Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

C/04/25

Bruxelles, den 26. januar 2004

5518/04 (Presse 25)

2558. samling i Rådet - Almindelige Anliggender den 26. januar 2004 i Bruxelles

Formand:

Brian COWEN

Irlands udenrigsminister

  * 2559. samling vedrørende eksterne forbindelser er omhandlet i en separat pressemeddelelse (5519/04 Presse 26)

INDHOLD1

DELTAGERE 4

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

RÅDETS ARBEJDSPROGRAM FOR 2004 - Offentlig debat 6

STATUS OVER DRØFTELSERNE I ANDRE RÅDSSAMMENSÆTNINGER 6

STATUT FOR MEDLEMMERNE AF EUROPA-PARLAMENTET 6

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

 • EU's politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (operation "Proxima") 7

EKSTERNE FORBINDELSER

 • Den europæiske sikkerhedsstrategi - Rådets konklusioner 7

 • EU's særlige repræsentant - Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 7

 • Sudan - Styrkelse af våbenembargoen* 7

 • Udviklingssamarbejde - Ligestilling mellem kønnene - Offentlig forhandling 8

 • Forbindelserne med Middelhavsområdet - Formandskabets prioriteter 8

 • Forbindelserne med Rusland - EU's fælles strategi 8

 • Forbindelserne med Ukraine - EU's fælles strategi 8

 • Forbindelserne med Mexico - Tilpasning af aftaler - Oprindelsesregler 9

 • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Tilpasning af forskrifter og bestemmelser 9

 • Konfliktforebyggelse - Rådets konklusioner 9

 • Afrika - Konfliktforebyggelse, -styring og -løsning* - Rådets konklusioner 9

 • Sydøstasien - Kommissionens meddelelse - Rådets konklusioner 10

TRANSPORT

 • Kompensation til passagerer ved boardingafvisning* - Offentlig forhandling 14

ENERGI

 • Fremme af kraftvarmeproduktion - Offentlig forhandling 14

MILJØ

 • Emissioner af drivhusgasser - Offentlig forhandling 14

 • Emballage og emballageaffald* - Offentlig forhandling 15

BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

 • Koordinering af de sociale sikringsordninger* - Offentlig forhandling 15

 • De europæiske borgeres deltagelse 15

FISKERI

 • Fiskeriaftale mellem EF og Côte d'Ivoire 16

ÅBENHED

 • Offentlige debatter 16

   €? Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.

  €? Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted

   http://consilium.europa.eu.

  €? Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten.

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Louis MICHELVicepremierminister og udenrigsminister
Danmark:
Friis Arne PETERSENDirektør i Udenrigsministeriet
Tyskland:
Joschka FISCHERForbundsudenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler
Grækenland:
Anastasios GIANNITSISViceudenrigsminister
Spanien:
Ana PALACIOUdenrigsminister
Frankrig:
Noëlle LENOIRViceminister under udenrigsministeren, med ansvar for Europaspørgsmål
Irland:
Brian COWENUdenrigsminister
Dick ROCHEViceminister, premierministerens kontor og Udenrigsministeriet, med ansvar for europæiske spørgsmål
Italien:
Roberto ANTONIONEStatssekretær for udenrigsspørgsmål
Luxembourg:
Lydie POLFERVicepremierminister, udenrigsminister og minister for udenrigshandel samt minister for offentligt ansatte og administrative reformer
Nederlandene:
Bernard BOTUdenrigsminister
Østrig:
Benita FERRERO-WALDNERForbundsudenrigsminister
Portugal:
Teresa GOUVEIAUdenrigsminister og minister for de portugisiske samfund i udlandet
Finland:
EIKKA KOSONENFast repræsentant
Sverige:
Laila FREIVALDSUdenrigsminister
Det Forenede Kongerige:
Jack STRAWMinister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål
* * *
Kommissionen:
Christopher PATTENMedlem
Poul NIELSONMedlem
* * *
Generalsekretariatet for Rådet:
Javier SOLANAGeneralsekretær/højtstående FUSP-repræsentant
* * *

De tiltrædende staters regeringer var repræsenteret således:

Den Tjekkiske republik:

Cyril SVOBODAViceministerpræsident og udenrigsminister
Estland:
Kriistina OJULANDUdenrigsminister
Cypern:
George IACOVOUUdenrigsminister
Letland:
Sandra KALNIETEUdenrigsminister
Litauen:
Rytis MARTIKONISVicestatssekretær, Udenrigsministeriet, med ansvar for EU-spørgsmål
Ungarn:
László KOVÁCSUdenrigsminister
Malta:
Joe BORGUdenrigsminister
Polen:
Wlodzimierz CIMOSZEWICZUdenrigsminister
Slovakiet:
Eduard KUKANUdenrigsminister
Slovenien:
Dimitrij RUPELUdenrigsminister

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

  NB: De tiltrædende lande (Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik og Slovenien) tilslutter sig konklusionerne vedrørende den europæiske sikkerhedsstrategi, konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika og konfliktforebyggelse i Sydøstasien.

