Laila FREIVALDS Utrikesminister

Storbritannien:

Jack STRAW Utrikes- och samväldesminister

Douglas ALEXANDER Biträdande minister med ansvar för Europafrågor

Kommissionen:

Benita FERRERO-WALDNER Ledamot

Olli REHN Ledamot

Rådets generalsekretariat:

Javier SOLANA Generalsekreterare/hög representant för GUSP

De anslutande staternas regeringar företräddes enligt följande:

Bulgarien:

Meglena KUNEVA Minister för Europafrågor

Rumänien:

Mihai-Razvan UNGUREANU Utrikesminister

PUNKTER SOM DISKUTERADES

UTVIDGNINGEN

 • Turkiet: förhandlingsram och inledning av diskussionerna

Rådet godkände en ram för förhandlingarna med Turkiet om landets anslutning till EU enligt mandatet från Europeiska rådet i december förra året, varigenom förhandlingarna kunde inledas omedelbart efter mötet.

 • Kroatien: inledning av förhandlingarna – Rådets slutsatser[1]

Rådet gav klartecken till anslutningsförhandlingar med Kroatien efter det att den ministeriella arbetsgruppen hade gjort en positiv bedömning av Kroatiens samarbete med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY), varigenom förhandlingarna kunde inledas omedelbart efter mötet.

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet erinrade om att det i mars 2005 bekräftade att Kroatien är ett kandidatland för anslutning och beslutade att en bilateral regeringskonferens skulle sammankallas i samförstånd för att öppna förhandlingarna så snart rådet hade fastställt att Kroatien samarbetar fullt ut med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY).

Rådet välkomnade varmt rapporten från ICTY:s chefsåklagare till expertgruppen för Kroatien, där det anges att Kroatien nu samarbetar fullt ut med ICTY, samt den kroatiske premiärministerns klara åtagande att det fullständiga samarbetet kommer att fortsätta tills den siste kvarvarande åtalade befinner sig i Haag och så länge ICTY kräver det. Rådet noterade chefsåklagarens bedömning att hon är övertygad om att Ante Gotovina snart kommer att överlämnas till Haag, om Kroatien fortsätter att arbeta med samma beslutsamhet och kraft.

Rådet drog slutsatsen att Kroatien har uppfyllt det återstående villkoret för ett inledande av anslutningsförhandlingarna, och att dessa därför bör påbörjas snarast möjligt.

Rådet bekräftade att ett fortsatt fullständigt samarbete med ICTY även framöver är en förutsättning för framgång i anslutningsprocessen. Rådet uppmanade kommissionen att fortsätta att noga övervaka situationen på grundval av regelbundna rapporter från ICTY samt att meddela rådet om det fullständiga samarbetet inte upprätthålls. Rådet noterade att en bedömning av Kroatiens samarbete med ICTY kommer att ingå i kommissionens rapporter till rådet om huruvida Kroatien uppfyller de politiska kriterierna. Rådet enades om att allt annat än ett fullständigt samarbete med ICTY i något skede kommer att påverka hur förhandlingarna i stort framskrider och kan utgöra skäl för att utlösa mekanismen i punkt 12 i förhandlingsramen."

Anslutningsförhandlingarna inleddes omedelbart efter mötet.

I ANSLUTNING TILL RÅDSMÖTET

 • Anslutningskonferens med Turkiet

Ett ministermöte, som inledde förhandlingarna med Turkiet om landets anslutning till EU, ägde rum den 3 oktober.

 • Anslutningskonferens med Kroatien

Ett ministermöte, som inledde förhandlingarna med Kroatien om landets anslutning till EU, ägde rum den 3 oktober.

 • Undertecknande av ett avtal mellan EU och Kanada om överföring av uppgifter om flygpassagerare

Ett avtal om överföring av uppgifter om flygpassagerare undertecknades den 3 oktober av Europeiska gemenskapen och Kanada.

Enligt avtalet kommer flygbolag som flyger från EU till Kanada att överföra utvalda passageraruppgifter till de kanadensiska myndigheterna för att hjälpa till med att identifiera passagerare som kan utgöra ett hot mot säkerheten.

