Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

C/04/25

Bryssel den 26 januari 2004

5518/04 (Presse 25)

2558:e mötet i rådet Allmänna Frågor Bryssel den 26 januari 2004

Ordförande:

Brian COWEN

Irlands utrikesminister

  * Det 2559:e mötet om yttre förbindelser refereras i ett separat pressmeddelande (5519/04 Presse 26)

INNEHÅLL1

DELTAGARE 4

PUNKTER SOM DISKUTERADES

RÅDETS VERKSAMHETSPROGRAM FÖR 2004 Offentlig debatt 6

FRAMSTEG MED ARBETET I ANDRA RÅDSKONSTELLATIONER 6

STADGAN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 6

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik

 • EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ("Proxima") 7

Yttre förbindelser

 • EU:s säkerhetsstrategi rådets slutsatser 7

 • EU:s särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 7

 • Sudan Skärpning av vapenembargot* 7

 • Utvecklingssamarbete Främjande av jämställdhet mellan könen Offentlig överläggning 8

 • Förbindelserna med Medelhavsområdet Ordförandeskapets prioriteringar 8

 • Förbindelserna med Ryssland EU:s gemensamma strategi 8

 • Förbindelserna med Ukraina EU:s gemensamma strategi 9

 • Förbindelserna med Mexiko Ändring av avtal Ursprungsregler 9

 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Ändring av föreskrifter och bestämmelser 9

 • Konfliktförebyggande rådets slutsatser 9

 • Afrika Förebyggande, hantering och lösning av konflikter* rådets slutsatser 10

 • Sydostasien Meddelande från kommissionen rådets slutsatser 11

TRANSPORT

 • Kompensation till flygpassagerare som nekats ombordstigning* Offentlig överläggning 14

ENERGI

 • Främjande av kraftvärme Offentlig överläggning 14

MILJÖFRÅGOR

 • Utsläpp av växthusgaser Offentlig överläggning 15

 • Förpackningar och förpackningsavfall* Offentlig överläggning 15

sysselsättning och socialpolitik

 • Samordning av systemen för social trygghet* Offentlig överläggning 15

 • Medborgardeltagande för EU-medborgare 15

FISKE

 • Fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten 16

ÖPPENHET OCH INSYN

 • Offentlig debatt 16

  1  €? När uttalanden, slutsatser eller resolutioner har antagits formellt av rådet anges detta i rubriken för punkten i fråga, och texten står inom citattecken.

  €? Dokument som det hänvisas till i texten finns på rådets webbplats

   http://consilium.europa.eu.

  €? Antagna rättsakter med offentliga uttalanden till rådets protokoll markeras med asterisk. Uttalandena finns på rådets webbplats (se ovan) eller kan fås från presstjänsten.

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Louis MICHELVice premiärminister och utrikesminister
Danmark:
Friis Arne PETERSENStändig sekreterare
Tyskland:
Joschka FISCHERFörbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler
Grekland:
Anastasios GIANNITSISBiträdande utrikesminister
Spanien:
Ana PALACIO Utrikesminister
Frankrike:
Noëlle LENOIRBiträdande utrikesminister, med ansvar för Europafrågor
Irland:
Brian COWENUtrikesminister
Dick ROCHEBiträdande minister vid premiärministerns kansli och utrikesministeriet, med ansvar för Europafrågor
Italien:
Roberto ANTONIONEStatssekreterare för utrikesfrågor
Luxemburg:
Lydie POLFERVice premiärminister, utrikes- och utrikeshandelsminister samt minister för offentlig förvaltning och administrativa reformer
Nederländerna:
Bernard BOTUtrikesminister
Österrike:
Benita FERRERO-WALDNERFörbundsutrikesminister
Portugal:
Teresa GOUVEIAUtrikesminister och minister för portugisiska samfund i utlandet
Finland:
Eikka KOSONENStändig representant
Sverige:
Laila FREIVALDSUtrikesminister
Storbritannien:
Jack STRAWUtrikes- och samväldesminister
* * *
Kommissionen:
Chris PATTEN Ledamot
Poul NIELSONLedamot
* * *
Rådets generalsekretariat:
Javier SOLANAGeneralsekreterare/hög representant för GUSP

De anslutande ländernas regeringar företräddes av följande personer:

Republiken Tjeckien:

Cyril SVOBODAVice ministerpresident samt utrikesminister
Estland:
Kriistina OJULANDUtrikesminister
Cypern:
George IACOVOUUtrikesminister
Lettland:
Sandra KALNIETEUtrikesminister
Litauen:
Rytis MARTIKONISBiträdande statssekreterare vid utrikesministeriet, med ansvar för EU-frågor
Ungern:
Lásló KOVÁCSUtrikesminister
Malta:
Joe BORGUtrikesminister
Polen:
Wlodzimierz CIMOSZEWICZUtrikesminister
Slovakien:
Eduard KUKANUtrikesminister
Slovenien:
Dimitrij RUPELUtrikesminister

PUNKTER SOM DISKUTERADES

  OBS: De anslutande länderna (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) ansluter sig till slutsatserna om EU:s säkerhetsstrategi, förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika, konfliktförebyggande och Sydostasien.

RÅDETS VERKSAMHETSPROGRAM FÖR 2004 Offentlig debatt

Rådet höll en offentlig debatt om rådets årliga verksamhetsprogram för 2004, framlagt av det tillträdande irländska respektive nederländska ordförandeskapet. Debatten inriktades i synnerhet på EU:s säkerhetsstrategi och på konfliktförebyggande, särskilt i Afrika.

I programmet påvisas de utmaningar som måste hanteras under 2004, syftet är att bygga på det grekiska och det italienska ordförandeskapets arbete under 2003 och programmet omfattar den ekonomiska reformagendan, rättsliga och inrikes frågor samt yttre förbindelser. Med valen i Europa och ett nytt Europaparlament och en ny kommission som tillträder under året ligger prioritering och inriktning på lagstiftningsprogrammet för att de eftersträvade målen skall kunna uppnås inom den korta tid som finns tillgänglig, bland annat att lyckas med EU:s utvidgning den 1 maj.

FRAMSTEG MED ARBETET I ANDRA RÅDSKONSTELLATIONER

Rådet noterade ordförandeskapets lägesrapport om andra rådskonstellationers pågående arbete som omfattade möten sedan den senaste rapporten den 8 december (5428/04).

I ordförandeskapets rapport uppmärksammas rådet på det förberedande arbete som skall utföras i de olika rådskonstellationerna inför Europeiska rådets vårmöte i Bryssel den 2526 mars. I rapporten framhålls behovet av beslut i rätt tid med tanke på tidsplanen för lagstiftningen fram till valen till Europaparlamentet den 1013 juni.

I rapporten framhålls även resultatet av mötena i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 5 december, rådet (jordbruk och fiske) den 17, 18 respektive 19 december, rådet (miljö) den 22 december samt rådet (ekonomiska och finansiella frågor) den 20 januari.

STADGAN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Rådet behandlade ett utkast till Europaparlamentets beslut om stadgan för Europaparlamentets ledamöter. Som slutsats av diskussionen meddelade rådets ordförande att han skulle rapportera till parlamentet om att rådet i detta skede saknar den nödvändiga kvalificerade majoriteten för att kunna nå en politisk överenskommelse om lydelsen.

I juni 2003 meddelade rådet att det inte kunde godkänna det utkast till stadga som parlamentet hade godkänt och i december föreslog parlamentet ett antal ändringar. Parlamentet begär ett yttrande från kommissionen och rådets godkännande med kvalificerad majoritet för att anta stadgan. För regler och villkor som rör beskattningen av ledamöterna krävs det att rådet är enhälligt.

PUNKTER SOM GODKÄNDES UTAN DEBATT

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik

EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ("Proxima")

Rådet antog en gemensam åtgärd om ändring av gemensam åtgärd 2003/681/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL "Proxima") (5453/04).

Enligt den ändrade gemensamma åtgärden skall högst 6 555 000 euro för dagtraktamenten till uppdragets personal finansieras genom gemenskapens budget för 2004. Operation "Proxima" inleddes den 15 december 2003.

Yttre förbindelser

EU:s säkerhetsstrategi rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet välkomnade ordförandeskapets planer att fortsätta genomförandet av EU:s säkerhetsstrategi på grundval av Europeiska rådets slutsatser från december 2003. Arbetet med detta kommer att inriktas på de fyra områden som har fastställts av Europeiska rådet för inledande åtgärder:

i) faktisk multilateralism med FN som kärna,

ii) kampen mot terrorism,

iii) en strategi avseende Mellanösternregionen, och

iv) en övergripande politik i fråga om Bosnien och Hercegovina.