RÅDETS ARBEJDSPROGRAM FOR 2004 - Offentlig debat

Rådet havde en offentlig debat om Rådets arbejdsprogram, som er forelagt af det kommende irske og det kommende nederlandske formandskab for 2004. Debatten koncentrerede sig navnlig om den europæiske sikkerhedsstrategi og om konfliktforebyggelse, især i Afrika.

I programmet redegøres der for udfordringerne i 2004, og sigtet med programmet er at bygge videre på det arbejde, som det græske og det italienske formandskab udførte i løbet af 2003, og som omfattede dagsordenen for økonomisk reform og retlige og indre anliggender samt eksterne forbindelser. Med valgene til Europa-Parlamentet og et nyt Europa-Parlament og en ny Kommission, som påbegynder sin embedsperiode i løbet af året, prioriterer og fokuserer lovgivningsprogrammet på at gøre det muligt at nå målene inden for den kortere tidsramme, der er til rådighed, herunder at gøre EU's udvidelse den 1. maj til en succes.

STATUS OVER DRØFTELSERNE I ANDRE RÅDSSAMMENSÆTNINGER

Rådet noterede sig en situationsrapport fra formandskabet om det igangværende arbejde i andre rådssammensætninger, der omfatter de samlinger, der er holdt siden sidste rapport af 8. december (5428/04).

Formandskabets rapport gør Rådet opmærksomt på de forberedende drøftelser, der skal finde sted i Rådets forskellige sammensætninger med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde den 25. og 26. marts i Bruxelles. Den understreger nødvendigheden af, at der træffes afgørelser i tide på baggrund af den lovgivningstidsplan, som fører frem til valgene til Europa-Parlamentet den 10.-13. juni.

Rapporten fremhæver også resultaterne af samlingerne i Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 5. december, (fiskeri og landbrug) den 17., 18. og 19. december, (miljø) den 22. december og (økonomi og finans) den 20. januar.

STATUT FOR MEDLEMMERNE AF EUROPA-PARLAMENTET

Rådet drøftede et udkast til Europa-Parlamentets beslutning om statutten for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Efter drøftelsen konkluderede formanden for Rådet, at han vil meddele Parlamentet, at der for øjeblikket ikke er det nødvendige kvalificerede flertal til, at Rådet kan nå til politisk enighed om teksten.

I juni 2003 oplyste Rådet, at det ikke kunne tilslutte sig det udkast til statut, som Parlamentet havde godkendt, og i december foreslog Parlamentet en række ændringer. Parlamentet har behov for en udtalelse fra Kommissionen og Rådets godkendelse med kvalificeret flertal for at kunne vedtage statutten. Reglerne og vilkårene for beskatning af medlemmerne kræver enstemmighed i Rådet.

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

EU's politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (operation "Proxima")

Rådet vedtog en fælles aktion om ændring af fælles aktion 203/681/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL "Proxima) (5453/04).

I henhold til den ændrede fælles aktion vil der som maksimum blive afholdt 6,555 mio. EUR til dagpenge til missionspersonalet for 2004 over Fællesskabets budget. Operation "Proxima" blev lanceret den 15. december 2003.

EKSTERNE FORBINDELSER

Den europæiske sikkerhedsstrategi - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"Rådet hilste formandskabets planer om at fremme gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi på grundlag af Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2003 velkommen. Arbejdet på dette område vil samle sig om de fire områder, hvorpå Det Europæiske Råd mener der bør gøres en indledende indsats:

i) effektiv multilateralisme med FN som det centrale punkt,

ii) bekæmpelse af terrorisme,

iii) en strategi over for Mellemøstregionen og

iv) en samlet politik over for Bosnien-Hercegovina.

Under henvisning til EU's og FN's fælles erklæring af 24. september 2003 tilkendegav Rådet ligeledes tilfredshed med, at der er planlagt et møde mellem formandskabet og De Forenede Nationers generalsekretær, hvor samarbejdet mellem EU og FN og EU's støtte til effektiv multilateralisme vil blive drøftet."