Avtalet innebär en god avvägning mellan säkerhetskrav och normerna för uppgiftsskydd i EU:s och Kanadas lagstiftning och innebär därigenom ett viktigt bidrag till kampen mot terrorism. Avtalet undertecknades av Förenade kungarikets ambassadör, Sir John Grant KCMG, på ordförandeskapets vägnar, av kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, Benita Ferrero-Waldner, samt av ambassadör Jeremy Kinsman från Kanadas beskickning vid Europeiska unionen.

ANDRA GODKÄNDA PUNKTER

YTTRE FÖRBINDELSER/GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Colombia – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"Efter det att Colombias president Álvaro Uribe stadfäst lagen om rättvisa och fred antog rådet följande slutsatser.

1. Rådet erinrade om och bekräftade åter sina slutsatser från december 2004, i vilka bland annat Europeiska unionens absoluta solidaritet med det colombianska folket och unionens fulla stöd för den colombianska regeringen i dess strävan efter en förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten framfördes. Rådet erinrade också om Cartagenadeklarationen från februari 2005 samt om uttalandet från ordförandeskapet för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna om Colombia i april 2005 och dess resolution 2005/81 om strafflöshet.

2. Rådet upprepade sin uppmaning till alla parter i konflikten att respektera mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och sin uppmaning till samtliga olagliga grupper att upphöra med alla fientligheter och delta i fredsförhandlingar samt att agera i enlighet därmed. Rådet välkomnade i detta sammanhang president Uribes initiativ nyligen att undersöka möjligheterna för fredsförhandlingar med ELN och att kontakta FARC. Rådet betonade behovet av en humanitär överenskommelse. Rådet upprepade sin begäran att de olagliga väpnade grupper som fortfarande håller personer som gisslan omedelbart och villkorslöst släpper dessa fria, och begärde att de skall avhålla sig från ytterligare människorov. Rådet betonade vikten av att garantera säkerheten för de personer, organisationer och institutioner, inbegripet människorättsförsvarare, som arbetar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna samt av att minoriteternas och ursprungsbefolkningarnas rättigheter skyddas.

3. Rådet lovordade det arbete som utförs av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Colombia och uppmanade till ett skyndsamt genomförande av dess rekommendationer i enlighet med det uttalande från ordförandeskapet om Colombia som antogs av kommissionen för de mänskliga rättigheterna vid dess 61:a session. Rådet framförde att EU är villigt att vid G24-mötet i Bogotà diskutera med den colombianska regeringen och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter hur genomförandet framskridit vid halvårsskiftet.

4. Rådet erinrade om att det i sina slutsatser från december 2004 uppmanade till ett snart antagande av en övergripande rättslig ram för avväpning, demobilisering och återanpassning av de olagliga väpnade grupperna och betonade att denna ram bör följa internationella åtaganden och ta hänsyn till offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse. Rådet ansåg därför att den lag om rättvisa och fred som antogs av det colombianska parlamentet den 21 juni, och som den 25 juli stadfästes av president Uribe, är ett viktigt steg, eftersom den utgör en övergripande rättslig ram för avväpning, demobilisering och återanpassning i Colombia. Rådet insåg att den antagits efter en lång och omfattande demokratiska process. Rådet erkände att man under sådana förhållanden är tvungen att uppnå en svår balans mellan fred (vilket bland annat innebär att olagliga beväpnade grupper ges tillräckliga incitament till avväpning och demobilisering) och rättvisa (vilket kräver sanning och gottgörelse till offren samt bestraffning av dem som har begått brott).

5. Rådet noterade de farhågor som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och andra aktörer har framfört om att lagen i dess slutliga utformning inte tillräckligt beaktar principerna om sanning, rättvisa och gottgörelse enligt internationellt överenskomna normer. Rådet delade många av dessa farhågor, till exempel: den otillräckliga betoningen av att de samlade paramilitära strukturerna måste upplösas effektivt, den oklara distinktionen mellan "politiska" brott och andra brott, den korta tiden för undersökning av erkännanden och undersökning av sådana tillgångar med äganderättsbevis som kan ha förvärvats genom olaglig verksamhet, offrens begränsade möjligheter att begära gottgörelse, de begränsade maximistraffen även för de allvarligaste brotten och den höga belastningen av det colombianska rättsväsendets resurser för att tillgodose de krav som den nya lagen ställer.