Rådet erinrade om EU:s och FN:s gemensamma uttalande av den 24 september 2003 och välkomnade det kommande mötet mellan ordförandeskapet och Förenta nationernas generalsekreterare vid vilket samarbetet EUFN och EU:s stöd till faktisk multilateralism kommer att diskuteras."

EU:s särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Sedan en politisk överenskommelse nåtts i november antog rådet en gemensam åtgärd om utnämning av Søren Jessen-Petersen till ny särskild representant för Europeiska unionen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien efter Alexis Brouhns (5365/04). Søren Jessen-Petersen tillträder tjänsten den 1 februari 2004.

Sudan Skärpning av vapenembargot*

Mot bakgrund av inbördeskriget i Sudan antog rådet en förordning som syftar till att skärpa det förbud som varit i kraft sedan 1994 mot leverans av vapen, ammunition och militär utrustning till Sudan (5405/04 + 5404/04 ADD 1).

Förordningen kompletterar en gemensam ståndpunkt som rådet antog den 9 januari om tekniskt bistånd och ekonomiskt stöd som faller under gemenskapens behörighet.

Den gemensamma ståndpunkten och förordningen syftar till att befästa befintliga åtgärder enligt embargot och utöka det till att omfatta krigsmaterielrelaterat tekniskt bistånd och ekonomiskt stöd avseende vapenleveranser. Undantag skall dock kunna göras av humanitära skäl och för minröjningsoperationer.

Utvecklingssamarbete Främjande av jämställdhet mellan könen Offentlig överläggning

Rådet nådde en politisk överenskommelse om ett utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet mellan könen i den politik och de strategier och insatser som genomförs inom ramen för gemenskapens utvecklingssamarbete (11923/03 + 16168/03). En gemensam ståndpunkt kommer att antas vid ett kommande möte och överlämnas till parlamentet för en andra behandling enligt medbeslutandeförfarandet.

Enligt förordningen skall gemenskapen tillhandahålla ekonomiskt bistånd och sakkunskap i syfte att främja jämställdhet mellan könen på alla politikområden av sitt utvecklingssamarbete och i alla sina insatser i utvecklingsländerna.

Förbindelserna med Medelhavsområdet Ordförandeskapets prioriteringar

Rådet noterade ordförandeskapets prioriteringar för genomförandet av EU:s gemensamma strategi för Medelhavsområdet (5313/04).

Ordförandeskapet avser att främja förbindelserna genom en inriktning på politiska och säkerhetsmässiga aspekter, ekonomiska, finansiella och sociala frågor samt kulturellt och mänskligt partnerskap. Bland prioriteringarna återfinns följande:

   Ett första sammanträde för EuropaMedelhavspartnerskapets rådgivande parlamentsförsamling under första halvåret 2004.

   Stöd till kommissionens insatser för att åstadkomma snabba framsteg med utkastet till handlingsplan i samband med EU:s nya grannskapspolitik.

   Arbete med kvarstående frågor inför inrättandet av Europa-Medelhavsfonden.

Förbindelserna med Ryssland EU:s gemensamma strategi

Rådet noterade ordförandeskapets arbetsplan för genomförandet av EU:s gemensamma strategi avseende Ryssland (5376/04).

Två centrala prioriteringar rör utvidgningen av avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Ryssland till att omfatta EU:s nya medlemsstater från och med den 1 maj samt en bedömningsrapport om alla aspekter av EU:s förbindelser med Ryssland.

Förbindelserna med Ukraina EU:s gemensamma strategi

Rådet noterade ordförandeskapets arbetsplan för genomförandet av EU:s gemensamma strategi avseende Ukraina (5378/04).

Arbetsplanen baseras på de huvudmål för den gemensamma strategin som antogs av Europeiska rådet i Helsingfors i december 1999.

Förbindelserna med Mexiko Ändring av avtal Ursprungsregler

Rådet antog ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Mexiko för att anta ändringar av avtalet mellan EU och Mexiko om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete och avtalet om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker samt övriga överenskomna bestämmelser. Syftet med ändringarna är att EU:s utvidgning den 1 maj skall beaktas.

Rådet antog också ett beslut om den ståndpunkt gemenskapen skall inta i Gemensamma kommittén EUMexiko beträffande ursprungsregler (5241/04).

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Ändring av föreskrifter och bestämmelser

Rådet godkände ett utkast till beslut om ändring av bestämmelserna i fråga om tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering, audiovisuella tjänster och teletjänster i avtalet mellan EU och Efta om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (5178/04). Utkastet till beslut kommer att överlämnas till Gemensamma EES-kommittén för antagande.