EU's særlige repræsentant - Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Som følge af den politiske enighed, der blev opnået i november, vedtog Rådet en fælles aktion om udnævnelse af Søren JESSEN-PETERSEN til Den Europæiske Unions nye særlige repræsentant i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som afløser for Alexis BROUHNS (5365/04). Søren JESSEN-PETERSEN tiltræder den 1. februar 2004.

Sudan - Styrkelse af våbenembargoen*

Rådet vedtog en forordning, som tager sigte på at styrke den embargo over for Sudan med hensyn til leverancer af våben, ammunition og militærudrustning, som har været gældende siden 1994, på baggrund af borgerkrigen i landet (5405/04 + 5404/04 ADD 1).

Forordningen supplerer Rådets fælles holdning af 9. januar med hensyn til teknisk og finansiel bistand, som henhører under Fællesskabets kompetence.

Den fælles holdning og forordningen har til formål at konsolidere de nuværende foranstaltninger som led i embargoen og udvide den, så den kommer til at omfatte våbenrelateret teknisk bistand og finansiel bistand til våbenleverancer, idet den dog samtidig giver mulighed for undtagelser af humanitære grunde og med henblik på minerydningsaktioner.

Udviklingssamarbejde - Ligestilling mellem kønnene - Offentlig forhandling

Rådet nåede til politisk enighed om et udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i Fællesskabets politikker for udviklingssamarbejde, udviklingsstrategier og udviklingsforanstaltninger (11923/03 + 16168/03). Der vil blive vedtaget en fælles holdning på en kommende samling, som vil blive sendt til Europa-Parlamentet til andenbehandling som led i proceduren med fælles beslutningstagning.

Udkastet til forordning giver mulighed for finansiel bistand og ekspertise fra Fællesskabet med sigte på at fremme ligestilling mellem kønnene i alle politikker vedrørende udviklingssamarbejde og i alle foranstaltninger i udviklingslande.

Forbindelserne med Middelhavsområdet - Formandskabets prioriteter

Rådet noterede sig formandskabets prioriteter for gennemførelsen af EU's fælles strategi over for Middelhavsområdet (5313/04).

Formandskabet agter at fremme forbindelserne ved at koncentrere sig om de politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske, finansielle og sociale samt kulturelle og menneskelige aspekter af partnerskabet. Dets prioriteter omfatter:

 • et første møde mellem den rådgivende Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet i første halvår af 2004

 • støtte til Kommissionens bestræbelser på at sikre hurtige fremskridt med udkastet til handlingsplaner inden for rammerne af EU's nye naboskabspolitik

 • arbejde med de uafklarede spørgsmål vedrørende oprettelse af en Euro-Middelhavs-fond.

Forbindelserne med Rusland - EU's fælles strategi

Rådet noterede sig formandskabets arbejdsplan for gennemførelsen af den fælles strategi over for Rusland (5376/04)

De to vigtigste prioriteter vedrører udvidelsen af partnerskabet mellem EU og Rusland og samarbejdsaftalen til også at omfatte EU's nye medlemsstater fra den 1. maj og en evalueringsrapport om alle aspekter af EU's forbindelser med Rusland.

Forbindelserne med Ukraine - EU's fælles strategi

Rådet noterede sig formandskabets arbejdsplan for gennemførelsen af den fælles strategi over for Ukraine (5378/04)

Arbejdsplanen bygger på hovedmålene i den fælles strategi, som Det Europæiske Råd vedtog i Helsingfors i december 1999.

Forbindelserne med Mexico - Tilpasning af aftaler - Oprindelsesregler

Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med Mexico om en tilpasning af aftalen mellem EU og Mexico om økonomisk partnerskab, politisk samordning og samarbejde, aftalen om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren og andre aftalte bestemmelser. Tilpasningerne skal tage hensyn til EU's udvidelse den 1. maj.

Rådet vedtog også en afgørelse om EF's holdning i Det Blandede Udvalg EF-Mexico vedrørende oprindelsesregler (5241/04).

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Tilpasning af forskrifter og bestemmelser

Rådet godkendte et udkast til afgørelse om ændring af bestemmelserne i EU-EFTA-aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) for så vidt angår tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering, audiovisuelle tjenesteydelser og tjenesteydelser på telekommunikationsområdet (5178/04). Udkastet til afgørelse vil blive sendt til Det Blandede EØS-Udvalg til vedtagelse.