6. Rådet ansåg dock att lagen, om den genomförs effektivt och öppet, kommer att bidra positivt till fredsansträngningarna i Colombia. Rådet bekräftade att det är villigt att ha ett nära samarbete med regering, institutioner och civilsamhälle i Colombia, samt med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, G24 och andra aktörer som kan komma att engageras i övervakningen av genomförandet av det rättsliga förfarande som fastställs i lagen. Rådet välkomnade Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) fortsatta engagemang för att följa demobiliseringen av de paramilitära grupperna.

7. Rådet bekräftade att, som komplement till redan befintliga program som har utarbetats av Unicef och andra aktörer, EU och dess medlemsstater är beredda att bistå den colombianska regeringen och civilsamhället med stöd till samhällsgrupper som drabbats av den interna konflikten, sammanslutningar av offer för konflikten, lokal försoningsverksamhet samt återanpassning och demobilisering av barnsoldater.

8. Rådet ansåg att framsteg inom dessa kompletterande områden, samt ett effektivt och öppet genomförande av lagen om rättvisa och fred och rekommendationerna från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter från den colombianska regeringens sida, kommer att bidra till att skapa fred i Colombia."

EU:s årsrapport om de mänskliga rättigheterna

Rådet antog EU:s sjunde årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2005) (12416/05).

I rapporten anges de åtgärder som EU har vidtagit och den politik som EU har fört mellan den 1 juli 2004 och den 30 juni 2005 i syfte att uppnå sitt mål att främja den universella respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Årsrapporten utgör en del av uppföljningen till den förklaring som rådet antog i december 1998 vid 50-årsjubileet av antagandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

(http://consilium.europa.eu/human-rights)

EU:s stöd till internationell fred och säkerhet – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet erinrade om den europeiska säkerhetsstrategin och behandlade EU:s stöd till internationell fred och säkerhet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) samt noterade det viktiga bidrag som gemenskapsprogrammen innebär för dessa mål.

ACEH

Rådet välkomnade att övervakningsuppdraget i Aceh inleddes den 15 september i samarbete med ASEAN-staterna. Rådet välkomnade de första åtgärderna för nedläggning av vapnen i Aceh och tillbakadragandet av medlemmar i de militära och polisiära styrkorna, vilket utgör ett stort steg framåt i genomförandet av det samförståndsavtal som undertecknades den 15 augusti i Helsingfors av Indonesiens regering och Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM). Rådet noterade att detta är det första ESFP-uppdraget i Asien och framhöll EU:s engagemang för fred i Aceh och för att meningsfullt bidra till internationell fred och säkerhet.

Rådet välkomnade också kommissionens stöd till president Ahtisaaris framgångsrika medling och det därtill hörande "stödpaketet för genomförande fredsprocessen i Aceh". Rådet noterade att detta paket kompletterar det arbete som utförs av Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh, dels genom stöd till återanpassningen av tidigare GAM-soldater och GAM-fångar, dels genom ett program för förstärkning av lokalt styre. Det noterade också att ytterligare stöd kommer att lämnas för varaktig fred och stabilitet i Aceh.

SUDAN/DARFUR

Rådet noterade framsteg i genomförandet av EU:s övergripande stödåtgärd till AMIS II, särskilt genom upprättandet den 8 september av stöd till den polisiära delen. Rådet välkomnade det fortsatta nära samarbetet med andra internationella aktörer, särskilt FN och Nato, och erinrade om sitt åtagande att stödja AMIS II med full respekt för principen om afrikanskt egenansvar. Rådet uttryckte sin uppriktiga oro över de senaste rapporterna om allvarliga sammandrabbningar i Darfur, där tydligen medlemmar av den väpnade rörelsen, Sudans regering och arabisk milis deltagit. Rådet upprepade sin djupa oro över de kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås mot civilbefolkningen i Darfur. Rådet uppmanade alla parter, särskilt SLM/A, att tygla sina soldater.

Rådet välkomnade inledandet av de förberedande workshoparna inför nästa runda i de AU-ledda fredssamtalen om Darfur mellan de sudanesiska parterna i Abuja och uppmanade alla parter att villkorslöst delta i de kommande förhandlingarna och visa flexibilitet och god vilja i förhandlingarna för att snabbt nå en rättvis och varaktig fredsöverenskommelse för Darfur. Rådet välkomnade också bildandet av den nationella enhetsregeringen den 22 september. Detta utgör ett betydande och historiskt steg på vägen mot varaktig fred i Sudan. Rådet lyckönskade det nationella kongresspartiet och Sudanesiska folkets befrielserörelse till det mod de visat genom att fortsätta genomförandet av det övergripande fredsavtalet.