Konfliktförebyggande rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet betonar sitt åtagande att gå vidare med en aktiv EU-politik för konfliktförebyggande. Utvecklingen av GUSP och ESFP är ett viktigt inslag som bidrar till genomförandet av EU:s mål för konfliktförebyggande i enlighet med Europeiska unionens program för förebyggande av våldsamma konflikter, vilket godkändes vid Europeiska rådet i Göteborg i juni 2001.

Rådet noterar att ordförandeskapet har framfört tankar på att förbättra EU:s strategi för konfliktförebyggande med en ökad inriktning på tidig varning för att åstadkomma tidiga förebyggande åtgärder samt, på längre sikt, strategier för konfliktförebyggande med utnyttjande av samtliga verktyg som EU förfogar över.

Rådet noterar ordförandeskapets avsikt att vid Europeiska rådet i juni 2004 lägga fram en rapport om genomförandet av Europeiska unionens program för förebyggande av våldsamma konflikter."

Afrika Förebyggande, hantering och lösning av konflikter* rådets slutsatser

Rådet antog en gemensam ståndpunkt i syfte att bidra till att förebygga, hantera och lösa våldsamma konflikter i Afrika genom att stärka Afrikas förmåga och handlingsmöjligheter på detta område (5267/04 + 5268/04).

I den gemensamma ståndpunkten ges stöd åt fredsbevarande insatser i Afrika genom regelbundna bedömningar av potentiella våldsamma konflikter och genom att politiska alternativ för åtgärder i ett tidigt skede läggs fram.

Rådet antog även följande slutsatser:

"Rådet har antagit en reviderad gemensam ståndpunkt om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika. Genom antagandet av den gemensamma ståndpunkten betonas den vikt Europeiska unionen fäster vid sina förbindelser med Afrika. EU ser Afrika som en mycket viktig strategisk partner och är djupt angeläget om att bistå Afrika och dess regionala organisationer, bland annat genom att utveckla en samlad politik för konfliktförebyggande. Rådet betonar att man måste övergå från krishantering med inriktning mot pågående och överhängande kriser till långsiktigt fredsskapande konfliktförebyggande. För detta krävs det en helhetsstrategi, som inbegriper samtliga EU:s instrument för yttre åtgärder, för att utforma samlade förebyggande strategier.

Huvuddragen i den gemensamma ståndpunkten är att stärka Afrikas fredsbevarande förmåga, att fortlöpande bedöma risken för väpnade konflikter i Afrika och att lägga fram politiska alternativ som medger ingripanden på ett tidigt stadium.

Rådet noterade att det två år efter antagandet av den gemensamma ståndpunkten har gjorts framsteg på de flesta områden som gäller konfliktförebyggande i Afrika, även om mycket fortfarande återstår att göra. Framför allt välkomnade rådet de framsteg som Afrikanska unionen under de två senaste åren gjort för att upprätta en afrikansk struktur för fred och säkerhet samt ratificeringen av protokollet om bildandet av rådet för fred och säkerhet. Rådet för fred och säkerhet kommer att öka Afrikas möjligheter till förebyggande, biläggande och lösning av konflikter och främja afrikanskt egetansvar och solidaritet inom Afrika. De subregionala organisationerna i Afrika har också en positiv och växande roll. I detta sammanhang välkomnar rådet även inrättandet av en fredsbevarande resurs till stöd för afrikanska fredsbevarande insatser, vilken markant kommer att öka Afrikas möjligheter att återställa fred på kontinenten.

Rådet välkomnade det nära samarbetet och samordningen mellan EU och FN med avseende på kriser i Afrika och är fast beslutet att bygga vidare på detta. Ett specifikt exempel på detta framgångsrika samarbete var den EU-ledda operationen Artemis, vilken utgjordes av en styrka under FN-mandat som sattes in i Demokratiska republiken Kongo i juni 2003. EU är redo att bygga vidare på denna framgångsrika insats.

Rådet konstaterade att uppföljningen av den reviderade gemensamma ståndpunkten bör ske med beaktande av det pågående genomförandet av EU:s program från juni 2001 för förebyggande av väpnade konflikter. Att överväga hur unionen bättre skulle kunna reagera vid uppkommande kriser kommer härvid att bli särskilt viktigt."