Konfliktforebyggelse - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"Rådet understreger sit tilsagn om at fortsætte en aktiv EU-politik for konfliktforebyggelse. Udviklingen af FUSP og ESFP er et vigtigt element, der bidrager til gennemførelsen af EU's mål for konfliktforebyggelse, som er angivet i det EU-program til forebyggelse af voldelige konflikter, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001.

Rådet noterer sig, at formandskabet har fremlagt idéer med henblik på at forbedre EU's tilgang til konfliktforebyggelse, herunder bl.a. øget fokus på tidlig varsling med hurtig forebyggende handling og på længere sigt konfliktforebyggelsesstrategier, som anvender alle de redskaber, som er til EU's rådighed.

Rådet noterer sig, at formandskabet har til hensigt at forelægge en rapport om gennemførelsen af EU-programmet til forebyggelse af voldelige konflikter på mødet i Det Europæiske Råd i juni 2004."

Afrika - Konfliktforebyggelse, -styring og -løsning* - Rådets konklusioner

Rådet vedtog en fælles holdning, som sigter mod at støtte forebyggelse, styring og løsning af voldelige konflikter i Afrika ved at styrke Afrikas kapacitet og indsatsmidler på dette område (5267/04 + 5268/04).

Den fælles holdning støtter fredsbevaring i Afrika, der skal muliggøre regelmæssig evaluering af potentielle voldelige konflikter, og fremlæggelse af politikvalgmuligheder med henblik på hurtig indsats.

Rådet vedtog også følgende konklusioner:

"Rådet vedtog en revideret fælles holdning om konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika. Vedtagelsen af denne fælles holdning understreger den betydning, EU tillægger sine forbindelser med Afrika. EU ser Afrika som en vigtig strategisk partner og er stærkt opsat på at hjælpe Afrika og de regionale organisationer i Afrika, også med at udvikle en samlet politik inden for konfliktforebyggelse. Rådet understreger behovet for at skifte fra krisestyring, hvor der fokuseres på igangværende og truende kriser, til konfliktforebyggelse med et langsigtet fredsopbyggende sigte. Dette kræver en integreret politik, hvor alle instrumenter inden for EU's optræden udadtil tages i brug med henblik på at fastlægge omfattende forebyggende strategier.

De væsentligste elementer i den fælles holdning er støtte til og styrkelse af Afrikas fredsbevarende kapacitet, regelmæssig evaluering af potentielle voldelige konflikter i Afrika og fremlæggelse af politikvalgmuligheder med henblik på hurtig indsats.

Rådet noterede sig, at der to år efter vedtagelsen af den fælles holdning er gjort fremskridt inden for de fleste områder vedrørende konfliktforebyggelse i Afrika, selv om der fortsat er meget, der skal gøres. Rådet noterede sig især med tilfredshed de fremskridt, som Den Afrikanske Union i de seneste to år har gjort med hensyn til opbygning af en kontinental arkitektur for fred og sikkerhed og ratifikation af protokollen om oprettelse af Freds- og Sikkerhedsrådet. Freds- og Sikkerhedsrådet vil styrke Afrikas kapacitet til at forebygge, bilægge og løse konflikter og fremme afrikansk ejerskab og solidaritet. Subregionale organisationer i Afrika spiller en positiv og stadig større rolle. Rådet noterede sig i den forbindelse også med tilfredshed, at der er oprettet en fredsfacilitet til støtte for afrikanske fredsbevarende operationer, som klart vil styrke Afrikas evne til at genoprette fred på kontinentet.

Rådet udtrykte tilfredshed med det tætte samarbejde og den nøje samordning mellem EU og FN med hensyn til kriser i Afrika og er fast besluttet på at bygge videre på dette. Et særligt eksempel på dette vellykkede samarbejde var den EU-ledede operation Artemis, som var en styrke under FN-mandat, der blev deployeret i Den Demokratiske Republik Congo i juni 2003. EU er rede til at bygge videre på denne vellykkede operation.

Rådet noterede sig, at der i opfølgningsarbejdet med den reviderede fælles holdning skal tages hensyn til den igangværende gennemførelse af EU-programmet fra juni 2001 om forebyggelse af voldelige konflikter. Det vil i den forbindelse være særligt vigtigt at se på, hvorledes EU bedre vil kunne reagere på kriser under udvikling."