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Rådet noterade den viktiga roll som EUSEC DR Congo och EUPOL Kinshasa spelar i stödet till övergångsprocessen i Demokratiska republiken Kongo, bland annat i fråga om reform av säkerhetssektorn. Rådet välkomnade den revision av betalningskedjan för de väpnade styrkorna i Demokratiska republiken Kongo som gjordes av EUSEC DR Congo under augusti, och noterade att arbetet med att utvärdera revisionsförslagen pågår. Rådet upprepade sitt åtagande att stödja valprocessen i Demokratiska republiken Kongo och noterade att valen skulle utgöra ett viktigt steg för att säkerställa fred och tillhandahålla grundvalarna för en demokratisk och ansvarstagande regering.

GEORGIEN

Rådet välkomnade framstegen med genomförandet av beslutet att stärka EU:s särskilda representants stab såväl för att ge fortsatt stöd till det straffrättsliga systemet som stöd och råd beträffande reformeringen av Georgiens gränsbevakning, mentorskap för vaktstyrkan på plats och fortsatt bedömning av Georgiens gränsförhållanden. Rådet noterade att staben inledde sin verksamhet den 1 september och hoppas att dess verksamhet kommer att utgöra grund för ytterligare EU-verksamhet till stöd för reformeringen av Georgiens gränsbevakning samt ser fram mot samarbetet mellan Georgien och EU:s särskilda representants stab och upprättandet av en arbetsgrupp på hög nivå som skall samarbeta med EU:s särskilda representants stab med reformeringen av Georgiens gränsbevakning. Rådet noterade dessutom att EG är största givare i konfliktområdena i såväl Abchazien som Sydossetien och även ger ett betydande stöd till rättsstatsprincipen i Georgien.

MOLDAVIEN/UKRAINA

Rådet var enigt om att svara positivt på en begäran från presidenterna Vladimir Voronin och Viktor Jusjtjenko om att EU skall upprätta ett gränsuppdrag vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina, även den transnistriska delen. Rådet såg fram emot ett nära samarbete mellan EU och de moldaviska och de ukrainska myndigheterna för att bidra till kampen mot olaglig handel med vapen, smuggling, organiserad brottslighet och korruption. Rådet välkomnade det pågående arbetet med att upprätta ett sådant uppdrag senast den 1 december 2005. Rådet förväntade sig att upprättandet av detta uppdrag kommer att bidra till säkerhet och stabilitet i regionen. Rådet erinrade också om sitt stöd till en lösning av den transnistriska frågan och upprepade sin beredvillighet att samarbeta med alla berörda parter i insatser för att nå en uppgörelse.

EU:s ÖVRIGA PÅGÅENDE OPERATIONER OCH BISTÅNDSINSATSER

Rådet noterade även framsteg med EU:s pågående operationer och biståndsinsatser, dvs. EU:s militära uppdrag och polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (Eufor och EUPM), EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL "Proxima"), EU:s samordnade rättsstatsuppdrag i Irak (EUJUST LEX) samt EU:s stöd till den palestinska polisen (EU COPPS)."

Internationellt fördrag om vapenhandel – Rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet erkände att det finns ett ökande stöd världen över för ett internationellt fördrag som fastställer gemensamma standarder för den globala handeln med konventionella vapen, och för att detta skall kunna förverkligas uppmanade rådet alla stater, regionala organisationer och multinationella institutioner att ansluta sig till en växande internationell konsensus för insatser på detta område.

Rådet betonade sitt stöd för denna princip och var enigt om att tvingande standarder som överensstämmer med staternas nuvarande ansvar enligt relevant internationell lag är helt avgörande när det gäller att bemästra spridning som är oönskad och oansvarig och som underminerar fred, säkerhet, utveckling och full respekt för mänskliga rättigheter i några av de mest sårbara delarna i världen.

Rådet enades vidare om att Förenta nationerna var det enda forum som kunde tillhandahålla ett verkligt universellt instrument och manade till att man snarast möjligt skulle inleda en formell process i Förenta nationerna. Rådet ansåg att Europeiska unionen borde spela en aktiv roll i denna process, tillsammans med likasinnade stater och regionala organisationer från olika delar av världen.