Sydostasien Meddelande från kommissionen rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

  "1. Rådet välkomnar kommissionens meddelande om ett nytt partnerskap med Sydostasien. I linje med slutsatserna från ministermötet mellan EU och Asean i Bryssel i januari 2003 bekräftar rådet att den ekonomiska, politiska och strategiska dynamiken i Sydostasien kräver en förstärkning av det sedan länge etablerade partnerskapet mellan unionen och denna region. Rådet stöder därför till fullo de mål som är angivna i meddelandet och åtar sig att vid behov samarbeta med kommissionen för att dessa mål skall kunna uppnås, vilket särskilt gäller de områden på vilka rådet har behörighet. Unionen bör på detta sätt inrikta sig på att förbättra den befintliga ramen för förbindelserna med Sydostasien och det reella innehållet i dessa förbindelser.

  2. Rådet erinrar om sina slutsatser om den övergripande strategin för Asien, som antogs 2001: "Europa och Asien: en strategisk ram för förbättrade partnerskap" och erinrar om att det i meddelandet noterades behovet av att "bygga ut och vidga denna ram genom våra underregionala strategier ...". Rådet välkomnar att Sydostasien i detta meddelande omfattas av en sådan underregional strategi.

  3. Rådet uppskattar att det växer fram en bred och modern politisk dagordning för Sydostasien och stöder i stort de sex strategiska prioriteringarna

   att stödja stabilitet i regionen och kampen mot terrorismen,

    att främja respekten för mänskliga rättigheter och stödja demokratiska principer och ett gott styre,

   att integrera rättsliga och inrikes frågor,

   att injicera en ny dynamik i förbindelser avseende regional handel och investeringar,

   att ge fortsatt stöd till utveckling i de fattigaste länderna, och

   att intensifiera dialog och samarbete inom särskilda politikområden.

  Utöver de sex prioriteringarna i meddelandet betonar rådet vikten av att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och deras bärare i regionen.

  4. Rådet bekräftar att EU:s huvudsakliga intresse ligger i stabilitet och demokrati i Sydostasien. Dessutom bekräftar rådet åter att EU stöder de sydostasiatiska nationernas territoriella integritet. Rådet uppmanar därför enträget till att särskild och aktiv omsorg ägnas åt att främja fred och säkerhet i regionen och att främja konfliktförebyggande åtgärder. Rådet välkomnar den stabiliserande och konfliktförebyggande funktion som underregionala organisationer, till exempel Mekong River Commission, fyller. Att förbättra den regionala stabiliteten och säkerheten är också det bästa sättet att lösa problemet med spridning av massförstörelsevapen enligt EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

  5. Rådet välkomnar Aseans uttalande Concord II (Bali Concord II), som antogs under Aseans nionde toppmöte den 9 oktober 2003, samt dess plan för att senast år 2020 nå fram till en Aseansk gemenskap som skall bygga på de tre pelarna Aseans säkerhetsgemenskap, Aseans ekonomiska gemenskap och Aseans sociokulturella gemenskap. Rådet understryker den ambition som finns i dessa planer och står tillsammans med kommissionen berett att stödja dessa integrationsansträngningar genom att bl.a. ställa EU:s erfarenheter på detta område till Aseans och i synnerhet till Aseansekretariatets förfogande.

  6. Rådet stöder kommissionens uppmaning till en omfördelning av de övergripande förbindelserna med Sydostasien genom att erbjuda en möjlighet till bilaterala avtal med intresserade länder samtidigt som man bekräftar EU:s starka engagemang till stöd för integrationsprocessen inom Asean.

  7. Rådet betonar EU:s åtagande att stödja och öka det regionala samarbetet för att bekämpa terrorism och dela med sig av sina erfarenheter i kampen mot terrorism. EU är berett att överväga stöd till varje villigt land i regionen när det gäller genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1373 och FN-konventioner på detta område. EU uppmuntrar sina partner i Sydostasien att bekämpa terrorism med en övergripande strategi, även när det gäller frågor som rör politiskt, socioekonomiskt och finansiellt styre. Rådet erinrar om det gemensamma uttalandet i januari 2003 om samarbete för bekämpning av terrorism, som antogs av det 14:e ministermötet mellan EU och Asean och understryker betydelsen av att genomföra dess bestämmelser utan att respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna och en fredlig politisk opposition åsidosätts i de berörda länderna.