Sydøstasien - Kommissionens meddelelse - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

  "1) Rådet hilser Kommissionens meddelelse om et nyt partnerskab med Sydøstasien velkommen. I overensstemmelse med konklusionerne fra EU-ASEAN-ministermødet i Bruxelles i januar 2003 anerkender Rådet, at den økonomiske, politiske og strategiske dynamik i Sydøstasien kræver, at Unionens mangeårige partnerskab med regionen fornyes og styrkes. Rådet støtter derfor fuldt ud målene i meddelelsen og giver tilsagn om sammen med Kommissionen - hvor det er relevant - at arbejde hen imod deres gennemførelse, specielt inden for sine kompetenceområder. Unionen bør således stile imod at forbedre den eksisterende ramme for forbindelserne med Sydøstasien og substansen i disse forbindelser.

  2) Rådet erindrer om sine konklusioner om den overordnede Asien-strategi, der blev vedtaget i 2001: "Europa og Asien: strategiske rammer for styrkede partnerskaber" og minder om, at der i denne meddelelse tales om behovet for at "bygge på og udbygge disse rammer ved hjælp af vore subregionale strategier ...". Rådet hilser denne meddelelse om Sydøstasien velkommen som en sådan subregional strategi.

  3) Rådet sætter pris på, at der er fremkommet en bred og moderne politisk dagsorden med hensyn til Sydøstasien, og det tilslutter sig stort set de seks strategiske prioriteter, der er opstillet:

  • støtte til regional stabilitet og bekæmpelse af terrorisme

  • fremme af menneskerettigheder, demokratiske principper og god regeringsførelse

  • integrering af retlige og indre anliggender på alle områder

  • fornyet dynamik i de regionale handels- og investeringsforbindelser

  • fortsat støtte til udvikling af mindre velstillede lande og

  • intensivering af dialogen og samarbejdet inden for specifikke politikområder.

  I tillæg til de seks prioriteter i meddelelsen understreger Rådet vigtigheden af at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben og fremføringsmidler hertil i regionen.

  4) Rådet bekræfter, at EU har en væsentlig interesse i et stabilt og demokratisk Sydøstasien. Rådet bekræfter ligeledes på ny, at EU støtter de sydøstasiatiske staters territoriale integritet. Rådet henstiller derfor indtrængende, at der specifikt og aktivt fokuseres på at fremme fred og sikkerhed i regionen og på konfliktforebyggelse. Rådet er tilfreds med, at subregionale organisationer som bl.a. Mekong-kommissionen har en stabiliserende og konfliktforebyggende funktion. Forbedring af den regionale stabilitet og sikkerhed er også den bedste måde at tackle problemet med spredning af masseødelæggelsesvåben på, jf. EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

  5) Rådet ser positivt på erklæringen fra ASEAN Concord II (Bali Concord II), som blev vedtaget på 9. ASEAN-topmøde den 9. oktober 2003, og den deri indeholdte plan om at skabe et ASEAN-fællesskab inden år 2020, som skal hvile på de tre søjler: "ASEAN Security Community", "ASEAN Economic Community" og "ASEAN Socio-Cultural Community". Rådet understreger, at målet med disse planer er meget vidtgående, og er rede til sammen med Kommissionen at støtte integrationsbestræbelserne, bl.a. ved at stille Den Europæiske Unions erfaringer på området til rådighed for ASEAN og specielt for ASEAN-sekretariatet.

  6) Rådet støtter Kommissionens opfordring til at skabe en ny balance i de samlede forbindelser med Sydøstasien ved at give mulighed for bilaterale aftaler med interesserede lande, samtidig med at EU's stærke tilsagn om at støtte ASEAN-integrationsprocessen bekræftes på ny.

  7) Rådet understreger, at EU er fast besluttet på at støtte og styrke det regionale samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og at give del i sine erfaringer inden for terrorismebekæmpelse. EU er parat til at overveje at støtte alle lande i regionen, der måtte ønske det, i forbindelse med gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 og de relevante FN-konventioner. EU opfordrer sine partnere i Sydøstasien til at bekæmpe terrorisme på grundlag af en omfattende strategi, der omfatter spørgsmålene om politisk, socio-økonomisk og finansiel styring.

  Rådet minder om den fælles erklæring fra januar 2003 om samarbejde om bekæmpelse af terrorisme, som blev vedtaget på det 14. ministermøde mellem EU og ASEAN, og understreger betydningen af, at dens bestemmelser gennemføres, uden at dette berører de pågældende landes overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder og accept af eksistensen af en fredelig politisk opposition.