Rådet noterade att man under denna process borde ta vederbörlig hänsyn till andra relevanta initiativ, inbegripet 2006 års konferens om översyn av FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och undanröja samtliga aspekter av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen."

Indonesien – EU:s övervakningsuppdrag i Aceh

Rådet antog ett beslut om ingående av ett avtal med Indonesien om uppgifter, status, privilegier och immunitet för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) och dess personal.

Förbindelserna med Republiken Korea – EU:s utvidgning

Rådet antog ett beslut om godkännande av undertecknandet av ett protokoll till avtalet om handel och samarbete med Republiken Korea för att ta hänsyn till de tio nya medlemsstaternas anslutning till EU. Rådet beslutade att begära ett yttrande från Europaparlamentet om detta protokoll så att det därefter kan ingås (10966/05).

Förbindelserna med Uzbekistan – EU:s utvidgning

Rådet antog ett beslut om godkännande av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan i syfte att beakta anslutningen av EU:s tio nya medlemsstater (10654/05).

Partnerskaps- och samarbetsavtalet undertecknades i juni 1996 och trädde i kraft i juli 1999.

UTVECKLINGSSAMARBETE

AVS-stater – Finansiering av åtgärder

Rådet godkände den ståndpunkt som EU skall inta i AVS–EU-ministerrådet beträffande ett beslut om medel från Europeiska utvecklingsfonden som skall anslås till följande:

 • Budgeten för Centrum för företagsutveckling och Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete.
 • Finansiering av EU:s energiinitiativ.
 • Bidrag till den internationella finansieringsmekanismen för hantering av råvarurisker.
 • Anpassning till EU:s nya regler på det sanitära och det fytosanitära området.
 • Stärkande av Afrikanska unionen.
 • Bidrag till initiativet "Utbildning för alla".
 • Bidrag till för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria.

Rådet antog även ett beslut om den ståndpunkt som EU skall inta i AVS–EU-ministerrådet när det gäller godkännandet av användningen av en andra tilldelning på 250 miljoner EUR för EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna.

HANDELSPOLITIK

Antidumpning – Kina och USA – triklorisocyanursyra

Rådet antog en förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av triklorisocyanursyra med ursprung i Kina och Amerikas förenta stater (12107/05). Den danska, nederländska, estniska, finländska och svenska delegationen röstade emot.

INSTITUTIONELLA FRÅGOR

Omprövning av förstainstansrättens domar

Rådet antog ett beslut om ändring av protokollet om domstolens stadga när det gäller domstolens omprövning av domar i förstainstansrätten (11687/05).

Beslutet syftar till att anpassa domstolens stadga i enlighet med bestämmelserna i Nicefördraget om omprövning av förstainstansrättens beslut avseende de särskilda rättsinstansernas avgöranden och frågor som hänskjutits för förhandsavgörande, varvid följande skall preciseras:

 • Parternas roll i förfarandet vid domstolen, så att deras rättigheter skyddas.
 • Omprövningsförfarandets inverkan på verkställbarheten för förstainstansrättens avgöranden.
 • Verkan av domstolens avgörande på tvisten mellan parterna.

Domstolen – Rättegångsregler

Rådet antog ett beslut om godkännande av ändringar i domstolens rättegångsregler (11813/05).

Syftet med ändringarna är att anpassa domstolens sammansättningar och att göra tekniska ändringar och ändringar beträffande lydelsen av andra bestämmelser.

ÖPPENHET

Allmänhetens tillgång till handlingar

Rådet antog

 • ett svar på bekräftande ansökan nr 34/c/01/05, varvid den österrikiska delegationen röstade emot (11686/05),
 • ett svar på bekräftande ansökan nr 35/c/04/05 från Aurel Sari (11697/05),
 • ett svar på bekräftande ansökan nr 36/c/01/05, varvid den svenska delegationen röstade emot (11754/05).

UTNÄMNINGAR

Regionkommittén

Rådet antog ett beslut om utnämning av

 • C.H.J. Lamers, Burgemeester i Houten, till ledamot av Regionkommittén som suppleant och ersättare för G.B.M. Leers under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006 (12221/05).


[1] Rådet beslutade att slutsatserna skall utgöra en del av förhandlingsramen.


Side Bar