  8. Rådet betonar betydelsen av den helhetssyn som EU förbundit sig att följa i sina yttre förbindelser med Sydostasien, som innebär att frågor rörande handel och investeringar är oupplösligt förenade med frågor om ett gott styre, mänskliga rättigheter, minskning av fattigdomen och rättsstatsprincipen. I detta sammanhang erinrar rådet om klausulen om "väsentlig del" som infogats i unionens samarbetsavtal med Kambodja, Laos och Vietnam och uppmanar kommissionen att till fullo utnyttja denna klausul när det gäller främjandet av samarbetet om mänskliga rättigheter som ett komplement till dialogen i denna fråga och säkerställa att den infogas i eventuella nya avtal med länder i regionen. Rådet betonar behovet av att stödja och förstärka det civila samhället i regionen.

  9. Rådet erinrar om den vikt som det fäster vid Internationella brottmålsdomstolen och uppmuntrar de länder i Sydostasien som ännu inte anslutit sig till Romstadgan att göra detta så snart som möjligt. EU står berett att dela sina erfarenheter på detta område med sina partner i Sydostasien.

  10. Rådet uppskattar särskilt att denna typ av mer utvecklade förbindelser med Sydostasien innefattar rättsliga och inrikes frågor, exempelvis kampen mot den organiserade brottsligheten, människohandel, penningtvätt, förfalskning, narkotika och migration. I detta sammanhang erinrar rådet om att Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002 enträget uppmanade till att det i alla framtida avtal med ett tredje land bör införas "en bestämmelse om gemensam förvaltning av migrationsströmmarna och om obligatoriskt återtagande vid olaglig invandring". Rådet uppmanar därför till att varje bilateralt avtal med länder i Sydostasien skall innehålla fullgoda bestämmelser om migrationsströmmar och om återtagande.

  11. Rådet understryker att det i enlighet med sina slutsatser av den 17 november 2003 avser att föra in ett inslag om icke-spridning i EU:s förbindelser med Sydostasien.

  12. Rådet håller med om att Sydostasien alltmer kommer att bli en av världsekonomins mest dynamiska tillväxtmotorer och inser därför att unionen har intresse av närmare handels- och investeringsförbindelser med regionen. Rådet välkomnar det tillfälle som erbjuds genom det nya partnerskapet att ge handelsfrågorna en mer framträdande plats genom förslaget till handlingsplan för handeln, det transregionala handelsinitiativet mellan EU och Asean (TREATI), enligt 1980 års samarbetsavtal mellan EG och medlemsstaterna i Asean.

  13. Rådet noterar att om man uppnår tillräckliga framsteg i genomförandet av förslaget till handlingsplan för handeln, TREATI, och visar ömsesidigt ekonomiskt intresse skulle detta kunna bana väg för ingåendet av ett frihandelsavtal med Asean. Rådet understryker att åtagandet om TREATI, som gjordes före WTO:s femte ministerkonferens i Cancún, inte är kopplat till något specifikt resultat av WTO:s överläggningar. Vidare anmodar rådet kommissionen att, när Asean har tagit ytterligare betydande steg i riktning mot ekonomisk integrering, undersöka följderna av ett övergripande och ambitiöst frihandelsavtal med Asean och att därvid fästa vederbörlig vikt vid ekonomiska fördelar när det gäller EU:s multilaterala och regionala handelspolitik och vid Aseans förmåga att ingå ett sådant avtal.

  14. Rådet betonar att det multilaterala systemet bör förbli EU:s främsta prioritering för att utnyttja globalisering och följa EU:s handelspolitiska mål. Därför betonar rådet vikten av att åter sätta igång WTO-förhandlingarna och att föra det multilaterala systemet framåt genom ytterligare öppning av marknaden och förstärkta multilaterala regler. EU och Asean bör därför förena sina ansträngningar för att på ett effektivt sätt göra framsteg inom alla delar av utvecklingsagendan från Doha för att sörja för att resultaten av förhandlingarna blir väl avvägda och till gagn för alla medlemmar.

  15. Rådet välkomnar kommissionens satsning på en kvalitetshöjning av EG:s externa bistånd till Sydostasien och att det lämnas i rätt tid genom en bättre flerårig strategisk programplanering. I detta sammanhang välkomnar rådet införandet av vänortsverksamhet i samarbetet med Sydostasien. Medlemsstater åtar sig att underlätta för sina egna institutioner att engagera sig i denna verksamhet.

  16. När det gäller kampen mot fattigdomen välkomnar rådet också införandet av principen om trilateralt samarbete. Detta kan vara ett effektivt medel för att överbrygga skillnaden i utveckling mellan rika och fattiga länder i Sydostasien och främja solidariteten inom regionen i linje med integrationsinitiativet för Asean. Rådet betonade EU:s åtagande att främja utvecklingen i Östtimor och Papua Nya Guinea inom ramen för EU:s samarbetsavtal.