  8) Rådet understreger betydningen af EU's tilsagn om at arbejde for en integreret tilgang i sine eksterne forbindelser med Sydøstasien, hvor handel og investeringer er uløseligt knyttet til spørgsmål om god regeringsførelse, menneskerettigheder, fattigdomsbekæmpelse og retsstatsprincippet. Rådet minder i den forbindelse om indsættelsen af klausulen om et "væsentligt element" i Unionens samarbejdsaftaler med Cambodja, Laos og Vietnam, og opfordrer Kommissionen til at anvende denne klausul fuldt ud til fremme af samarbejdet på menneskerettighedsområdet som et supplement til dialogen herom samt til at sikre, at den optages i eventuelle nye aftaler med lande i regionen. Rådet understreger nødvendigheden af at støtte og styrke civilsamfundet i regionen.

  9) Rådet minder om den betydning, det tillægger Den Internationale Straffedomstol, og tilskynder de lande i Sydøstasien, som endnu ikke har tiltrådt Rom-statutten, til snarest at gøre det. EU er rede til at dele sine erfaringer i det spørgsmål med de sydøstasiatiske partnere.

  10) Rådet værdsætter i særlig grad, at disse mere modne forbindelser med Sydøstasien omfatter spørgsmål vedrørende retlige og indre anliggender, som f.eks. bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, hvidvaskning af penge, forfalskning, narkotika og migration. Rådet minder i den forbindelse om, at Det Europæiske Råd i juni 2002 i Sevilla indtrængende anmodede om, at der i alle fremtidige aftaler, der indgås med et tredjeland, "indsættes en bestemmelse om fælles håndtering af migrationsstrømmene og tvungen tilbagetagelse i tilfælde af ulovlig indvandring". Rådet henstiller derfor indtrængende, at alle bilaterale aftaler med lande i Sydøstasien kommer til at indeholde passende bestemmelser om migrationsstrømme og tilbagetagelse.

  11) Rådet understreger, at det i overensstemmelse med sine konklusioner af 17. november 2003 har til hensigt at inddrage ikke-sprednings-aspektet i EU's forbindelser med Sydøstasien.

  12) Rådet er enigt i, at Sydøstasien i stigende grad vil være en af de mest dynamiske vækstmotorer i verdensøkonomien, og anerkender derfor, at det vil være i Unionens interesse at have tættere handels- og investeringsforbindelser med regionen. Rådet ser positivt på det nye partnerskabs tilbud om at behandle handelsspørgsmål inden for en foreslået handelshandlingsplan, det tværregionale handelsinitiativ mellem EU og ASEAN (TREATI) i henhold til samarbejdsaftalen af 1980 mellem EF's og ASEAN's medlemslande.

  13) Rådet noterer sig, at tilstrækkelige fremskridt i gennemførelsen af den foreslåede handelshandlingsplan, TREATI, og påvisning af gensidig økonomisk interesse vil kunne bane vejen for indgåelse af en frihandelsaftale med ASEAN. Rådet understreger, at løftet om støtte til TREATI, der blev afgivet før 5. WTO-ministerkonference i Cancun, ikke afhænger af, om der opnås et specifikt resultat i WTO-forhandlingerne. Rådet anmoder desuden Kommissionen om, så snart ASEAN har taget yderligere væsentlige skridt i retning af økonomisk integration, at undersøge de mulige konsekvenser af en omfattende og vidtgående frihandelsaftale med ASEAN under behørig hensyntagen til de økonomiske fordele i forbindelse med EU's multilaterale og regionale handelspolitik og til ASEAN's evne til at indgå en sådan aftale.

  14) Rådet understreger, at det multilaterale system fortsat bør være EU's førsteprioritet for at udnytte globaliseringen og leve op til EU's handelspolitiske målsætninger. Det understreger derfor betydningen af at få WTO-forhandlingerne tilbage på sporet og fremme det multilaterale system gennem yderligere markedsåbning og styrkede multilaterale regler. EU og ASEAN bør derfor forene deres bestræbelser for effektivt at gøre fremskridt på alle punkterne på Doha-udviklingsdagsordenen, så resultaterne af forhandlingerne kan blive afbalancerede og til fordel for alle medlemmer.

  15) Rådet ser positivt på Kommissionens bestræbelser på at forbedre kvaliteten og på, at EF i tide yder tredjelandsbistand til Sydøstasien gennem en bedre flerårig strategisk programmering. Rådet glæder sig i den forbindelse over, at der er indført venskabsaftaler i samarbejdet med Sydøstasien. Medlemsstaterne har givet tilsagn om at lette deres egne institutioners inddragelse i disse arrangementer.

  16) I forbindelse med fattigdomsbekæmpelse ser Rådet også positivt på, at begrebet tresidet samarbejde er blevet indført. Det kan være et effektivt middel til at bygge bro over udviklingskløften mellem rigere og fattigere lande i Sydøstasien og til at fremme regional solidaritet i overensstemmelse med "Initiative for ASEAN Integration" (IAI). Rådet understreger, at EU er fast besluttet på at fremme udviklingen i Timor-Leste og Papua Ny Guinea inden for rammerne af EU's samarbejdsaftaler.

  17) Rådet tilskynder til at intensivere dialogen mellem EU og ASEAN på områderne miljø (især beskyttelse af tropiske regnskove), teknologi og uddannelse.

  18) Rådet er enigt i, at Unionen i betragtning af diversiteten i Sydøstasien bør forankre sin dialog og sit samarbejde med regionen i en fleksibel ramme. Det noterer sig, at selv om EF-ASEAN-samarbejdsaftalen af 1980 og fora som ASEM, ARF og bilaterale forbindelser for tiden byder på nyttige muligheder for dialog og samarbejde, henstilles det indtrængende i det nye partnerskab, at der gøres en indsats for at rationalisere og specialisere de foreslåede dagsordener for hvert forum. Rådet håber, at ARF vil blive et mere effektivt instrument for regional fred og sikkerhed, der kan føre processen frem fra tillidsskabelse til præventivt diplomati og i sidste instans konfliktløsning. Rådet ser positivt på, at EU og Cambodja har det fælles formandskab i ARF-ISG i 2004-2005.

  19) Rådet ser positivt på, at Kommissionen for nylig har åbnet fire nye delegationer i Sydøstasien, hvilket vil bidrage til at styrke forbindelserne med regionen og de berørte lande og til en gnidningsløs gennemførelse af det nye partnerskab.

  20) Rådet glæder sig meget over lanceringen af en ny synlighedsstrategi i meddelelsen og er rede til at samarbejde med Europa-Kommissionen efter de retningslinjer, der foreslås i meddelelsen. Kommissionen bør inddrage Rådet nøje i gennemførelsen af strategien og holde det underrettet om de væsentligste planlagte stadier. Rådet mener, at denne strategi bør kunne føre til øget bevidsthed om Den Europæiske Unions eksistens og øge EU's synlighed i Sydøstasien. Rådet foreslår, at de sydøstasiatiske partnere bør gøres opmærksom på og være med til at drøfte denne strategi, navnlig med henblik på en effektiv gennemførelse af strategien.

  21) Rådet erindrer om, at den samlede Asien/Stillehavs-strategi bør ajourføres, når det er nødvendigt, og senest inden udgangen af 2004. Rådet er enigt i, at meddelelsen om et nyt partnerskab med Sydøstasien bør ajourføres, så snart det er nødvendigt."

TRANSPORT

Kompensation til passagerer ved boardingafvisning* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en forordning i overensstemmelse med en fælles tekst, som der var opnået enighed om med Europa-Parlamentet i Forligsudvalget, om indførelse af fælles bestemmelser om kompensation og bistand til passagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (PE-CONS 3676/03 + 15632/03 ADD 1). Den irske og den britiske delegation stemte imod, og den tyske delegation undlod at stemme.

Denne forordning ajourfører forordning EØF/295/91, navnlig ved at forbedre passagernes rettigheder ved boardingafvisning eller aflysning og ved at yde dem bistand. Den træder i kraft tolv måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende om et par uger.

ENERGI

Fremme af kraftvarmeproduktion - Offentlig forhandling

Rådet godkendte alle Europa-Parlamentets andenbehandlingsændringer til direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme (16164/03). Retsakten er således vedtaget som ændret af Rådet efter aftale med Europa-Parlamentet.

Direktivet er et centralt element i EU's strategi for energieffektivitet og energibesparelser og med henblik på at bidrage til at reducere CO2-emissionerne. Det tager også sigte på at forbedre energiforsyningssikkerheden. Det opstiller den retlige ramme for fremme og udvikling af den samtidige produktion af varme og elektricitet og/eller mekanisk energi i en og samme proces.

Den nye retsakt indeholder bestemmelser vedrørende elforsyningsnettet og takster samt definitionen af el/varmeforholdet og kraftvarmeenheder. Ved at indføre harmoniserede bestemmelser i hele Fællesskabet sigter retsakten mod at overvinde de nuværende uoverensstemmelser, hvor nogle medlemsstat allerede har støtteordninger og mål kraftvarmeproduktion, mens andre endnu ikke har nogen bestemmelser om elproduktion baseret på kraftvarme.