  17. Rådet uppmuntrar till en intensifierad dialog mellan EU och Asean på miljöområdet (i synnerhet skyddet av tropiska regnskogar), teknik och utbildning.

  18. Rådet är enigt om att unionen med hänsyn till Sydostasiens mångfald bör förankra sin dialog och sitt samarbete med regionen inom en flexibel ram. Rådet noterar att, medan 1980 års samarbetsavtal mellan EG och Asean samt sådana forum som ASEM och ARF samt bilaterala förbindelser för närvarande erbjuder gynnsamma tillfällen till dialog och samarbete, rekommenderas det med eftertryck inom ramen för det nya partnerskapet att ansträngningar bör göras för att rationalisera och specialisera de agendor som föreslagits i vart och ett av dessa forum. Rådet hoppas att ARF skall bli ett mer effektivt instrument för regional fred och säkerhet som utvecklas från förtroendeuppbyggnad till förebyggande diplomati och i sista hand konfliktlösning. Rådet välkomnar att EU och Kambodja gemensamt kommer att inneha ordförandeskapet för ARFISG 20042005.

  19. Rådet välkomnar att kommissionen nyligen öppnat fyra nya delegationer i Sydostasien, som kommer att bidra till att stärka förbindelserna med regionen och de berörda länderna och jämna vägen för ett smidigt införande av det nya partnerskapet.

  20. Rådet välkomnar varmt starten på en ny strategi för att öka medvetenheten om EU i enlighet med meddelandet och rådet står berett att samarbeta med Europeiska kommissionen enligt de i meddelandet föreslagna riktlinjerna. Vid genomförandet av strategin bör kommissionen nära engagera rådet och hålla rådet underrättat om de viktigaste stadier som planeras. Rådet anser att denna strategi bör leda till en ökad medvetenhet om Europeiska unionen och göra EU mer synligt i Sydostasien. Rådet anser att denna strategi bör presenteras för de sydostasiatiska partnerna och diskuteras med dessa, i synnerhet för att den skall kunna genomföras effektivt.

  21. Rådet erinrar om att den övergripande strategin för Asien och Stillahavsområdet bör uppdateras vid behov och att detta bör ske senast 2004. Rådet är överens om att meddelandet om ett nytt partnerskap med Sydostasien bör uppdateras så snart som det är nödvändigt."

TRANSPORT

Kompensation till flygpassagerare som nekats ombordstigning* Offentlig överläggning

I enlighet med ett gemensamt utkast som godkänts av rådet och Europaparlamentet i en förlikningskommitté antog rådet en förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (PE-CONS 3676/03 + 15632/03 ADD 1). Den irländska och den brittiska delegationen röstade emot och den tyska delegationen avstod.

Förordningen innebär en uppdatering av förordning (EEG) nr 295/91, framför allt genom att stärka passagerarnas rättigheter vid nekad ombordstigning och inställda flygningar, och genom att erbjuda assistans. Förordningen träder i kraft 12 månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket kommer att ske inom några veckor.

ENERGI

Främjande av kraftvärme Offentlig överläggning

Rådet godkände samtliga ändringar som Europaparlamentet hade antagit vid andra behandlingen av direktivet om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme (16164/03). Rättsakten har därför antagits i sin ändrade lydelse av rådet i samförstånd med Europaparlamentet.

Direktivet spelar en nyckelroll i EU:s strategi för effektiv energianvändning och energibesparingar och för att minska CO2-utsläppen. Det syftar också till att förbättra försörjningstryggheten. Förslaget anger en rättslig ram för främjande och utveckling av samtidig framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi och/eller mekanisk energi.

Den nya rättsakten omfattar bestämmelser om elnät och tariffer samt en definition av el-värmeförhållande och av kraftvärmepannor. Genom att införa harmoniserade bestämmelser i hela gemenskapen syftar förslaget till att överbrygga de nuvarande skillnaderna, som innebär att vissa medlemsstater redan har stödsystem och mål för kraftvärme medan andra ännu inte har några bestämmelser för sådan produktion.

MILJÖFRÅGOR

Utsläpp av växthusgaser Offentlig överläggning

Rådet antog Europaparlamentets och rådets beslut om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet om klimatförändringar (PE-CONS 3685/03).

Beslutets syfte är att göra det möjligt för gemenskapen och medlemsstaterna att bättre uppfylla sina åtaganden i fråga om övervakning, bedömning, registrering och rapportering i enlighet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar(1) och Kyotoprotokollet(2), som båda syftar till att minska utsläppen av växthusgaser till stabila nivåer.

Detta beslut ersätter rådets beslut 93/389/EEG(3).

Förpackningar och förpackningsavfall* Offentlig överläggning

Rådet antog med kvalificerad majoritet Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, som godkänts av rådet och parlamentet i en förlikningskommitté (PE-CONS 3697/03 + 5304/04 ADD 1 + ADD 2).

Den österrikiska och den nederländska delegationen röstade emot direktivet.

Genom detta direktiv ändras direktiv 94/62/EG, som syftar till att harmonisera nationella åtgärder som rör hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall för att å ena sidan förebygga och minska inverkan på miljön, och å andra sidan säkerställa en fungerande inre marknad. Ändringarna rör nya mål för återvinning och materialutnyttjande av avfall för den följande femårsperioden, materialspecifika mål för utnyttjande av vissa förpackningsmaterial, definitioner för mekaniskt och kemiskt materialutnyttjande samt för materialutnyttjande som insatsvara samt ett förtydligande av definitionen av "förpackning".

sysselsättning och socialpolitik

Samordning av systemen för social trygghet* Offentlig överläggning

Rådet antog en gemensam ståndpunkt om Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen (15577/03 + ADD 1 + 5240/04 + ADD 1).

I enlighet med medbeslutandeförfarandet skall den gemensamma ståndpunkten nu överlämnas till Europaparlamentet för antagande av en andrabehandlingsrekommendation.

Förordningen syftar till att samordna de nationella sociala trygghetssystemen för att undanröja hinder för den fria rörligheten för personer. Syftet är att göra det möjligt för EU-medborgare att röra sig fritt inom gemenskapen i samband med studier, fritid eller yrkesverksamhet utan att förlora sina rättigheter i fråga om social trygghet och socialt skydd.

Förordningen kommer att ersätta de bestämmelser som för närvarande är i kraft (enligt förordning (EEG) nr 1408/71) med förenklade och uppdaterade bestämmelser.

Medborgardeltagande för EU-medborgare

Rådet antog ett beslut om upprättande av gemenskapens åtgärdsprogram för beviljande av ekonomiskt stöd till organ som verkar för ett aktivt europeiskt medborgarskap och för att främja medborgardeltagande (16294/03).

Målen är att föra EU-medborgarna närmare EU-institutionerna och att öka kontakterna mellan medborgare i olika länder, särskilt genom vänortsverksamhet.

FISKE

Fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten

Rådet antog enhälligt förordningen om förlängning med ett år, från och med den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2004, av giltighetstiden för protokollet om fiske mellan gemenskapen och Elfenbenskusten (13970/03 + 13950/03).

I avtalet regleras hur licenser för fiske skall fördelas mellan tre medlemsstater Frankrike, Spanien och Portugal för demersalt fiske och fiske av tonfisk utanför Elfenbenskustens kust. Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer fiskemöjligheterna kan övriga medlemsstater ansöka om licens.

För perioden 1 juli 200330 juni 2004 kommer gemenskapen att betala totalt 957 500 euro, varav 275 000 euro utgör ekonomisk kompensation som skall betalas senast den 31 december 2003.

Återstående 71 % (682 500 euro) är avsedda för åtgärder inriktade på att utveckla fiskesektorn i Elfenbenskusten (vetenskapliga och tekniska program, övervakning, institutionellt stöd till fiskeförvaltningens arbete med att utforma utvecklingspolitik och utvecklingsstrategier för fiske och vattenbruk, stipendier för studier, utbildningsperioder osv.).

ÖPPENHET OCH INSYN

Offentlig debatt

Rådet godkände en förteckning över ärenden som ordförandeskapet föreslår för offentlig debatt under första halvåret 2004, och en förteckning över de viktigaste av de lagförslag inom ramen för medbeslutandeförfarandet mellan Europaparlamentet och rådet som rådet kan anordna offentliga överläggningar om (5229/1/04 + 5294/04).

________________________

(1) Godkänd genom rådets beslut 94/69/EG (EGT L 33, 7.2.1994, s. 11).

(2) Godkänd genom rådets beslut 2002/358/EG (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1).

(3) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31.


Side Bar