MILJØ

Emissioner af drivhusgasser - Offentlig forhandling

Rådet vedtog Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen om klimaændringer (PE-CONS 3685/03).

Formålet med beslutningen er at sætte Fællesskabet og medlemsstaterne bedre i stand til at opfylde deres overvågnings-, vurderings-, registrerings- og rapporteringsforpligtelser i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC)(1) og Kyoto-protokollen(2), der begge sigter mod at reducere emissionerne af drivhusgasser til stabiliserede niveauer.

Beslutningen træder i stedet for Rådets beslutning 93/389/EØF(3).

Emballage og emballageaffald* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog med kvalificeret flertal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, som der tidligere er opnået enighed om med Europa-Parlamentet i Forligsudvalget (PE CONS 3697/03 + 5304/04 ADD 1 + ADD 2).

Den østrigske og den nederlandske delegation stemte imod direktivet.

Dette direktiv ændrer direktiv 94/62/EF, der harmoniserer nationale foranstaltninger til håndtering af emballage og emballageaffald med henblik på at forhindre eller mindske miljøpåvirkningen heraf, samtidig med at der sikres et velfungerende indre marked. Ændringerne vedrører nye mål for nyttiggørelse og genanvendelse af affald i en nye femårsperiode, materialespecifikke mål for genanvendelsen af visse emballageaffaldsmaterialer, definitioner for mekanisk, kemisk og feedstock genvinding samt tydeliggørelse af definitionen af "emballage".

BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Koordinering af de sociale sikringsordninger* - Offentlig forhandling

Rådet vedtog en fælles holdning vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger (15577/03 + ADD 1 + 5240/04 + ADD 1).

Den fælles holdning vil nu efter proceduren med fælles beslutningstagning blive sendt til Europa-Parlamentet, så det kan vedtage sin andenbehandlingsindstilling.

Forordningen koordinerer de nationale sociale sikringsordninger med henblik på at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for personer. Hensigten er, at europæiske borgere frit skal kunne flytte inden for Fællesskabet, hvad enten det er med henblik på studier, fritidsaktiviteter eller af erhvervsmæssige grunde, uden at de mister deres rettigheder til social sikring og beskyttelse.

Forordningen stæder i stedet for de nuværende bestemmelser i forordning 1408/71, som hermed forenkles og ajourføres.

De europæiske borgeres deltagelse

Rådet vedtog Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram om finansiel støtte til organer, der beskæftiger sig med aktivt medborgerskab i Europa, og til fremme af foranstaltninger på området (16294/03).

Målene er at mindske afstanden mellem EU-borgerne og EU-institutionerne og styrke forbindelserne mellem borgerne fra forskellige lande, navnlig ved hjælp af venskabsbyaftaler.

FISKERI

Fiskeriaftale mellem EF og Côte d'Ivoire

Rådet vedtog med enstemmighed forordningen om forlængelse af fiskeriprotokollen mellem Fællesskabet og Republikken Côte d'Ivoire med et år for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 (13970/03 + 13950/03).

Aftalen går ud på, at tre medlemsstater, dvs. Frankrig, Spanien og Portugal, tildeles licenser ud for Côte d'Ivoires kyst for demersalt fiskeri og tunfiskeri. Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke opbruger fiskerimulighederne, kan andre medlemsstaterne ansøge om licens.

EF vil for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 betale et samlet beløb på 957 500 EUR, hvoraf 275 000 EUR vil være finansiel kompensation, som skal betales inden den 31. december 2003.

71% af det finansielle tilskud (682 500 EUR) skal anvendes til de målrettede foranstaltninger, der har til formål at udvikle fiskerisektoren i Côte d'Ivoire (udvikling af videnskabelige og tekniske programmer, overvågning, institutionel støtte til den myndighed, der forvalter fiskeriet, til udformning af politikker og strategier for udvikling af fiskeri og akvakultur, stipendier, uddannelsesophold mv.).

ÅBENHED

Offentlige debatter

Rådet godkendte en liste over emner, som formandskabet agter at holde offentlige debatter om på rådssamlinger i løbet af første halvår af 2004, og en liste over de vigtigste lovgivningsforslag, der er omfattet af proceduren for fælles beslutningstagning mellem Europa-Parlamentet og Rådet, og som Rådet eventuelt vil holde offentlige forhandlinger om (5229/1/04 + 5294/04).

________________________

(1) Godkendt ved Rådets afgørelse 94/69/EF (EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11).

(2) Godkendt ved Rådets beslutning 2002/358/EF (EFT L 130 af 15.52002, s. 1).

(3) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31.


Side Bar